โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน ง้อไบ๊ เที่ยวจีน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE881 : โปรแกรมทัวร์จีน เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน ง้อไบ๊ 6 วัน 5 คืน (TG)

DE881 : โปรแกรมทัวร์จีน เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน ง้อไบ๊ 6 วัน 5 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

SERENGETI HOTEL
SUN SHINE HOTEL
XIQIANG HOTEL

ชมโชว์ที่มีชื่อเสียงแห่งนครเฉินตู โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เที่ยวมรดกทางธรรมชาติ ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ เขาง้อไบ๊ (1 ใน 4 พุทธคีรีของเมืองจีน)

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE881-00618-23 ก.ค. 67Thai Airways (TG)43,900จองด่วน
DE881-00725-30 ก.ค. 67Thai Airways (TG)43,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ- เมืองเฉินตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ 
07.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 4  เคาน์เตอร์ H – J  สายการบินไทยแอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
10.15 น.   นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่ TG618 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ) *** เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ***  
14.25 น. ถึง ท่าอากาศยานเมืองเฉินตู (TIANFU INTERNATIONAL AIRPORT ) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินเจียง  ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชากรเมืองเฉินตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมืองการทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดินชุนซีลู่ มีชื่อเสียงของเฉินตูเป็นแหล่งศูนย์รวมช้อปปิ้งของแหล่งวัยรุ่นชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย 

พักที่ SERENGETI HOTEL 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2เฉินตู - อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ “ต๋ากู่ปิงชวน”  - ทะเลสาบต้ากู๋ - เมืองเม่าเสี้ยน
เช้า   

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านนั่งรถไปยัง  อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ “ต๋ากู่ปิงชวน”  อุทยานทางธรรมชาติที่ล้ำค่าของมณฑลเสฉวน ที่มีความงามของภูเขาหิมะและทะเลสาบบนยอดเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำประมาณ 5,286 เมตร เป็นภูเขาธารน้ำแข็งที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านและชาวทิเบตเชื่อว่ามีเทพเจ้าพิทักษ์ภูเขาแห่งนี้อยู่ ทำให้ภูผาแห่งนี้ยังมิเคยมีใครพิชิตยอดได้ ระหว่างเส้นทางจากเม่าเสี้ยนไปต้ากู่ปิงชวนมีหมู่บ้านทิเบต มีธงมนตราเรียงรายระหว่างเส้นทาง ซึ่งทางทิเบตแถวนี้เป็นชาวทิเบตนิกายหมวกแดง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูก ที่เชื่อว่าเป็นสันหลังมังกร ที่มีความงดงาม เป็นภูเขาที่สูงชันตัดกับท้องฟ้าที่มีสีฟ้าครามสดใสและพระอาทิตย์สะท้อนการ์เซีย คล้ายดั่งภูเขาเงินระยิบระยับสะท้อนเข้าสู่ สายตาดั่งได้นั่งกระเช้าชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมได้ยากยิ่งนัก จุดที่สำคัญที่สุดในอุทยานแห่งนี้  “ ทะเลสาบต้ากู๋ ” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ทะเลสาบน้ำมนต์ขอพร เพราะชาวเผ่ามีการเล่าขานว่าเมื่อใดที่มีเรื่องเดือดร้อนใจ ให้มากราบไหว้เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครอง ทำให้ทะเลสาบนี้ถือเป็นทะเลสาบที่มีความสำคัญยิ่งนัก มีประวัติความเป็นมากว่า 1,000 ปีผ่านมา น้ำทะเลสาบนั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ผลินั้นน้ำทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดั่งหยกที่จมอยู่ก้นแม่น้ำ  ในช่วงใบไม้ร่วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากหลายสี ที่ร่วงหล่นลงจากต้นมาที่ทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสีขาวเต็มไปด้วยหิมะน้ำแข็งที่ดูแล้วคล้ายดั่งยืนอยู่ในยุโรปไม่เหมือนอยู่ในเมืองจีน 

จากนั้นนำท่านเดินทางไป เมืองเม้าเสี้ยน ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ XIQIANG HOUSE HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 เมืองเม่าเสี้ยน - ล่องเรือหลวงพ่อโตเล่อซาน - ง้อไบ๊
เช้า   

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเข้าล่องเรือสักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ใช้เวลาสร้างนานถึง 90 ปี ตั้งอยู่ในเขาเล่อซาน เมืองเฉินตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ขนาดของพระพุทธรูป มีความสูงกว่า 70 เมตร ไหล่กว้างกว่า 20 เมตร

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ง้อไบ๊ เป็นหนึ่งในสี่ขุนเขาใหญ่ที่มีความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับรากฐานของพุทธศาสนาในจีน ประกอบด้วย เอ๋อเหมยซัน ในมณฑลเสฉวน , พู่ถัวซัน  ในมณฑลเจ้อเจียง , จิ่วหัวซัน  ในมณฑลอันฮุย , และ อู่ไถซัน ในมณฑลซันซี โดยภูเขาจะอยู่ห่างจากเฉินตูราว 160 กิโลเมตร รูปร่างของภูเขาจะมีลักษณะคล้ายคิ้ว และมียอดเขาที่สูงที่สุด โดยมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร 
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่   SUNSHINE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4ง้อไบ๊ - ยอดทองคำจินติ่ง (กระเช้า)  - วัดเป้ากั้ว - เฉินตู
เช้า   

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดทองคำจินติ่ง (รวมกระเช้า) บนยอดเขา "จินติ่ง" มีพระวิหารทอง พระวิหารเงิน และพระวิหารทองแดงตามลำดับ ที่พระวิหารทอง ภายในประดิษฐสถานองค์พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งคือ ประตูของพระวิหารทองหันไปทางตะวันตก ซึ่งเป็นทิศของทิเบต ถิ่นกำเนิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นนำท่านเข้า วัดเป้ากั้ว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลจีน เป็นวัดพุทธนิกายมหายานอายุกว่าพันปี

นำท่านเดินทางกลับไปยังเมืองเฉินตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง )

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ SERENGETI HOTEL 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 5วัดเหวินซู - วังแพะเขียว  -ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนโบราณจินหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เช้า   

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้า วัดเหวินซู เป็นวัดพุทธซึ่งเป็นเป็นศูนย์กลาง ของ สมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวน บูรณะขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์ชิง เดิมทีเรียกว่า วัดซินเซียง ตามตำนานเล่าว่ามีผู้เห็น พระอรหันต์ซีตู้ ปรากฏกายในเปลวเพลิง ผู้คนจึงกล่าวขานกันว่า พระอรหันต์ซีตู้ คือ พระโพธิสัตว์มัญชูศรี กลับชาติมาเกิด วัดซินเซียง จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นอารามเหวินชูนับแต่นั้นมา

จากนั้นนำท่านเข้า วังแพะเขียว สถานที่เกี่ยวกับลัทธิเต๋า ประกอบไปด้วย ตำหนัก 3 เทวดา ศาลายันต์แปดเหลี่ยมและเสามังกรเก้าต้นที่แกะสลักได้อย่างงดงามอายุยาวนานกว่า 5000 ปี ด้านในจะมีรูปปั้นสัมฤทธิ์เป็นแพะทองที่เชื่อกันว่า ถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบาย ให้นำมือไปลูบแล้ว จับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากป่วยทันที

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย

นำท่านไปยังวัด WUHOU หรือวัดศาลเจ้าสามก๊ก  เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเฉินตู สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่จูกัดเหลียง หรือขงเบ้ง บุคคลสำคัญในยุคสามก๊ก ตั้งอยู่ชานเมืองทางตอนใต้ของเมืองเฉินตู และศาลเจ้าแห่งนี้ก็ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นโบราณสถานแห่งชาติที่สำคัญของจีนในปี ค.ศ.1961 ต่อมาจึงได้สร้างสถานที่แห่งนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เมื่อปี ค.ศ.1984

จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินที่ ถนนโบราณจินหลี่ มีชื่อเสียงมากในเรื่องของการซื้อ-ขายผ้าเนื้อดี เป็นย่านการค้าที่รุ่งเรือง อิสระให้ท่านได้เลือกกินเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสัมผัสความตื่นเต้นเร้าใจ ของโชว์ประจำมณฑลเสฉวน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ผู้ที่แสดงจะสะบัดหน้าเพียงครั้งเดียวก็ สามารถเปลี่ยนหน้าได้เพียงเสี้ยววินาที เป็นศิลปะของคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตเทคนิคการแสดงจะถูกปิดเป็นความลับและจะถ่ายทอดเฉพาะคนในตระกูลเท่านั้น

ที่พัก SERENGETI HOTEL 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 6ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - กรุงเทพฯ 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมค่ารถกอล์ฟ) ตั้งอยู่ที่เมืองเฉินตู ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวน ประเทศจีน เป็นสถานที่เพาะพันธุ์และบ้านของหมีแพนด้ากว่าร้อยละ 30 ของหมีแพนด้าทั่วโลก และเป็นบ้านเกิดของช่วงช่วง-หลินฮุ่ย   

หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน เฉินตู เพื่อเดินทางกลับยังกรุงเทพฯ 

15.15 น.ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG618 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.00 น.ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
 • ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกำหนด
 • ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ไทยชำนาญเส้นทาง
 • น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ และพระภิกษุสงฆ์ รวมถึงบุคคลที่เป็นเพศทางเลือก LGBTQ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจของท่าน
 • ทิปไกด์และคนขับรถวันละ 30 หยวน ท่าน วัน
การชำระค่าบริการ
 • วางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

เงื่อนไข    รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการสำรอง ที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  ทางบริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy