โปรแกรมทัวร์จีน อี๋ซาง ฉงชิ่ง ล่องรือสำราญ 5 ดาว แม่น้ำแยงซีเกียง เที่ยวฉงชิ่ง

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE768 : โปรแกรมทัวร์จีน อี๋ซาง ฉงชิ่ง ล่องรือสำราญ 5 ดาว แม่น้ำแยงซีเกียง 6 วัน 5 คืน (QW)

DE768 : โปรแกรมทัวร์จีน อี๋ซาง ฉงชิ่ง ล่องรือสำราญ 5 ดาว แม่น้ำแยงซีเกียง 6 วัน 5 คืน (QW)

ARGYLE BOUTIQUE HOTEL
เรือสำราญ CENTURY PARAGON & CENTURY LEGEND

เที่ยวครบสองมณฑล ทั้งมณฑลหูเป่ยและฉงชิ่งในทริปเดียว
ล่องเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว ในแม่น้ำแยงซีเกียง
พักบนเรือสำราญ 3 คืน พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ชมเขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า เขื่อนที่ใหญ่ที่สุด
ลงเรือเล็กชมช่องแคบอูเสีย - ช่องแคบชวีถังเสีย ที่สวยงาม

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE768-00107-12 ส.ค. 67Qingdao Airlines (QW)42,900จองด่วน
DE768-00214-19 ส.ค. 67Qingdao Airlines (QW)42,900จองด่วน
DE768-00321-26 ส.ค. 67Qingdao Airlines (QW)42,900จองด่วน
DE768-00411-16 ก.ย. 67Qingdao Airlines (QW)42,900จองด่วน
DE768-01013-18 ต.ค. 67Qingdao Airlines (QW)43,900จองด่วน
DE768-01118-23 ต.ค. 67Qingdao Airlines (QW)43,900จองด่วน
DE768-01220-25 ต.ค. 67Qingdao Airlines (QW)43,900จองด่วน
DE768-01325-30 ต.ค. 67Qingdao Airlines (QW)43,900จองด่วน
DE768-00515-20 พ.ย. 67Qingdao Airlines (QW)42,900จองด่วน
DE768-00622-27 พ.ย. 67Qingdao Airlines (QW)42,900จองด่วน
DE768-00704-09 ธ.ค. 67Qingdao Airlines (QW)42,900จองด่วน
DE768-00806-11 ธ.ค. 67Qingdao Airlines (QW)42,900จองด่วน
DE768-00913-18 ธ.ค. 67Qingdao Airlines (QW)42,900จองด่วน
DE768-01427 ธ.ค. 67-01 ม.ค. 68Qingdao Airlines (QW)43,900จองด่วน
DE768-01529 ธ.ค. 67-03 ม.ค. 68Qingdao Airlines (QW)43,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง  – สนามบินอี๋ชางซานเสีย( QW6192:14.35 -19.00 )
11.00 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 สายการบินชิงเต่า แอร์ไลน์ ( Qingdao Airlines ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระให้แก่ทุกท่าน 
14.35 น.ออกเดินทางสู่ เมืองอี๋ชาง โดย สายการบินชิงเต่า แอร์ไลน์  Qingdao Airlines เที่ยวบินที่ QW6192:14.35 -19.00 ( มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง SNACK BOX  ) (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง )
19.00 น.เดินทางถึง สนามบินอี๋ชาง ซานเสีย  เมืองอี๋ชาง ตั้งอยู่ทางตะวันตกของมณฑลหูเป่ยประเทศจีน เป็นที่รู้จัก  กันดีในฐานะเมืองประตูสู่เขื่อนและยังเป็นเมืองที่ เมืองอี๋ชางเป็นเมืองสำคัญด้านคมนาคมตั้งอยู่ภาคกลางของจีนภูมิประเทศมีทั้งภูเขาสูงและที่ราบสลับกัน ความโดดเด่นด้านภูมิประเทศและทำเลที่ตั้ง ทำให้เกิดวัฒนธรรมด้านอาหารการกินที่ไม่เหมือนเมืองอื่น

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ ARGYLE BOUTIQUE HOTEL 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2อี๋ชางรถไฟความเร็วสูงสู่นครฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย - หงหยงต้า – ขึ้นเรือสำราญหรูระดับ 5 ดาว
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางไปยัง สถานีรถไฟ โดยรถไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อมุ่งสู่นครฉงชิ่ง ขบวนที่ D629 ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 .30 ชั่วโมง) ***หมายเหตุขบวนรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามความเหมาะสม ***
14.04 น.เดินทางถึง เมืองฉงชิ่ง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกของประเทศจีน ทั้งเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ 

***รับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ เป็น set box***

นำท่านอิสระช้อปปิ้งย่าน ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย เพื่อเลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมายหรือจะซื้อเป็นของฝากได้ที่นี่  

จากนั้นนำท่านสู่ หงหยาต้ง คอมเพล็กซ์ ในรูปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่ ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่ถือเป็นจุดนัดพบ และพักผ่อนของชาวเมือง และจุดชมวิวชั้นดี อีกทั้งยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สำคัญของนักท่องเที่ยว
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่าน ขึ้นเรือสำราญสุดหรู ระดับ 5 ดาว เพื่อเริ่มต้นล่องแม่น้ำแยงซีเกียง พักบนเรือสำราญ 3 คืน
พักที่พักเรือสำราญหรู CENTURY PARAGON & CENTURY LEGEND ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง – เมืองเฟิงตู - งานเลี้ยงต้อนรับ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิงตู เป็นเมืองขนาดกลางริมฝั่งแม่น้ำอำเภอ วั่นเซี่ยน ซึ่งเป็นยมโลกจำลองสร้างตามความเชื่อของชาวจีน ในสมัยราชวงศ์หมิง จากลัทธิเต๋า และพุทธผสมผสานเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษมีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 400 ปี
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
บ่ายนำท่านล่องเรือชมวิว แม่น้ำแยงซีเกียง เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในทวีปเอเชีย และเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับที่ 3 ของโลก มีระยะทางถึง 6300 ก.ม. ต้นน้ำอยู่ที่มณพลชิงไห่ และทิเบต ในทิศตะวันตกของจีน และไหลมาทางทิศตะวันออก ออกสู่ทะเลจีนตะวันออก อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ

พบกับการเลี้ยงต้อนรับจากกัปตันเรือ และเหล่ากลาสีอย่างอบอุ่น 
**** สามารถเลือกซื้อ โชว์สามก๊ก ราคา 300 หยวน ซึ่งจะต้องขึ้นฝั่งนั่งรถไปประมาณ 10-15 นาที****
พักที่พักเรือสำราญหรู CENTURY PARAGON & CENTURY LEGEND ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4ช่องแคบชวีถังเสีย - ช่องแคบอูเสีย – นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนี่ซี - ซีหลิงเสีย - งานเลี้ยงอำลา
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ

โดยเรือแล่นผ่านทิวทัศน์ ช่องแคบชวีถังเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่มีความยาวที่สุด 1 ใน 3 ช่องแคบใหญ่น้อยในแม่น้ำแยงซีเกียง มีความยาวถึง 10 กิโลเมตร สมัยก่อนช่องแคบนี้ถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่อันตรายที่สุดในการแล่นเรือเนื่องจากมีทั้งหินแก่งจำนวนมาก ระหว่างทางเรือจะแล่นผ่าน ช่องแคบอูเสีย มีความยาวประมาณ 42 กิโลเมตร เป็นช่องแคบใหญ่อันดับหนางในบรรดาช่องแคบของแม่น้ำแยงซีเกียง โดดจุดนี้จะมีทัศนียภาพที่โดดเด่นสวยงามเป็นพิเศษ

ไป๋ตี้เฉิง หรือ เป๊กเต้เสียในสามก๊ก มีชื่อเสียงเรียงนามขึ้นมา ก็เพราะเป็นเมืองที่พระเจ้าเล่าปี่ได้สิ้นลมสวรรคต หลังพ่ายศึกแม่ทัพหนุ่มลกซุนแห่งง่อก๊ก ไป๋ตี้เฉิงเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมริมฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง (ไม่รวมในราคาทัวร์)**** ท่านสามารถเลือกซื้อออฟชั่นเสริม ชมไป๋ตี้เฉิง ราคา ท่านละ  300 หยวน ****
เที่ยงรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ

นำท่านเปลี่ยนลงเรือเล็ก เพื่อชมความงาม ของ เสิ่นหนี่ซี  ตั้งอยู่ริมฝั่งด้านใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียงที่มีความยาวกว่า 60 กิโลเมตร กิอนจะไหลเข้าแม่น้ำแยงซีเกียง ได้รวมกับแม่น้ำอีก17 สาย

จากนั้นนำท่านกลับขึ้นเรือ เรือแล่นเข้าสู่ ช่องแคบ ซีหลิงเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่ยาวที่สุด 1ใน 3ช่องแคบ ในแม่น้ำแยงซีเกียง ยาวถึง 76 ก.ม. ให้ท่านได้ดื่มดำกับบรรยากาศระหว่างล่องเรือพร้อมกับชมทัศนียภาพของแม่น้ำแยงซีเกียง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
 
พบกับ การเลี้ยงอำลาในคืนสุดท้ายจากกัปตันเรือ และเหล่ากลาสีอย่างอบอุ่น
พักที่พักเรือสำราญหรู CENTURY PARAGON & CENTURY LEGEND ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ **** ไม่รวมค่าทริปไกด์บนเรือ  200 หยวน /ตลอด  3 คืนบนเรือ****
วันที่ 5ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า (รวมรถกอล์ฟ ) – อี๋ชาง - ชมบ้านเกิด QuYuan – สวนดอกท้อ  -ถนนคนเดินอี๋ชาง
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ

นำท่านขึ้นจากเรือสำราญ นำท่าน ชมเขื่อนยักษ์ซานสียต้าป้า  (รวมรถกอล์ฟ ) เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดอีกอย่างของเมืองจีน นับตั้งแต่การสร้างกำแพงเมืองจีน มีความยาวทั้งหมด 3,035  เมตร ช่องระบายน้ำยาว 483 เมตรซึ่งกักเก็บน้ำได้ถึง 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร สันเขื่อนสูง 185 เมตร
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัคตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางไปชม ชมบ้านเกิดของ Qu Yuan ซึ่งที่นี้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ ซึ่งตามตำนานเล่าว่า มีกวีเอกของจีนนามว่า “ชวีหยวน” ผู้มีความจงรักภักดีต่อแคว้นฉู่มาก เมื่อถูกแคว้นฉินรุกราน เจ้าผู้ครองแคว้นเชื่อคำกราบทูลยุยงของขุนนางไม่ดี  จึงพ่ายแพ้เสีย ชวีหยวนเสียใจมาก เมื่อชาวบ้านรู้ข่าว จึงพายเรือออกตามหาชวีหยวน ระหว่างงมก็นำข้าวใส่กระบอกไม้ไผ่โยนลงน้ำเพื่อล่อปลามากินข้าว  ไม่ให้ปลากินศพของชวีหยวน และหลังครบปีแรกที่ชวีหยวนเสียชีวิต ซึ่งตรงวันที่ 5 เดือน 5 ชาวบ้านจึงนำข้าวห่อใบไม้หรือใส่กระบอกไม้ไผ่โยนลงแม่น้ำเพื่อรำลึกถึงชวีหยวน ข้าวห่อใบไม้หรือข้าวในกระบอกไม้ไผ่ก็กลายเป็นบ๊ะจ่าง ตามตำนานนี้ บ๊ะจ่างจึงเป็นอาหารประจำเทศกาล

 นำท่านเที่ยวชม สวนดอกท้อ เป็นสวนชมวิวที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแยงซีเกียง มีจุดชมวิวแม่น้ำและมุมถ่ายรูปสวย ๆ หลายจุด
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัคตาคาร 
 
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถนนคนเดินอี๋ชาง  ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมสินค้าหลากหลายชนิด
พักที่ARGYLE BOUTIQUE HOTEL  5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 6 ส่งสนามบิน – กรุงเทพฯ ดอนเมือง (QW6191:11.20 – 13.35 )
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยังสนามบินอี๋ชาง เพื่อเดินทางกลับยังประเทศไทย
11.20 น.ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน ชิงเต่าแอร์ไลน์ (Qingdao Airlines ) เที่ยวบินที่ QW6191:11.20 – 13.35  (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบิน ประมาณ 3 ชั่วโมง )
13.35 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ 
 • ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกำหนด 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ไทยชำนาญเส้นทาง 
 • น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ และพระภิกษุสงฆ์ รวมถึงบุคคลที่เป็นเพศทางเลือก LGBTQ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง
 •  ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ  
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) 
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจของท่าน
 • ทิปไกด์ 15 หยวน และคนขับรถ 15 หยวน / ท่าน / วัน , ค่าทิปบนเรือ 200 หยวนต่อท่าน/บนเรือ 3 คืน
 • วางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy