ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ฉะเชิงเทรา ไหว้พระฉะเชิงเทรา 2567/2024 เที่ยวฉะเชิงเทรา

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE057 : ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ฉะเชิงเทรา ไหว้พระฉะเชิงเทรา [One Day Trip] 1 วัน (Van)

DE057 : ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ฉะเชิงเทรา ไหว้พระฉะเชิงเทรา [One Day Trip] 1 วัน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - วัดบางพลีใหญ่ใน - วัดหงษ์ทอง - วัดเขาดิน - วัดชมโพธิ์ยาราม - วัดโสธรวรารามวรวิหาร - วัดเสม็ดเหนือ - วัดสมานรัตนาราม - วัดโพรงอากาศ - วัดถวิลศิลามงคล
06.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ. ฉะเชิงเทรา
07.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
08.00 น. เดินทางไป วัดบางพลีใหญ่ใน สักการะ หลวงพ่อโต 
09.00 น. 

เดินทางไป วัดหงษ์ทอง

วัดหงษ์ทอง ซึ่งเป็นวัดที่มีอุโบสถกลางทะเลจากบริเวณวัดที่ชายฝั่งไปยัง พระธาตุคงคามหาเจดีย์ปรีชา ประภากร ปราชญ์ศรนิลอนุสรณ์

10.00 น. เดินทางไป วัดเขาดิน ซึ่งเคยเป็นจุดพักทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
11.00 น. 

เดินทางไป วัดชมโพธิ์ยาราม

วัดชมโพธิ์ยาราม วัดนี้ได้ จำลอง สังเวชนียสถาน สี่ตำบล เอาไว้ ทั้งสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางไป วัดโสธรวรารามวรวิหาร นมัสการ หลวงพ่อพุทธโสธร ขอพระศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมือง แปดริ้ว
14.00 น. เดินทางไป วัดเสม็ดเหนือ สักการะ พระสิวลี ขอโชคขอลาภ
15.00 น. เดินทางไป วัดสมานรัตนาราม เป็นวัดที่มี องค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
16.00 น. เดินทางไป วัดโพรงอากาศ วัดนี้มีโบสถ์ที่สวยงามมาก เป็นเจดีย์องค์ใหญ่อยู่บนโบสถ์
17.00 น.ปิดท้ายด้วยวัดที่ 9 วัดถวิลศิลามงคล
18.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ D4D รุ่นใหม่ VIP 13 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าอาหาร 2 มื้อ
 • ค่าเครื่องดื่มและของว่าง ตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • ท่องเที่ยวอิ่มบุญ ไหว้พระ 9 วัด อิ่มบุญในวันหยุดพักผ่อนของท่าน เหมาะสำหรับท่านที่มีเวลาน้อย วันเดียวก็เที่ยวได้
 • ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy