ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ อู้หยวน หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง 2566/2023 เที่ยวจีน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE449 : ทัวร์จีน อู้หยวน หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ 6 วัน 5 คืน (SL)

DE449 : ทัวร์จีน อู้หยวน หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ 6 วัน 5 คืน (SL)
Thai Lion Air (SL)

GEXIAN SHAN XIANCUN HOTEL
HOLIDAY INN DAWANGSHAN HOTEL
NANCHANG MILITARY SIBO HOTEL
SHANGRAO NO6 WAREHOUSE HOTEL
WUNU ZHOU HOME GARDEN HOTEL

 

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE449-00409-14 ต.ค. 66Thai Lion Air (SL)34,999จองด่วน
DE449-00519-24 ต.ค. 66Thai Lion Air (SL)34,999จองด่วน
DE449-00630 ต.ค.-04 พ.ย. 66Thai Lion Air (SL)31,999จองด่วน
DE449-00709-14 พ.ย. 66Thai Lion Air (SL)31,999จองด่วน
DE449-00820-25 พ.ย. 66Thai Lion Air (SL)31,999จองด่วน
DE449-00930 พ.ย.-05 ธ.ค. 66Thai Lion Air (SL)34,999จองด่วน
DE449-01011-16 ธ.ค. 66Thai Lion Air (SL)34,999จองด่วน
DE449-01121-26 ธ.ค. 66Thai Lion Air (SL)34,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ฉางซา (SL934: 09.40-13.35) - รถไฟแม่เหล็ก - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เมืองหนานชาง - ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม
06.30 น.พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
09.40 .

เหินฟ้าสู่ ฉางซา โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL934 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

13.35 .เดินทางถึง สนามบินเมืองฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง  ตะวันออกติดภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อำเภอ จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
บ่าย

รับประทานอาหารภายในสนามบิน

นำท่าน นั่งรถไฟแม่เหล็ก เดินทางสู่ สถานีรถไฟฉางซา เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ เมืองหนานชาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  เมืองหนานชาง เป็นเมืองเอกของมณฑลเจียงซี มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,200 ปี และด้วยความที่ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์การปฏิวัติจีนจึงถูกขนานนามว่าเป็นเมืองวีรบุรุษ ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองศิวิไลซ์ของประเทศจีน และได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองสะอาดนำสมัย และในขณะเดียวกันที่นี่ก็ยังเป็นศูนย์กลางทางด้านการคมนาคม และการพัฒนาสมัยใหม่อีกด้วย

(ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) หมายเหตุ : เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น - ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง  และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเดินชม ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี บริเวณถนนคนเดินแห่งนี้ครอบคลุมไปด้วยสินค้าแฟชั่น แหล่งความบันเทิง การพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไว้ในที่เดียวกัน

ที่พักNANCHANG MILITARY SIBO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สอง              หนานชาง - เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น - พิพิธภัณฑ์เซรามิค - สวนนวัตกรรมเตาเผา - เมืองอู้หยวน - อ่าวพระจันทร์ (รวมล่องเรือ) - ชมแสงสียามค่ำคืนอู้หนี่โจว (รวมล่องเรือ)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่เน้นผลิตเครื่องเคลือบเซรามิคในหลากหลายรูปแบบ และพัฒนาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเซรามิคที่มีชื่อเสียงระดับโลก และนำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์เซรามิค เป็นพิพิธภัณฑ์สไตล์สวนที่มีอาคารโบราณเป็นศูนย์กลาง ในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาของราชวงศ์ในอดีต เตาเผาโบราณ ระเบียงหินลายครามของพระราชวังเทียนโฮ่ว  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ สวนนวัตกรรมเตาเผา แหล่งท่องเที่ยวระดับ AAA ซึ่งท่านจะได้ชมว่าเซรามิคที่สวยงามเป็นผลงานชิ้นเอกที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และมีอายุมานานกว่าพันปี ยังมีโอกาสเห็นขั้นตอนการวาดภาพต้นแบบบนเครื่องเคลือบดินเผาอีกด้วย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู้หยวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) “เมืองชนบทที่สวยที่สุด” มีหมู่บ้านโบราณกว่า 50 หมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ใช้ชีวิตสบายๆ ริมสายน้ำ ในพื้นที่สีเขียวที่โอบล้อมด้วยภูเขา ความห่างไกลเมือง และข้อจำกัดเรื่องการเดินทางเข้าถึงในสมัยก่อน ช่วยปกป้องให้อู้หยวนยังคงรักษาธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้ จากนั้นนำท่าน ล่องเรือที่อ่าวพระจันทร์ เป็นจุดชมวิวเล็กๆ มีรูปร่างเหมือนพระจันทร์ ความสง่างามของบ้านชาวฮุ่ยโจวที่อยู่ฝั่งตรงข้าม และทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามผสมผสานเข้าด้วยกัน  และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเพื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ที่สวยงามในเวลานี้ ส่งผลให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ถ่ายภาพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

นำท่านชม แสงสียามค่ำคืนอู้หนี่โจว พร้อมล่องเรือชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่มีการแสดงแสงสีสุดอลังการ ถือเป็นแหล่งเช็คอินใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากทีเดียว

ที่พัก WUNU ZHOU HOME GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สามอู้หยวน - หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง (รวมกระเช้า) - เมืองซ่างเหรา - หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง นับเป็นหมู่บ้านสวยที่สุด แห่งหนึ่งในเมืองอู้หยวน มณฑลเจียงซี มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 580 ปี สิบปีก่อนชาวบ้านกว่า 180 ครัวเรือน ได้ย้ายที่อยู่อาศัยออกไปจนเหลือเพียงแค่ 68 ครัวเรือน ทิ้งหมู่บ้านให้ว่างเปล่าจนแทบไม่เหลืออะไร เหลือเพียงแต่ที่นาและพื้นที่ว่างเปล่าเท่านั้น หมู่บ้านหวงหลิงได้เข้าร่วมโครงการ “ร่วมกันขจัดความยากจน” ซึ่งทำให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว และกลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยว ปัจจุบันหมู่บ้านโบราณกลายเป็นจุดชมวิวระดับ 4A ที่รับนักท่องเที่ยวได้มากถึง 30,000 คนต่อวัน คนในหมู่บ้านทำธุรกิจของตัวเองและสร้างรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นจาก 3,500 หยวนเป็น 35,000 หยวน ในปีค.ศ. 2017 จำนวนนักท่องเที่ยวในหมู่บ้านหวงหลิ่งเกินหนึ่งล้านคน ที่นี่ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับการท่องเที่ยวในชนบท และได้สร้าง “หวงหลิ่งโมเดล” ของการท่องเที่ยวในชนบทเพื่อขจัดความยากจน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซ่างเหรา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ตั้งอยู่ในเมืองซ่างเหรา มณฑลเจียงซี ซึ่งเป็นจุดผสมผสานขนบธรรมเนียมพื้นบ้านของชาวก้าน (ชาวก้านเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น และปัจจุบันได้ปรับสถานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 4Aในระดับมณฑลของมณฑลเจียงซี เป็นจุดชมวิวที่มีภูเขา น้ำตก หุบเขา หมู่บ้าน วัด ป่าไม้ และทุ่งนาเป็นฐานทรัพยากรทางธรรมชาติและอิงตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ค่อยๆ ห่างหายไปมาปรับให้เข้ากับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งภูมิทัศน์ธรรมชาติและวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์เป็นส่วนเสริมซึ่งกันและกันได้อย่างลงตัว เดิมทีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แทบจะไม่มีผู้ใดรู้จักเลย ยกเว้นคนในท้องถิ่นเท่านั้น จนกระทั่งในปี 2011 ได้มีการลงทุนของบริษัทการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในการพัฒนาจุดท่องเที่ยวแห่งนี้ให้มีความเป็นสากลยิ่งขึ้น และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เช่น การสร้างที่พักแบบโฮมสเตย์ ทั้งในหมู่บ้านและแบบห้อยแขวนอยู่ติดอยู่กับเชิงผา ซึ่งเป็นการเลียนแบบอาศรมเดิมของเหล่านักพรตในอดีตที่สร้างที่พักอาศัยห้อยแขวนอยู่บนหน้าผาในบริเวณนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการก่อนสร้างที่โดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวนี้ 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SHANGRAO NO6 WAREHOUSE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สี่ภูเขาหลิงซาน (รวมกระเช้า) - หมู่บ้านเกอเซียน (รวมกระเช้า+รถอุทยาน) - ถนนคนเดินหลิงเป่าเซียน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหลิงซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) หรือเรียกกันว่า ภูเขาหวงซานน้อย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองซ่างเหรา มณฑลเจียงซี มีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่ไม่เหมือนใคร มียอดเขาหลายยอด ยอดเขาที่ทับซ้อนกัน และยอดเขาที่แข่งขันกันเพื่อความสวยงาม มีจุดชมวิวทางธรรมชาติหลายแห่งในพื้นที่ที่สวยงาม

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเกอเซียน (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่บนภูเขาเกอเซียนซานนักบวชลัทธิเต๋าที่มีชื่อเสียง เป็นสถานที่ทางศาสนาที่ลัทธิเต๋าและศาสนาพุทธอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน เกิดเป็นวัฒนธรรมทางศาสนาของ "หนึ่งภูเขา สองศาสนา เต๋าและพุทธ" มีโบราณสถานมากมายบนภูเขา

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถนนคนเดินหลิงเป่าเซียน ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านเกอเซียน เป็นถนนโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี อาคารต่าง ๆ ตามถนนมีความเรียบง่ายและสวยงาม เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในช่วงค่ำถนนเส้นนี้จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาชื่นชมรูปแบบสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน ให้ท่านได้อิสระเดินชมหรือเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักGEXIAN SHAN XIANCUN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ห้าหมู่บ้านเกอเชียน - อี้หยาง - พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก - ซ่างเหรา - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ฉางซา - ชมวิวท่าเทียบเรือฉางซายามค่ำคืน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอี้หยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านชม พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระนอนมีความยาว 416 เมตร จุดสูงสุดคือ 68 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของดวงตา คือ 8.6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 8.6 เมตร ความกว้าง 12.3 เมตร ความยาวส่วนหัว 50.5 เมตร ความกว้างของนิ้วหัวแม่เท้า 5 เมตร ความหนาของนิ้วหัวแม่เท้า 1.2 เมตร ใหญ่ที่สุด

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซ่างเหรา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อเดินทางสู่ สถานีรถไฟซ่างเหรา เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้ากลับสู่ เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

(ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) หมายเหตุ : เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น - ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง  และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมวิว ท่าเทียบเรือฉางซายามค่ำคืน ลงทุนโดยพ่อค้าชาวเจ้อเจียง ด้วยเงินลงทุน 800 ล้านหยวน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโมเดลใหม่ของธุรกิจ และแนะนำธุรกิจคลาสสิกของยุโรป แบบจำลองและสร้างตึกสไตล์ยุโรปริมน้ำ ไม่ว่าจะมาพักผ่อน หรือมารับประทานอาหาร ความบันเทิง ที่นี่ล้วนแต่มีหมด

ที่พักHOLIDAY INN DAWANGSHAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่หกนั่งรถไฟลอยฟ้าไร้คนขับชมเขตใหม่ฉางซา - ฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (SL935:14.35-16.30)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟลอยฟ้าไร้คนขับ เพื่อนั่งรถไฟไร้คนขับชมเขตใหม่ฉางซา โดยทางบริษัท BYD ใช้เวลา 7 ปีและใช้เงินเกือบ 1 หมื่นล้านในการสร้าง ระบบสั่งงานแบบมัลติฟังก์ชั่น ปัจจุบันได้มีเปิดใช้บริการในเมืองอื่นๆด้วยกัน เช่น ฉงชิ่ง เซินเจิ้น และฉางซา ความยาวรวมของสายประมาณ 8.2 กิโลเมตร และมีทั้งหมด 9 สถานี ซึ่งเชื่อมต่อจุดชมวิวหลายแห่งใน Changsha Dawangshan Tourist Resort

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ บริการท่านด้วย KFC ท่านละ 1 ชุด

14.35 น.    

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL935 Q

(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

16.30 น.

ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ....... ☺ ☺ ☺ ☺

หมายเหตุ

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ**

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ)  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว***


อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้(ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 16 ส.ค 66**
 3. ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
 4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 5. ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 6. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 7. น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม จำนวนท่านละ 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  การประกันไม่คุ้มครอง

  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั

 9. ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-8) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 2. ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ประเทศจีนต้องให้ตรวจ
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 4. กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์และคนขับรถ รวม1,500บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 6. ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 7. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังจากทำการจอง)พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯและขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันทีในวันที่จองเท่านั้น)
 • ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไขและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
 • กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและช้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • น้อยกว่า 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่าทัวร์
 • 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่ม)
 • มากกว่า 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น(กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่งทางบริษักขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน)
 • ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคูเทศณ์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน่เที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยวผู้ประกอบธุรกิจน่เที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่ายทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวกราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่น ๆ
 • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้าออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ เก็บค่าใช้จ่าย 100%
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่าน
 • ไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ

** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **

 • คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซค์ จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด ก่อนออกเดินทางแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)

1. สำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (ต้องชัดเจนเท่านั้น ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสปอร์ตตัวจริงมา และต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้า คังตัวอย่าง)

 

2. สแกนรูปถ่าย 2x2 นิ้ว (จิตุรัส) ให้มีขนาดเท่ารูปจริง และชัดเจนส่งให้ทางบริษัทฯเพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่า

1. ห้ามยิ้ม

2 inch 2. ต้องเห็นหูชัดเจน

3. พื้นหลังขาวเท่านั้น

4. รูปขนาด 33 มม. x 48 มม.

5. ห้ามใส่เสื้อสีขาว และสีอ่อน / ลูกไม้

6. ห้ามใส่ชุดราชการ หรือชุดครุย

7.ถ่ายหน้าตรง เปิดหน้าผาก

8. ห้ามใส่แว่นตาสีดำ และใส่หมวก

9. คนมุสลิมเปิดหน้าเห็นใบหน้า

10. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด

11. ห้ามให้รูปเป็นรอยเด็ดขาด (ห้ามแม็ก)

 

เงื่อนไขการให้บริการวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป

ㆍวีซ่ากรุ๊ปทำได้เฉพาะผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น!!! ชาวต่างชาติไม่สามารถยื่นวีช่ากรุ๊ปได้

ㆍ หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้ รวมทั้งไม่สามารถคืนเงินค่า วีซ่าได้ทุกกรณี

ㆍในกรณีลูกค้าที่มีวี่ซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถหักคืนค่วีซ่ได้ และทางบริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีช่าจีนแล้ว

ㆍ ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถยื่นวี่ช่ากรุ๊ปได้ หรือ ท่านมีความประสงค์จะยี่นวี่ซ่าเดี่ยว

ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำ วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4วัน ทำการ ทางบริษัทฯขอเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความเป็นจริง


Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy