ทัวร์จีน ซินเจียงใต้ คัชการ์ คู่เชอ อูหลู่มู่ฉี 2567/2024 เที่ยวจีน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE667 : โปรแกรมทัวร์จีน ซินเจียงใต้ คัชการ์ คู่เชอ อูหลู่มู่ฉี 8 วัน 7 คืน (CZ)

DE667 : โปรแกรมทัวร์จีน ซินเจียงใต้ คัชการ์ คู่เชอ อูหลู่มู่ฉี 8 วัน 7 คืน (CZ)
China Southern Airlines (CZ)

Hampton by Hilton Hotel
MERCURE HOTEL WANDA KASHI
MING HUA HOTEL
WAN DA JIN HUA
WAN HUA INTERNATIONAL

พาชมวิถีชีวิตความเป็นจริงอยู่ที่แท้จริงของคนซินเจียง
สัมผัสได้ถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของเมืองโบราณคัชการ์
ต๋าข่า ทะเลสาบไป๋ซาหู ฉากหลังเป็นทิวทัศน์ของเนินทรายขาวสุดอลังการ
ทะเลสาบคาลาคู่เล่อ แห่งซินเจียง ทะเลสาบที่เปลี่ยนสีได้ตลอดวัน
สวนต้นหูหยาง 3,000 ปี ต้นไม้แห่งซินเจียงที่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง

อาหารพิเศษ … สุกี้หม้อไฟ / อาหารกวางตุ้ง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE667-00120-27 ต.ค. 67China Southern Airlines (CZ)79,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กวางเจา (CZ362:08.20-11.50) – กวางเจา –  คัชการ์ (CZ6840:15.25-22.05)
05.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
08.20 น. เหินฟ้าสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ362 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
11.50 น.เดินทางถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้
15.25 น.เหินฟ้าสู่ เมืองคัชการ์ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ6840 
22.05 น.เดินทางถึง เมืองคัชการ์ ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองชนเผ่าซินเจียงอุยกูร์ บริเวณชายแดนภาคตะวันตกของจีน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม
พักที่ MERCURE HOTEL WANDA KASHI หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 2คัชการ์ – พิธีเปิดเมืองเก่า – เมืองโบราณคัชการ์ (รวมรถแบตเตอรี่)  – มัสยิดอิดคาห์ – ถนนคนเดินHandmade – โรงน้ำชาร้อยปี
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
นำท่านชม พิธีเปิดเมืองเก่า สัมผัสได้ถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของเมืองโบราณคาสือ และการต้อนรับของชาวเมืองโบราณ 
 
จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณคาสือ (รวมรถแบตเตอรี่) หรือเรียกว่าเมืองเก่าคัชการ์ ชนเชื้อสายอุยกูร์ ร้อยละ 90 เป็นผู้อาศัยถาวรในเมืองคัชการ์จำนวน 355,000 คนเป็นชาวอุยกูร์ ซึ่งพูดภาษาเตอร์กิก (Turkic) นับถือศาสนาอิสลาม และมีความผูกพันใกล้ชิดกับชาติในเอเชียกลางมากกว่ากรุงปักกิ่ง และนักสิทธิมนุษยชนสงสัยว่า จำนวนชาวอุยกูร์น่าจะลดลงเหลือร้อยละ 70 และมีชนเชื้อสายฮั่นอพยพเข้ามาอาศัยในคัชการ์ราว 150,000 คนในปัจจุบัน รัฐบาลจีนได้สั่งให้รถแทร็กเตอร์ไถทำลายพื้นที่ส่วนใหญ่ในย่านเมือง เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ในคัชการ์ ซอกซอยคดเคี้ยว ซึ่งสองข้างทางเป็นบ้านเรือนก่อด้วยอิฐฉาบโคลนถูกทำลายไปถึงร้อยละ 85 ด้วยเหตุผลเพื่อความปลอดภัยจากแผ่นดินไหว ตรอกซอยและทางเดิน ซึ่งมีส่วนโค้งบังอยู่ด้านบนที่ถูกทำลายไปนี้ เคยได้รับเลือกเป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเมื่อปี 2550 มาแล้ว
 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม มัสยิดอิดคาห์ ศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมทั่วทั้งมณฑลซินเจียง เป็นมัสยิดที่ตั้งอยู่ในคาสการ์, เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์, ประเทศจีน โดยสามารถจุได้ถึง 10,000 คน และทุกวันศุกร์ จะมีคนมาละหมาดถึง 20,000 คน

จากนั้นนำท่านเดินชม ถนนคนเดิน Handmade ถนนที่รวมสินค้างานหัตถกรรม มีให้เลือกกว่า 800 ชิ้น โดยผลิตจากผีมือของคนท้องถิ่นที่สืบทอดงานหัตถกรรมจากรุ่นสู่รุ่น จากนั้นนำท่านชม โรงน้ำชาร้อยปี เป็นอาคารที่โดดเด่นบนถนนที่ตั้งอยู่ในเมืองเก่า อายุของโรงน้ำชาแห่งนี้มีมากถึง 100 ปีและได้รับการอนุรักษ์มาจนถึงทุกวันนี้ ท่านจะได้เห็นคนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ต่างก็มารวมตัวกัน ณ ที่แห่งนี้ ถือว่าเป็นอีกสถานที่ที่คลาสสิกแห่งหนึ่งของวัฒนธรรม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…สุกี้หม้อไฟ
พักที่ MERCURE HOTEL WANDA KASHI หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 3คัชการ์ – ผ่านชมทะเลสาบไป๋ซาหู – ทะเลสาบคาลาคู่เล่อ – ผ่านชมภูเขาหิมะ Muztagh Peak – คัชการ์
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
นำท่าน ผ่านชมทะเลสาบไป๋ซาหู (ระยะทาง 200 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) มีความสูง 3,300 เมตรและเป็นสถานที่เดียวที่จะเดินทางจาก Kashgar ไปยัง Taxkorgan เมื่อเข้าสู่ Pamirs คุณจะเห็น ทะเลสาบทิฟฟานี่บลู น้ำและท้องฟ้าเป็นสีเดียวกัน และทรายสีขาวในระยะไกลเหมือนหิมะ อยู่ข้างทะเลสาบ Baisha การก่อตัวของภูเขา Baisha คือการที่น้ำที่ไหลมารวมกันที่นี่กลายเป็นทะเลสาบ ทรายสีขาวที่ทับถมจะถูกเปิดเผยในฤดูหนาวเมื่อระดับน้ำลดลง และถูกพัดพาขึ้น ลมแรงตามไหล่เขาทั้งกลางวันและกลางคืน หลายปีผ่านไป ปรากฎการณ์การรวบรวมทรายเป็นภูเขา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านชม ทะเลสาบคาลาคู่เล่อ แห่งซินเจียง ทะเลสาบที่เปลี่ยนสีได้ตลอดวัน และถูกขนานนามว่า บิดาแห่งภูเขาน้ำแข็ง  เนื่องจากน้ำในทะเลสาบลึกและมืด จึงได้ชื่อว่า คาลาคู่เล่อ ซึ่งมีความหมายว่าทะเลสาบสีดำในภาษาคีร์กีซ น้ำในทะเลสาบแห่งนี้จะเปลี่ยนเป็นสีต่างๆตลอดทั้งวันตามแสงอาทิตย์ที่สาดส่อง โดยปกติน้ำในทะเลสาบจะใสสะอาด ประดุจกระจกใส แต่เมื่อมีเมฆดำลอยมาปกคลุม น้ำในทะเลสาบจะดูราวกับเทน้ำหมึกลงไป เปลี่ยนเป็นสีดำสนิท กลายเป็น ทะเลสาบสีดำ ตามชื่อจริงๆ

ระหว่างทางท่านจะได้ ผ่านชมภูเขาหิมะ Muztagh Peak  ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ของจีน ยอดเขา Muztagh อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 7509 เมตร (มักพูดกันในหมู่นักปีนเขาว่าอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 7546 เมตร) แผ่นน้ำแข็งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ตารางกิโลเมตร มีธารน้ำแข็งมากกว่าสิบแห่ง ส่วนใหญ่กระจายอยู่บนทางลาดด้านตะวันตกของภูเขา

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองคัชการ์ (ระยะทาง 100 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ MERCURE HOTEL WANDA KASHI หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 4 คัชการ์ – อาเค่อชู – ผ่านชมทะเลทรายทากลามากัน – จุดชมวิวทะเลแดง(รวมรถอุทยาน)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
นำท่านอออกเดินทางสู่ เมืองอาเค่อชู (ระยะทาง 500 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) ในอดีตเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรพุทธโบราณชิวฉือ ดินแดนแห่งดินตรีและเสียงเพลงบนเส้นทางสายไหมทางตอนใต้ของเทือกเขาเทียนซาน ระหว่างทางท่านจะได้ ผ่านชมวิวทิวทัศน์ของทะเลทรายทากลามากัน เป็นทะเลทรายขนาดใหญ่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ประเทศจีน มีพื้นที่ 268,680 ตารางกิโลเมตร เท่ากับประเทศนิวซีแลนด์ เป็นพื้นที่ในเส้นทางสายไหมระหว่างจีนกับเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก โดยมีชายแดนทางใต้ติดกับเทือกเขาคุนหลุน ทางตะวันตกติดกับเทือกเขาปามีร์ ทางเหนือติดกับทิวเขาเทียนชาน และทางตะวันออกติดกับทะเลทรายโกบี ทะเลทรายทากลามากันมีระดับอยู่ต่ำกว่าน้ำทะเล 150 เมตร ในบางครั้งอาจมีอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียสนานหลายสัปดาห์ แต่ในทะเลทรายยังมีโอเอซิสหลายแห่ง เช่นที่เมืองทูรฟานและคูกา นอกจากนี้ในโอเอซิสยังนิยมปลูกองุ่นและแตงโม ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นแตงโมที่หวานที่สุดในโลกอีกด้วย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านเที่ยวชม จุดชมวิวทะเลแดง(รวมรถอุทยาน) ตั้งอยู่มณฑลซินเจียง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม จุดชมวิวแห่งนี้เป็นพื้นที่เดียวในประเทศจีนที่แม่น้ำแห้งไหลลงสู่แม่น้ำทาริม จึงเรียกว่า "ทะเลแดง" 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่MING HUA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 5อาเค่อชู – คู่เชอ – แกรนด์แคนยอนเทียนซาน
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคู่เชอ (ระยะทาง 350 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ระหว่างทางตอนกลางและตะวันตกของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ โดยช่วงใต้ตีนเขาเทียนซาน และริมขอบทางเหนือของแอ่งทาริม เรียกว่า “ชิวซือ” ซึ่งในสมัยโบราณเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันตก หนึ่งเดียวที่บรรจบจากสี่อารยธรรมสำคัญของโลก เป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมชิวซือ ดั่งอัญมณีที่แวววาวบนเส้นทางสายไหม หอส่งสัญญาณควันโบราณเค่อจือเอ่อก่าฮาสง่างาม เป็นที่รู้จักกันในนามด่านสีแดงที่มีอายุนับพันปี
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน 
บ่ายนำท่านเที่ยวชม แกรนด์แคนยอนเทียนซาน เป็นหุบผาทรายสีน้ำตาลที่มียอดปลายแหลมของหินทรายนับพันยอด ภายในหุบโตรกสูงชันอันเกิดจากฝีมือธรรมชาติของธารน้ำ กระแสลมและสายฝนที่กัดกร่อนภูผาหินทรายแดง จนทำให้เกิดจินตนาการได้มากกว่า 40 ทิวทิศน์ตระการตา เช่น สิงโตผยองรับแขก พลับพลาแห่งภูผาฟ้า เป็นต้น
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักWAN HUA INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 6คู่เชอ – สวนต้นหูหยาง(รวมรถอุทยาน+รถไฟเล็ก) – คู่เอ๋อเล่อ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
นำท่านออกเดินทางสู่ สวนต้นหูหยาง (ระยะทาง 220 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียง เป็นสวนของต้นหูหยางเพียงแห่งเดียวในภาคเหนือของจีน ที่มีพันธุ์ไม้หายากที่มีเฉพาะในประเทศจีน เป็นที่รู้จักกันในนาม "King of the Desert" อายุของต้นไม้สามารถยืนยาวได้ถึงหลายพันปีและเป็นหนึ่งในพืชที่สำคัญที่สุดในทะเลทราย ต้นหูหยางเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งและอุณหภูมิสูงพวกมันปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศที่รุนแรงของทะเลทรายและสร้างวิธีการเอาชีวิตรอดที่ไม่เหมือนใคร ระบบรากของต้นหูหยางได้รับการพัฒนาอย่างดีและสามารถเจาะใต้ดินได้มากกว่า 40 เมตรเพื่อดูดซับน้ำใต้ดินและประกันความอยู่รอดของต้นหูหยาง
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคู่เอ๋อเล่อ (ระยะทาง 200 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองเอกของเขตปกครองปายันกั๋วเลิ่ง (ปาโจว) ชนพื้นเมืองส่วนใหญ่เป็นเผ่ามองโกล อดีตเป็นเมืองหน้าด่านบนเส้นทางสายไหมทางตอนกลางและถิ่นกำเนิดวัฒนธรรมแห่งดินแดนตะวันตกที่สำคัญปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองของซินเจียงและเป็นประตูผ่านสู่พื้นที่ตอนใต้ของซินเจียงอีกด้วย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก WAN DA JIN HUA หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 7คู่เอ๋อเล่อ – สวนหลงซาน – นั่งรถไฟความเร็วสูง – อูหลู่มู่ฉี – ตลาดต้าปาจา
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนหลงซาน สวนหลงซานเริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 โดยมีพื้นที่ตามแผน 167 เฮกตาร์ สวนสาธารณะหลงซานแบ่งออกเป็นจุดชมวิวเจ็ดแห่ง ได้แก่ พื้นที่ชมวิวหลงซาน หลงถาน จุดชมวิวหลงซีซาน อุทยานนิเวศวิทยาพืชพรรณที่แห้งแล้ง น้ำพุพระจันทร์เสี้ยว พื้นที่ชมสัตว์ และพื้นที่สันทนาการ เป็นสวนสาธารณะแบบเปิดที่รวมเอาความบันเทิง การเที่ยวชมเข้าไว้ด้วยกัน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ 
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อเดินทางไปยังเมืองอูหลู่มู่ฉี (ใช้เวลานั่งรถไฟประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 
(ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ)
หมายเหตุ : เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น - ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง  และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป


 นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดต้าปาจา เป็นตลาดพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์อูหลู่มู่ฉี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น อัลมอนด์, วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลูกเกด ฯลฯ แล้วยังมีสินค้าประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมือง รวมถึงเครื่องทองเหลือง เช่น แจกัน, กาน้ำชา เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…อาหารกวางตุ้ง
ที่พักHAMPTON BY HILTON หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 8อูหลู่มู่ฉี – กวางเจา (CZ6891:08.45-14.00) – กวางเจา – กรุงเทพ (CZ363:15.50-17.55)
เช้ารับประทานอาหารเช้า (SET BOX)

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
08.45 น. เหินฟ้าสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ6891
14.00 น.เดินทางถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง
15.50 น.เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ363 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.55 น.ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ79,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ12,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ15,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 6 พ.ค. 67 **
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวนท่านละ 1 ใบ   สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
 • ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ประเทศจีนต้องให้ตรวจ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ รวม  2,500 บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

Case 1 ในการจองครั้งแรก

ชำระ มัดจำท่านละ 30,000 บาท หรือ ทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

Case 2 กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที ในวันที่จองเท่านั้น

Case 3 ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน

(นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

Case 4 กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน

ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 50%ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซด์ จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวญทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่ิองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม)ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy