โปรแกรมทัวร์จีน อูหลู่มู่ฉี ลาเวนเดอร์ อี้หนิง เท่อเค่อ เที่ยวจีน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE836 : โปรแกรมทัวร์จีน อูหลู่มู่ฉี ลาเวนเดอร์ อี้หนิง เท่อเค่อ 8 วัน 7 คืน (TG)

DE836 : โปรแกรมทัวร์จีน อูหลู่มู่ฉี ลาเวนเดอร์ อี้หนิง เท่อเค่อ 8 วัน 7 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

CROWNE PLAZA HOTEL
GRAND MERCURE HOTEL
MEIJING HOTEL
TEXAS GRAND HOTEL
XINJIANG RUNJIN INTERNATIONAL HOTEL

ชมเส้นทาง สายไหมใต้ เส้นทางใหม่
ชมความยิ่งใหญ่อลังกาลของแกรนด์แคนยอนอันจี้ไห่
ทุ่งลาเวนเดอร์ ในเขตทุ่งหญ้าอีหลี ได้รับฉายาว่า The Most Beautiful Place in Xinjiang

เมืองเฉินตู | ถนนโบราณจินลี่ | สวนหงซาน | ตลาดต้าปาจา | เมืองอูหลู่มู่ฉี | พิพิธภัณฑ์การบุกเบิกทางทหาร | แกรนด์แคนยอนอันจี้ไห่ | เมืองขุยถุย | ทะเลสาบไซลีมู | ผ่านสะพาน The Guozigou Bridge | ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ | เมืองอี้หนิง | ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น | แกรนด์แคนยอนคั่วเค่อซู | เมืองเท่อเค่อซือ (เติกส์) | เมืองเท่อเค่อซือ | ถนนควานจ่าย | ถนนคนเดินชุนซี

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE836-00818-25 ก.ค. 67Thai Airways (TG)89,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (TG618 10.15-14.25) - เมืองเฉินตู – ถนนโบราณจินลี่
07.00 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 4 
10.15 น.นำท่านเดินทางสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG618: 10.55 -14.25น.  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.10 ชั่วโมง)
14.25 น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองเฉินตู(เวลาที่เมืองจีนเวลาเร็วกว่า 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนโบราณจินลี่ เป็นตรอกที่อยู่ข้างศาลเจ้าสามก๊กอู่โหวฉือ ถนนสายนี้มีความเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเฉินตู เป็นถนนคนเดินขนาดใหญ่ ที่มีบรรยากาศโบราณและมีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นมากมาย มีร้านน้ำชา ร้านขายอาหารและสินค้ามากมาย สามารถไปเที่ยวได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัคตาคาร
ที่พัก  CROWNE PLAZA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2บินภายในสู่เมืองอูหลู่มู่ฉี – สวนหงซาน - ตลาดต้าปาจา
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่เมืองอูหลู่มู่ฉี โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ .........

เดินทาง ถึงสนามบินอูหลู่มู่ฉี เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ “อูหลู่มู่ฉี” หรือ “อูรุมฉี” เป็นภาษามองโกล หมายถึง ดินแดนแห่งทุ่งหญ้าอันแสนงาม เป็นเมืองเดียวในซินเจียงที่มีชาวฮั่นอยู่อาศัยมาก

*** ไฟท์บินภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนวันเดินทางอีกครั้ง ***

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำทุกท่านเดินชม สวนหงซาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ของประเทศ และเป็นหนึ่งในสิบทิวทัศน์ใหม่ของเมือง Urumqi ได้รับชื่อจากที่ตั้งของภูเขาสีแดง ภูเขาหงซานประกอบด้วยหินกรวดสีม่วงและมีสีแดงเป็นสีแดง จึงเป็นที่มาของชื่อ "ภูเขาแดง"

จากนั้นให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้ง ที่ ตลาดต้าปาจา ซึ่งเป็นแหล่งช็อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย อาทิเช่น ผ้าไหม ผ้าพันคอ มีดเหล็กซินเจียง แส้หางจามรี เสื้อผ้า พรมเปอร์เซีย ให้ท่านได้เดินชมสัมผัสวิถีชีวิตชาวเมือง

​ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก GRAND MERCURE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เมืองอูหลู่มู่ฉี - พิพิธภัณฑ์การบุกเบิกทางทหาร – แกรนด์แคนยอนอันจี้ไห่
​เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์การบุกเบิกทางทหาร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) กองพลนี้ตั้งอยู่บนพรมแดนของ มองโกเลีย คาซัคสถาน และคีร์กีซสถานโดยมีพรมแดนยาวกว่า 2,000 กิโลเมตร หน้าหอนิทรรศการรูปปั้น อันสง่างามของนายพล Wang Zhen ยืนอยู่ซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกเคารพมากในพิพิธภัณฑ์มีภาพถ่ายของทหารหลายนายร่วมกันกอบกู้พื้นที่รกร้างพร้อมคันไถที่ทุกคนร่วมกันทำในครั้งนั้นเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ แกรนด์แคนยอนอันจี้ไห่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หรือที่รู้จักในฐานะภูเขาสีแดง เป็น ดินแดนที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาหลายล้านปี อันเนื่องจากการไหลเซาะของน้ำ ถ้ำหิมะที่ไหลผ่านจากภูเขาเทียนซาน ใต้จรดเหนือมีความยาว 20 กิโลเมตร ส่วนเว้าของหุบเขาลึก 100-400 เมตร กว้าง800-1000 เมตร สูง 200 กว่าเมตร ผาหินตั้งตระง่านสูงๆต่ำๆราวกับป่าหินที่ถูกเสริมสร้างจากสวรรค์ เรียงรายเป็นชั้นๆ คล้ายภูเขาหิมะ ช่องแคบ สนามหญ้า และลำห้วยไหลผ่านส่องสะท้อนสีสันสวยงามอีกภาพหนึ่ง

จากนั้นเดินทางต่อถึงเมืองขุยถุน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

​ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก XINJIANG RUNJIN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4เมืองขุยถุย - ทะเลสาบไซลีมู - ผ่านสะพาน The Guozigou Bridge –ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – เมืองอี้หนิง
​เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบไซลีมู ( Sayram Lake ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางผ่านหุบโตรกกวอจื่อโกว Fruit Gully ในหุบลึกกลางวงล้อมของขุนเขาสูงเสียด กับสายธารอันแสนอุดมสมบูรณ์สวยงาม และทุ่งหญ้าเขียวขจี เป็นแหล่งปลูกแอปเปิ้ลป่ารสอร่อยขึ้นชื่อขึ้นชื่อว่าเป็น "เมืองแห่งสวนดอกไม้" เป็นเมืองการค้าสำคัญที่เปิดสู่ทิศตะวันตกของซินเจียง และทั่วประเทศจีน ชมทัศนียภาพตลอดสองข้างทางระหว่างทาง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่านนั่งรถขับเลียบขอบทะเลสาบไซลีมู ในฤดูร้อนทิวทัศน์รอบทะเลสาบอุดมด้วย ทุ่งหญ้าเขียวขจี มีดอกไม้ป่าสีเหลือง สีชมพู สีม่วง อยู่ทั่วไป ในฤดูหนาวขุนเขารอบทะเลสาบจะปกคลุมด้วยหิมะ เมื่อแสงอาทิตย์สะท้อนกับผิวน้ำจะทำให้เกิดเงา ดูเสมือนว่ามีภูเขาหิมะอยู่ในน้ำความงดงาม ที่ทำให้ทะเลสาบนี้ถูก ขนานนามว่า “ทะเลสาบสรวงสวรรค์” ให้ท่านอิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอี้หนิง เป็นเมืองที่ชุ่มชื้นแห่งหนึ่งในภาคตะวันตกของจีน เมืองอีหนิงขึ้นชื่อว่าเป็น "เมืองแห่งสวนดอกไม้"  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง )

นำท่านชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ตื่นตาไปกับ ท้องทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่เบ่งบานสะพรั่งไปตามหุบเขาแม่น้ำอีหลี ซึ่งส่งผลให้เมืองอีหลี กลายเป็นผู้ผลิตดอกลาเวนเดอร์ รายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้แล้วเมืองอีหลียังโดดเด่นไปด้วยทัศนียภาพของทุ่งหญ้าที่เปลี่ยนสีสันไปตามฤดูกาล จึงส่งผลให้เมืองอีหลีกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเริ่มมีความคึกคัก และได้รับ ความนิยมใน หมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้นในทุกๆปีอีกด้วย   *** ดอกลาเวนเดอร์ จะบานตั้งแต่ เดือน มิถุนายน - ต้นเดือนกรกฎาคม ของทุกปี***

​ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักMEIJING HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 5เมืองอี้หนิง – ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น - แกรนด์แคนยอนคั่วเค่อซู - เมืองเท่อเค่อซือ (เติกส์)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทุ่งหญ้าแห่งนี้ตั้งอยู่สูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 1,600 - 2,000 เมตร จึง ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี คำว่า คาลาจุ้น 喀拉峻 Kalajun เป็นภาษาคาซัค แปลว่า ทุ่งหญ้าสีดำ โดยเหตุที่ว่า ทุ่งหญ้าแห่งนี้มีเนินสูงๆ ต่ำๆ ของทุ่งหญ้ามองไปเหมือนดังคลื่นในมหาสมุทร โดยเฉพาะใน เวลาใกล้ค่ำ เราจะเห็นได้ชัดว่า เป็นระลอกคลื่นสีดำทะมึนปรากฎตรงหน้าเรา คนจีนเขาว่าเสมือนหนึ่ง มหาสมุทรดอกไม้ ซินเจียงจึงได้ชื่อว่าเป็นสวนหลังบ้านของประเทศจีน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นชมแกรนด์แคนยอนคั่วเค่อซู阔克苏 ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองเท่อเค่อซือ ด้วยชั้นหินที่ทับถมกัน และมีน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาเทียนซาน กัดเซาะหลายร้อยล้านปี มีแม่น้ำกว้างลักษณะคดเคี้ยวในผาสูงชัน ล้อมรอบด้วยภูเขาที่สลับทับซ้อน เกิดเป็นแคนยอนและภูมิทัศน์อันงดงามมากมาย อาทิเช่นน้ำตกหูโข่ว โค้งน้ำจระเข้ เก้าเลี้ยวสิบแปดโค้ง เป็นจุดชมวิว จากด้านบนตั้งอยู่บนเนินเขาขนาดเล็ก ที่ต้องเดินผ่านขึ้นไป ตามทางเดินที่ทำจากไม้ เมื่อถึงจุดชมวิว ด้านล่างของท่านก็คือแม่น้ำที่มีโค้งวกไปวนมา ที่ได้รับการขนานนามว่า เก้าเลี้ยวสิบแปดโค้ง เป็นทิวทัศน์อันงดงามโดยเฉพาะยามเย็นที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดิน ฟ้า เปลี่ยนเป็นสีแดง 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเท่อเค่อซือ ( เติกส์ ) ระหว่างทาง ชมทิวทัศที่สวยงามของป่าเขา ตื่นตาไปกับ ดอกไม้ป่าที่บานสะพรั่ง ผ่านชม แม่น้ำคูเนส หรือ กงหน่ายสือ ( Kunes River) ซึ่งเป็นแม่น้ำช่วงตอนบนของ แม่น้ำอีหลีไหลผ่านทุ่งหญ้านาราถีถึงเมืองเท่อเค่อซือ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักTEXAS GRAND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 6เมืองเท่อเค่อซือ - เมืองอี้หนิง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองอูหลู่มู่ฉี C842:15.10 -20.31
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอี้หนิง ระหว่างทางชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านสู่ สถานีรถไฟเมืองอี้หนิง 

15.10 น.เดินทางสู่เมืองอูหลู่มู่ฉี โดยรถไฟ ขบวนที่ C842 :15.10 – 20.31  ที่นั่งชั้น 2
20.31 น.ถึงเมืองอูหลู่มู่ฉี ตั้งอยู่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนโดยมีเนื้อที่ประมาณ 1/6 ของพื้นที่ทั้งประเทศ นับเป็นพื้นที่เขตปกครองที่ใหญ่ที่สุดของจีน เป็นถิ่นที่ได้รับสมญานามว่า “ดินแดนแห่งทุ่งหญ้าอันสวยงาม” หรือ ในภาษามองโกล เรียกว่า “อูหลู่มู่ฉี” จากนั้นนำท่านสู่ภัตตาคาร
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักGRAND MERCURE URUMQI HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 7เมืองอูหลู่มู่ฉี บินภายในสู่เมืองเฉินตู - ถนนควานจ่าย
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เมืองอูหลู่มู่ฉี

11.10 น.เหินฟ้าสู่เมืองเฉินตูเที่ยวบินที่ FM9546:11.10 – 14.40
14.40 น.ถึง เมืองเฉินตู นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนควานจ่าย หรือซอยแคบ-กว้าง ถนนโบราณสุดโรแมนติก ที่บ้านหลายๆ หลังในบริเวณนี้ยังคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณอายุมากกว่าพันปีตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง อดีตเคยเป็นบ้านของนายทหาร แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นถนนคนเดินขายของที่ระลึก ของกิน โรงละคร พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักCROWNE PLAZA  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 8 ถนนคนเดินชุนซี - เมืองเฉินตู - กรุงเทพฯ (TG619 15.55-18.00)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินชุนซี ภายในสองฝากฝั่งของถนนมีแต่ร้านค้าขายสินค้ามากมาย ตั้งแต่ร้านแบรนด์เนมชื่อดัง สินค้าแบรนด์จีน มีสินค้ามากหลายให้เลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม อาหารการกิน รวมถึงยังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ชื่อดัง ให้เหล่านักช้อปได้เดินเลือกซื้อสินค้าตามใจชอบกันอย่างเพลิดเพลิน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเฉินตู

15.55 น.บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG619: 15.55 -18.00 
18.00 น.ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ 
 • ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกำหนด 
 • ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ไทยชำนาญเส้นทาง 
 • น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ  
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) 
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจของท่าน
 • ทิปไกด์และคนขับรถวันละ 30 หยวน / ท่าน / วัน
 • เงื่อนไขการจองวางเงิน มัดจำท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี  
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการสำรอง ที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  ทางบริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy