โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ ซัปโปโร 2567/2024 เที่ยวญี่ปุ่น

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE439 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ ซัปโปโร HOKKAIDO FEELING WARM WITH AUTUMN EMBRACE 6 วัน 4 คืน (TG)

DE439 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ ซัปโปโร HOKKAIDO FEELING WARM WITH AUTUMN EMBRACE 6 วัน 4 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

HEWITT RESORT
JOZANKEI VIEW HOTEL
SAPPORO TOKYU REI HOTEL
TOYA SUN PALACE RESORT & SPA

สัมผัสบรรยากาศกลางทะเลสาบโทยะกับกิจกรรมล่องเรือนาคาจิม่า 
ชมสวนฟูกิดาชิ 1 ในแหล่งน้ำที่สะอาดที่สุดจากยอดเขาโยเทอิ 
หุบเขานรก จิโกะคุดานิ ชมแหล่งกำเนิดออนเซ็นชื่อดังที่สุดแห่งฮอกไกโด
ตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติอันแสนสวยงามบนกระเช้าภูเขาไฟอุสุ
เมืองโอตารุ เมืองสุดแสนโรแมนติก กับนาฬิกาไอน้ำโบราณ
โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์ หอคอยชื่อดังแห่งเมืองฮาโกดาเตะ สวยงามทั้ง 4 ฤดู
สันเขื่อนโฮเฮเคียว มนต์สเน่ห์แห่งใบไม้เปลี่ยนสีที่รอคุณมาสัมผัส
พักออนเซ็น 3 คืน // อาหาร : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE439-00121-26 ต.ค. 67Thai Airways (TG)63,999จองด่วน
DE439-00223-28 ต.ค. 67Thai Airways (TG)63,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเสะ
21.00 น.พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง
**สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ**
23.45 น.เหินฟ้าสู่ สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG670 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
วันที่ 2สนามบินชิโตเสะ – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกะคุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดงคาเนโมริ
08.30 น.เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงมากสุดในเกาะฮอกไกโด มีไฮไลท์คือ จิโกะคุดานิ หรือเรียกว่า “หุบเขานรก” ซึ่งเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ เสน่ห์โดดเด่นตรงที่มีเส้นทางธรรมชาติ ท่ามกลางควันที่พวยพุ่งตลอดเวลา พร้อมกลิ่นกำมะถันที่รุนแรง ให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ท่ามกลางหุบเขา ถ่ายรูป เก็บความประทับใจ สามารถเที่ยวได้ทุกฤดู แต่ถ้าไปช่วงกลาง-ปลายเดือนตุลาคม ก็จะได้พบกับใบเมเปิ้ลที่กำลังเปลี่ยนเป็นสีแดงอีกด้วย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ เมืองท่าสำคัญบนคาบสมุทรที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ได้รับรางวัลมิชลินการท่องเที่ยว "เมืองที่ควรค่าแก่การมาเยือน" ให้ท่านสัมผัสกลิ่นอายประวัติศาสตร์ ณ โกดังอิฐแดงคาเนโมริ สถานที่สุดฮิตใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ที่ผสมผสานความทันสมัยกับบรรยากาศทรงเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกไว้ด้วยกัน ให้ท่านเดินเล่นชมวิว ทานขนมแสนอร่อย ซื้อของที่ระลึก พร้อมเก็บภาพความทรงจำอบอุ่นกับมุมถ่ายรูปสุดชิค
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม  เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปู

หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น!
ที่พัก HEWITT RESORT หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์ – ภูเขาไฟอุสุ (กระเช้าไฟฟ้า) – จุดชมวิวไซโล
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่นยามเช้าที่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ตลาดสุดแสนคึกคักแห่งเกาะฮอกไกโด ให้ท่านอิสระเลือกซื้อ ลิ้มลองความอร่อยกับเมนูอาหารทะเลสดใหม่หลากหลายชนิด หรือเปิดประสบการณ์ตกหมึก (ไม่รวมค่ากิจกรรม) ที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อมาตลาดแห่งนี้

พาท่านขึ้น หอคอยโกเรียวคะคุ แลนด์มาร์คสำคัญของฮาโกดาเตะ นอกจากให้ท่านชมความสวยงามของเมืองได้ทั้ง 360 องศาแล้ว อีก 1 ไฮไลท์ที่ห้ามพลาดคือการถ่ายรูปคู่กับป้อมปราการรูปดาว 5 แฉกที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังมีเอกลักษณ์และสีสันที่โดดเด่นในแต่ละฤดูกาลอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่ายพาท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้าภูเขาไฟอุสุ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณี (IGGP จาก UNESCO) มีเพียง 2 แห่งบนเกาะฮอกไกโด พร้อมให้ท่านชมความอัศจรรย์ของธรรมชาติอันเกิดจากภูเขาไฟที่ยังคงมีชีวิต พื้นมหาสมุทร ทะเลสาบโทยะ ยอดภูเขาไฟ การผสมผสานของทิวทัศน์เหล่านี้ จะเป็นความสวยงามในความทรงจำของท่านไม่รู้ลืม  หมายเหตุ : ความสวยงามขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ

พาท่านแวะ หอชมวิวไซโล แลนด์มาร์คที่สำคัญในอุทยานแห่งชาติชิคตสึ-โทยะ ให้ท่านชมมุมมองที่สมบูรณ์แบบ ของผืนทะเลสาบโทยะกับองค์ประกอบต่างๆ โดยรอบที่ผสานกันอย่างลงตัว โดยสามารถชมได้เพียงจุดเดียว
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม

หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่
ที่พักTOYA SUN PALACE RESORT & SPA หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4ล่องเรือชมทะเลสาบโทยะ – สวนอุคิมิโดะ – สวนฟูกิดาชิพาร์ค – เก็บผลไม้ – สันเขื่อนโฮเฮเคียว
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

พาท่านเปลี่ยนอิริยาบท ล่องเรือทะเลสาบโทยะ อีก 1 ไฮไลท์แสนพิเศษ ให้ท่านได้ดื่มด่ำบรรยากาศ สูดอากาศบริสุทธิ์ และเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่เปลี่ยนไปตามเส้นทาง พร้อมบันทึกความทรงจำ

พาท่านไปยัง สวนอุคิมิโดะ “เจดีย์มินิมอลแสนลึกลับ” จุด unseen ที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมา ให้ท่านเก็บภาพคู่กับเจดีย์เพียงแห่งเดียวริมทะเลสาบโทยะ สวนแห่งนี้ถือเป็น 1 ไฮไลท์ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของเกาะฮอกไกโดที่ไม่ควรพลาด

นำท่านเดินทางสู่ สวนฟูกิดาชิ “เหนือกว่าความสวยงามทั้ง 4 ฤดูกาล คือได้รับการรับรองเป็น 1 ใน 100 แหล่งน้ำธรรมชาติดีที่สุดในญี่ปุ่น” ภายในสวนจะมีชาวญี่ปุ่นแวะเวียนนำน้ำกลับไปบริโภคเป็นประจำ  ซึ่งไฮไลท์คือท่านสามารถลิ้มลองน้ำแร่จากยอดเขาโยเทอิได้เช่นกัน **บริเวณน้้นจะมีโรงผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดให้ท่านได้เลือกซื้อ**
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านสู่ สวนผลไม้ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มลองผลไม้สดๆ จากต้นตามฤดูกาลของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถันและได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทําให้ผลไม้ของที่นี่นั้นมีขนาดใหญ่ และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า หมายเหตุ..ผลไม้แต่ละชนิดขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละท้องถิ่น
ให้ท่านได้สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการ ณ สันเขื่อนโฮเฮเคียว ด้วยคอนกรีตโค้ง สูงถึง 102.5 เมตร โอบล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้ เป็นหนึ่งในจุดหมายยอดนิยมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วมุมโลก สามารถเที่ยวได้ทั้งปี โดยไฮไลท์จะเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่มีเสน่ห์มากที่สุด
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม 

เชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น แบบเต็มอิ่มอีก 1 คืน!!! เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่
ที่พักJOZANKEI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – เมืองซัปโปโร – เนินพระพุทธเจ้า – ถนนช้อปปิ้งทานูกิโคจิ – ย่านซูซูกิโนะ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ เมืองท่าสุดโรแมนติกที่มีกลิ่นอายยุโรปอยู่ทั่วเมือง บนถนนสะไกมาจิฮอนโดริ เป็นที่ตั้งของร้านขนม ร้านอาหาร รวมถึงงานฝีมือ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร

ให้ท่านแวะชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (มีกล่องดนตรีมากกว่า 3,000 ชิ้นจากนานาประเทศ)  ท่านสามารถเลือกทำกล่องดนตรีของตัวเอง หรือซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

พาท่านถ่ายรูปที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ สไตล์อังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในโลกกว่า 5.5 เมตร และเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น โดยทุกๆ 15 นาที นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำประกอบกับมีเสียงดนตรีเหมือนกับวิหารเวสต์มินสเตอร์ที่กรุงลอนดอน

นำท่านสู่ โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ อันโด่งดัง มีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแก้วให้เลือก ทั้งแก้วที่เป่าให้เป็นรูปสัตว์นานาชนิด สโนว์บอล แก้วน้ำ แจกัน ถ้วย พวงกุญแจ ตะเกียงให้เลือกอย่างจุใจ ที่โรงงานแห่งนี้ท่านจะได้ชมกรรมวิธีการเป่าเครื่องแก้วด้วยเทคนิคแบบต่างๆ ก็จะได้เครื่องแก้วที่ออกมาในรูปแบบและสีที่แตกต่างกัน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ชม เนินพระพุทธเจ้า ผลงานชิ้นเอกของทาดาโอะ อันโดะ เจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ปี1995 ผลงานการปรับภูมิทัศน์ให้เนินเขาล้อมรอบพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและธรรมชาติ ให้ท่านชมงานศิลปะระดับโลกสไตล์มินิมอลในบรรยากาศเงียบสงบ ไฮไลท์คือการเดินลอดอุโมงค์จนถึงจุดประดิษฐานพระพุทธรูป จะเห็นรัศมีแสงแห่งฟ้าซึ่งไม่สามารถมองได้จากทางด้านนอก สถานที่แห่งนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่ง Unseen Hokkaido
ค่ำอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย  **เพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งได้อย่างคุ้มค่า**

ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนช้อปปิ้งทานูกิโคจิ ถนนช้อปปิ้งเก่าแก่ อายุกว่า 140 ปี ตลอดถนนจะมีร้านค้าต่างๆ เรียงรายกันไปสองข้างทาง ทั้งร้านขายของสด ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกรวมแล้วกว่า 200 ร้าน รวมถึงห้างเพนกวิ้น (MEGA DON QUIJOTE) อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า 

นำท่านสู่ ย่านซูซูกิโนะ ย่านแสงสีที่ไม่เคยหลับไหลแห่งฮอกไกโด แหล่งรวมความบันเทิง ทั้งเรื่องกิน ช้อป และเที่ยว มีร้านอาหารมากมาย ยังเป็นแหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ร้าน BIG CAMERA จำหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ร้าน100เยน, ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น, ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอาง Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo รวมถึงยังมีตรอกราเมนอีกด้วย
พักที่SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่ 6สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
10.00 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG671 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.00 น.ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ......... 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ63,999 บาท
เด็กอายุ 02-11 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ59,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ28,000 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ52,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ13,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ63,999 บาท
เด็กอายุ 02-11 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ59,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ28,000 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ52,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ13,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 15 พ.ค. 67 
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ (อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ)
  ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ และ น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด 
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • รวมค่าทิปไกด์, คนขับรถ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 75 ปี
  ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
Case 1 ในการจองครั้งแรก
ชําระมัดจําท่านละ 35,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังจากทําการจอง) พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชําระเงินตามกําหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
Case 2 กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที ในวันที่จองเท่านั้น
Case 3 ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
Case 4 กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน
ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไปคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วันเก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 50%ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะขนาดของกรุ๊ปไซค์ จํานวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
  และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
  ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหาร บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด ก่อนออกเดินทางแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
  ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด ประตูฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy