ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า NEW YEAR 2567/2024 เที่ยวญี่ปุ่น

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE644 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า NEW YEAR 7 วัน 5 คืน (SQ)

DE644 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า NEW YEAR 7 วัน 5 คืน (SQ)
Singapore Airline (SQ)

HOTEL JUST ONE FUJI OYAMA
HOTEL KEIHAN NAGOYA
HOTEL NEW HANKYU KYOTO
OURS INN HANKYU

"เลโก้แลนด์" ดินแดนที่จะย้อนเวลาให้คุณกลับมาสดใสเหมือนเด็กอีกครั้ง 
สัมผัสเมืองเก่าย้อนยุคอันทรงเสน่ห์ พร้อมสักการะเจ้าแม่กวนอิมไม้แกะสลัก ณ ชิมาบาตะ
เพลิดเพลินกับการเก็บผลไม้ ณ สวนฮามามัตสึ สวนผลไม้ที่โด่งดังที่สุดของจังหวัด ชิซุโอกะ
ตื่นตาตื่นใจกับกระเช้ากลางหิมะ และ วิวทะเลสาบบิวะ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น 
ขอพรก่อนสิ้นปีที่ ศาลเจ้าฮิเอะ อันโด่งดังในเรื่องธุรกิจและความสมหวังในเรื่องความรัก 
อิสระ ฟรีเดย์ ใจกลางเมืองโอซาก้า จะกิน ชิม ช็อป ก็สนุกสนาน เต็มอิ่ม จุใจ

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE644-00128 ธ.ค. 67-03 ม.ค. 68Singapore Airline (SQ)74,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – สิงคโปร์ – โตเกียว (นาริตะ)
14.00 น.พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ K สายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง
**สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ**
18.05 น.เหินฟ้าสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ711 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.35 น.เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ จากนั้นต่อไฟลท์ไป โตเกียว สนามบินนาริตะ
23.55 น.เหินฟ้าสู่ สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ638 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
วันที่ 2สนามบินนาริตะ – เมืองโบราณชิมาบาตะ – วัดชิมาบาตะ ไทชะคุเท็น – ศาลเจ้าฮิเอะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
07.30 น.เดินทางถึง สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณชิมาบาตะ ย่านญี่ปุ่นดั้งเดิมตั้งอยู่ออกนอกตัวเมืองโตเกียวมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากย่านอุเอโนะ (Ueno) กรุงโตเกียว ไปเพียงแค่ประมาณ 10 กิโลเมตร  ถือเป็นเมืองต้นกำเนิดของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตคนโตเกียว เมืองนี้เคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีย์ภาพยนตร์ยอดนิยมเรื่อง “Otoko Wa Tsurai Yo” ที่นี่จะมีบรรยากาศสงบ  ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในเมืองใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายขนมโบราณ คอฟฟี่ช้อป ตลอดจนอาคารบ้านเรือนที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์ให้ท่านได้หลงใหลในความเป็นญี่ปุ่น วิถีการดำรงชีวิตของชาวญี่ปุ่นอย่างแท้จริง

จากนั้นนำท่านสู่ วัดชิมาบาตะ ไทชะคุเท็น สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1629 หรือเกือบ 400 ปีมาแล้วตั้งแต่ยุคเอโดะ จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ ประติมากรรม งานแกะสลักไม้อันวิจิตรประดับเป็นผนังรอบวัด ลักษณะเดียวกับวัดโทโชกุ ที่เมืองนิกโก้นั่นเอง และอีกอย่างคือ “แนวต้นสนซุยริวมัตสุ” ที่มีอายุกว่า 500 ปี แผ่กิ่งก้านจากต้นเดียว ไปทั่วบริเวณด้านหน้าวิหารวัด ผู้คนนิยมเดินทางมาขอพรเรื่องสุขภาพกัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮิเอะ ศาลเจ้าใจกลางกรุงโตเกียวที่มีเสาโทริอิเรียงรายเหมือนที่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เป็นจุดที่มีผู้คนมาถ่ายรูปกันมากที่สุดจุดหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น และศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของการขอพรให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สมหวังในความรักและการแต่งงานอีกด้วย

นำท่านอิสระ ช้อปปิ้งชินจูกุ ย่านที่มีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียว เป็นศูนย์รวมร้านค้าที่จัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ มีร้านค้าชื่อดังเป็นที่เป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน มีทั้งสินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล กิ๊ฟช็อป ขนม รวมถึงเครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกว่าเมืองไทยและสินค้าอื่นๆ อีกมากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ ชาบูพรีเมี่ยม
ที่พัก OURS INN HANKYU หรือเทียบเท่า
วันที่ 3​ล่องเรืออาปาเระ – โอชิโนะ ฮัคไก – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน ล่องเรืออาปาเระ เรือท่องเที่ยวลำใหม่ที่ได้จำลองมาจากเรือรบของซามูไรญี่ปุ่น ชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูชิโกะ พร้อมทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม หมายเหตุ..ความสวยงามขึ้นกับสภาพอากาศ

นำท่านสู่ โอชิโนะ ฮัคไก บ่อน้ำธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธาในภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจิยาม่า เวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิที่ไหลซึมลึกลงพื้นบริเวณที่ลุ่ม ทำให้เกิดน้ำซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อม น้ำในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ และสินค้าเกษตรกรรมที่ชาวบ้านนำมาขายระหว่างทางได้ ไม่ว่าจะเป็นผักภูเขาที่สดกรอบ ผลไม้อบแห้ง ถั่ว มันญี่ปุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่ายเชิญท่านอิสระช้อปปิ้ง โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมดังระดับต้นๆ ทั่วโลกมาไว้ด้วยกัน ณ บริเวณ TOMEI EXPRESSWAY ที่เชื่อมระหว่าง เม้าท์ไฟฟูจิ-ฮาโกเน่ มหานครโตเกียว ช่วงช้อปกระหน่ำ! สินค้าปลอดภาษีหลากสไตล์ยี่ห้อดังเกือบ 200 แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น GUCCI, AMINI, PRADA, NIKE, DESILE, BALLY, COACH, GAP, HUGO BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT, RIVE GAUCHE หรือจะเป็นหมวดสินค้า INTIMATE APPAREL อาทิ KID BLUE, TRIUMPH หรือจะเป็นหมวด HOME FASHION, FRAGRANCE OUTLET ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในห้างสรรพสินค้าที่รวบรวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต นับได้ว่าเป็นสวรรค์ของทั้งนักช้อปชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนอย่างแท้จริง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม  เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปู 

หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวถึงว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น!
ที่พัก HOTEL JUST ONE FUJI OYAMA หรือเทียบเท่า
วันที่ 4สวนผลไม้ฮามามัตสึ – สวนชูระคุเอ็น – พระใหญ่ชูระคุเอ็นไดบุทสึ – เลโก้แลนด์
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ฮามามัตสึ เป็นสวนผลไม้ขนาดใหญ่ในจังหวัดชิซุโอกะ ลักษณะเป็นสวนในธีมสวนผลไม้ที่ทำตั้งแต่เรือนกระจกที่แสดงการเพาะปลูก ร้านอาหาร และสวนผลไม้ สวนแห่งนี้ยังมีผลไม้มากมายกว่า 15 ชนิด ไม่ว่าจะเป็นสตรอว์เบอร์รี่ ลูกพีช แอปเปิล ส้ม ลูกพลับ บ๊วย บลูเบอร์รี่ องุ่น สาลี่ และอื่นๆ ซึ่งจะออกตามแต่ฤดูกาล โดยมีผลไม้ให้เก็บตลอดทั้งปี และที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยของส้มอีกด้วย ท่านสามารถร่วมกิจกรรมเก็บผลไม้ต่างๆ ได้ตามฤดูกาล ท่านสามารถลิ้มรสผลไม้สดแสนอร่อยจากต้นได้ด้วยมือของท่านเองที่สวนแห่งนี้ นอกจากนี้ในสวนยังมีสิ่งน่าสนใจอื่นๆ เช่น การแสดงโชว์น้ำพุ หรือเครื่องเล่นขนาดใหญ่ด้วย (การเก็บผลไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ ภายในสวน)
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ สวนชูระคุเอ็น เป็นสวนสาธาราณะที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม เพลิดเพลินไปกับการเดินชมทิวทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังมีรูปปั้น พระใหญ่ชูระคุเอ็นไดบุทสึ มีขนาดใหญ่กว่าพระใหญ่คามาคุระไดบุทสึและโทไดจิไดบุทสึ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เมืองโทไค จังหวัดไอจิ

จากนั้นพาท่านไปยัง เลโก้แลนด์® เจแปน รีสอร์ท เปิดเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 นี้เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่เด็กๆ อายุตั้งแต่ 2-12 ขวบและครอบครัวจะได้สนุกกันแบบไม่ยั้ง ในสวนสนุกที่อัดแน่นไปด้วยตัวต่อเลโก้กว่า 17 ล้านตัว และโมเดลเลโก้อีกกว่าหนึ่งหมื่นตัวนี้มีเครื่องเล่นผจญภัยในธีมที่จะทำให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของโลกตัวต่อเลโก้ที่มีอยู่เต็มไปหมด มีเครื่องเล่นมากกว่า 40 เครื่องภายในพื้นที่ 8 โซน การแสดงมากมายและเครื่องเล่นสำหรับเด็กเล็กเล่นอยู่มากมาย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง
ที่พักHOTEL KEIHAN NAGOYA หรือเทียบเท่า
วันที่ 5กระเช้าบิวาโกะวัลเลย์ – โอซาก้า
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้า บิวาโกะวัลเลย์ ขึ้นไปยังจุดชมวิวเพื่อดูวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบบิวาโกะที่สวยงามจากมุมสูง เป็นจุดที่สามารถสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติได้ทุกฤดูกาล นอกจากนี้ด้านบนยังมีบิวาโกะเทอเรสเป็นร้านอาหารที่ท่านสามารถขึ้นไปนั่งพักผ่อน และชมวิวแบบพาโนรามิคได้อีกด้วย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมหลากหลายให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลิน อาทิเช่น การนั่งชิงช้า การเล่นชิบไลน์ เป็นต้น หมายเหตุ : ราคาทัวร์รวม SLED ค่ะ แต่ไม่รวมค่าอาหาร, เครื่องดื่ม, ค่าเล่นกิจกรรมต่างๆ, ค่าเช่าชุด, ครูฝึก และ อุปกรณ์สำหรับการเล่นกิจกรรมต่างๆ
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่บิวาโกะวัลเลย์ (รับเงินสดที่ไกด์ 2,000 เยน / ท่าน)
บ่ายนำท่านสู่ จังหวัดโอซาก้า เป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นได้จัดตั้งให้เป็นหนึ่งในหลายเมืองของประเทศที่มีเขตการปกครองรูปแบบพิเศษ โอซาก้าเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งการค้าและวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น และปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเมืองหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น
ค่ำอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย  
ที่พักHOTEL NEW HANKYU OSAKA หรือเทียบเท่า
วันที่ 6อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่รวมค่าเดินทาง)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน เข้าสู่ช่วงเวลาอิสระท่องเที่ยว และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไกด์แนะนำการเดินทาง (ไม่มีรถบัสให้บริการ)

ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านนี้คือ ทุกร้านค้าจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูป ปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอัธยาศัย

ย่านอุเมดะ ย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางความทันสมัยที่ชาวโอซาก้ารู้จักกันเป็นอย่างดี ศูนย์รวมแฟชั่นที่กำลังอินเทรนด์ แหล่งรวมร้านอาหารอันหลากหลาย ห้างสรรพสินค้านับไม่ถ้วน อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ Osaka JR Station และสถานี Umeda อีกด้วย ช้อปสนุก เดินทางก็สะดวก ดีงามสุด

ย่านนัมบะ
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอซาก้าเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งบันเทิง โรงละครเมืองใหม่ ทำให้มีโรงละครมาเปิดแสดงทางตอนใต้ของคลองมากมาย ตามมาด้วยโรงน้ำชาเปิดบริการกว่า 47 โรง

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนุกสนามเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นมากมายที่จำลองมาจากฉากในภาพยนตร์ฮอลีวู้ด ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ไปโอซาก้าจะพลาดไม่ได้ ภายในตกแต่งด้วยบรรยากาศราวกับเดินอยู่ในฮอลีวู้ดนิวยอร์ก และซานฟรานซิสโกเหมาะกับการเดินเล่นสนุกสนานและยังเต็มไปด้วยเครื่องเล่นอลังการ
เที่ยง/ค่ำ***อาหารกลางวันและค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
ที่พักHOTEL NEW HANKYU OSAKA หรือเทียบเท่า
วันที่ 7โอซาก้า – สิงคโปร์ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
10.10 น.เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ619 
16.05 น.เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.10 น.เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ714 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.45 น.ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ......... 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ74,999 บาท
เด็กอายุ 02-11 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ69,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ31,000 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ64,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ16,500 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 2 พ.ค. 67 
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ (อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ)
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ และ น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด 
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 25 กิโลกรัม  สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • รวมค่าทิปไกด์, คนขับรถ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 75 ปี
  ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
Case 1 ในการจองครั้งแรก
ชําระ มัดจําท่านละ 35,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังจากทําการจอง) พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชําระเงินตามกําหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
Case 2 กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที ในวันที่จองเท่านั้น
Case 3 ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
Case 4 กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน
ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
  ขนาดของกรุ๊ปไซค์ จํานวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
  และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
  ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหาร บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด ก่อนออกเดินทางแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
  ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด ประตูฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 50%ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy