ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE644 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทุ่งพิงค์มอส 4 วัน 3 คืน (XJ)

DE644 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทุ่งพิงค์มอส 4 วัน 3 คืน (XJ)

FUJI HOTEL
KICHIJOCHI HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ออนเซ็น
02.00 พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า
05.05 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ602 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องขากลับ บนเครื่องมีจำหน่าย/สั่งซื้อบนเครื่อง )
13.10 

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ นำท่านขึ่นรถโค้ชปรับอากาศ

กลางวันอาหารกลางวัน (มื้อที่1) บริการอาหารกลางวันแบบ Set Box บนรถ) 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ โตเกียวเมืองหลวง

เดินทางสู่ วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดใน ภูมิภาคคันโต และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้หรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขาย ขนมที่คนญี่ปุ่นมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการช้อปปิ้งของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น ได้ที่นี่

หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คใหม่ของมหานครโตเกียว ที่ท่านสามารถถ่ายรูปได้งดงามจากบริเวณใกล้กับวัดอาซากุซะ สำหรับโตเกียวสกายที เปิด ให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวน์เวอร์ที่นครกว่างโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ ที่พักแรมออนเซ็น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่2) บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น!!!

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

ที่พักAlexander Hotel & Resort Yamanakako หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่ 2ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งพิงค์มอส - โออิชิปาร์ค - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku - นาริตะ
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่3)

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ซึ่งได้จำลองเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น และสาธิตวิธีป้องกันตัว และท่านยังสามารถเข้าไปทดสอบในห้องจำลองแผ่นดินไหวในระดับที่แตกต่างกันได้ด้วย

นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งพิงค์มอส ชม เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ ให้ท่านได้ชมความงดงามของทุ่งดอกพิงค์มอสหรือเรียกอีกชื่อว่าดอกชิบะซากุระที่เบ่งบานเต็มทุ่งกว้างกว่า 8 แสนดอก

ชิบะซากุระ (Shibazakura/ Phlox Subul  ata) เป็นพืชที่มีวงจรชีวิตมากกว่าสองปี อยู่ในพืชตระกูล Polemoniaceae, จำพวก Phlox ให้ดอกขนาดเล็ก 1.5 ซม. ตั้งแต่ช่วงเมษายนจนถึงพฤษภาคม จะได้เห็นดอกสีแดง สีชมพู สีขาว และสีม่วง ชิบะซากุระเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดจากอเมริกาเหนือ มีอีกชื่อว่ามอส พิ้งค์ (Moss Pink) ที่ถูกเรียกว่า ชิบะซากุระเพราะมีรูปร่างดอกคล้ายดอกซากุระแต่บานอยู่บนพื้นดินคล้ายต้นหญ้า ด้วยลักษณะพิเศษดังกล่าวจึงนิยมปลูกเป็นสวนดอกไม้หรือพืชคลุมดิน

อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับพร้อมเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่มีจำหน่ายเฉพาะในงานเช่น คุกกี้ฟูจิยามะ,โมจิใบซากุระ,ฟูจิชิบะซากุระมันจู,ฟูจิชิบะซากุระคินทสึบะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัด “Mt. Fuji Delicious Foods Festival” มีการออกร้านของอร่อยในแถบภูเขาไฟฟูจิมากมาย บริเวณในงานที่จะขายเครื่องดื่มของกินด้วย

(เทศกาลจัดขึ้นประมาณกลางเดือนเมษายน ถึงปลายเดือนพฤษภาคม กรณีดอกไม้ยังไม่บานหรือโรยแล้วหรือจบเทศกาลแล้วจะนำท่านขึ้นฟูจิชั้น 5 แทน)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) Japanese Set
บ่าย 

นำท่านเดินทางสู่ โออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวันที่อากาศแจ่มใสจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลูกที่สวยงามมาก

นำท่านไป สัมผัสประสบการณ์พิธีชงแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้ทดลองชงชาด้วยตัวท่านเองและอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โตเกียว

นำท่านไป ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ และ Laox Shinjuku แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้า และเครื่องสำอางเช่นแบนรด์  KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK II และอื่น ๆ อีกมากมายที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยและร้าน 100 เยน (อยู่ตึกPEPE ชั้น8) ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า เคร่องใช้เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

เย็น

อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยต่างๆที่ย่านชินจูกุ เช่น ร้านราเมง ร้านซูชิจานหมุน และร้านอร่อยๆอีกมากมาย จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ ที่พักย่านนาริตะ

ที่พักThe Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่ 3อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อ Option Tour
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 5)

อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน

ให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินทางสู่ สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น อากิฮาบาร่า,ฮาราจุกุ,ชินจูกุหรือช้อปปิ้งแถวนาริตะ เช่น ห้างอิออนมอลล์, ชิซุยเอ้าท์เลท ท่องเที่ยวโดยตัวท่านเอง

Shisui Premium Outlets อยู่ใกล้กับสนามบินนาริตะ เปิดให้บริการทุกวัน มีแบรนด์ชั้นนำของญี่ปุ่นและแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกสรรมากมายกว่า 120 ร้านค้าเช่น Coach, Coach Men, Disney Store, Isetan, Ugg, G-Star Raw, Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy Hilfiger,  New Balance, Diesel, Samsonite, Samantha Thavasa, Polo Ralph Lauren สามารถช้อปได้ตั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย

- การเดินทางโดย Shuttle Bus จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรือ (Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใช้เวลาประมาณ 15 นาที
- การเดินทางโดยรถไฟ JR จากสถานี JR Narita Station ไปลงที่สถานี JR Shisui Station แล้วขึ้นรถไปที่ SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที
เลือกเที่ยวดิสนีย์ Tokyo Disneyland หรือ DisneySea ซึ่งสามารถเดินทางโดยรถไฟหรือบัสจากสนามบินสู่ดิสนีย์ได้โดยง่าย
หมายเหตุ: ราคาบัตรท่านละ 2,700 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) กรณีต้องการสั่งซื้อบัตรกับบริษัทฯ กรุณาแจ้งความประสงค์อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางพร้อมชำระค่าบัตร) บัตรโตเกียวดิสนีย์แลนด์และดิสนีย์ซี ราคาเท่ากันและเลือกเข้าได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

โตเกียวดิสนีย์ ท่านจะได้พบกับความมหัศจารรย์ของโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (Tokyo Disneyland)และโตเกียวดิสนีย์ซี (Tokyo Disneysea) บรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจและเครื่องเล่นมากมาย จะทำให้คุณได้สัมผัสถึงความสุขตั้งแต่ก้าวแรกที่คุณเข้าไป สวนสนุกทั้งสองแห่งนี้เต็มไปด้วยความบันเทิง พร้อมกับกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่น ท่านจะได้พบกับตัวละครสุดคลาสสิคจากดิสนีย์มากมายที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือดำดิ่งลงไปใต้มหาสมุทรกับโตเกียวดิสนีย์ซีที่มาพน้อมกับตัวละครจากใต้ทะเลมากมาย ดิสนีย์เป็นโลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ( ไม่จำกัดจำนวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพ ยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการ จับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์ ท่านสามารถเดินทางจากสนามบินนาริตะได้โดยรถไฟหรือรถชัตเติ้ลบัส หรือถ้าเดินทางจากโตเกียว ท่านสามารถขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกียวไปยังโตเกียวดิสนีย์แลนด์โดยใช้เวลา 15 นาที อีกทั้ง ยังมีรถโดยสารวิ่งตรงจากโรงแรมหรือสถานที่ต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน

- วิธีเดินทางโดยรถไฟจากสนามบินนาริตะ

สนามบินนาริตะ
ขึ้นรถไฟ JR นาริตะเอ็กซ์เพรส ใช้เวลาเดินทางประมาณ 60 นาที เปลี่ยนสายรถที่สถานีรถไฟ JR โตเกียว
ขึ้นรถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที
ลงรถที่สถานีรถไฟ JR ไมฮามะ
เดินประมาณ 5 นาที
โตเกียวดิสนีย์แลนด์
เลือกซื้อ Option Tour เที่ยวโตเกียว (มีบัสและไกด์) หมายเหตุ: รายการทัวร์เสริมนี้เป็นการเสนอขายบัสวันฟรีเดย์เบื้องต้น ทางบริษัทและไกด์ไม่สามารถบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและความต้องการเดินทางของลูกค้าแต่ละท่านเท่านั้น (โปรแกรมเดินทางไกด์จะเสนอขายหน้างานบนบัส เช่น เที่ยวโตเกียว พระราชวังอิมพีเรียล ชิบูย่า ฮาราจูกุหรือโอไดบะ หรือเที่ยวโยโกฮามา เที่ยวคามาคุระ หรือเที่ยวเมืองเก่าคาวาโกเอะ เป็นต้น
อัตราค่าบริการ /ท่าน
เดินทาง 15-20 ท่าน ราคา 3,000 บาท/ท่าน
เดินทาง 21-25 ท่าน ราคา 2,500 บาท/ท่าน
เดินทาง 26-30 ท่าน  ราคา 2,000 บาท/ท่าน
เดินทาง 31 ท่านขึ้นไป ราคา 1,500 บาท/ท่าน

กลางวัน / ค่ำอาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ที่พักThe Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่ 4วัดนาริตะ  - ร้านดองกี้ - ห้างAeon Mall - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต ถือว่าเป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในแถบชิบะ และจำนวนผู้มาเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจ้าเมจิ ในกรุงโตเกียว บริเวณวัดเป็นที่ตั้งของประตูหลัก มีทางเดินบันไดขึ้นสู่อาคารหลักเป็นสถานที่สำหรับสักการะบูชาภายในวัดท่านสามรถบันทึกภาพเจดีย์ห้าชั้นหนึ่งคู่ สวนหย่อมที่มีสระน้ำขนาดใหญ่ รวมทั้งบริเวณสำหรับเลี้ยงสัตว์ ภายในก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้

นำท่านกราบ นมัสการขอพรพระเพื่อสิริมงคล ให้มีชีวิตที่ดีและยืนยาว พร้อมเลือกชมและซื้อเครื่องรางของขลังและสินค้าพื้นเมือง

นำท่านเดินทางไปช้อปปิ้ง ร้านดองกี้ เป็นร้านที่รวบรวมสินค้าต่างๆของญี่ปุ่นไว้มากมาย ในราคาพิเศษ กรณีมีวลาใกล้ๆกันจะมีห้างอิอน นาริตะ ท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้งได้

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

14.25  ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมืองโดย สายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ603 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย/สั่งซื้อบนเครื่อง )
19.10  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
  ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้
  การอัพเกรดที่นั่ง สามารถอัพเกรดได้เฉพาะ Hot Seat  
  สำหรับที่นั่ง Business/Premium ตั๋วซีรีย์กรุ๊ปทัวร์ไม่สามารถอัพที่นั่งได้
  ที่นั่ง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เที่ยว/ท่าน
  เป็นที่นั่งที่มีพื้นที่ว่างที่มากกว่าที่นั่งมาตรฐาน ด้วยพื้นที่วางขาที่กว้างเป็นพิเศษ มีพื้นที่พอที่จะสามารถยืดขาได้อย่างเต็มที่

  สำคัญ: (ที่นั่งจะอยู่บริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน ผู้โดยสารที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน จะต้อง มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  เป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือลูกเรือในกรณีฉุกเฉินได้
  เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจคำแนะนำในกรณีฉุกเฉินทั้งแบบที่เป็นเอกสาร/คำพูดได้
  เป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
  เป็นผู้ที่ไม่ได้กำลังตั้งครรภ์
  เป็นผู้ที่ไม่ได้เดินทางมากับครอบครัว/ทารก และ/หรือ เด็ก
  เป็นผู้ที่ไม่ได้ซื้อที่นั่งเสริม
  เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดที่นั่งใหม่บนเครื่อง หากผู้โดยสารไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กล่าวไว้ข้างต้น
   
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน Thai Air Asia X กำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
  **กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วันเท่านั้นพร้อมชำระค่าน้ำหนัก**
  -  ซื้อนำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 600  บาท /เพิ่ม10กก. ชำระเพิ่ม 1,000 บาท
  -  เพิ่ม20กก. ชำระเพิ่ม 2,000 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
 • ค่าประกันกระเป๋าเดินทาง
 • ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ
 • การชำระค่าบริการชำระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20วัน
 • การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
  - หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
  - หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 • กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจำนวน 3 ขวด
 • การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 • การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
4.กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy