ทัวร์ญี่ปุ่น โทโฮคุ อาโอโมริ โอซาก้า SNOW MONSTER 2567/2024 เที่ยวญี่ปุ่น

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE437 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โทโฮคุ อาโอโมริ โอซาก้า SNOW MONSTER 7 วัน 5 คืน (JL)

DE437 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โทโฮคุ อาโอโมริ โอซาก้า SNOW MONSTER 7 วัน 5 คืน (JL)
Japan Airlines (JL)


HAKKODA SNOW MONSTER ปีศาจหิมะ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (หนึ่งปีดูได้ครั้งเดียว)

NEPUTA VILLAGE พิพิธภัณฑ์โคมพื้นบ้าน เทศกาลยิ่งใหญ่แห่งโทโฮคุ

สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมเก่าแก่ของหมู่บ้านซามูไรชื่อดัง KAKUNODATE

ล่องเรือสไตล์ญี่ปุ่นผ่านช่องเขาที่ดังที่สุด ณ ช่องเขา "เกบิเค"

เยือน "ชูซอนจิ" วัดมรดกโลก และ วิหารทองคำ

ชมวิวบรรยากาศเมืองโอซาก้า HARUKAS 300 ตึกที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู ระดับพรีเมี่ยม !!! - บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง เต็มอิ่มจุใจ !!!

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ – ต่อไฟลท์ไปสนามบินอาโอโมริ – เข้าพักที่โรงแรม
06.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน JAPAN AIRLINES (JL) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง

**สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ**

09.55 นเหินฟ้าสู่ สนามบินฮาเนดะ โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES เที่ยวบินที่ JL032 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17:30 น.เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ จากนั้นต่อไฟลท์ไป เมืองอาโอโมริ
เย็นรับประทานอาหารค่ำ แบบกล่อง **อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม**
19:55 น.เหินฟ้าสู่ สนามบินอาโอโมริ โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES เที่ยวบินที่ JL151
21:25 น.

เดินทางถึงสนามบินอาโอโมริ(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

พักที่DAIWA ROYNET HOTEL AOMORI หรือเทียบเท่า 
วันที่ 2เทือกเขาฮาโกดะ – นั่งกระเช้าลอยฟ้าชม SNOW MONSTER – เมืองฮิโรซากิ – ปราสาทฮิโรซากิ – พิพิธภัณฑ์เนปุตะ – โรงแรมออนเซ็น
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้า สู่ ยอดเขาฮักโกดะ แหล่งท่องที่ยวทางธรรมชาติ มีความสูง 1,585 เมตร ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ภูเขาที่สวยงามของญี่ปุ่น เทือกเขาฮักโกดะตั้งอยู่เหนือสุดของจังหวัดอาโอโมริ และเป็นหนึ่งในภูเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น มีความงดงามตลอดทั้งปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเดือน ธ.ค. หิมะจะเริ่มตก ทำให้ต้นไม้พื้นที่บริเวณนี้ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ จนคล้ายราวกับเป็นรูป ปีศาจหิมะ หรือ Snow Monster นั่นเอง ท่านจะได้เพลิดเพลินทัศนียภาพแปลกตากับพร้อมเก็บภาพความประทับแบบเต็มอิ่มกับหิมะที่เย็นฉ่ำ (ความหนาของหิมะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี)

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่เมืองฮิโรซากิ นำท่านสู่ ปราสาทฮิโรซากิ ตั้งอยู่ภายในเมืองฮิโรซากิ จังหวัดอาโอโมริ เป็นปราสาททางตอนเหนือสุดในบรรดาปราการปราสาททั้ง 12 แห่งที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นกันในญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกชาติด้านวัฒนธรรมที่สำคัญอีกด้วย นอกจากปราสาทยังมีสวนฮิโรซากิซึ่งตั้งอยู่รอบปราสาทครอบคลุมพื้นที่กว่า 500,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่มีการปลูกต้นซากุระเอาไว้กว่า 2,600 ต้น ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนจนถึงโกลเด้นวีคต้นเดือนพฤษภาคม จะมีการจัดงานเทศกาลชมซากุระขึ้นเป็นประจำทุกปี ถึงขนาดได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 แหล่งชมซากุระขึ้นชื่อในญี่ปุ่น

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านเนปุตะ ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของจังหวัดอาโอโมริ ที่มีทั้งงานเทศกาล ดนตรี งานศิลปะ ท่านจะได้พบกับพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเนปุตะซึ่งเป็นโคมไฟทรงพัด ขนาดใหญ่สุดจะมีความสูงประมาณ 10 เมตร ใช้เวลาทำประมาณ 1 เดือน เพนท์ลวดลายดุดันของนักรบ ซึ่งโคมไฟเฟล่านี้จะใช้แห่ในงานเทศกาลเนปุตะฮิโรซากิที่จะจัดขึ้นเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 ในเดือนสิงหาคมของทุกปี

พักที่ MINAMIDA ONSEN HOTEL APPLE LAND หรือเทียบเท่า
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม

หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวถึงว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น!

วันที่ 3จังหวัดอาคิตะ – หมู่บ้านซามูไรคะคุโนะดาเตะ – ทะเลสาบทาซาวะ – เดินทางสู่สกีรีสอร์ท
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอาคิตะ พาท่านสู่ หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ สัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่นที่งดงามเมื่อครั้งอดีตที่นี้ยังมีเสน่ห์อีกมากมายให้ท่านได้สัมผัสถึงประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์โบราณ หรืออาหารพื้นบ้านชนิดต่างๆ ตามแนวถนนหมู่บ้านซามูไรแห่งนี้ มีต้นไม้ปลูกอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเดินทางในฤดูกาลใดนักท่องเที่ยวก็จะได้รื่นรมย์กับทัศนียภาพอันงดงามได้อยู่เสมอ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย

แวะเปลี่ยนบรรยากาศ นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบทาซาวะ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติโทวาดะ-ฮาจิมังไท เป็นทะเลสาบที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและยังคงความเป็นธรรมชาติที่เรียบง่าย เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย โดยมีความลึกประมาณ 423 เมตร และเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นทะเลสาบที่ไม่แข็งตัวในฤดูหนาว ปลายสุดทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าโกซะโนอิชิ เดิมเป็นที่สำหรับขุนนางท้องถิ่นแวะมาชมธรรมชาติ และทางด้านทิศตะวันตกของทะเลสาบมีรูปปั้นผู้หญิงสีทองที่มีชื่อเสียง มีชื่อว่า ทาสุโกะ เชื่อกันตามตำนานว่านางเป็นสาวสวยที่อธิษฐานขอให้ความงามของนางคงอยู่ตลอดไป แต่กลับโดนคำสาปและกลายเป็นมังกรจมสู่ทะเลสาบเบื้องล่างแห่งนี้

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สกีรีสอร์ต ให้ท่านได้อิสระกับกิจกรรมภายใน สกีรีสอร์ต เป็นลานเล่นสกีที่คนญี่ปุ่นจะนิยมมาเล่นตลอดหน้าหนาว 

** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์ ชุดสำหรับเล่นกี ค่าคอร์สในการเล่นกิจกรรม และเครื่องเล่นทุกชนิด **

พักที่SHIZUKUISHI PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม

หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า ให้เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่

วันที่ 4จังหวัดอิวาเตะ – หมู่บ้านหัตถกรรมโมริโอกะ – ล่องเรือเกบิเค – อิออน มอลล์ – โรงแรมออนเซ็น
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอิวาเตะ สู่ หมู่บ้านหัตถกรรมโมริโอกะ หรือหมู่บ้านงานหัตถกรรมของเมืองโมริโอกะ จังหวัดอิวาเตะ หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงด้านหัตถกรรมสไตล์ญี่ปุ่น ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีการจัด work shop ทั้งงานไม้, งานเหล็ก, งานฝีมือต่างๆ เช่นการทำผ้ามัดย้อม ระบายสีม้าไม้ รวมถึงการทำขนมอย่างเซมเบ้ หรือทำเส้นบะหมี่เรเมนกันสดๆ ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด นอกจากภายในอาคารก็ยังมีการรวบรวมสินค้าท้องถิ่นกว่า 4,000 ไอเทมมาไว้ด้วยกัน ใครเป็นสายช้อปปิ้งคงฟิน เพราะที่นี่ได้รวบรวมของฝากของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่นมาไว้ให้เลือกชมเลือกอย่างจุใจ ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกล จะซื้อเป็นของที่ระลึกก็ดีงาม หรือจะซื้อเป็นของฝากคนรับก็คงปลื้มใจ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่าย

จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศล่องเรือเกบิเค ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดอิวาเตะ เป็นหุบเขาขนาดใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีกิจกรรมล่องเรือสัมผัสทัศนียภาพความงดงามของฤดูกาลญี่ปุ่นได้ตลอดทั้งปี ความงามในฤดูใบไม้ผลิของดอกซากุระและดอกฟูจิ ความเขียวขจีของต้นไม้ ใบไม้เปลี่ยนสีทั่วทั้งหุบเขาในฤดูใบไม้ร่วง สีขาวโพลนของหิมะในฤดูหนาว

นําท่านช้อปปิ้ง อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade, ร้านขายเครื่องกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เก็บจัดการลิสต์ของฝากมาจากคนที่บ้านได้อย่างครบครันเต็มที่

พักที่HIRAIZUMI HOTEL MUSASHIBO หรือเทียบเท่า
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม

เชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น แบบเต็มอิ่มอีก 1 คืน!!! เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่

วันที่ 5วัดซูซอนจิ – สนามบินฮานามากิ – สนามบินอาตามิ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดซูซอนจิ ที่สร้างขึ้นในปี 850 เป็นวัดนิกายเทนได จุดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ คอนจิคิโดะ ซึ่งมีส่วนที่คล้ายกับศาลาทอง คินคะคุจิ ของเมืองเกียวโต เพราะเป็นอาคารที่หุ้มด้วยทอง เหมือนกัน แต่ศาลาทองที่นี้จะถูกเก็บรักษาไว้ในห้องโถงขนาดใหญ่ แทนที่จะอยู่กลางแจ้งเหมือนที่เกียวโต

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮานามากิ 

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง แบบกล่อง **อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม**
13.05.น.ออกเดินทางสู่ สนานบินอาตามิ (โอซาก้า) โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES เที่ยวบินที่ JL 2184 
14.30 น.

ถึง สนามบินฮาตามิ (โอซาก้า) เมืองโอซาก้า เป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น โอซาก้าเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งการค้าและวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น และปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเมืองหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น

นำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านนี้คือ ทุกร้านค้าจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูป ปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอัธยาศัย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง
พักที่FAIRFILED BY MARRIOTT OSAKA NAMBA หรือเทียบเท่า 
วันที่ 6 ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ (ถ่ายรูปด้านนอก) – ตลาดคุโรมง – จุดชมวิวฮารุกัส – ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – สนามบินคันไซ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสู่ ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ (ถ่ายรูปด้านนอก) หนึ่งในศาลเจ้าที่แปลกตาด้วยการออกแบบเป็นหัวสิงโตขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้า สูง 17 เมตร คนญี่ปุ่นนั้นมีความเชื่อกันว่าปากของสิงโตนั้นจะช่วยกลืนกินสิ่งไม่ดี ช่วยปัดเป่าความชั่วร้ายและนำพามาโชคลาภเข้ามา ที่นี่นอกจากคนญี่ปุ่นจะมาขอพรเรื่องการเรียนหรือด้านการงานให้เกิดความสำเร็จอีกด้วย 

นำท่านสู่ ตลาดปลาคุโรมง ตลาดอาหารสดและอาหารพื้นเมืองยอดนิยมที่พ่อค้า พ่อครัวจากร้านต่างๆ ต้องแวะเวียนกันเข้ามาซื้อวัตถุดิบสดจากทะเลเพื่อนำไปประกอบอาหารเป็นประจำทุกวัน ในละแวกนั้นเองก็มีร้านอาหารทะเลสดๆ หลายร้านให้ท่านสามารถลิ้มลองอย่างหลากหลาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิ เหล้าบ๊วย ผักผลไม้ รวมถึงอาหารทะเลที่สดใหม่ ซึ่งระหว่างสองข้างทางท่านจะสังเกตเห็นว่าตลาดปลาแห่งนี้แทบจะไม่สกปรกเลยสักนิดเดียว

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวฮารุกัส ตั้งอยู่บนตึกอาเบะโนะ ฮารุกัสอยู่ในย่านตัวเมืองของโอซาก้า ด้วยความสูง 300 เมตร ไฮไลท์เด่นของตึกนี้คือจุดชมวิวที่ชื่อว่า "ฮารุกัส 300" เป็นระเบียงลอยฟ้าวนรอบตึกที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์และแลนด์มาร์กต่างๆ ได้ทั่วเมืองโอซาก้าแบบ 360 องศา เชิญท่านเก็บภาพสวยๆ กับทิวทัศน์เมืองโอซาก้าตามอัธยาศัย

นำท่านแวะริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท คืออีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของโอซาก้า ตั้งอยู่ที่เมืองริงกุ ตรงข้ามกับท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบให้มีลักษณะเหมือนกับเมืองท่าของสหรัฐอเมริกา และมีบรรยากาศแบบรีสอร์ท ซึ่งภายในแม้จะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายอันมีชื่อเสียงจากต่างประเทศ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู 

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

วันที่ 7สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
00.45 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES เที่ยวบินที่ JL727 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
05.00 น.ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 6 พ.ย. 66 เป็นเงิน 16,500 บาท**
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ (อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ)
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ และ น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด 
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละ 2 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม / ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 75 ปี
  ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ รวม  1,000  บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จาก
 • ยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
  ขนาดของกรุ๊ปไซค์ จํานวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
  และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
  ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหาร บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด ก่อนออกเดินทางแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
  ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด ประตูฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • Case 1 ในการจองครั้งแรก
  ชําระมัดจําท่านละ 35,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังจากทําการจอง) พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชําระเงินตามกําหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
  Case 2 กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน
  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที ในวันที่จองเท่านั้น
  Case 3 ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
  (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
  หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
  Case 4 กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน
  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

  วันที่ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่าทัวร์

  วันที่ยกเลิกการเดินทาง15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น

  วันที่ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 30 วัน กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น

  • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาล หรือ วันธรรมดา ที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
  • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้าออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ เก็บค่าใช้จ่าย 100% 
   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ เรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
  • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนําเที่ยว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่ายทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจ นําเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ

  **ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก**


  Address

  53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

  จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

  Contact Us

  Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

  Social Network

  Facebook : @DoubleEnjoyTravel
  Line : @DoubleEnjoy
  Instagram : @DoubleEnjoy
  Youtube : Double Enjoy Travel

   

  Add line DoubleEnjoy