ทัวร์ญี่ปุ่น Countdown&Onsen เกาะคิวชู ซากะ เบปปุ ฟุคุโอกะ 2566/2023 เที่ยวญี่ปุ่น

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE297 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น Countdown&Onsen เกาะคิวชู ซากะ เบปปุ ฟุคุโอกะ 5 วัน 3 คืน (VZ)

DE297 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น Countdown&Onsen เกาะคิวชู ซากะ เบปปุ ฟุคุโอกะ 5 วัน 3 คืน (VZ)
THAI VIETJET (VZ)


ศาลเจ้าดาไซฟุ - นางาซากิ - Huis Ten Bosch ธีมปาร์คที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น – เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว (KINGDOM OF LIGHT) –   ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองปีใหม่ 2024 – นางาซากิ – ซากะ - Tosu Premium Outlets ช้อปปิ้ง Lucky Bag (มีเฉพาะปีใหม่) – โออิตะ - ยูฟุอิน หมู่บ้านในฝัน – ทะเลสาบคิริน – พักโรงแรมเรียวกัง - อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น – เบปปุ - บ่อนรกทะเลเดือด (อุมิ จิโกกุ) – ฟุกุโอกะ – แชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด – DUTY FREE – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน/ฮากาตะ – ชิมอาหารย่านยะไตอนรกทะเลเดือด (อุมิ จิโกกุ) – ฟุกุโอกะ – แชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด – DUTY FREE – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน/ฮากาตะ – ชิมอาหารย่านยะไตนางาซากิ – ซากะ - Tosu Premium Outlets ช้อปปิ้ง Lucky Bag (มีเฉพาะปีใหม่) – โออิตะ - ยูฟุอิน หมู่บ้านในฝัน – ทะเลสาบคิริน – พักโรงแรมเรียวกัง - อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น างาซากิ – ซากะ - Tosu Premium Outlets ช้อปปิ้ง Lucky Bag (มีเฉพาะปีใหม่) – โออิตะ - ยูฟุอิน หมู่บ้านในฝัน – ทะเลสาบคิริน – พักโรงแรมเรียวกัง - อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น นางาซากิ – ซากะ - Tosu Premium Outlets ช้อปปิ้ง Lucky Bag (มีเฉพาะปีใหม่) – โออิตะ - ยูฟุอิน หมู่บ้านในฝัน – ทะเลสาบคิริน – พักโรงแรมเรียวกัง อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็

 

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE297-00130 ธ.ค. 66-03 ม.ค. 67THAI VIETJET (VZ)51,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันเสาร์ที่ 30 ธ.ค. 66 (1)สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
20.30 น.พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 แถว C สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ (VZ) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง
วันอาทิตย์ที่ 31 ธ.ค. 66 (2)สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น – ศาลเจ้าดาไซฟุ - นางาซากิ - Huis Ten Bosch ธีมปาร์คที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น – เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว (KINGDOM OF LIGHT) –   ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองปีใหม่ 2024
00.30 น.ñ เหินฟ้าสู่ เมืองฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ (VZ) เที่ยวบินที่ VZ 810 (ใช้เวลาบิน 5.25 ชั่วโมง) (รวมน้ำหนักโหลด 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. เพิ่มอาหารร้อนและที่นั่งบนเครื่องฯ)  
07.55 น.

ถึง สนามบินฟุกุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์

** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้   เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **

คำเตือน : กัญชา-กัญชง และยาเสพติดทุกชนิด เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น โดยหากมีไว้ในครอบครองเพื่อนำเข้าและส่งออก มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย  มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ... จากนั้นออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแก่ท่านมิจิซาเนะ ซึงาวาระ ศิลปินด้านวรรณคดีจีนและการศึกษา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญา จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากมายมากราบไหว้ขอพรเพื่อความสำเร็จการศึกษา ส่วนรูปปั้นวัวหน้าศาลเจ้าเชื่อกันว่า ถ้าลูบตามส่วนต่างๆ เราจะมีสุขภาพดีที่บริเวณนั้นๆ ไปด้วย ถ้าลูบตรงบริเวณหัว ลูบเขาก็จะมีหัวดี เรียนเก่ง ฉลาด และหากเดินอธิษฐานข้ามสะพานแดงทั้ง 3 สะพาน เปรียบเสมือนการเดินผ่านอดีตไปปัจจุบัน และสู่อนาคตแห่งความสำเร็จ ระหว่างทางเข้าออกศาลเจ้าหากท่านสังเกตุจะมีน้ำเต้าแขวนอยู่เต็มไปหมด ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเขียนชื่อเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในน้ำเต้าแล้วเทพเจ้าจะคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกว่า 100 แห่ง บริเวณหน้าวัด ห้ามพลาด! ด้านหน้าศาลเจ้าจะมีถนนคนเดินที่มีร้านรวงขายเต็ม 2 ข้างทาง ที่เด่นๆ ก็จะมี ขนมโมจิย่างไส้ถั่วแดง (Umegae Mochi) ที่เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ ถ้ามาถึงแล้วก็ต้องลองชิมกันซักหน่อย จะเป็นแป้งโมจิย่างหอมๆ กรอบนอกนุ่มใน กับอีกที่คือร้าน starbuck ที่ออกแบบมาสวยงาม จนใครๆ ผ่านมาก็ต้องแวะถ่ายรูปกัน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

เดินทางต่อไปยัง Huis Ten Bosch หรือ หมู่บ้านฮอลแลนด์ (รวมค่าเข้าชม) เป็นธีมปาร์คที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ครอบคลุมพื้นที่ถึง 1,520,000 ตร.ม. ตั้งอยู่ในเมืองซาเซโบะ จังหวัดนางาซากิ บรรยากาศให้ความรู้สึกเหมือนท่านท่องเที่ยวอยู่ในยุโรป ออกแบบให้เป็นเมืองเล็กๆ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์  โรงแรม  ร้านอาหาร  ท่าเรือ  สวนดอกไม้  และเครื่องเล่นกว่า 50 ชนิด พร้อมการแสดงต่างๆ บนเวที ฯลฯ  

พิเศษ !! ให้ท่านได้ชมและแชะรูปเทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาล และเทศกาลประดับไฟฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Kingdom of Light) กว่า 13 ล้านดวง ในช่วงเดือนตุลาคม-เมษายนของทุกปี

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาเต็มที่ในสวนสนุก (มีไกด์แนะนำ)

พิเศษ!!ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลอง ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2023
ที่พัก HOTEL ROTTERDAM  หรือเทียบเท่า 
วันจันทร์ที่ 01 ม.ค. 67 (3)นางาซากิ – ซากะ - Tosu Premium Outlets ช้อปปิ้ง Lucky Bag (มีเฉพาะปีใหม่) – โออิตะ - ยูฟุอิน หมู่บ้านในฝัน – ทะเลสาบคิริน – พักโรงแรมเรียวกัง - อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางต่อไปยัง โทสุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Tosu Premium Outlets) แหล่งช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตครบวงจรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดซากะ ซึ่งจะมีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน มีครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง อย่าง Coach, Armani, Timberland, Burberry, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆ อีกมากมาย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ Tosu Premium Outlets (Cash back ท่านละ 1,000 เยน)

ห้ามพลาด !! ช้อปปิ้ง Lucky BAG (ถุงนำโชค) จากร้านค้าแบรนด์ต่างๆ ที่จัดสินค้าของเขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และจำหน่ายในราคาพิเศษสุด ซึ่งจะทำเฉพาะในช่วงปีใหม่

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ ยูฟุอิน หมู่บ้านในฝัน ต้นแบบ OTOP ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในจังหวัดโออิตะ   ซึ่งเป็นแหล่งออนเซ็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น มากถึง 4,381 แห่ง หมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรปโบราณ   มีต้นแบบจาก “Bibury” ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลก   ให้ท่านได้ ชิม-ช้อป-แชะ ร้านขนมของฝาก ของที่ระลึก ตลอดจนงานแฮนด์เมด ฯลฯ บนถนนยูโนสึโบะ เมื่อเดินไปถึงสุดทางย่านร้านค้า จะได้ชมความงามของ ทะเลสาบคิริน (Kirin) โดยมีธรรมชาติและหุบเขาเป็นฉากหลัง ซึ่งน้ำในทะเลสาบมาจากน้ำพุร้อน จึงอุ่นตลอดเวลา 
เย็นรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก

โรงแรมเรียวกังแบบญี่ปุ่น Kokonoe Yuyutei RYOKAN หรือเทียบเท่า

ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นเพื่อเป็นการผ่อนคลายจากความความเหน็ดเหนื่อย เชื่อว่าน้ำแร่จะช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งดูอ่อนเยาว์ และระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น

วันอังคารที่ 02 ม.ค. 67 (4)เบปปุ - บ่อนรกทะเลเดือด (อุมิ จิโกกุ) – ฟุกุโอกะ – แชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด – DUTY FREE – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน/ฮากาตะ – ชิมอาหารย่านยะไต
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางชม บ่อนรกทะเลเดือด (Umi jigoku) (รวมค่าเข้าชม) บ่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดจากทั้งหมด 8 บ่อ น้ำภายในบ่อจะเป็นสีน้ำเงินโคลบอลต์หรือมีสีคล้ายกับสีของน้ำทะเล (บ่อนี้จึงมีชื่อว่า    อุมิ ที่แปลว่า ทะเล ในภาษาญี่ปุ่น) และมีการละลายของซัลเฟตทำให้มีสีฟ้า รวมถึงความร้อนจึงทำให้มีควันสีขาวโขมง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

เดินทางไปยัง ร้านค้า DUTY FREE ให้ท่านได้ซื้อของ อาทิ เครื่องสำอาง เซรั่ม โฟมล้างหน้า ยา คอลลาเจน และอาหาร ฯลฯ ... จากนั้นต่อไปยัง ฟุกุโอกะ แวะแชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด (เม.ย. 22) ณ ห้าง LaLaport มีขนาดใหญ่กว่า Unicorn Gundam ที่โตเกียวและใหญ่กว่า RX93 FF Gundam ที่ Gundam Factory Yokohama เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองฟุกุโอกะในปัจจุบัน (หากมีเวลาพอ) ... จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านเทนจิน (Tenjin) หรือ ย่านฮากาตะ (Hakata) เป็นย่านช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมือง รวบรวมแหล่งบันเทิง อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นตึกต้นไม้ ร้านค้าที่น่าสนใจ และบรรยากาศสุดคลาสสิค หรือจะเป็นย่านของกินอร่อยๆ อย่างย่านยะไต (Yatai) หมายถึง ซุ้มขายอาหารที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ที่รวมร้านอาหารแบบฉบับท้องถิ่นเอาไว้มากมาย 

ห้ามพลาด !! ช้อปปิ้ง Lucky BAG (ถุงนำโชค) จากร้านค้าแบรนด์ต่างๆ ที่จัดสินค้าของเขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และจำหน่ายในราคาพิเศษสุด ซึ่งจะทำเฉพาะในช่วงปีใหม่

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ (มีไกด์แนะนำ)

ที่พักNISHITETSU INN FUKUOKA  หรือเทียบเท่า
วันพุธที่ 03 ม.ค. 2567 (5)สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  
เช้าออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ 
08.55 น.เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ (VZ) เที่ยวบินที่ VZ 811 (ใช้เวลาบิน 5.40 ชั่วโมง) (รวมน้ำหนักโหลด 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. เพิ่มอาหารร้อนและที่นั่งบนเครื่องฯ)  
12.35 น.ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……พร้อมความประทับใจ

**หมายเหตุ**

 1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงหรือปรับลด-เพิ่มได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ51,900 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน8,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ12,000 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ48,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ12,900 บาท

1) ตั๋วVZ รวมน้ำหนักโหลด 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. เพิ่มอาหารร้อนและที่นั่งบนเครื่อง 2) ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 15 กก. ชำระเพิ่ม 1,200 บาท/เที่ยวบิน

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน Vietjet Air (VZ) รวมน้ำหนักโหลด 20 กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่องฯ7 กก. และที่นั่งบนเครื่องฯ
 • ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศตามระบุไว้ในรายการ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน

🔺 กรณีชนิดของพักที่ท่านขอมาเต็ม อาทิ ห้อง Twin หรือ ห้อง Double บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเป็น   

      ห้องชนิดที่โรงแรมมีอยู่ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

🔺 กรณีเป็นห้องพัก 3 ท่าน (Triple Room) ท่านที่ 3 อาจเป็น การเสริมเตียง Sofa Bed หรือ เสริมฟูกที่นอน

      ตามมาตราการของโรงแรม นั้นๆ

🔺 กรณีวันที่เข้าพักโรงแรมไม่มีห้องนอน 3 คน หรือ เต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดเป็น 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

 • ค่าน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน/ท่าน
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ

              • วงเงินเอาประกัน  1,000,000 บาท

              • ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% จากค่าบริการ
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าอาหาร สำหรับท่านที่ทาน เจ มังสวิรัติ หรือ อาหารมุสลิม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบาร์ในห้องค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้จองตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน (ขออนุญาตรับที่สนามบินขาไป)
  • กรุณาชำระเงินมัดจำ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
  • ส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

                 * ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยว และ ไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การนัดหยุดงาน การประท้วงจลาจล คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ ปัญหาอันเกิดเหตุจาการเมือง ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ฯลฯ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ทั้งนี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
  • ในกรณีที่โรงแรมที่ระบุเต็มเนื่องจากเทศกาล วันหยุดประจำปี หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ ฯลฯ บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่ใกล้เคียงและมีมาตรฐานระดับเดียวกัน
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้จองไม่ถึง 30 ท่าน
  • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายแบบเหมาก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
  • กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วรถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ 
  • คำเตือน! กัญชา-กัญชง เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น โดยหากฝ่าฝืนมีไว้ในครอบครองเพื่อนำเข้า และ ส่งออกมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีที่มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน
  กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
   

  Address

  240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

  จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

  Contact Us

  Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

  Social Network

  Facebook : @DoubleEnjoyTravel
  Line : @DoubleEnjoy
  Instagram : @DoubleEnjoy
  Youtube : Double Enjoy Travel

   

  Add line DoubleEnjoy