ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คันไซ 2567/2024 เที่ยวญี่ปุ่น

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE296 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คันไซ NEW YEAR 8 วัน 6 คืน (SQ)

DE296 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คันไซ NEW YEAR 8 วัน 6 คืน (SQ)
Singapore Airline (SQ)

HIROSHIMA WASHINGTON HOTEL
HOTEL HANSHIN OSAKA
HOTEL NEW TSURUTA
JR HOTEL CLEMENT TAKAMATSU

ศาลเจ้ามรดกโลกอิตสึคุชิมะ หนึ่งในศาลเจ้ากลางทะเลที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดในญี่ปุ่น
เยือนบ่อนรกแห่งท้องทะเล "อุมิจิโกกุ" บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติสุดแปลกแห่งเมืองเบปปุ 
เตรียมแชะภาพอย่างจุใจกับเหล่าปลาทองบนท้องฟ้า "โซระคิน" ศิลปะแสงสีสุดUNSEEN 
สายมูห้ามพลาด วัดนันโซอิน สักการะพระนอนสัมฤทธิ์อันโด่งดังในเรื่องโชคลาภ 
เยี่ยมชมความงามของสะพานไม้ที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุุ่น "คินไตเคียว"
ตื่นตาตื่นใจไปกับนิเฟรล นวัตกรรมผสมกับพิพิธภัณฑ์สัตว์โลกใต้ทะเล ที่จะทำให้คุณมีรอยยิ้ม 
เพลิดเพลินในสวนริทสึริน มนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมญี่ปุ่น ที่ได้รับรางวัลระดับมิชลิน 3 ดาว
อาหารพิเศษ : บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างระดับพรีเมี่ยม, SHABU SHABU

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE296-00128 ธ.ค. 67-04 ม.ค. 68Singapore Airline (SQ)85,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - สิงคโปร์
16.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ K สายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง
**สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ**
20.00 น.เหินฟ้าสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ713 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.30 น.เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ จากนั้นต่อไฟลท์ไปฟุกุโอกะ
วันที่ 2สิงคโปร์ – ฟุกุโอกะ – วัดนันโซอิน – เมืองยูฟุอิน – หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – เมืองเบปปุ
01.20 น.เหินฟ้าสู่ สนามบินฟุกุโอกะ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ656 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
08.10 น.เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ วัดนันโซอิน ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองซาซะกูริ สร้างขึ้นเมื่อปี 1995 วัดนันโซอินเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอนทองสัมฤทธิ์ขนาดมหึมา ซึ่งมีความยาว 41 เมตร สูง 11 เมตร และหนักประมาณ 300 ตัน น้ำหนักประมาณเท่ากับเครื่องบินโบอิ้ง 747 ขณะที่พระพุทธรูปส่วนใหญ่ในวัดอื่นๆ ในญี่ปุ่นจะอยู่ในท่านั่ง ที่องค์พระนอนทองสัมฤทธิ์มีเชือกเชื่อมต่อกับจุดสักการะบูชา และขอพรเพื่อให้ผู้สักการะเสมือนสัมผัสมือของพระนอนได้ผ่านเชือกเมื่อขอพร นอกจากนี้ที่ฝ่าเท้าของพระนอนทองสัมฤทธิ์มีลวดลาย ผู้สักการะมักนำเหรียญไปวางเพื่อความเป็นสิริมงคล
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองยูฟุอิน เดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล เป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ถือเป็นไฮไลท์หนึ่งประจำเมืองยูฟุอิน ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายรูป ภายในบริเวณประกอบด้วยสวนหย่อม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ของเล่น ของสะสมทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ แต่ละร้านตกแต่งภายในได้ดูดีดึงดูดให้คนเข้ามาเลือกซื้อสินค้า เมื่อเดินจนสุดทางของย่านร้านค้า จะพบกับ ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) เป็นทะเลสาบขนาดกลาง มีภูเขาเป็นฉากหลัง อีกด้านหนึ่งทำเป็นทางเดิน บริเวณนั้นจะมีร้านอาหารญี่ปุ่น และจากทางเดินริมทะเลสาบสามารถเดินไปยังศาลเจ้าเทนโซ (Tenso Shrine) ซึ่งเป็นศาลเจ้าเล็กๆ ที่อยู่ริมทะเลสาบได้อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม 

หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !

ที่พักHOTEL NEW TSURUTA หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3 บ่อน้ำร้อนอุมิ จิโกกุ – ตลาดปลาคะระโตะ – สะพานคินไตเคียว – เมืองฮิโรชิม่า – อิสระตึกรวมร้านพิซซ่าญี่ปุ่น
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อน หรือ บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปด เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น กำมะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ ท่านจะได้พบกับ บ่อทะเลเดือด อุมิ จิโกกุ ซึ่งเป็น 1 ใน 8 บ่อน้ำพุร้อนชื่อดังของเมืองเบปปุ เป็นบ่อที่นักท่องเที่ยวนิยมไปชมมากที่สุด เพราะมีความสวยงามดูเป็นนรกน้อยกว่าแห่งอื่น ตั้งแต่ทางเข้าเราจะเห็นควันขาวพวยพุ่งแทรกก้อนหินใหญ่ขึ้นมาเสียงดังฟู่ๆๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆ จะรู้สึกได้ถึงความร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากใต้ธรณี

นำท่านสู่ ตลาดปลาคะระโตะ ตลาดปลาชื่อดังขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่เมืองชิโมะโนะเซะกิ บริเวณช่องแคบคัมมง ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำและทิวทัศน์อันงดงาม บรรยากาศภายในตลาดค่อนข้างคึกคักและเต็มไปด้วยร้านอาหารทะเลสดๆ ร้านซูชิ ซาชิมิ และอาหารปรุงสุกอื่นๆ มากมายให้ท่านได้เลือกชิม ของขึ้นชื่อคือเมนูปลาปักเป้าที่ไม่ควรพลาด นอกจากนี้ยังมีผัก ผลไม้อื่นๆ อีกด้วย โดยด้านนอกตรงลานสวนนอกอาคาร มีพื้นที่ให้นั่งทานพร้อมชมวิวสะพานคัมมงอันสวยงาม
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ตลาดปลาคะระโตะ  (รับเงินสดที่ไกด์ 2,000 เยน / ท่าน) 
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ สะพานคินไตเคียว ตั้งอยู่ภายในเมืองอิวาคูนิ ของจังหวัดยามากูจิ สะพานคินไตเคียวนับเป็น 1 ใน 3 สะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น เป็นสะพานที่ทอดข้ามแม่น้ำนิชิกิ (Nishiki River) และพุ่งตรงไปยังปราสาทอิวาคูนิ (Iwakuni Castle) ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำนั่นเอง ซึ่งถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ดูโดดเด่นมีเอกลักษณ์มากๆ และมีชื่อเสียงสุดๆ ของเมือง วิธีการก่อสร้างสะพานเป็นการใช้วิธีสร้างแบบดั้งเดิม ซึ่งไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แม้ว่าภายหลังจะถูกทำลายไป ก็มีการก่อสร้างใหม่โดยใช้วิธีการเดิมแต่กลับมาสวยยิ่งกว่าเก่า สะพานนี้ขึ้นชื่อว่าสวยงามตลอดทั้งปี ช่วงซากุระที่นี่รอบๆ ก็บานสะพรั่งทั้งสองฝั่งทาง ช่วงหน้าร้อนก็รายล้อมด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มงดงามดังภาพฝันเลยทีเดียว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า
ค่ำอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย  

เมื่อมาถึงเมืองฮิโรชิม่าแล้ว ห้ามพลาด ฮิโรชิมะยากิ ถือเป็น โอโคโนมิยากิ (พิซซ่าญี่ปุ่น) ชนิดหนึ่ง ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และไม่สามารถพบในเมืองอื่น โดยที่นี่จะมีแหล่งรวมร้านพิซซ่าญี่ปุ่นที่อยู่บนตึกเรียกว่า (OKONOMIMURA) ถึงแม้ว่าต้นกำเนิดพิซซ่าญี่ปุ่นอยู่ที่เมืองโอซาก้า แต่ในฮิโรชิม่าก็มีความแพร่หลายและเป็นที่นิยมมากเช่นกัน โอโคโนะมิยากิของแต่ละที่จะมีส่วนผสมและวิธีปรุงแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะสไตล์ของฮิโรชิม่าจะมีลักษณะพิเศษคล้ายเครป และจะใส่เส้นกับผักกะหล่ำ
ที่พัก HIROSHIMA WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ – ถนนสายช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด – สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิม่า – อะตอมมิคบอมบ์โดม (ถ่ายภาพด้านนอก) – ปราสาทฮิโรชิม่า (ถ่ายภาพด้านนอก) 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน นั่งเรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางสู่ เกาะมิยาจิม่า เป็น 1 ใน 3 ของทิวทัศน์ ที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น นำท่านชม มรดกโลก ณ ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ ถูกสร้างมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 16 ศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอาคารหลายหลังเชื่อมต่อกันและยื่นออกไปในทะเล เมื่อน้ำขึ้นจะทำให้ศาลเจ้ามีลักษณะคล้ายแพลอยน้ำได้ สัญลักษณ์ประจำศาลเจ้า คือ เสาโทริอิสีแดง กลางทะเล เมื่อน้ำขึ้นจะเห็นเสาโทริอิสีแดงสดลอยอยู่กลางน้ำรวมทั้งตัวศาลเจ้าด้วย ภายในเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าในศาสนาชินโต อิสระให้ท่านได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย ถ้าโชคดีถ้าอาจจะได้พบกับเหล่ากวางน้อยในบริเวณเกาะมิยาจิม่า

ให้ท่านอิสระที่ ถนนสายช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด เป็นถนนคนเดินยอดนิยมใจกลางเกาะมิยาจิม่า ถนนเส้นนี้ยาวประมาณ 350 เมตร ที่ 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกมากมาย อาหารท้องถิ่นที่ห้ามพลาด โอโคโนะมิยากิ, ข้าวหน้าปลาไหล, ขนมโมมิจิมันจู และหอยนางรมเผา เป็นต้น
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิม่า ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองฮิโรชิม่า นับเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่มากถึง 120,00 ตารางกิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่แขกไปใครมาเยือนเมืองฮิโรชิม่าจะต้องมาที่นี่ดูสักครั้ง จุดที่เป็นเสมือนไฮไลท์ของสวนแห่งนี้คือ อะตอมมิคบอมบ์โดม (ถ่ายภาพด้านนอก) เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากๆ ของของสวนสันติภาพแห่งนี้เลยทีเดียว เพราะเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ของอาคารกรมอุตสาหกรรมของจังหวัดฮิโรชิม่า หลังการระเบิดได้กลายเป็นหนึ่งในไม่กี่อาคารที่ยังเหลือรอดมาได้และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย ให้ท่านได้เดินชม และถ่ายรูปด้านนอก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทฮิโรชิม่า (ถ่ายภาพด้านนอก) เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นใหม่แทนที่ของเดิมที่ถูกทำลายจากระเบิดปรมาณูในปี 1945 แต่เดิมปราสาทนี้สร้างขึ้นในปี 1589 เป็นปราสาทขนาดใหญ่สูง 5 ชั้น ล้อมรอบด้วยคูน้ำ ในอดีตปราสาทนี้ตั้งอยู่ใจกลางการค้ากลางเมืองฮิโรชิม่า ปราสาทแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ปราสาทปลาคาร์ป" เนื่องจากหางหงส์ที่มุมหลังคาปราสาทเป็นรูปปลาคาร์ปสีทอง ปัจจุบันภายในปราสาทมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ และบริเวณชั้นบนสุดของปราสาทยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบ 360 ได้อีกด้วย ถ้าเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จะมีซากุระบานสะพรั่งรอบๆ ให้ได้ดูกันอีกด้วย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง
ที่พัก  HIROSHIMA WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เมืองเก่าคุราชิกิ – เมืองคางาวะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท้องฟ้าโซระคิน – สวนริทสึริน
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสู่ เมืองเก่าคุราชิกิ จังหวัดโอคายาม่า เมืองที่งดงามมีคลองสายเล็กๆ ล้อมรอบ เรียงรายด้วยต้นหลิ่วและต้นไม้นานาชนิดตลอดสองข้างทางริมฝั่งถนน ทอดผ่านด้วยสะพานหิน ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าเก่าแก่นานาชนิด ทั้งขนม ของฝากหรือของใช้ และด้วยตัวอาคารบ้านเรือนแบบสมัยเอโดะ หรือเมื่อราว 350 ปีก่อน จึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นเสน่ห์ของเมืองนี้  ภายในมีพิพิธภัณฑ์อีกหลายแห่งให้ท่านได้เลือกชม ทั้งห้องจัดแสดงศิลปะโอฮาระ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1930 โดย มาโกะซาบุโร่ โอฮาระ ซึ่งรวบรวมภาพวาด และงานแกะสลักที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ พิพิธภัณฑ์โปสการ์ด, พิพิธภัณฑ์ของเล่นโบราณ นอกจากนี้คลองคุราชิกิยังมีบริการล่องเรือพายให้ท่านได้เยี่ยมชมรอบๆ เมืองคุราชิกิ (หมายเหตุ : ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการล่องเรือและการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ)
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองคางาวะ พาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท้องฟ้า “โซระคิน” ที่ตึก PLAY PARK GOLD TOWER สัมผัสความแปลกใหม่ในโลกของปลาทองและงานศิลปะแต่ละแขนงที่แสนน่าทึ่ง นำท่านขึ้นลิฟท์ไปยังชั้น 5 ที่สูง 127 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เพลิดเพลินไปกับวิวของทะเลในเซะโตะและสะพานเซโตะโอฮาชิที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา โซน “KIRAMEKI ZONE” จะพบกับงานศิลปะอันสวยงาม การผสมผสามงานศิลปะและเหล่าปลาทอง การจัดวางและตกแต่งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดูราวกับว่าปลาทองกำลังแหวกว่ายอยู่บนท้องฟ้า มิติใหม่ของการรังสรรค์ผลงานศิลปะที่ไร้ขอบเขต ถือเป็นไฮไลต์ของที่นี่ ชั้น 4 ที่สูง 123 เมตร พบกับโซน “URUOI ZONE” ผจญภัยป่าที่มีปลาเขตร้อน หญ้าและดอกไม้นานาพันธุ์ ตื่นตาตื่นใจไปกับปลาหลากสีในเขตร้อนที่แหวกว่ายเหนือทะเลในเซโตะ  เป็นโซนที่จะได้เสพความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ต่างๆ ราวกับเป็นโอเอซิสที่อยู่ในอ้อมกอดของท้องฟ้า และที่ชั้น 3 ที่ระดับความสูง 119 เมตร เป็นจุดชมวิว พื้นที่จัดแสดงงาน และมุมถ่ายภาพที่ระลึก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนริทสึริน เป็นสวนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ชมสนหลากชนิดมากกว่า 1,400 ต้น ไฮไลต์ของสวนคือ จุดชมวิวฮิไรโฮที่สามารถชมวิวโดยรอบสวนริทสึริน ฤดูใบไม้ผลิดอกซากุระบานสะพรั่ง ฤดูร้อนสีเขียวชอุ่มของแมกไม้ภายในสวนและภูเขาชิอุนช่วยเพิ่มความสดชื่น ฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ภายในสวนเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง สัมผัสความงามและสีสันของสวนริทสึรินที่เปลี่ยนไปในแต่ละฤดูกาล
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  
พักที่JR HOTEL CLEMENT TAKAMATSU หรือเทียบเท่า
วันที่ 6โกเบ ซันดะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนิเฟรล
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ โกเบ ซันดะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต เป็นเอาท์เล็ตมอลล์บนพื้นที่เปิดโล่ง ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามทันสมัยแวดล้อมด้วยบรรยากาศดีๆ มีสินค้าหลากหลายตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับไฮเอนต์ มีร้านค้าแบรนด์ดังทั้งในและต่างประเทศราว 210 ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นแบรนด์หรูจากยุโรป อเมริกาและจากญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีแบรนด์กีฬาชั้นนำ รวมไปถึงเครื่องประดับ ของเล่นสำหรับเด็กๆ ยังมีของใช้ภายในบ้าน และมีศูนย์อาหาร Food Gallery ที่มีเมนูอาหารนานาชาติและของหวานร่วม 10 ร้านและมีคาเฟ่รวมอยู่ด้วย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่โกเบ ซันดะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต  (รับเงินที่ไกด์ 2,000 เยน / ท่าน)
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนิเฟรล ตั้งอยู่ภายใน Expo City เป็นสวนสัตว์แนวใหม่ที่ไม่ได้จัดแสดงสัตว์น้ำแบบทั่วๆ ไปแต่เป็นการนำเสนอด้วยรูปแบบเทคโนโลยี Interactive สุดล้ำสมัยแบบเห็นแล้วต้องว้าวแน่ๆ การนำเสนอสัตว์น้ำในรูปแบบใหม่ๆ ที่นำเอาแสง สี เสียงมาประกอบอย่างลงตัว ซึ่งทั้งหมดนั้นถูกแบ่งออกเป็น 7 โซนที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่

โซน 1 Colors เป็นการจัดแสดงสัตว์น้ำหลากสีสดสวย ทำให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของสีที่สวยงาม
โซน 2 Abilities โซนนี้จะเป็นการรวมตัวของเหล่าสัตว์แปลกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องการอำพรางตัวเปลี่ยนสีเข้ากับสิ่งแวดล้อม
โซน 3 Swim โซนนี้จะเป็นสัตว์ทะเลที่มีรูปร่างเฉพาะตัว ภายในโซนจัดไฟส่องจากด้านล่าง ทำให้เห็นรูปลักษณ์ของปลาดูสวยงามแปลกตาไปอีกแบบ
โซน 4 Wonder Moments โซนนี้แสงสีเสียงจัดเต็ม ภายในห้องโถงมีลูกโลกกลมขนาดใหญ่ ฉายภาพเคลื่อนไหวลายกราฟิกของโลกใต้น้ำได้อย่างสวยงามตระการตา 
โซน 5 Waterside เป็นโซนที่รวบรวมเอาสัตว์หายากหลากหลายสายพันธุ์มาไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นเสือขาว, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, ฮิปโป ไปจนถึงจระเข้ 
โซน 6 Behavior โซนนี้ทุกคนจะได้เห็นบรรดาสัตว์น้อยใหญ่แบบใกล้ๆ ไม่ว่าจะเป็นบีเวอร์, ลีเมอร์, เพนกวิน, นกสายพันธุ์ต่างๆ 
โซน 7 Biodiversity เป็นโซนที่มีจอขนาดใหญ่ให้นั่งชมภาพเคลื่อนไหวเหมือนนั่งอยู่ในโรงภาพยนตร์ ซึ่งจะฉายเป็นธีมต่างๆ แตกต่างกันตามแต่ละช่วง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ ชาบูชาบู  
พักที่ HOTEL HANSHIN OSAKA หรือเทียบเท่า
วันที่ 7อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่รวมค่าเดินทาง)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน เข้าสู่ช่วงเวลาอิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัยไกด์แนะนำการเดินทาง (ไม่มีรถบัสให้บริการ)

ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านนี้คือ ทุกร้านค้าจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูป ปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอัธยาศัย
ย่านอุเมดะ ย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางความทันสมัยที่ชาวโอซาก้ารู้จักกันเป็นอย่างดี ศูนย์รวมแฟชั่นที่กำลังอินเทรนด์ แหล่งรวมร้านอาหารอันหลากหลาย ห้างสรรพสินค้านับไม่ถ้วน อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ Osaka JR Station และสถานี Umeda อีกด้วย ช้อปสนุก เดินทางก็สะดวก ดีงามสุด
ย่านนัมบะ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอซาก้าเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งบันเทิง โรงละครเมืองใหม่ ทำให้มีโรงละครมาเปิดแสดงทางตอนใต้ของคลองมากมาย ตามมาด้วยโรงน้ำชาเปิดบริการกว่า 47 โรง
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนุกสนามเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นมากมายที่จำลองมาจากฉากในภาพยนตร์ฮอลีวู้ด ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ไปโอซาก้าจะพลาดไม่ได้ ภายในตกแต่งด้วยบรรยากาศราวกับเดินอยู่ในฮอลีวู้ดนิวยอร์ก และซานฟรานซิสโกเหมาะกับการเดินเล่นสนุกสนานและยังเต็มไปด้วยเครื่องเล่นอลังการ
เที่ยง/ค่ำ***อาหารกลางวันและค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
พักที่HOTEL HANSHIN OSAKA หรือเทียบเท่า
วันที่ 8โอซาก้า – สิงคโปร์ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วย SET BOX  

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
10.10 น.เหินฟ้าสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ619 
16.05 น.เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.10 น.เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ714 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.45 น.ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ......... 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ85,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ31,000 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ69,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ18,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 16 พ.ค. 67 
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ (อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ)
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ และ น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด 
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 25 กิโลกรัม  สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • รวมค่าทิปไกด์, คนขับรถ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 75 ปี
  ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
Case 1 ในการจองครั้งแรก
ชำระมัดจำท่านละ 35,000 บาท หรือ ทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
Case 2 กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที ในวันที่จองเท่านั้น
Case 3 ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
Case 4 กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน
ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 50%ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ (ขนาดของกรุ๊ปไซด์ จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวญทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่ิองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม)ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy