ทัวร์ทิเบต ลาซา นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก เที่ยวจีน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE791 : โปรแกรมทัวร์ทิเบต ลาซา นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 8 วัน 7 คืน (TG)

DE791 : โปรแกรมทัวร์ทิเบต ลาซา นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 8 วัน 7 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

INTERCONTINENTAL HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - เมืองเฉินตู - วังแพะเขียว
07.30 น.  

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

10.15 น.  เหินฟ้าสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 618 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
14.25 น.  

ถึงท่าอากาศยาน เมืองเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

นำท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของนครเฉินตู  ถือว่าเป็นสำนักที่ใหญ่ที่สุดของลัทธิเต๋าในภาคตะวันตกเฉียงใต้

นำท่านชม สิ่งก่อสร้างสำคัญ มีตำหนักหลินจู่ ตำหนักเฉียนคุน ตำหนักซานซิน ตำหนักถังอ่องและศาลายันต์แปดทิศ ภายในตำหนักประดิษฐานรูปปั้นเทวดาที่คนจีนนับถือ  สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดคือตำหนักซานเซิน มีแพะทองเหลืองที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เชง ตัวหนึ่งน่าประหลาดใจมาก “มีเขาข้างเดียว” กล่าวว่าอวัยวะส่วนต่างๆของแพะ จะมีความเกี่ยวข้องกับสัตว์สิบสองราศี มีลักษณะดังนี้ มีหูเหมือนหนู ตาเหมือนไก่ จมูกเหมือนวัว กีบเล็บเหมือนเสือ ปากเหมือนกระต่าย เขาเหมือนมังกร หางเหมือนงู หน้าเหมือนม้า คอเหมือนลิง หนวดแพะ ท้องเหมือนหมา ก้นเหมือนหมู  ซึ่งคนจีนมีเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบายอวัยวะส่วนไดของร่างกายให้นำมือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากอาการป่วยทันที และวังแพะเขียวยังเป็นสำนักลัทธิเต๋าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2เมืองเฉินตู - นครลาซา (บินภายในประเทศ)
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า

เหินฟ้าสู่ นครลาซา โดยเที่ยวบิน 3U…….….  นครเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต “ดินแดนหลังคาโลก”  ศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายทิเบต ตั้งอยู่ที่ระดับความ สูง 3,660 เมตร บนสองฝั่งของแม่น้ำเคียซู (KYICHUหรือ แม่น้ำลาซา) อันเป็นสาขาของแม่น้ำยาร์หลุงจางป๋อ (แม่น้ำพรหมบุตร) ที่ไหลผ่านทิเบตไปทางตะวันออกลงใต้สู่อ่าวเบงกอลของอินเดีย (อาหารกลางวันบนเครื่องบิน)

เดินทางถึงสนามบินเมืองลาซา ที่ระดับความสูง 3,660 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่พำนักของผู้ดำรงตำแหน่งดาไลลามะ หลังผ่านพิธีการทางสนามบินและรับสัมภาระเรียบร้อย เดินทางเข้าสู่เมืองลาซา (ประมาณ 2 ช.ม.) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์ใต้ฟ้าสีครามที่งดงาม แวดล้อมด้วยทิวเขาสูงและสายน้ำยาร์หลุงจางป๋อ (แม่น้ำพรหมบุตร) ที่ใสสะอาดไหลเอื่อยขนานไปกับถนน ผ่านแปลงเพาะปลูกต้นน้ำมันหยิวไช่ฮัว และนาข้าวบาเล่ย์ ชมบ้านเรือนชนพื้นเมืองที่คงเอกลักษณ์ความเป็นทิเบตอย่างเหนียวแน่น

จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกายในที่พักตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เขาเหย้าหวังซาน - พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ - วัดเซรา (ไฮไลท์) 
เช้า  

รับประทานอาหารเช้า

นำท่านสู่ เขาเหย้าหวังซาน เขาเหย้าหวังซานมีการแกะสลักพระคัมภีร์อักขระทิเบตบนหน้าผา มีการเก็บรักษาไว้อย่างดีมาก เป็นถ้าที่มีประวัติกว่าพันปี บนภูเขาทางตะวันออกเฉียงใต้ เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพของพระราชวังโปตาลากง ท่านสามารถถ่ายภาพของพระราชวังในมุมที่สวยงามได้จากจุดนี้

ชม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา สถานที่แสดงประวัติและความเป็นมาของประเทศทิเบต ด้านในมีจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเส้นแบ่งเขตและจัดแสดงการเกิดขึ้นของทิเบต ซึ่งสมัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำใหญ่ผิวเปลือกโลกมาชนกันทำให้ภูเขาสองลูกมาชนกันจึงเกิดเป็นประเทศทิเบตเกิดขึ้นพบหลักฐานในยุคเหล็กและยุคสำริดในที่ราบสูงฉางตั้งแต่ยังไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียด วัฒนธรรมในบริเวณนี้เป็นที่รู้จักในชื่อวัฒนธรรมจางจุง ซึ่งมีกล่าวถึงในเอกสารโบราณของทิเบตและเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาบอน

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย  

จากนั้นนำท่านชม วัดเซรา วัดศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสามของพุทธศาสนาวัชรยานนิกาย

เกลุก  สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1419 ตั้งอยู่บนพื้นที่อดีตที่ตั้งของกระท่อมพระซองฆาปาใช้ศึกษาธรรมและปฏิบัติกรรมฐานอยู่หลายปี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยสงฆ์หลายสาขาวิชา มีพระจำพรรษาอยู่ประมาณ 300 รูป

ชม สถาปัตยกรรมลักษณะผสมผสานอันยิ่งใหญ่

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4พระราชวังโปตาลากง (ไฮไลท์) -  วัดโจคัง - ถนนแปดเหลี่ยม
เช้า  

รับประทานอาหารเช้า

นำท่านเข้าชม พระราชวังโปตาลากง  ห้ามนำน้ำดื่มและกล้องถ่ายรูป เข้าในพระราชวังเป็นสถานที่เลื่องชื่อติดอันดับโลก แรกของประเทศจีน (CHINA’S WORLD HERITAGE) สร้างขึ้นในสมัย พุทธศตวรรษที่ 13 เนื้อที่ 120,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนยอดเขามาร์โปรี(เขาแดง) เป็นอาคาร 13 ชั้นมีห้องต่างๆเกือบ 1,000 ห้องและมีเสาค้ำยันอยู่กว่า 15,000 ต้น สร้างโดยกษัตริย์ซองเซินกัมโปทรงมีพระบัญชาให้สร้างขึ้นใน ศตวรรษที่ 7 สำหรับพระมเหสี 2 องค์  ที่เป็นชาวจีนและชาวเนปาล ต่อมาใช้เป็นสถานศึกษาพระธรรมดาไลลามะทุกพระองค์ทรงพำนักที่นี่ในฐานะผู้นำของประเทศและศาสนา เมื่อมองจากด้านบนของพระราชวังโปตาลาท่านสามารถชมทัศนียภาพหุบเขาและเมืองลาซาได้ชัดเจน (แนะนำให้ทุกท่านเข้าชมเมื่อท่านได้เดินทางเข้าชมแล้วจะทำให้ท่านรู้สึกปรับสภาพร่างกายได้ดีขึ้น)

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย

จากนั้นเที่ยวชม วัดต้าเจาหรือวัดโจคัง (JOKHANG TEMPLE) เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับการยอมรับจาก THE UNITED : EDUCATIONALให้เป็น WORLD CULTURAL HERITAGES สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 พร้อมกับพระราชวังโปตาลากง โดยกษัตริย์ซองเซินกัมโป (SONGSTEN GAMBO) กษัตริย์องค์แรกที่รับศาสนาพุทธเข้าสู่ทิเบตวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำที่ องค์หญิงเหวินเฉิง (WENCHENG) ทรงอาราธนามายังทิเบต

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5ทะเลสาบยามดก - สมุนไพรทิเบต - เมืองลาซา
เช้า  

รับประทานอาหารเช้า

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบที่ได้ชื่อว่าใสสะอาดที่สุด ทะเลสาบยามดรก (YAMDROK LAKE หรือ ทะเลสาบหยังจัวง) เป็นทะเลสาบหนึ่งในทะเลสาบสามภพของชาวทิเบตสูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,400 เมตร ทุกปีจะมีคนนับแสนไปประกอบพิธีล้างบาปในอดีตเคยเป็นสถานที่สู้รบกับพวกยุโรป เมื่อท่านได้มาเยือนทะเลสาบแห่งนี้จะรู้สึกเหมือนฟากฟ้าอยู่แค่เอื้อมเพลิดเพลินกับ  ทิวทัศน์ภูเขา, ที่ราบทุ่งหญ้า, ฝูงแกะ, ฟาร์มวัว, พันธุ์ไม้หลากสีสันและหมู่บ้านชนพื้นเมืองตลอดเส้นทาง

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่ายนำท่าน ชมสมุนไพรทิเบต (ตังถั๋งเช่า) ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินกลับสู่ เมืองลาซา
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ 
ที่พัก INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า
วันที่ 6เมืองลาซา - นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก
เช้า  

รับประทานอาหารเช้า

โดยรถไฟ ขบวนที่ Z6802 เดินทาง สู่ ซีหนิง  * พักตู้นอนวีไอพี ห้องละ 4 ท่าน (ไม่มีห้องเดี่ยวบนรถไฟ) ความสูง 3,664 เมตร จากระดับน้ำทะเล - ออกเดินทางจาก “สถานีรถไฟลาซา”ความสูง 4,305 เมตรจากระดับน้ำทะเล

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย  

เข้าสู่เขต “หยังปาจิ่ง” ผ่านโรงงานไฟฟ้าพลังไอน้ำ บริเวณนี้จะมีบ่อน้ำพุกระจายอยู่ทั่วไป บางบ่อจะมีน้ำพุพวยพุ่งสูงถึง 100 เมตรความสูง 5,072 เมตรจากระดับน้ำทะเล – ออกจากเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตที่สถานีบนภูเขา

– “ถังกู่ลา-ซาน” จุดสูงสุดที่ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์พาดผ่าน ผ่านชมแนวเทือกเขาเก๋อลาตานตง (ยอดสูงสุดสูง 6,621 เมตรจากระดับน้ำทะเล) ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำแยงซีเกียง ขบวนรถไฟจะผ่านอุโมงค์ที่สูงที่สุดในโลก 4,905 เมตร จากระดับน้ำทะเล
– “เฟิงหว่อซาน” ความสูง 4,743 เมตร จากระดับน้ำทะเล
– “เขอเข่อซีหลี่” เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสงวนประเภท กวางทิเบต ลาป่า วัวเหลือง ฯลฯ รถไฟจะวิ่งผ่านสะพานข้ามแม่น้ำ ซึ่งตัวสะพานจะออกแบบเป็น 2 ชั้น ชั้นบนสำหรับรถไฟวิ่งและชั้นล่างสำหรับให้ฝูงสัตว์ป่าอพยพความสูง 4,615 เมตร จากระดับน้ำทะเล –  “ปู้ต้งเฉวียน” น้ำในบริเวณนี้จะไม่กลายเป็นน้ำแข็งไม่ว่าจะอยู่ในฤดูหนาวที่มีหิมะปกคลุม เพราะมีความร้อนระอุส่งผ่านมาจากใต้ดินความสูง 4,772 เมตร จากระดับน้ำทะเล – เข้าสู่ช่วงสูงสุดของช่องเขาคุนหลุน ที่ทางรถไฟพาดผ่าน ผ่านชมธารน้ำแข็ง

สุริโยธินเบิกฟ้า ถ้าอากาศดีสามารถมองเห็นยอดสูงสุดของภูเขาคุนหลุน(6,178 เมตร) ซึ่งน้อยคนนักจะมีโอกาสเห็นด้วยตา ผ่านอุโมงค์ที่เจาะผ่านเทือกเขาคุนหลุนยาว 1,686 เมตร ถือว่าเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลกที่สร้างบนเขตดินน้ำแข็ง ผ่านทะเลสาบซีหวังมู่ความสูง 2,820 เมตร จากระดับน้ำทะเล - นั่งรถไฟชมวิวเพลินใจ รถไฟจะค่อยๆลดระดับต่ำลงไปเรื่อยๆ

เย็นนี้รถไฟจะเข้าเขตสถานี เมืองเก๋อเอ่อร์มู่ มณฑลซิงไห่ เมืองนี้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1960 มีประชากรประมาณ 5 หมื่นคน เป็นเมืองที่มีการผลิตเกลือทะเลสาบมากที่สุดของจีนคืนนี้รถไฟจะออกจาก “เก๋อเอ่อร์มู่” และไปสว่างซีหนิง เส้นทางบางช่วงจะผ่านเขตโอเอซิส และเนินทรายในเขตทะเลทรายโกบ

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ บนรถไฟ
ที่พัก บนรถไฟ ที่วิ่งบนเส้นทางที่งดงามที่สุด
วันที่ 7เมืองซีหนิง - เมืองเฉินตู(บินภายใน) - ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 
เช้า  

รับประทานอาหารเช้า

รถไฟ ถึง สถานีนครซีหนิง เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ มณฑลขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงทิเบต-ชิงไห่ ที่มีความสูงเฉลี่ยกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีประชากรเบาบางเพียงประมาณ 5 ล้านคน ภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสูง เสน่ห์ของชิงไห่คือความรกร้างห่างไกลและความเป็นอยู่ของชนเผ่าเร่ร่อน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
บ่าย

นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู 

โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบิน 3U ............

เดินทางถึง เมืองเฉินตู  

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ หรือ WALKING STREET ของเสฉวน เป็นย่านที่ขายสินค้าที่ทันสมัยเป็นถนนปิดไม่สามารถให้รถวิ่งผ่านได้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปแต่ละสถานที่ตามอัธยาศัย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ

จากนั้นนำท่านสัมผัสความตื่นเต้นเร้าใจ ของโชว์ประจำมณฑลเสฉวน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งท่านไม่อยากจะลุกจากเก้าอี้เลย โชว์เปลี่ยนหน้ากากที่ผู้แสดงสะบัดหน้าเพียงครั้งเดียวก็ สามารถเปลี่ยนหน้าได้เพียงเสี้ยววินาที เป็นศิลปะของคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตเทคนิคการแสดงจะถูกปิดเป็นความลับและจะถ่ายทอดเฉพาะคนในตระกูลเท่านั้น
ที่พัก INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า
วันที่ 8ช้อปปิ้งถนนโบราณจินลี่ - กรุงเทพฯ
เช้า  

รับประทานอาหารเช้า

นำท่าน สู่ ถนนจินลี่ เป็นถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิ้งได้ทั้งของรับประทาน และของฝากของที่ระลึกเช่นหน้ากากเฉิงตูเพราะถนนจินหลีนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่แสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากอันโด่งดังของเมืองเฉิงตู แค่ประตูทางเข้าก้อสามารถทำให้ท่านเห็นถึงบรรยากาศแห่งเหมือนเดินในหนังจีนสมัยก่อนได้เลยทีเดียว

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  พิเศษ อาหารยาสมุนไพรจีน

หลังอาหารเดินทางสู่ สนามบิน 
15.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย  เดินทางโดยสายการบิน เที่ยวบินที่ TG 619 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ 
 • ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกำหนด 
 • ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 
 • น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม  
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ  
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) 
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถวันละ 20 หยวน ต่อวันต่อคน (หากกรุ๊ปเดินทางไม่ถึง 15 ท่านขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์และคนขับเพิ่มอีกคนละ 10 หยวน ) 
 • วางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน 
 • รูปถ่าย 2นิ้ว 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!! ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสีขาวถ่ายรูป
  **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ**  (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59)
 • ใบกรอกข้อมูลด้านท้ายโปรแกรมครับ
 • เอกสารยื่นวีซ่าจีน (เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี)
 • ถ้าเดินทางกับพ่อ-แม่ หรือพ่อและแม่
 • ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว
 • ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องเผื่อเวลาทำวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน
 • กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยและมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน
 • กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
 • ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้สำหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 • เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
  โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรืออาจเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระชั้นชิด 
 • ท่านที่ถือหนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเที่ยวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ
 • ท่านที่ถือบัตร APEX ต้องทำวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บัตร APEX แทนวีซ่าจีนได้
 • ท่านที่ถือบัตร APEX หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสารนั้นๆ

ท่านที่ถือบัตร APEX

ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า กับองค์กรฯ ที่ออกบัตรนี้ให้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสารนี้ท่านที่ถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงว่า

 • สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
 • ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร)ตัวจริง
 • หากบัตรสูญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์ 
 • หากบัตรสูญหาย ท่านต้องจ่ายค่าที่พัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยู่ต่อ เพื่อทำเรื่องการออกบัตรใหม่ หรือขอทำวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง
 • ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ ไมรับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับเอกสาร หากมีการสูญหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • อัตราค่าวีซ่าด่วน 2-3 วัน  จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 1700.-
 • อัตราค่าวีซ่าด่วน 1 วัน  มีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซ่าด่วน 1 วัน สำหรับบริษัททัวร์แล้ว / ถ้าท่านมีความประสงค์จะยื่น วีซ่าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยื่นเอกสารและชี้แจงความจำเป็นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมัติขึ้นอยู่กับสถานทูต
 • รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการสำรอง ที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  ทางบริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy