โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮิโรชิม่า ชิมาเนะ ทตโทริ เฮียวโกะ เที่ยวญี่ปุ่น

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE912 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮิโรชิม่า ชิมาเนะ ทตโทริ เฮียวโกะ 6 วัน 4 คืน (XJ)

DE912 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮิโรชิม่า ชิมาเนะ ทตโทริ เฮียวโกะ 6 วัน 4 คืน (XJ)
Air Asia X (XJ)

FUJI SAN HOTEL
TOYOKO INN HOTEL NARITA

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
21.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง

**สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ**

วันที่ 2กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ – จังหวัดทตโตริ – เนินทรายทตโตริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย – พิพิธภัณฑ์โคนัน
00.55 น. 

เหินฟ้าสู่ สนามบินคันไซ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ612 

08.40 น. 

เดินทางถึง สนามบินคันไซ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดทตโตริ (Tottori) ตั้งอยู่เลียบชายฝั่งทะเลญี่ปุ่น ในภูมิภาคชูโกกุ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชม เนินทรายทตโตริ (Tottori Sakyu) ที่อยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมทราย “ทตโตริสะคิว (Tottori Sakyu)” เป็นที่รู้จักกันในฐานะเนินทรายที่มีความสูงต่ำเป็นชั้นขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น อยู่ในเมืองฟุคุเบะ (Fukube) จังหวัดทตโตริ (Tottori) มีพื้นที่จากตะวันออกไปตะวันตกรวม 16 กิโลเมตร จากเหนือไปใต้ 2 กิโลเมตร และมีพื้นที่สูงต่ำต่างกันกว่า 47 เมตร จะได้ชื่นชมความงามที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของ “รอยริ้วคลื่น” และ “รอยริ้วคล้ายน้ำไหล” ที่เกิดจากสายลมปะทะกับผืนทราย มีกิจกรรมมากมายให้สนุกสนานเพลิดเพลินที่เนินทรายแห่งนี้ อาทิเช่น กีฬากลางแจ้งอย่างพาราไกลดิ้ง (Paragliding) สเก็ตบอร์ดทราย (Sandboard) หรือ ขี่อูฐ/นั่งม้า เที่ยวชมเนินทราย เป็นต้น (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทำกิจกรรม)

 

 

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย (Tottori Sand Dune Art Museum) ในจังหวัดทตโตริ (Tottori) ซึ่งมีการจัดแสดงงานประติมากรรมที่ทำมาจากทราย และเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางด้านงานประติมากรรมจากทรายแห่งเดียวในโลก งานประติมากรรมทรายนั้นเป็นผลงานการแกะสลักทรายที่ทำให้จับตัวเป็นก้อนแข็งด้วยน้ำเพียงอย่างเดียว ความเปราะบางของประติมากรรมทรายนั้นมีความงดงามซ่อนอยู่รอให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชื่นชม ในทุกๆ ปีจะเชิญนักแกะสลักงานประติมากรรมทรายจากแต่ละประเทศทั่วโลก มาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมทรายคุณภาพระดับโลกขึ้นมา และจัดแสดงผลงานให้ได้ชมกันทุกปี

 

นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์โคนัน ต้นกำเนิดการ์ตูนอย่างเรื่อง โคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว ที่มีมายาวนานกว่า 10 ปี เมื่อไปถึงท่านจะได้รับเกมสืบสวนให้เราเล่น จากการสังเกตรอบๆ พิพิธภัณฑ์ ซึ่งหากทำสำเร็จท่านจะได้บัตรสมาชิกชมรมนักสืบอย่างเป็นทางการอีกด้วย นอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีการจัดแสดง ประวัติผู้เขียน อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเขียนการ์ตูน ห้องเก็บหนังสือการ์ตูนโคนันจากรอบโลกที่ถูกแปลมาแล้วกว่า 20 ภาษา เกมขนาดเล็กที่ใช้เป็นปริศนาการฆาตกรรม รูปปั้นเหล่าเด็กๆ นักสืบรุ่นจิ๋ว รองเท้ายักษ์ที่พระเอกของเรามักใช้จับคนร้าย หุ่นเชิดเต้นรำของเหล่าด็อกเตอร์อากาซะ จอมโจรคิด ซึ่งการแสดงจะมีเทคโนโลยีถ่ายภาพกับกล้องพิเศษ ที่ตัวเราจะถูกดึงเข้าไปอยู่ในกล้องและสวมบทบาทที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่การ์ดที่ได้รับตอนเข้าชม และท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกจากการ์ตูนเรื่องนี้ได้อีกด้วย

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม

 

หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !

ที่พัก

      พักที่ KAIKE HOT SPRING หรือเทียบเท่า

วันที่ 3จังหวัดชิมะเนะ – ศาลเจ้าอิซึโมะ – จังหวัดฮิโรชิม่า – เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิสึคุชิม่า – ถนนฮอนโดริ
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านสู่ ศาลเจ้าอิซึโมะ (Izumo Taisha) เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ ซึ่งมีความสำคัญที่สุดในญี่ปุ่นและยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ศาลเจ้าแห่งนี้ไม่มีการบันทึกอย่างแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่ถือว่าเป็นศาลเจ้าที่มีอยู่ในช่วงต้น 700 ปีก่อนคริสต์ศักราช เชื่อกันว่าเป็นที่ประทับของเทพเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ ณ ศาลเจ้าอิซึโมะ ไทชะ คือ โอคุนินุซึโนะ โอคะมิ (Okuninushino Okami) ตามตำนานที่กล่าวขานกันมานาน โอคุนินุซึ คือผู้สร้างพื้นที่ประเทศญี่ปุ่น และปกครองโดยอิซุโมะ และยังเป็นเทพเจ้าแห่งความสุขและการสมรส ในหมู่ชาวญี่ปุ่นนิยมไปสักการะเพื่อขอเนื้อคู่

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 

​บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า เมืองที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นเมืองแรกของโลกที่ถูกทำลายด้วยระเบิดด้วยนิวเคลียร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

 

นำท่าน นั่งเรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางสู่ เกาะมิยาจิม่า เป็น 1 ใน 3 ของทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น นำท่านชม มรดกโลก ณ ศาลเจ้าอิสึคุชิม่า ถูกสร้างมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 16 ศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอาคารหลายหลังเชื่อมต่อกันและยื่นออกไปในทะเล เมื่อน้ำขึ้นจะทำให้ศาลเจ้ามีลักษณะคล้ายแพลอยน้ำได้ สัญลักษณ์ประจำศาลเจ้า คือ เสาโทริอิสีแดง กลางทะเล เมื่อน้ำขึ้นจะเห็นเสาโทริอิสีแดงสดลอยอยู่กลางน้ำรวมทั้งตัวศาลเจ้าด้วย ภายในเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าในศาสนาชินโต อิสระให้ท่านได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย ถ้าโชคดีถ้าอาจจะได้พบกับเหล่ากวางน้อยในบริเวณเกาะมิยาจิม่า

นำท่านช้อปปิ้ง ถนนฮอนโดริ (Hondori street) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่โด่งดังตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองของฮิโรชิม่า และเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด และคึกคักที่สุดในภูมิภาคชูโกคุ (Chugoku Region) ตัวถนนเรียงรายไปด้วยร้านค้ามากมายที่ขายสินค้าทั่วไป เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ไปจนถึงยา และเครื่องสำอาง ร้านค้าส่วนใหญ่มีสินค้าแฟชั่นล่าสุดแถมคุณจะได้ราคาพิเศษจากของบนชั้นวางขายลดราคา นอกจากนี้ยังมีคาเฟ่ ร้านเบเกอรี่ และร้านอาหารที่คุณสามารถไปนั่งชิวได้

ค่ำ

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

 

พักที่ WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิม่า – อะตอมมิคบอมบ์โดม – จังหวัดโอคายาม่า – เมืองเก่าคุราชิกิ – จังหวัดโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี  

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านชม สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิม่า (Hiroshima Peace Memorial Park) (ถ่ายรูปด้านนอก) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองฮิโรชิม่า นับเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่มากถึง 120,000 ตารางกิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่แขกไปใครมาเยือนเมืองฮิโรชิม่าจะต้องมาที่นี่ดูซักครั้ง จุดที่เป็นเสมือนไฮไลท์ของสวนแห่งนี้คือ ตึก A-Bomb Dome เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากๆ ของของสวนสันติภาพแห่งนี้เลยทีเดียว เพราะเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ของอาคารกรมอุตสาหกรรมของจังหวัดฮิโรชิม่า หลังการระเบิดได้กลายเป็นหนึ่งในไม่กี่อาคารที่ยังเหลือรอดมาได้และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ มรดกโลก อะตอมมิคบอมบ์ โดม (ATOMIC BOMB DOME) (ถ่ายรูปด้านนอก) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโมโตยาสึ ในอดีตเคยเป็นหอส่งเสริมอุตสาหกรรมฮิโรชิม่า ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2539 อนุสรณ์สถานแห่งสงครามที่ย้ำเตือนให้ชาวฮิโรชิม่ารำลึกถึงพลังทำลายล้างของระเบิดปรมาณู 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านสู่ เมืองเก่าคุราชิกิ จังหวัดโอคายาม่า เมืองที่งดงามมีคลองสายเล็กๆ ล้อมรอบ เรียงรายด้วยต้นหลิ่วและต้นไม้นานาชนิดตลอดสองข้างทางริมฝั่งถนน ทอดผ่านด้วยสะพานหิน ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าเก่าแก่นานาชนิด ทั้งขนม ของฝากหรือของใช้ และด้วยตัวอาคารบ้านเรือนแบบสมัยเอโดะ หรือเมื่อราว 350 ปีก่อน จึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นเสน่ห์ของเมืองนี้ ภายในมีพิพิธภัณฑ์อีกหลายแห่งให้ท่านได้เลือกชม ทั้งห้องจัดแสดงศิลปะโอฮาระ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1930 โดย มาโกะซาบุโร่ โอฮาระ ซึ่งรวบรวมภาพวาด และงานแกะสลักที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ พิพิธภัณฑ์โปสการ์ด, พิพิธภัณฑ์ของเล่นโบราณ นอกจากนี้คลองคุราชิกิยังมีบริการล่องเรือพายให้ท่านได้เยี่ยมชมรอบๆ เมืองคุราชิกิ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการล่องเรือและการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ)

นำท่านเดินทางสู่ ดิวตี้ฟรี ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื่องสำอาง โฟมล้างหน้า วิตามินต่างๆ เซรั่ม คอลลาเจน ฯลฯ

ค่ำ​

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

 

 พักที่ IBIS NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่รวมค่าเดินทาง)
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน เข้าสู่ช่วงเวลาอิสระท่องเที่ยว และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ไกด์แนะนำการเดินทาง (ไม่มีรถบัสให้บริการ)

 

ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านนี้คือ ทุกร้านค้าจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูป ปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอัธยาศัย

 

ย่านอุเมดะ ย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางความทันสมัยที่ชาวโอซาก้ารู้จักกันเป็นอย่างดี ศูนย์รวมแฟชั่นที่กำลังอินเทรนด์ แหล่งรวมร้านอาหารอันหลากหลาย ห้างสรรพสินค้านับไม่ถ้วน อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ Osaka JR Station และสถานี Umeda อีกด้วย ช้อปสนุก เดินทางก็สะดวก ดีงามสุด

 

ย่านนัมบะ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอซาก้าเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งบันเทิง โรงละครเมืองใหม่ ทำให้มีโรงละครมาเปิดแสดงทางตอนใต้ของคลองมากมาย ตามมาด้วยโรงน้ำชาเปิดบริการกว่า 47 โรง

 

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนุกสนามเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นมากมายที่จำลองมาจากฉากในภาพยนตร์ฮอลีวู้ด ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ไปโอซาก้าจะพลาดไม่ได้ ภายในตกแต่งด้วยบรรยากาศราวกับเดินอยู่ในฮอลีวู้ดนิวยอร์ก และซานฟรานซิสโกเหมาะกับการเดินเล่นสนุกสนานและยังเต็มไปด้วยเครื่องเล่นอลังการ

***อาหารกลางวันและค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***

 

ที่พัก พักที่ IBIS NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5คันไซ - ปราสาทโอซาก้า - สนามบินคันไซ - สนามบินผู่ตง - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วย SET BOX

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

09.50 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ613 
13.50 น.ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 23 ม.ค. 66

3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

4. ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ และ น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด

5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

6. น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม

7. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 75 ปี

ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประกันไม่คุ้มครอง

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

 

1. ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท

2. ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR ต้องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยอย่างน้อย 72 ชั่วโมง

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ

4. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ รวม 1,500 บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น

6. ค่าวีซ่าญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ

7. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

ㆍ คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

ขนาดของกรุ๊ปไซค์ จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ㆍ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

ㆍรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ㆍ รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม

โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ㆍ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า

หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

ㆍ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล

หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย

และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

ㆍ หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ

จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ㆍ ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน

ตามสถานการณ์ดังกล่าว

ㆍ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหาร

บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด ก่อนออกเดินทางแล้ว

ㆍ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง

บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ㆍ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

ㆍในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ

จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ㆍ เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ

ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

ㆍ นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด

เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด

ประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง

Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังจากทำการจอง)พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯและขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)


กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันทีในวันที่จองเท่านั้น)


ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไขและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก


กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและช้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้วเงื่อนไขการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่าทัวร์

15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่ม)

มากกว่า 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น(กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่งทางบริษักขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน)

ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคูเทศณ์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน่เที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยวผู้ประกอบธุรกิจน่เที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่ายทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวกราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆㆍ ผู้เดินทางไม่สามารถเข้าออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ เก็บค่าใช้จ่าย 100%

ㆍ กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่าน

ไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ

เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

ㆍเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ไม่อาจ

เรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ㆍกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ

Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือกมากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และต้องมีหน้าว่างตั้งแต่ 2 หน้าขึ้นไป)

2. เตรียมเอกสาร Internationa/ Vaccinated Certificate ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจำนวน 3 เข็ม ที่ออกโดย

กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั้น หรือ

สามารถใช้ใบรับรองจาก application หมอพร้อมได้ โดยวัคซีนเป็นไปตามที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรองทั้งหมด 7 ยี่ห้อ ได้แก่ 

  • Moderna

  • Pfizer/BioNTech
  • Janssen (Johnson & Johnson)
  • Oxford/AstraZeneca
  • Sinopharm (Beijing)
  • Sinovac
  • Covishield

 สามารถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3 เข็มแบบไขว้ได้

3. สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจ Test COVID -19 แบบ RT -PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง

ก่อนการเดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีดไม่ครบ เด็กจำเป็นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทางเช่นกัน
เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน เดินทางกับผู้ปกครองฉีดไม่ครบตามเกณฑ์ จะได้รับการยกเว้นการตรวจ RT-PCR
4. ผู้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ 14 .ย. 65 เป็นต้นไป ให้ผู้เดินทางลงทะเบียน Visit Japan Website

ผ่านลิ้ง https:/www.vjw.digital.go.jp/main/#/vjwplo001

ข้อมูลการเข้าประเทศญี่ปุ่นอัพเดท ณ วันที่ 14 ต.ค. 65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลญี่ปุ่น

 

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy