ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว 1 วัน ปี 2567/2024 เที่ยวชัยภูมิ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE048 : ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว อช.ป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ 1 วัน (VAN)

DE048 : ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว อช.ป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ 1 วัน (VAN)


Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว
ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว ปี 2567/2024 ทุ่งดอกกระเจียว ป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ 
เอาใจท่านที่มีเวลาน้อย ทัวร์วันเดียวเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวได้
เดินทางทุก เสาร์-อาทิตย์ เริ่ม มิ.ย. - ส.ค. ปี พ.ศ. 2567/2024
* โปรแกรมนี้ เวลาค่อนข้างจำกัด เนื่องจากเราต้องการให้ท่านได้เที่ยวแบบคุ้มค่า

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE048-00106 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP1,599จองด่วน
DE048-00207 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP1,599จองด่วน
DE048-00313 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP1,599จองด่วน
DE048-00414 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP1,599จองด่วน
DE048-01120 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP1,599จองด่วน
DE048-01221 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP1,599จองด่วน
DE048-01322 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP1,599จองด่วน
DE048-00523 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP1,599จองด่วน
DE048-00627 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP1,599จองด่วน
DE048-01428 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP1,599จองด่วน
DE048-01529 ก.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP1,599จองด่วน
DE048-01603 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP1,599จองด่วน
DE048-00704 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP1,599จองด่วน
DE048-00810 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP1,599จองด่วน
DE048-00911 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP1,599จองด่วน
DE048-01012 ส.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP1,599จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - อช.ป่าหินงาม - วัดเขาประตูชุมพล - ฟาร์มโชคชัย - ไร่องุ่นสุพัตรา - กรุงเทพฯ
05.00 น.

จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7(คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ

05.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
09.30 น.

ถึง อช. ป่าหินงาม นั่งรถท้องถิ่นเพื่อเข้าชม ทุ่งดอกกระเจียว จุดแรกของการท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวคือ จุดชมวิวสุดแผ่นดิน เป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างภาคกลาง และภาคอีสาน

จากนั้นนำท่านเดินตามแนวเส้นทางการชม ทุ่งดอกกระเจียว สีชมพูสด หยอกเย้ากับสายหมอกยามเช้า ช่างเป็นภาพที่งามตาเหลือเกิน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันจนพอใจ

จากนั้นนำท่านนั่งรถจากทุ่งดอกกระเจียวต่อไปยัง ป่าหินงาม ชมหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของลมมาเป็นเวลานานนับล้านปี สวยงามสมชื่อ ป่าหินงาม เช่น หินรูปถ้วยฟุตบอลโลก หินตะปู หินรูปเรดาห์ หินรูปปราสาทโบราณ หินรูปสัตว์ต่างๆ ให้เวลาถ่ายรูปกันจนพอใจ

11.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดเขาประตูชุมพล ชมซุ้มประตูชุมพล และนมัสการพระประธาน
เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มโชคชัย ให้ท่านได้ซื้อของฝากจากปากช่อง และลองชิมอืมม!..มิลค์  ผลิตภัณฑ์นมสดชื่อดังของฟาร์มโชคชัย 

นำท่านไปยัง ไร่องุ่นสุพัตรา ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับผลองุ่นแบบใกล้ชิด และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์  หลากหลายจากองุ่นสด อาทิเช่น ไวน์ พาย คุกกี้ น้ำองุ่นสดๆ

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

18.00 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

สิ้นสุดการให้บริการ

**หมายเหตุโปรแกรมและราคา ทุ่งดอกกระเจียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันและคนขับรถ
 • ค่ารถท้องถิ่น เที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียว
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

1. วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม

2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%

4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5. ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็ม แล้ว ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ทั้งนี้ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน และได้รับการตรวจโควิดแล้วได้ผลเป็นลบ ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน

2. รถตู้ 12 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน

3. รถตู้ 9 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 6 ท่าน

 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • หมวกกันแดด
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy