ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE836 : โปรแกรมทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง [พัก 5 ดาว + ไม่เข้าร้านรัฐบาล] 6 วัน 5 คืน (WE)

DE836 : โปรแกรมทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง [พัก 5 ดาว + ไม่เข้าร้านรัฐบาล] 6 วัน 5 คืน (WE)

CROWNE PLAZA HOTEL
FENGHUANG GARDEN HOTEL
WORLD HOTEL GRAND JIAXING

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - เมืองฉางซา 
13.00 น.    คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยสมายล์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
16.05 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฉางซา เที่ยวบินที่ WE 616 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
20.20 น.

เดินทางถึง เมืองฉางซา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ประเทศจีน เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่น เมืองฉางซา เป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์ และความเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอย่างมาก ถ้าใครเคยอ่านสามก๊ก เมืองฉางซาแห่งนี้เคยเป็นฐานที่มันของกวนอู ซึ่งตั้งตนเป็นใหญ่ที่นี่นานนับสิบปี และยังมีประวัติศาสตร์คู่ชาติจีนมายาวนาน กว่า 3,000 ปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉิน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  โรงแรม (มื้อที่ 1)
ที่พัก WORLD HOTEL GRAND JIAXING (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2เมืองฉางซา - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน - สะพานรุ้ง - ล่องเรือ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 2)

นำท่านเดินทางสู่  เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขาที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
บ่าย

นำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง มีถนนที่ปูด้วยหินสีเขียว 20 กว่าสาย มีกำแพงเมืองโบราณ “เฟิ่งหวงกู่เฉิง” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง

เข้าชม บ้านกวี “เสิ่นฉงเหวิน”

จากนั้นชม หงเฉียว (สะพานสายรุ้ง) สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเฟิ่งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำที่ใสสะอาดจนเห็นก้นบึง เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ นำท่าน นั่งเรือแจว ชมบ้านริมน้ำและชมเจดีย์ว่างหมิง

 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  โรงแรม (มื้อที่ 4)
ที่พัก FENGHUANG GARDEN  HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เมืองเฟิ่งหวง - เมืองจางเจียเจี้ย - เทียนเหมินซาน รวมกระเช้าขึ้น-ลงด้วยรถอุทยาน - ทางเดินกระจก - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ชมโชว์จิ้งจอกขาว
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 5) 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
บ่าย

นำท่านสู่ จางเจียเจี้ย หรือ เมืองต้าหยง (ชื่อเก่า) จางเจียเจี้ยเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของจีนซึ่งลือชื่อด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนเองแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเมืองจางเจียเจี้ยเป็นพื้นที่ป่าไม้ถึง 98% ซึ่งนับเป็นออกชิเจนทางธรรมชาติและเนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลที่น้อยคนจะเดินทางไปถึงอีกทั้งชาวจางเจียเจี้ยผู้ซึ่งรักในธรรมชาติได้ดำเนินนโยบายอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผลเมืองจางเจียเจี้ยจึงประดุจดั่งดินแดนบริสุทธิ์ของโลกที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่าเช่นชนเผ่าถู่เจียชนเผ่าไป๋และชนเผ่าเหมียวสภาพภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ทำให้วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี

นำท่านเดินทางสู่ เทียนเหมินซาน (ขึ้นด้วยกระเช้า) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจางเจียเจี้ยห่างจากตัวเมืองไปราว 8 ก.ม.

เทียนเหมินซาน เดิมเป็นชื่อถ้ำตั้งชื่อมาแต่สมัยสามก๊กภายหลังใช้เรียกเป็นชื่อภูเขาด้วยในปีค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นที่วัดฝีมือของนักบินชั้นเยี่ยมในการบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี้เทียนเหมินซานมียอดสูงสุดสูง 1,518 เมตร จากระดับน้ำทะเลมีพื้นที่ 190 ตารางกิโลเมตรบนยอดเขายังเป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่างที่สุดต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นมีอายุนับร้อยปี ในระหว่างปีค.ศ. 2002-2005 การท่องเที่ยวเทียนเหมินซานได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 550 ล้านหยวน

นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าพัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร ขึ้นสู่จุดสูงสุด “เซี่ยจ้าน” ชม ความงามของภูผานับร้อยนับพันยอด

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อด้วยบันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในโลก ระยะทางกว่า 5 กม. ลงสู่ ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ จากนั้นนั่งรถของการท่องเทียว ถึงทางขึ้นจุดธูปใหญ่ไหว้ฟ้าขอพรเทพสวรรค์”

จากนั้นนำท่านสู่ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หินฯลฯมาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและยกย่องมากมาย หลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม (มื้อที่ 7)

หลังอาหารนำท่านชม โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว โชว์แสงสีอันอลังการ ที่สวยงามที่สุดของจางเจียเจี้ย (สำหรับช่วงในช่วงเดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์ โชว์จิ้งจอกขาวปิดการแสดงเนื่องจากอากาศหนาว ทางบริษัทฯเปลี่ยนเป็นไปดู โชว์เหม่ยลี่เซียงซี แทนนะครับ)

ที่พัก  CROWNE PLAZA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4ขึ้นเขาเทียนจื่อซานด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง - เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว ลงด้วยกระเช้า - ภาพเขียน 10 ลี้ รวมรถราง - ลำธารจินเปียนซี
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 8)

นำท่านเดินทางขึ้น เขาเทียนจื่อซาน หรือ เขาจักรพรรดิ์ (ขึ้นลิฟท์แก้วไป่หลง) ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานเอี๋ยนเจียเจี้ยด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง แห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจมิรู้ลืมท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงสุดวัดได้ถึง 1,250 เมตรทั้งทางด้านทิศตะวันออก  ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชันลำห้วยลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่าง ๆ  ยืนตระหง่านค้ำฟ้าเสมือนหนึ่งรี้พลมากมายกำลังเคลื่อนทัพใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว

นำท่านชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว ( สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดังอวตารและอีกหลายเรื่องได้นำมาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันสวยงามแสนประทับใจ ยากที่จะหาคำบรรยายมาพรรณนาได้

แล้วนำท่าน ลงเขาเทียนจื่อซาน โดยกระเช้าลอยฟ้า พร้อมกับชมทิวทัศน์ สวยงามแสนประทับใจ มิรู้ลืม

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
บ่าย

จากนั้นนำท่านชม  ทิวทัศน์ภาพเขียนสิบลี้  ซึ่งเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกพิสดารเรียงรายกัน 200 ยอด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ “ซั่วเซียวี่” ซึ่งเป็นเขตช่องแคบที่มีทัศนียภาพที่งดงามแห่งหนึ่งโดยมีลำธารเล็กๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขา เป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน (รวมรถราง)

นำท่านเที่ยวชม ลำธารจินเปียนซี หรือ ลำธารแส้ทอง ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกตลำธารจินเปียนซีมีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝั่งน้ำจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นจำนวนมากเช่นผาแส้ม้าทองผาอรหันต์เมาเหล้าผาช่วยมารดาลอดสี่ทวารฯลฯ (เดินชมธรรมชาติประมาณ1 กม.)

 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม (มื้อที่ 10) 
ที่พัก CROWNE PLAZA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5ถ้ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ) - สะพานกระจก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 11)

นำท่านสู่ ถ้ำหวงหลงต้ง หรือ ถ้ำวังมังกรเหลือง ถ้ำแห่งนี้สูง 160 เมตร ลึก 1.5 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 4 ชั้น ภายในถ้ำมีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ลำธารใต้ดิน 2 สาย

นำท่าน ล่องเรือไปตามธารน้ำใต้ดิน ชม ถ้ำวังมังกร วังแก้วผลึก วังซือหงอคง ชมประตูแห่งความสุข ฯลฯ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหินที่มีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมา

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)
บ่าย

นำท่านสู่ หน้าผาลอยฟ้า (Zhangjiajie Grand Canyon) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย

นำท่านเดินชม หน้าผาลอยฟ้า ให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง โลกตะลึงอีกครั้งกับผลงานสุดน่าประทับใจของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย ในจังหวัดหูหนาน ของประเทศจีน เพราะที่นี่นอกจากจะเป็นอุทยานฯที่สวยงามแล้ว ยังมีสะพานแก้วยาวที่สุดและสูงสุดในสะพานนี้จะทอดยาวสองฝั่งหน้าผาโดยในบริเวณ Zhangjiajie Grand Canyonซึ่งจะมีความยาวถึง 430 เมตร กว้าง 6 เมตร และสูง300 เมตร สะพานแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิสราเอล  HaimDotan ซึ่งเคยออกแบบ Expo 2010 Shanghai's Israel มาก่อน

ไฮไลท์ พบกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางอันน่าตื่นเต้นประมาณ 60 เมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมดซึ่งเป็นสะพานกระจก ล้อมรอบผาสูงชันความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด สะพานกระจกแห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออก!! 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)  
ที่พัก CROWNE PLAZA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 6เมืองจางเจียเจี้ย  - เมืองฉางซา - ถนนคนเดิน - กรุงเทพฯ 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 14)

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 4 ชม.)

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 15)
บ่ายจากนั้นให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินฉางซาหวงซิงลู่ ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมาย
19.40 น.ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เที่ยวบินที่ WE 617 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
22.35 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ 
 • ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกำหนด 
 • ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 
 • หัวหน้าทัวร์ไทยชำนาญเส้นทาง 
 • น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม  
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ  
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) 
 • ทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน / คน / วัน
 • ทิปไกด์คนขับรถ  วันละ 10 หยวน / คน / วัน
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามความพึงพอใจของท่าน
 • วางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน 
 • รูปถ่าย 2นิ้ว 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!! ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสีขาวถ่ายรูป
  **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ**  (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59)
 • ใบกรอกข้อมูลด้านท้ายโปรแกรมครับ
 • เอกสารยื่นวีซ่าจีน (เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี)
 • ถ้าเดินทางกับพ่อ-แม่ หรือพ่อและแม่
 • ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว
 • ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องเผื่อเวลาทำวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน
 • กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยและมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน
 • กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
 • ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้สำหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 • เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
  โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรืออาจเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระชั้นชิด 
 • ท่านที่ถือหนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเที่ยวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ
 • ท่านที่ถือบัตร APEX ต้องทำวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บัตร APEX แทนวีซ่าจีนได้
 • ท่านที่ถือบัตร APEX หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสารนั้นๆ

ท่านที่ถือบัตร APEX

ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า กับองค์กรฯ ที่ออกบัตรนี้ให้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสารนี้ท่านที่ถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงว่า

 • สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
 • ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร)ตัวจริง
 • หากบัตรสูญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์ 
 • หากบัตรสูญหาย ท่านต้องจ่ายค่าที่พัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยู่ต่อ เพื่อทำเรื่องการออกบัตรใหม่ หรือขอทำวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง
 • ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ ไมรับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับเอกสาร หากมีการสูญหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • อัตราค่าวีซ่าด่วน 2-3 วัน  จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 1700.-
 • อัตราค่าวีซ่าด่วน 1 วัน  มีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซ่าด่วน 1 วัน สำหรับบริษัททัวร์แล้ว / ถ้าท่านมีความประสงค์จะยื่น วีซ่าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยื่นเอกสารและชี้แจงความจำเป็นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมัติขึ้นอยู่กับสถานทูต
 • รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการสำรอง ที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  ทางบริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868
         098-828-5266
         095-902-2526
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy