โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO URABANDAI 2567/2024 เที่ยวญี่ปุ่น

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE282 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO URABANDAI 6 วัน 4 คืน (TG)

DE282 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO URABANDAI 6 วัน 4 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

HAWAII SPA RESORT
HOTEL GROOVE SHINJUKU
HOTEL HIGASHINIHON UTSUNOMIYA
URABANDAI LAKE RESORT

พักโรงแรม ฮาวาย ธีมพาร์คเกาะฮาวายในฝันแห่งแรกของญี่ปุ่น
ตระการตากับทุ่งโคเชีย ณ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์คที่ 1 ปีมีครั้งเดียว
ชมน้ำตก ฟุคุโรดะ 1 ใน 3 น้ำตก ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุุ่น 
เพลิดเพลินกับใบไม้เปลี่ยนสีสุดอลังการตลอดเส้นทาง อุระบันได โรปเวย์ 
ล่องเรือชมความงามกลางทะเลสาบฮิบะระ มนต์เสน่ห์ที่ซ่อนเร้นแห่งอุระบันได 
สัมผัสกลิ่นอายหมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ เส้นทางการค้ายุคเอโดะ

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE282-00119-24 ต.ค. 67Thai Airways (TG)68,999จองด่วน
DE282-00223-28 ต.ค. 67Thai Airways (TG)68,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ
​19.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง
**สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ**
22.10 น.เหินฟ้าสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG640 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
วันที่ 2สนามบินนาริตะ – จังหวัดอิบารากิ – ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – สะพานแขวนริวจิน – น้ำตกฟุคุโรดะ – เมืองอิวากิ
​06.20 น.

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ นำท่านสู่ ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค ดินแดนในฝันของการถ่ายภาพ ชมความงามของสวนขนาดใหญ่ที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พร้อมหลากหลายโซนกิจกรรมที่รอให้เรามาสัมผัส มีพื้นที่สีเขียวและดอกไม้ตามฤดูกาลที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่มากกว่า 215 เฮกตาร์ รวมถึงด้านในยังมีสวนสนุก เส้นทางปั่นจักรยาน และเส้นทางเดินสำรวจป่า ไฮไลท์ของทัศนียภาพบนเนินเขามิฮาราชิ (Miharashi) อันกว้างใหญ่ ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม ส่วนในช่วงกลางเดือนตุลาคม พุ่มต้นโคเชีย ประมาณ 32,000 ต้น จะพากันเปลี่ยนเป็นสีแดงไปทั่วบริเวณรอบๆ ที่นี่ยังมีดอกดารารัตน์ ทิวลิป กุหลาบ ทานตะวัน คอสมอส ฯลฯ ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ผลัดกันเบ่งบานตามฤดูกาลของญี่ปุ่น หมายเหตุ..ความสวยงามของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
​บ่าย

นำท่านชม สะพานแขวนริวจิน เป็นสะพานแขวนใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น ตัวสะพานมีความยาว 375 เมตร เป็นสะพานแขวนสำหรับคนเดินยาวที่สุดในเกาะฮอนชู ตั้งอยู่เหนือเขื่อนริวจิน ในอุทยานโอคุคุจิ จ. อิบารากิ เป็นจุดชมวิวรอบทิศทางแบบพาโนรามา และมีทิวทัศน์สวยงามทั้งสี่ฤดูกาล

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกฟุคุโรดะ เป็น 1 ใน 3 น้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น น้ำตกจะไหลผ่านหน้าผาหินยักษ์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นชั้นหินไล่ระดับลงมา 4 ชั้น จึงเรียกอีกชื่อว่า “น้ำตก 4 ชั้น” เป็นน้ำตกขนาดความสูง 120 เมตร และกว้าง 73 เมตร มีจุดชมวิวที่เห็นน้ำตกอย่างใกล้ชิด และเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามในทุกฤดูกาล ทำให้เกิดที่มาของประโยคที่ว่า Yodo-no-taki หมายถึง “น้ำตกที่ต้องดูสี่ครั้ง”

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิวากิ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม

หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวถึงว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น!

พักที่ HAWAII SPA RESORT หรือเทียบเท่า
วันที่ 3จังหวัดฟุกุชิมะ – หุบเขานาคิสึกาวะ – ล่องเรือชมอ่าวฮิบะระ – ทะเลสาบโกชิคินุมะ
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม หุบเขานาคาสึกาวะ หุบเขาต้นน้ำของแม่น้ำนาคาสึ เส้นทางที่จะได้สัมผัสเสน่ห์ของธรรมชาติแต่ละฤดูกาล แมกไม้เขียวขจีในฤดูร้อน ใบไม้สีส้มแดงในฤดูใบไม้ร่วง ตรงทางเข้ามีจุดพักผ่อนนาคาสีกาวะ จุดแวะพักในเส้นทางบันได-อาซูมะ เลคไลน์เส้นทางขับรถชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยม ในฤดูใบไม้ผลิชมความหลากหลายทางธรรมชาติสีสันนานาที่จะทำให้ประทับใจ หมายเหตุ..ความสวยงามของการเปลี่ยนสีใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
​บ่าย

จากนั้นพาท่านเปลี่ยนอิริยาบถ ล่องเรือชมอ่าวฮิบะระ ทะเลสาบฮิบะระทะเลสาบขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่ราบสูงอุระบันไดที่เปี่ยมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ใช้เวลาสบายๆ ลัดเลาะไปตามเกาะแก่งน้อยใหญ่ที่ลอยอยู่ในทะเลสาบ พลางชมวิวของเทือกเขาอุระบันไดอันยิ่งใหญ่ ในฤดูใบไม้ผลิสดชื่นกับสีเขียวชอุ่มผิวน้ำทอประกาย เพลิดเพลินกับดอกโอยามะซากุระบนเกาะซากุระยามะที่อยู่ในทะเลสาบ ในฤดูใบไม้ร่วงใบไม้หลากสีราวกับภาพวาด ทิวทัศน์ที่สามารถชมได้เพียงขณะล่องเรือ สัมผัสเสน่ห์ที่ซ่อนเร้นของอุระบันได หมายเหตุ..ความสวยงามของการเปลี่ยนสีใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 

จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบโกชิคินุมะ บึงน้ำห้าสีที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในอดีต เมื่อแร่ธาตุทำปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อมรอบด้านทำให้มองเห็นน้ำในทะเลสาบเป็นสีต่างๆ ตั้งแต่สีฟ้า น้ำเงินเข้ม เขียว เหลืองไปจนถึงแดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบึงอาโอนุมะ ที่มีสีสวยงามจนหลายคนไม่อยากจะเชื่อว่าสีเหล่านั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งที่นี่สามารถชมความงดงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นในทุกฤดูกาล ทิวทัศน์รอบด้านในแต่ละเดือนที่แตกต่างกัน ฤดูที่อยากแนะนำให้ไปเที่ยวชมมากที่สุด ขอแนะนำเป็นฤดูใบไม้ผลิ หลังจากหิมะละลายสีของบึงก็สวยงามเป็นพิเศษ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม

หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า ให้เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่

พักที่  URABANDAI LAKE RESORT หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4กระเช้าลอยฟ้าอุระบันได – ปราสาทสึรุกะ (ถ่ายรูปด้านนอก) – หมู่บ้านโออุจิจูคุ – ลานผาหินล้านปี – เมืองอุสึโนมิยะ
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำทานนั่ง กระเช้าลอยฟ้าอุระบันได เส้นทางกระเช้าโรปเวย์ของแกรนด์เดโค สโนว์รีสอร์ท ในฤดูหนาวหิมะขาวโพลนปกคลุมทั่วทั้งภูเขา และในฤดูใบไม้ร่วงช่วงปลายเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนเพลิดเพลินกับใบไม้เปลี่ยนสีสุดอลังการตลอดระยะทางไปยังยอดเขาราว 1,400 เมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที จากคาเฟ่ด้านบนและจุดชมวิวดื่มด่ำกับสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีที่แต่งแต้มทั่วทั้งภูเขาอุระบันไดและทิวทัศน์ของทะเลสาบอินะวะชิโระอันยิ่งใหญ่

พาท่านชม ปราสาทสึรุกะ (ถ่ายรูปด้านนอก) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ปราสาทไอสุวากามัตสึ และ “ปราสาทนกกระเรียน”  เป็นหนึ่งในฐานที่มั่นสุดท้ายของซามูไรในสมัยเอโดะ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองไอสุ (Aizu) สร้างขึ้นในปี 1384 แต่ถูกทำลายในปี 1874 ภายหลังในมีการบูรณะและสร้างขึ้นใหม่โดยการจำลองของเดิม มีจุดชมวิวเมืองจากชั้นบนสุดของปราสาท รอบๆ ปราสาทเป็นคูเมืองและสวนสาธารณะสึรุกะ (Tsuruga Castle Park) เมื่อฤดูใบไม้ร่วงมาเยือนใบไม้เปลี่ยนเป็นสีส้มแดงและเหลือง เมื่อรวมกับฉากหลังที่เป็นปราสาทเก่าแก่ยิ่งเป็นภาพที่งดงาม 

พาท่านย้อนเวลาสู่ยุคซามูไรที่ หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ ในสมัยก่อนถือว่าเป็นเมืองแวะพักระหว่างทางสำหรับคนเดินทางที่จะมุ่งหน้าสู่เมืองเอะโดะ ปัจจุบันที่แห่งนี้ยังถูกจัดให้เป็นสถาปัตยกรรมของชาติ มีอาหานขึ้นชื่อคือ “เนะงิโซะบะ” คือ โซบะที่ใช้ต้นหอมหนึ่งต้นเป็นตะเกียบ และเวลาทานก็ต้องทานต้นหอมไปด้วย

​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่านเยี่ยมชมลานผาหินล้านปี ซึ่งเกิดจากการถูกกัดเซาะของกระแสน้ำจากแม่น้ำโอะคาวะและกระแสลมเป็นเวลากว่าล้านปีจึงทำให้ลักษณะของผาหินมีรูปร่างเป็นแท่งคล้ายเจดีย์ ซึ่งเรียกว่า “โท” และ หน้าผา ซึ่งเรียกว่า “เฮะทสึริ” เป็นภาษาไอซึ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตของสวนสาธารณะโอคาวะฮา โตริ ให้ท่านได้ชื่นชมกับธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์เลือกมุมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอุสึโนมิยะ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม 
พักที่HOTEL HIGASHINIHON UTSUNOMIYA หรือเทียบเท่า 
วันที่ 5วัดโอยะ – รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิมเฮอิวะ – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม วัดโอยะ เป็นวัดที่สร้างขึ้นด้วยหินโอยะ โดยสร้างด้วยการแกะสลักเข้าไปในตัวภูเขาปัจจุบันรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมที่พระคูไกสร้างขึ้น ยังคงอยู่ในนามเซนจูคันนง (Senju Kannon) หรือ โอยะดันนง (Ooya Kannon) และเป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธญี่ปุ่นมาทุกยุคทุกสมัย พวกเขานิยมมาที่นี่เพื่อขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขยังมีพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในชั้นหินอีก 9 องค์ ซึ่งมีความสวยงามและปราณีต ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติโดยรัฐบาลญี่ปุ่น

จากนั้นนำท่านชม รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิมเฮอิวะ สูงถึง 27 เมตร โดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1948 เพื่อระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่  2 และอ้อนวอนให้เกิดความสงบสุขขึ้นในโลกใบนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านอิสระ ช้อปปิ้งชินจูกุ ย่านที่มีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียว เป็นศูนย์รวมร้านค้าที่จัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ มีร้านค้าชื่อดังเป็นที่เป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน มีทั้งสินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล กิ๊ฟช็อป ขนม รวมถึงเครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกว่าเมืองไทยและสินค้าอื่นๆ อีกมากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้
ค่ำอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย  **เพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งได้อย่างคุ้มค่า**
ที่พัก HOTEL GROOVE SHINJUKU หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 วัดอาซากุสะ – เมืองนาริตะ – ช้อปปิ้งอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสู่ วัดอาซากุสะ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ซึ่งประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็นที่เคารพสักการะของชาวญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่น วัดอาซากุสะเป็นวัดเก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทางด้านหน้าประตูคามินาริมงมีโคมไฟยักษ์สีแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 4.5 เมตร มีน้ำหนักถึง 130 กิโลกรัม ให้ท่านได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาริตะ อิสระช้อปปิ้ง อิออน พลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน 100 Yen ซึ่งสินค้าทุกๆ อย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน ไม่ลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ, เบนโตะ, ผลไม้สด และแห้ง, ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย  **เพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งได้อย่างคุ้มค่า**

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

17.25 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG677 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.55 น.ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ68,999 บาท
เด็กอายุ 02-11 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ63,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ28,000 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ55,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ16,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ68,999 บาท
เด็กอายุ 02-11 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ63,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ28,000 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ55,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ16,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ 4 มี.ค. 67 
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ (อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ) 
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ และ น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด 
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
  น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 75 ปี
  ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ รวม  1,000  บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **

Case 1 ในการจองครั้งแรก
ชําระมัดจําท่านละ 35,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังจากทําการจอง) พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชําระเงินตามกําหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
Case 2 กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที ในวันที่จองเท่านั้น
Case 3 ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
Case 4 กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน
ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 50%ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • คณะทัวร์ครบ 25 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
  ขนาดของกรุ๊ปไซค์ จํานวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
  และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
  ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหาร บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด ก่อนออกเดินทางแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
  ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด ประตูฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

 • Address

  53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

  จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

  Contact Us

  Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

  Social Network

  Facebook : @DoubleEnjoyTravel
  Line : @DoubleEnjoy
  Instagram : @DoubleEnjoy
  Youtube : Double Enjoy Travel

   

  Add line DoubleEnjoy