ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE801 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด คลองโอตารุ ซับโปโร 6 วัน 4 คืน (TG)

DE801 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด คลองโอตารุ ซับโปโร 6 วัน 4 คืน (TG)

GRAND PARK OTARU HOTEL
NEW OTANI INN SAPPORO
NOBORIBETSU MANSEIKAKU HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
20.30 น.คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเซะ  เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 670  (บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง)
วันที่ 2ซิโตเซ่ - หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมูระ - บ่อโคลนเดือด  “จิโกกุดานิ” - โนโบริเบ็ทสึ
08.30 น.

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ  เกาะฮอกไกโด   ประเทศญี่ปุ่น  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)  หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

ฮอกไกโด เป็นเกาะใหญ่อันดับสองของญี่ปุ่นรองจากเกาะฮอนชู ตั้งอยู่ตำแหน่งเหนือสุดของประเทศ เดิมเกาะฮอกไกโดเป็นที่อาศัยของชนพื้นเมืองดั้งเดิม คือ ชาวไอนุ ซึ่งมีวัฒนธรรมคล้ายกับอินเดียนแดงของอเมริกา คำว่า ซัปโปโร ในภาษาไอนุ แปลว่า เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน ภูมิประเทศของเกาะฮอกไกโดนี้เต็มไปด้วยทุ่งหญ้า ทุ่งนา ป่า ภูเขา ทะเลสาบ แม่น้ำ และ ปล่องภูเขาไฟ จึงเป็นดินแดนที่มีทัศนียภาพงดงามเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

จากนั้นนำท่านเดินทางถึง หมู่บ้านนินจา ดาเตะ จิดาอิมูระ หมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่รวบรวมเหล่าซามุไรผู้กล้าสร้างขึ้นเพื่อจำลองบรรยากาศของบ้านเรือนสมัยเอโดะของญี่ปุ่น  นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปรับชมการแสดงละครสมัยเก่า การแสดงนินจา  สนุกสนานบ้านจำลองของนินจา พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับเหล่าซามุไร

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย

จากนั้นนำท่านชมความแปลกของธรรมชาติที่ “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่กำมะถัน ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกำมะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง  ...

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (2)    เมนู บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ พร้อมขาปูยักษ์

หมายเหตุ**สำหรับขาปูยักษ์ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพอากาศ
ที่พัก   NOBORIBETSU MANSEIKAKU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบน้ำแร่ในแบบของญี่ปุ่น 
สรรพคุณการอาบน้ำแร่: การอาบน้ำแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่นบรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้นช่วยขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนังและรูขุมขนทำให้ผิวหนังสะอาดบำรุงผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึงเครียด 
วันที่ 3ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  นาฬิกาไอน้ำ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

จากนั้นนำท่านขึ้น “กระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) ที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา และเป็นจุดศูนย์กลางที่ทำให้เกิดทะเลสาบโทย่า และพบว่าภูเขาไฟลูกนี้ จะมีการปะทุขึ้นมาเป็นระยะทุก 20-50 ปี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของพื้นที่แถบนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ทำให้เกิด   “ภูเขาไฟโชวะชินซัง” ปัจจุบันภูเขาลูกนี้หยุดเติบโตแล้วแต่ยังมีควันขาวปะทุออกมา ตามรอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซึ่งมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมได้ในฤดูหนาว  อิสระให้ท่านได้ชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ในอีกรูปแบบหนึ่ง 

จากนั้นนำท่านชม “ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล ” หมีสีน้ำตาล มีถิ่นกำเนิดอยู่แถวไซบีเรีย และที่เกาะฮอกไกโดเท่านั้น ปัจจุบันนี้ได้กลายเป็น สัตว์ใกล้สูญพันธ์ และหาดูได้ยากเต็มที  อิสระให้ท่านได้ให้อาหารและเพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ำตาลที่อยู่รวมกันเป็นฝูง และเลือกซื้อของ ที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (4)   
บ่าย

นำท่านแวะชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ 

จากนั้นนำท่านชม “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ  ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่ง MUSIC BOX และเลือกซื้อเป็นของฝากอิสระตามอัธยาศัย 

นำท่านชม เครื่องแก้วโอตารุ แหล่งทำเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อได้ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการทำเครื่องแก้วต่างๆ 

นำท่านชม นาฬิกาไอน้ำเรือนแรกของญี่ปุ่น สไตล์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ มีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ำอีกเรือนที่แคนาดา  ให้ได้ชื่นชมและเก็บภาพความประทับใจไว้ไว้เป็นที่ระลึก

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม  (5) เมนู บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ
ที่พัก   GRAND PARK OTARU HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4โรงงานช็อกโกแล็ต - ตลาดซัปโปโรโจไง - อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ - JR TOWER - ย่านทานุกิ โคจิ - ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (6)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (SAPPORO)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  “โรงงานช็อกโกแลต (SHIROI  KOIBITO)” แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น ตัวอาคารของโรงงานสร้างขึ้นในสไตล์แบบยุโรป ที่แวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้  ซึ่งมีช็อคโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี้คือ SHIROI  KOIBITO มีความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ให้ท่านได้ชมประวัติความเป็นมาของโรงงานและอิสระเลือกซื้อช็อคโกแลตเป็นของฝาก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร(Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ร้านค้าต่างๆจำหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื่นๆในท้องถิ่น เช่น ข้าวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม ไม่แพงมากนัก เช่นเดียวกันกับตลาดอื่นๆทั่วประเทศญี่ปุ่น อาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อคือ อาหารทะเลสดๆเสิร์ฟพร้อมข้าว เรียกว่า donburi

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่  “อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ทำให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม   นำมาจากที่ทำการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้โดยใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรม และสำหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น

แล้วนำท่านชมสัญลักษณ์ของเมือง คือ  “หอนาฬิกาโบราณ” เมืองซัปโปโร ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบัน ถือว่าเป็นสัญลักษณ์คู่เมือง นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “สวนโอโดริ” เป็นถนนซึ้งมีความกว้าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของต้นไม้ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมของคนเมืองในการเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ปลายสุดของถนนเป็นที่ตั้งของหอเสาทีวีสูง 147.2 เมตร ภายในบริเวณนี้มีร่องไม้ดอก น้ำพุ และประติมากรรมเป็นชิ้นๆ ตั้งประดับอยู่ นำท่านช้อปปิ้ง JR TOWER ตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ซัปโปโร แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ได้จุใจ เช่น ร้าน BIG CAMERA จำหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน 100 เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอาง SHISHEDO, KOSE, KISS, SK II, KANEBO, MARJORICA เป็นต้น

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง “ย่านทานุกิ โคจิ” ถนนคนเดินในร่มอันเก่าแก่กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร ที่มีความยาวกว่า  900 เมตร ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านที่ให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าต่างๆอย่างจุใจอาทิ เช่น ร้านสินค้า 98 เยนร้านรองเท้าและกระเป๋าราคาถูกที่มีให้เลือกหลากหลายแบบที่เริ่มต้นราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเครื่องสำอางร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสนัข ร้านขายผลไม้พื้นเมือง ร้านเกมส์ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ 

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง “ย่านซึซึกิโนะ” ที่มีร้านค้ามากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้อของมากมาย เช่น ร้าน BIG CAMERA จำหน่ายกล้องดิจิตอล เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 100 เยน ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่นร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอาง อาทิ SHISEDO, KOSE, KISS, SKII, KANEBO

ที่พัก NEW OTANI INN SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 5ฟุราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - เมืองบิเอะ - สวนชิกิไซโนะโอกะ - ซับโปโร
เช้า

รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (9)

นำท่านเดินทางสู่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มโทมิตะ (Tomita Farm) ฟาร์มชื่อดังแห่งเมืองนากาฟุระโนะ  (Naka Furano) ตั้งอยู่ที่  Hokusei Nakafurano-cho ซึ่งอยู่ทางเหนือของเมืองฟุระโนะ ภูมิภาคฮอกไกโด (Hokkaido) ถึงแม้จะเป็นเดือนเมษายน ภายในฟาร์มโทมิตะก็ยังสามารถชมดอกไม้หลายหลายชนิดได้ ซึ่งอยู่ภายในโดมที่สำหรับปลูกดอกไม้ต่างๆ ด้านในของร้านขายของที่ระลึก มีสินค้าที่ทำจากลาเวนเดอร์ทั้งหลาย รวมทั้งไอศกรีมกลิ่นลาเวนเดอร์ ชูวครีมลาเวอนเดอร์ พุดดิ้งและเจลลี่ลาเวนเดอร์อีกด้วย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (10)
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ สวนชิกิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka) เนิน 4 ฤดู ที่มีโรลคุงและ โรลจัง หุ่นฟางขนาดใหญ่ สัญลักษณ์ของสวน ชิกิไซ โนะ โอกะคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ชมดอกไม้นานาพันธุ์ รวมถึงดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้หลากสี ที่ได้รับคำนิยมและคำชมว่าจัดสวนไล่สีได้สวยงามที่สุด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลายอย่างเช่น ขับรถ ATV รถไฟชมฟาร์ม หรือฟาร์มเลี้ยง Alpaca และในช่วงฤดูหนาวจะเปิดเป็นลานสกี พร้อมกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย (ไม่รวมค่าใช้จ่าย)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (11)

SPECIAL: เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมปูยักษ์ 3 ชนิด คือ ปูสุไว ปูขน ปูทาราบะ ปูน้ำเย็นแห่งเกาะฮอกไกโดที่ได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่น ว่าเป็นปูน้ำเย็นที่มีรสชาติอร่อยที่สุดให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อยกันแบบไม่อั้น   

พิเศษ!!! ++ บริการเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ สาเก แบบไม่อั้น++
ที่พัก NEW OTANI INN SAPPORO  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 6สนามบินซิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เช้ารับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (12) 

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “สนามบินซิโตเช่” 
10.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน สายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 671   (บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง)
15.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัดพร้อมภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
   (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่ารถรับ–ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
  น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบินไทย (TG) ขาไปและกลับท่านละ 30 กก.
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 
  –การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ
  สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
  –ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000  บาท
  (เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทำไว้ )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, 
 • ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ     (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 4,000 เยน หรือประมาณ 1,300 บาท  ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง)
 • ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือ ชำระทั้งหมด
 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
  การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า  25 ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง 
 • เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 • ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
 • ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
  บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น  
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมัน ณ ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5858 (จีจี้)
         065-351-5258 (ณณิณ)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy