ทัวร์ญี่ปุ่น เกาะคิวชู ฟุคุโอกะ คาโกชิม่า 2566/2023 เที่ยวญี่ปุ่น

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE296 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เกาะคิวชู ฟุคุโอกะ คาโกชิม่า 6 วัน 4 คืน (TG)

DE296 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เกาะคิวชู ฟุคุโอกะ คาโกชิม่า 6 วัน 4 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

CLIO COURT HOTEL
IBUSUKI SEASIDE HOTEL
KAGOSHIMA SUN ROYAL HOTEL
KUMAMOTO CASTLE HOTEL

ชมวิว 360 องศา ณ ภูเขาไฟซากุระจิมา
สัมผัสประสบการณ์การนั่ง ชินคันเซน รถไฟความเร็วสูง 
ช้อปปิ้งจุใจ โทสึเอาท์เล็ต และย่านการค้าในฟุคุโอกะ
อาบทรายร้อนที่ อิบุซูกิ
ชมทะเลสาบมอนสเตอร์อิชชี่ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของคิวชู

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ
21.00 น.พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์ ประตู 3 แถว C โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยอำนวยความสะดวก และดำเนินการด้านเอกสารแก่ท่าน
วันที่ 2กรุงเทพฯ - ฟุคุโอกะ - คุมาโมโต้ 
00.50 น.ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ โดยเที่ยวบินที่ TG-8106 Charter Flight เที่ยวบินพิเศษ (ใช้เวลาบิน 5.30 ชั่วโมง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฯ
08.20 น.ถึง สนามบินเมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
09.30 น.ออกเดินทางสู่ ตำบลดาไซฟุ ที่มีอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์เหลืออยู่ให้ชมมากมาย
10.15 น.นำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตเก่าแก่ และมีชื่อเสียงที่สุด สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 905 โดย MICHIZANE SUGAWARA เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากราบไหว้ขอพรเพื่อการศึกษา ชาวญี่ปุ่นที่ไปนมัสการขอพรนั้นจะต้องมีพิธีการตั้งแต่ล้างมือในบ่อน้ำให้สะอาด จากนั้นก็จะใช้เหรียญ 5 เยน ซึ่งมีรูตรงกลาง โยนลงไปตรงบ่อด้านหน้าของเทพเจ้า พนมมือไหว้ พร้อมกับตบมือ 3 ครั้งแล้วก้มลงกราบ เป็นอันเสร็จพิธี
11.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบเซ็ทญี่ปุ่น 
12.15 น.ออกเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองที่มีความร่มรื่น และเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่น (ค.ศ.1887) และเป็นเมืองปากประตูสู่อุทยานแห่งชาติอะโสะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยิว
14.30 น.นำท่านชม สวนซุยเซนจิ สวนสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของจังหวัด คุมาโมโต้ ด้วยรูปแบการตกแต่งอย่างงดงามที่ลงตัว ภายในมีทั้งสถานที่ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมไปถึงย่อส่วนสถานที่ที่มีเชื่อเสียงของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบบิวะ ศาลาไม้ และสะพานหิน อีกทั้งยังมีสัตว์น่ารักๆ อย่างนกกระเรียน หงส์ และปลาคาร์ฟให้ได้เห็นอยู่บริเวณบ่อน้ำที่อยู่ภายในสวนอีกด้วย 
15.30 น.ออกเดินทางสู่ ปราสาทคุมาโมโต้ 
16.00 น.

นำท่านชม ปราสาทคุมาโมโต้ (จากภายนอก) ตัวปราสาทที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมืองคุมาโมโต้ ในสถาปัตยกรรมคลาสสิกที่มีความสวยงาม อายุกว่า 420 ปี ภายในปราสาทมีห้องโถงเป็นที่เก็บสมบัติ วัตถุมีค่า รูปภาพปราสาทต่างๆ และได้รับฉายา ปราสาทดำ สร้างขึ้นโดยขุนพลผู้โด่งดัง คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1960 ภายในเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณ

นำท่านเดินเล่นที่ เมืองโบราณ (Sakura-no-baba Josaien) บริเวณเชิงเขาของปราสาทคุมาโมโต้ ออกแบบและตกแต่งสไตล์ย้อนยุคให้เข้ากับบรรยากาศเมือง เก่าของปราสาท ซึ่งจะมีร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก ขนมขึ้นชื่อของเมืองคุมาโมโต้ และร้านอาหารต่างๆ มากมาย

18.15 น.นำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร
18.30 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    
ที่พัก KUMAMOTO CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3คุมาโมโต้ - คาโกชิมา 
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.30 น.ออกเดินทางสู่ เมืองคาโกชิมา เมืองหลวง เมืองศูนย์กลาง และเมืองที่ใหญ่ที่สุด ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของเกาะคิวชู คาโกชิมามีชื่อเล่นอีกชื่อว่า “เนเปิลส์แห่งตะวันออก" ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ของอ่าวที่มีส่วนคล้ายกัน อากาศที่ร้อน และมีภูเขาไฟซะกุระจิมะตั้งอยู่ใกล้เมือง 
11.30 น.นำท่านชม สวนเซนกาเนน หรือ สวนไอโซเทเอน เป็นการจัดสวนสไตล์ญี่ปุ่น ตามทางชายฝั่งด้านเหนือของตัวเมืองคาโกชิม่า โดยมองเห็นอ่าวคาโกชิม่ากับภูเขาไฟซากุระจิมะ ทำให้ได้วิวที่สวยงามมาก ภายในสวนยังรวมเอาสระน้ำเล็กๆ ธารน้ำ ศาลเจ้า และทางเดินใต้ร่มเงาของป่าไผ่ เอาไว้ด้วย สวนนี้ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดะ ตรงส่วนกลางของสวนยังมีคฤหาสน์ของตระกูลไอโซะที่สร้างพร้อมกับสวน และยังคงสภาพเดิมมาจนถึงทุกวันนี้ เชิญ ชิมชาเขียว พร้อมกับทานขนมญี่ปุ่นในบรรยากาศสบายๆ หลังจากเดินเล่นรอบสวนที่ถูกโอบล้อมไปด้วยกลิ่นของพืชพันธุ์ คือช่วงเวลาผ่อนคลายที่แสนยอดเยี่ยม
13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
14.00 น.ออกเดินทางสู่ ห้างอิออน 
14.30 น.นำท่านช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพค้า AEON ที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู ท่านสามารถเลือกซื้อหาของใช้ประจำวันต่างๆ ที่น่าใช้ในสไตล์ญี่ปุ่นได้ รวมไปถึงเครื่องสำอางแบรนด์ญี่ปุ่นต่างๆ ตามเคาน์เตอร์ เครื่องอุปโภค และบริโภค ชื่อดังมากมาย ทั้งขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผงโรยข้าว เครื่องปรุงสำเร็จรูป ชา กาแฟ เบียร์ แชมพู สบู่ ยาสีฟัน และของใช้ประจำวันอื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่
17.00 น.ออกเดินทางสู่ ที่พัก 
18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ

เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอน กับการแช่ออนเซน น้ำแร่ธรรมชาติแท้ ที่ผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า เลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่า ผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล และช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย

ที่พักKAGOSHIMA SUN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4คาโกชิม่า - ซากุระจิมะ - อิบุซูกิ
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.30 น.ออกเดินทางสู่ ท่าเรือ 
09.00 น.ออกเดินทางโดย เรือเฟอร์รี่ สู่ ภูเขาไฟซากุระชิมะ
10.00 น.

ออกเดินทางสู่ จุดชมวิวลาวาอาริมูระ

นำท่านชม ภูเขาไฟซากุระจิมะ จากจุดชมวิวลาวาอาริมูระ ตั้งอยู่บนเนินซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดจากการสะสมของลาวาที่ไหลออกมาจากการปะทุครั้งใหญ่ของภูเขาไฟซากุระจิมะ ล่าสุดเมื่อปี 1914 ตรงจุดนี้สามารถมองเห็นปากปล่องภูเขาไฟ และกลุ่มควันที่ลอยอยู่เหนือยอดเขา รอบๆจะมีพืชพันธุ์ที่เติบโตอยู่แถบนี้มากมาย นอกจากนี้ยังสามารถเดินไปทางด้านฝั่งภูเขาไฟ ซึ่งมีทางเดินระยะ 1 กิโลเมตร เพื่อให้ชมบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมรอบๆ จุดชมวิวแห่งนี้ ถูกจัดให้เป็นจุดชมวิวแบบพาโนรามาทั้งภูเขาไฟ และอ่าวคินโกะ โดยสามารถนั่งอยู่ในศาลาเล็กๆ ก็เห็นได้ทุกมุมมองเลยทีเดีย

11.00 น.ออกเดินทางสู่ สวนลาวานากิซะ
11.20 น.นำท่านผ่อนคลายให้เท้าได้มีแรงเดินต่อที่ สปาซากุระจิมะ โยกัน นากิซะ บ่อสปาเท้าริมทะเล ตั้งอยู่ในลานที่ตกแต่งแบบเรียบง่าย มีทางเดินไม้ ศาลาเล็กๆ และจัดเก้าอี้ไว้เพื่อนั่งชมวิวทะเล และเกาะซากุระจิมะ ในส่วนของบ่อทำสปามีความยาวกว่า 100 เมตร จากระเบียงไม้ริมทะเลยาวไปถึงกลางสนามหญ้า และมีหลังคาเล็กๆ เป็นระยะๆ โดยมีน้ำพุร้อนจากธรรมชาติไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา นับว่าเป็นบ่อน้ำสปาเท้ากลางแจ้งที่ยาวที่สุดอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น
11.45 น.ออกเดินทางสู่ ท่าเรือ 
12.10 น.นำท่านเดินทางโดย เรือเฟอร์รี่ กลับสู่ เมืองคาโกชิมา
12.25 น.ถึง ท่าเรือคาโกชิมา 
12.45 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.45 น.ออกเดินทางสู่ ทะเลสาบอิเคดะ 
15.15 น.

นำท่านชม ทะเลสาบอิเคดะ ที่ใหญ่ที่สุดของคิวชู ที่มีความกว้าง 15 กิโลเมตร ความลึก 233 เมตร เป็นทะเลสาบที่มีสีคราม สามารถมองเห็นวิวซัตสึมะ ฟูจิ หรือที่เรียกว่าภูเขาไคมงดาเคะได้ มีปลาไหลตัวใหญ่ที่มีลำตัวยาว 2 เมตร รอบตัวกว้าง 50 เซ็นติเมตรอาศัยอยู่ และยังเป็นที่รู้จักในฐานะทะเลสาบของมอนสเตอร์ "อิชชี่" ตามตำนานพื้นบ้านที่ลือกันว่า มีคนเห็นสัตว์น้ำขนาดยักษ์ปรากฏตัวที่นี่ แต่ไม่มีผู้ใดยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ แต่รูปปั้นตัว "อิสซี่" ก็ยังคงตั้งอยู่เพื่อเป็นหลักฐานดังกล่าว

ชม ทุ่งดอกเรปซีด (คาโนลา) ที่ปลูกอยู่รอบๆทะเลสาบ   

16.00 น.ออกเดินทางสู่ เมืองอิบุซูกิ เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองคาโกชิมา มีชื่อเสียงในด้านการอบทรายร้อน พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับการ อาบทรายร้อน (Black Sand Bath) ซึ่งมีชื่อเสียงมากของประเทศญี่ปุ่น ทรายร้อนที่ว่าสีค่อนจะออกสีดำ เนื่องด้วยกรด กำมะถันจากน้ำแร่ใต้พื้นดิน อีกทั้งท่านจะได้สวมใส่ชุดยูคาตะในการอบทรายร้อนอีกด้วย ซึ่งคุณสมบัติของการแช่ทรายร้อนจะช่วยให้โลหิตหมุนเวียนดีขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดี
18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ

เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอน กับการแช่ออนเซน น้ำแร่ธรรมชาติแท้ ที่ผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า เลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่า ผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล และช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย

ที่พัก  IBUSUKI SEASIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5อิบุซูกิ - คุมาโมโต้ - ฟุคุโอกะ
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.30 น.ออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟ 
10.45 น.ออกเดินทางสู่ เมืองโทสึ โดย รถไฟชินคันเซน เป็นรถไฟความเร็วสูงชั้นนำของโลกที่เชื่อมระหว่างเมืองต่างๆ ในญี่ปุ่น แล่นด้วยความเร็วประมาณ 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
12.00 น.ถึง สถานีรถไฟเมืองโทสึ 
12.30 น.

เชิญท่านช้อปปิ้งที่โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต เป็นเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ซึ่งอาคารออกแบบในสไตล์แคลิฟอร์เนียใต้ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในภูมิภาคคิวชู ให้ท่านสนุกสนานกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาลดพิเศษสุด อาทิเช่น  Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ

**อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่**

16.30 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม และธุรกิจต่างๆ เมืองที่โด่งดังมาจากอุตสาหกรรมผ้าไหม ฮากาตะโอริ และตุ๊กตาดินฮากาตะ

**อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย**

ที่พัก HOTEL CLIO COURT หรือเทียบเท่า
วันที่ 6ฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ
08.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ตลอดทั้งวัน

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่น ช้อปปิ้งในย่านการค้าต่างๆ โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำแก่ท่าน

 • ย่านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเป็นย่านที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได้ เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟูกุโอกะ โดยในบริเวณนี้จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย เรียกว่าถ้าตั้งใจจะมาเดินช้อปปิ้งซื้อของกันจริงๆ วันเดียวก็ไม่พอ มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องสำอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย 
 • คาแนล ซิตี้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนย์รวมร้านค้า และร้านอาหารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมน้ำ ภายในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้ด้วย นอกจากนั้นยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้เกมส์ รวมทั้งโรงแรมอีก 2 แห่ง ถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และสีสันที่แปลกตาเพื่อให้ได้บรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตรงกลางของคลองจำลองนี้จะมีการแสดงน้ำพุแสงสีเสียง ตั้งแต่เปิดจนปิด ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง มีร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทั้งร้านที่มีเฉพาะในญี่ปุ่น และร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหารให้บริการหลากหลายแบบทั้งอาหารญี่ปุ่น และอาหารชาติอื่นๆ ในราคาที่ไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนัก โดยเฉพาะที่ชั้น 5 จะมีส่วนที่เรียกว่า ราเมน สเตเดี่ยม ที่จะมีร้านราเมนที่มาจากส่วนต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งราเมนสไตล์ฟุคุโอกะที่เรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย
 • ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปปิ้งแบบมุงหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดของฟุคุโอกะ ตลอดทั้งสองข้างทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้ากว่าร้อยร้าน สินค้าก็มีเลือกซื้อมากมายประเภททั้งเสื้อผ้า ของกิน ของใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทั่วๆ ไป ทีเด็ดของที่นี่คือร้านที่มีสินค้าจากเต้าหู้ มีทั้งมาสก์เต้าหู้ที่ขึ้นชื่อของที่นี่ และผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้แท้ๆ ของฟุกุโอกะที่ต้องลอง
 •  ช้อปขนมของฝากที่ สถานี Hakata ใครที่จะหาซื้อของฝาก หรือชิมของอร่อยแบบไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล ไปหากันได้ที่สถานี Hakata ที่ตึก Deito ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับตัวสถานีเลย ตึกนี้มี 3 ชั้น คือชั้นใต้ดิน ชั้น 1 และชั้น 2 โดยร้านขนม ร้านของฝากนานาชนิดจะอยู่ที่ชั้น 1 มีทั้งโซนที่เรียกว่า Hakata Souvenir Street บริเวณนั้นยังมีช็อปเล็กๆ อีกเพียบมีทั้งขนมหรือของฝากยอดฮิตทั่วๆ ไปไม่ว่าจะเป็น ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสต่างๆ ชาเขียวและอื่นๆ อีกมากมาย
 • หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี้ ดองกี้โฮเต้ เสียงเพลงสไตล์อนิเมะที่เปิดให้ลูกค้าคุ้นหูตลอดเวลา สลับกับประกาศขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการของร้านเป็นภาษาต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เป็นเสียงเพลงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกับร้าน “ดองกี้โฮเต้” หรือที่หลายๆ คนเรียกกันว่า ร้านดองกี้ ร้านขายสินค้าอุปโภค-บริโภคราคารวมภาษีแล้วสุดประหยัดของญี่ปุ่น

**อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่**

17.00 น.ออกเดินทางสู่ สนามบิน
19.00 น.ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG-8109 Charter Flight เที่ยวบินพิเศษ (ใช้เวลาบิน 5.30 ชั่วโมง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฯ
23.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG) 
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน และประกันภัยทุกแห่ง 
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน 
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่อง  จากอุบัติเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
 • น้ำหนักกระเป๋า 40 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ และน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด กรณีน้ำหนักเกินจากที่กำหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
 • ค่าปรับ สาหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าทำหนังสือเดินทาง 
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • กรุณายืนยันการเดินทาง และชำระเงินมัดจำ ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากการสำรองที่นั่ง ท่านละ 10,000 บาท และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพื่อทำการจองที่นั่ง ในกรณีเดินทางชั้นธุรกิจ มัดจำท่านละ 20,000 บาท  
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 25 วัน 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง (ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน / ค่าวีซ่า)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทัวร์
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบิน และค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด 
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากว่ามีการนำสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy