ทัวร์จีน ซินเจียงใต้ พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล 2567/2024 เที่ยวซินเจียง

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE922 : โปรแกรมทัวร์จีน ซินเจียงใต้ พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล 9 วัน 8 คืน (TG)

DE922 : โปรแกรมทัวร์จีน ซินเจียงใต้ พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล 9 วัน 8 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

CROWNE PLAZA CHENGDU HOTEL
Grand Mercure Urumqi Hualing Hotel
KORLA PEAR CITY GARDEN HOTEL
Kuche Hotel
MING HUA HOTEL
QINIWAK HOTEL

บินสายการบินไทย สายการบินระดับมาตรฐาน
พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวมาตรฐาน ดีที่สุด
ชมมนต์เสน่ห์แห่งซินเจียง มณฑลที่ใหญ่ที่สุดแห่งประเทศจีน
ชมทะเลสาบไป๋ซาหู เนินทรายขาวสุดอลังการ
ชมวิถีชีวิตของชาวอุยกูร์ ณ เมืองโบราณคัชการ์

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE922-00323-31 ก.ค. 67Thai Airways (TG)94,900จองด่วน
DE922-00409-17 ส.ค. 67Thai Airways (TG)95,900จองด่วน
DE922-00523-31 ส.ค. 67Thai Airways (TG)95,900จองด่วน
DE922-00612-20 ก.ย. 67Thai Airways (TG)97,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ - (TG618 : 10.15-14.25) - เฉิงตู - ถนนโบราณจินลี่
08.00 น.คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย(TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์  คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
10.15 น.นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่ TG 618 : 10.15-14.25 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
14.25 น.ถึง ท่าอากาศยานเมืองเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินเจียง  ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  *** เวลาประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ***

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านสู่ภัตตาคาร
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินที่ ถนนโบราณจินลี่ เป็นศูนย์รวมของฝากและที่ระลึกรวมทั้งสตรีทฟู้ดของเมืองเฉินตู อิสระให้ท่านได้เลือกกินเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
พักที่ CROWNE PLAZA CHENGDU HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2เฉินตู (บินภายใน ) - อูรูมูฉี -  ผ่านโตรกผากานโกว – แม่น้ำนกยูง – คู่เอ๋อเล่อ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองอูรูมูฉี โดย สายการบินภายใน เที่ยวบินที่...... *** ไฟล์ทบินภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนวันเดินทางอีกครั้ง ***
...... น.ถึง เมืองอูรูฉี หลังผ่านพิธีการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทาง เข้าสู่ตัวเมืองอูรูมูฉี และระหว่างทางจะผ่านกังหันลมไฟฟ้าที่มีนับพันต้นและ ผ่านชมโตรกผากานโกว ซึ่งเป็นช่องทางแบ่งเขตระหว่างซินเจียงเหนือและซินเจียงใต้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่เมือง คู่เอ๋อเล่อ Korla ซึ่งเป็นเมืองที่มีชนพื้นเมืองเป็นชนเผ่ามองโกล ในอดีตเป็นเมืองหน้าด่านบนเส้นทางสายไหมทางตอนกลาง ภายในเมืองจะมี แม่น้ำนกยูงไหลผ่านใจกลางเมือง เป็นแม่น้ำที่สำคัญของชาวเมืองมาอย่างยาวนาน 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักKORLA PEAR CITY GARDEN HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 3คู่เอ๋อเล่อ - คู่เชอ – ถ้ำพระพันองค์คิซิล
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางจาก เมืองคู่เอ๋อเล่อไปยังเมืองคู่เชอ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ) ซึ่งเมืองคู่เชอตั้งอยู่ระหว่างทางตอนกลางและตะวันตกของเขตปกครองตนเองซินเจียง  ซึ่งสมัยโบราณเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันตก
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านชม ถ้ำพระพันองค์คิซิล ตั้งอยู่ที่เมืองคู่เชอ ซึ่งเป็นถ้ำที่มีจิตกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ ที่ถูกสร้างขึ้นมาในยุคแรกๆ ตั้งแต่ค.ศ.ที่ 3 - จนถึงยุคที่รุ่งเรืองที่สุดในค.ศที่ 8,9 ภายในมีภาพจิตกรรมฝาผนังกว่า 1 1,000 ตร.ม. ซึ่งมีความเก่ากว่าถ้ำมอเกาคู โดยท่านผู้บุกเบิกการสร้างคือ ท่านกุมารชีวะ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักKuche Hotel  ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 4คู่เชอ - แกรนแคนยอนเทียนซาน - อาเค่อซู
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางจากเมืองคู่เชอสู่เมืองอาเค่อซู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง )ในอดีตเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรพุทธโบราณชิวฉือ ดินแดนแห่งดนตรีและเสียงเพลงบนเส้นทางสายไหมทางตอนใต้ของเทือกเขาเทียนซาน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางไปยัง แกรนแคนยอนเทียนซาน Tianshan Toumuer Grand Canyon เป็นความงดงามที่ถูกสร้างสรรค์จากธรรมชาติโดยเกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมพัด ทำให้เกิดโตรกผาเป็นช่องทางเดินธรรมชาติที่มหัศจรรย์และงดงาม
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักMINGHUA HOTEL (AKESU TIANBAI) ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 5อาเค่อซู - เมืองโบราณคาสือ (คัชการ์) - ถนนคนเดินช่างฝีมือ - มัสยิดอิดคาห์
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางจาก อาเค่อซู สู่เมืองคัชการ์ ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ) ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านชม  เมืองโบราณคาสือ หรือเรียกว่าเมืองเก่าคัชการ์  The old city kashgar ซึ่งเป็นเมืองที่มีชนเชื้อสายอุยกูร์ร้อยละ 90 อาศัยอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลาม โดยบ้านส่วนใหญ่จะถูกสร้างด้วยอิฐผสมกับไม้และมีประวัติศาสตร์ยาวนาน จึงเป็นบ้านเก่า

หลังจากนั้นนำท่านชมหัตถกรรมของชาวคัชการ์หรือเรียกว่าถนนคนเดินช่างฝีมือ เป็นถนนที่รวบรวมของทำมือของคนท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น   เช่น งานปัก งานโลหะ เป็นต้น ถนนสายนี้ยังสามารถเชื่อมไปยัง มัสยิดอิดคาห์ ซึ่งเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน สามารถบรรจุคนได้ถึง 10,000 คน และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมในมณฑลซินเจียง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ QINIWAK HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 6คาสือ (คัชการ์) ทะเลสาบหาดทรายขาวไป๋ซาหู – ทะเลสาบคาราคูรี – ชมยอดเขา Muztagh Peak  
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านผ่าน ชมทะเลสาบหาดทรายขาวไป๋ซาหู ซึ่งมีความสูงกว่า 3,300 เมตร ซึ่งล้อมรอบด้วยเนินทรายสีขาวและตัดกับน้ำสีฟ้า ได้รับการจัดอันดับให้เป็นจุดชมวิวระดับ 5A อีกด้วย ในเรื่องทิวทัศน์ที่แปลกตาสวยงาม
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านไปยัง ทะเลสาบคาราคูรี ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 3,600 เมตรเป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ในเขตอัคโต  เป็นทะเลสาบที่สูงสุดของที่ราบปามีร์ ทะเลสาบถูกล้อมรอบด้วยภูเขา และยังสามารถมองเห็นยอดเขา ภูเขาหิมะ Muztagh Peak  เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ที่ราบสูงปามีร์ และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาคุนหลุน และยังได้รับการขนานนามว่า เป็น “ บิดาแห่งยอดภูเขาน้ำแข็ง” ซึ่งมีความสูงของยอดเขาคือ 7,546 เมตร ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ของจีน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ QINIWAK HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 7คาสือ (คัชการ์) – อูรูมูฉี – ตลาดต้าปาจาร์
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยังสนามบิน คัชการ์ เพื่อเดินทางไปยังเมืองอูรูมูฉี


นำท่านเดินทาง สู่อูรูมูฉี โดยสายการบิน ..... เที่ยวบินที่ .......
....... น.เดินทางถึง เมืองอูรูมูฉี  นำทุกท่านเดินชม ต้าปาจาร์ เป็นตลาดพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์อูหลู่มูฉี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น  อัลมอนด์, วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลูกเกด ฯลฯ แล้วยังมีสินค้าประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมือง รวมถึงเครื่องทองเหลือง เช่น แจกัน, กาน้ำชา เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Grand Mercure Urumqi Hualing Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 8อูรูมูฉี – บินภายในสู่เมืองเฉินตู  - ถนนคนเดินชุนซีลู่
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินอูรูมูฉี 


เดินทางสู่ เมืองเฉินตู โดย สายการบินภายใน เที่ยวบินที่ ...... *** ไฟล์ทบินภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนวันเดินทางอีกครั้ง ***
....... น.ถึง เมืองเฉินตู หลังผ่านพิธีการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดินชุนซีลู่ มีชื่อเสียงของเฉินตูเป็นแหล่งศูนย์รวมช้อปปิ้งของแหล่งวชื่อดัง รวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อ ดัง เช่น ISETAN และร้านค้ามากมาย อาทิ ZARA, H&M, UNIQLO
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ CROWNE PLAZA CHENGDU HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 9วังแพะเขียว - เฉิงตู - กรุงเทพฯ (TG619 : 15.55-18.00)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว ชมแพะทองเหลืองที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง  คนจีนมีเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบายอวัยวะส่วนใดของร่างกายให้นำมือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากอาการป่วยทันที และวังแพะเขียวยังเป็นสำนักลัทธิเต๋าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉินตู (TIANFU INTERNATIONAL AIRPORT) เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
15.55 น.เหินฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย เที่ยวบินที่ TG619 : 15.55-18.00 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.00 น.ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจในการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ 
 • ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกำหนด 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ไทยชำนาญเส้นทาง 
 • น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ และพระภิกษุสงฆ์ รวมถึงบุคคลที่เป็นเพศทางเลือก LGBTQ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ  
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) 
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจของท่าน
 • ทิปไกด์ 15 หยวน และคนขับรถ 15 หยวน / ท่าน / วัน
 • มัดจำท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy