ทัวร์ไหว้พระธาตุ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 2567/2024 เที่ยวชุมพร

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE081 : ทัวร์ไหว้พระธาตุ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 3 วัน 2 คืน (Van)

DE081 : ทัวร์ไหว้พระธาตุ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 3 วัน 2 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.ชุมพร
06.00 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.สุราษฎร์ธานี
07.30 นล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
10.45 น. เดินทางถึง อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 5

ชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยในอดีต โดยเฉพาะช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ซึ่งถูกรวบรวมเรื่องราวสำคัญ จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์กองบิน 5 แห่งนี้
12.00 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเพลินสมุทร

เดินทางไป โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ

ฟังเรื่องราวระบบการจัดการน้ำแก้มลิง หนองใหญ่ และ "สนุกรู้" ปรัชญาการดำรงชีวิต และการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ อย่างแท้จริง

17.00 น. 

เดินทางไป หาดทรายรี สักการะ อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ 

บิดาของเหล่าทหารเรือ ชมเรือรบหลวงชุมพร พร้อมชมทัศนียภาพยามเย็นริมหาดทรายรี

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารลุย ซีฟู๊ด

19.00 น. เดินทางเข้าสู่ที่พัก

พัก โรงแรมนานาบุรี หรือเทียบเท่า
วันที่ 2  วัดพระธาตุสวี - วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร  -  บ้านพุมเรียง -  สวนโมกขพลาราม -  ล่องแม่น้ำตาปี 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. 

เดินทางถึง วัดพระธาตุสวี วัดเก่าแก่ตามประวัติในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช 

ร่วม พิธีกรรมห่มผ้าพระธาตุ และ สักการะพระบรมสารรีริกธาตุ

11.00 น. 

เดินทางถึง วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร 

ร่วม พิธีกรรมห่มผ้าพระธาตุไชยา พระบรมธาตุโบราณ สมัยอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านพลับพลาซีฟู้ด
13.30 น. เดินทางถึง บ้านพุมเรียง ชุมชนมุสลิมดั้งเดิม ชมงานฝีมือผ้าไหมและผ้าทอของบ้านพุมเรียง
15.00 น. 

เดินทางถึง สวนโมกขพลาราม หรือ วัดธารน้ำไหล 

ชมความงามของสิ่งก่อสร้างภายในวัดซึ่ง สอดแทรกด้วยแง่คิดคำสอนเชิงพุทธธรรม ของท่านพุทธทาสภิกขุ

17.00 น. 

เดินทางเข้าสู่ที่พัก

พัก แก้วสมุย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ร้านตาปี ริมแม่น้ำตาปี
19.00 น. ลงเรือชมหิ่งห้อย ล่องแม่น้ำตาปี เกาะลำพูและคลองร้อยสาย
20.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก ... พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3 พระธาตุศรีสุราษฎร์  - สวนนายดำ - กรุงเทพฯ
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. 

เดินทางถึง พระธาตุศรีสุราษฎร์ หรือ พระธาตุเขาท่าเพชร

ตามแบบศิลปะศรีวิชัยผสมกับรัตนโกสินทร์ตอนต้น ร่วมพิธีกรรมห่มผ้าพระธาตุ และสักการะพระบรมสารรีริกธาตุ

11.00 น. 

เดินทางถึง สวนนายดำ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเษตรของ จ.ชุมพร เพื่อศึกษาพืชพรรณธรรมชาติ ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น เสียงน้ำ การจัดสวน เป็นจุดพักสำหรับนักเดินทาง มีน้ำส้มโชกุนคั้นสด กาแฟสด และผลิตภัณฑ์โอท็อป

12.00 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวสวนนายดำ

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ระหว่างแวะซื้อของฝาก

20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าที่พัก 2 คืน
 • ค่ารถโค้ช ปรับอากาศ
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม
 • ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน
 • ค่าธรรมเนียมและค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่ากิจกรรมต่างๆ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • โครงการ "เที่ยว 12 เดือนสุขใจ ให้พลังชีวิต" ตอน หลงรักประเทศไทย ... กิจกรรม ไหว้พระธาตุทั่วไทย สุขใจให้พลังชีวิต ชุมพร สุราษฎร์ธานี
 • ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ไฟฉาย 
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy