ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านนินจา 2567/2024 เที่ยวญี่ปุ่น

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE917 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านนินจา 6 วัน 3 คืน (SQ)

DE917 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านนินจา 6 วัน 3 คืน (SQ)
Singapore Airline (SQ)

FUJINOBOU KAEN HOTEL
SHINJUKU GRANDBELL HOTEL

ชม ภูเขาไฟฟูจิ มรดกโลก สัญลักษณ์ของญี่ปุ่น
ชม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (มรดกโลก) ตามแบบฉบับญี่ปุ่น
ล่องเรือ และ นั่งกระเช้า ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิแบบใกล้ชิด
ชม หมู่บ้านน้ำใส และ หมู่บ้านนินจา ตามแบบฉบับญี่ปุ่น
ช้อปปิ้งจุใจ ณ ชินจูกุ และ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต
พักโรงแรม 4 ดาว ย่านชินจูกุ 2 คืน
อิ่มอร่อยกับขาปูไม่อั้น + แช่ออนเซ็น และ อิสระท่องเที่ยว 1 วันเต็ม

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ (ญี่ปุ่น) (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์)  
15.00 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 5 แถว K สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าที่ฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง 
18.30 น.เหินฟ้าสู่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 979 / 638 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ 2 ชม.) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฯ 
วันที่ 2สนามบินนาริตะ (ญี่ปุ่น) - ฟูจิ - สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ - ล่องเรือหงส์ ชมภูเขาไฟฟูจิ - นั่งกระเช้าคาจิคาจิ ชมภูเขาไฟฟูจิ - อิ่มอร่อยกับขาปูไม่อั้น - แช่ออนเซ็น 
08.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ (Fuji-Q Highland) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งที่มองเห็นความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ให้บริการเครื่องเล่นมากมาย โดยเฉพาะรถไฟเหาะ 4 รางที่ได้รับการบันทึกบน Guinness World Record ให้เป็นรถไฟเหาะที่เร็วและสูงที่สุด คือ Fujiyama ในปี 1996 ต่อมาปี 2001 สร้าง Dodonpa มาทำลายสถิติ  ปี 2001 สร้างรถไฟเหาะ 4 มิติ Eejanaika ปี 2006 ซึ่งที่นั่งสามารถหมุนอยู่ภายในรถได้ และสุดท้ายในปี 2011 Takabisha เป็นรถไฟเหาะที่ชันมากที่สุดในโลกถึง 121 องศา แหล่งความบันเทิงขนาดใหญ่ที่หลากหลาย ได้แก่ Gundam Crisis และ Evangelion World หุ่นยนต์ขนาดเท่าตัวจริง พร้อมการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจ, เขาวงกต 3 แห่ง : Ultimate Horror Labyrinth (โรงแรมผีสิงที่มีขนาดใหญ่และน่ากลัวที่สุดแห่งหนึ่งของโลก), Ultimate Fort (ให้เราสวมบทเป็นนักโทษที่หลบหนีออกจากคุกที่เป็นวงกตแห่งนี้) และ Kassen Sengoku Basara (การต่อสู้ในเขาวงกต), เครื่องเล่นถ้วยชา, จานร่อน, ล่องซุงมหาสนุก, เรือโจรสลัด, ดรอปทาวเวอร์, ชิงช้าสวรรค์, ม้าหมุน, ชิงช้าหมุน (sky swings) และอื่นๆอีกมากมาย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่าน ล่องเรือหงส์ (YAMANAKAKO NO SWAN LAKE) สุดคลาสสิคกลางทะเลสาบยามานากาโกะ เรือลำนี้ตั้งชื่อตาม “SWAN LAKE” (สวอน เลค) เป็นเรือรูปร่างหงส์สวยสง่าที่ล่องไปตามทะเลสาบยามานากะโกะ

จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ ภูเขาเทนโจ (KACHI KACHI ROPEWAY) ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ้าชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ (MOUNT TENJO) สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่มีทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมกับภูเขาไฟฟูจิ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!! ให้ท่านอิ่มอร่อยกับเมนูขาปูแบบไม่อั้น
ที่พัก 

FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า

ณ โรงแรมแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับ การอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน จนกระทั่งปัจจุบันยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

วันที่ 3ฟูจิ - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก - หมู่บ้านนินจา โอชิโนะ ชิโนบิ โนะซาโตะ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต - โตเกียว - ชินจูกุ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ ซึ่งเป็นพื้นที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แห้งขอดไปเมื่อ 200-300 ปีที่ผ่านมา บ่อน้ำทั้ง 8 นี้ เป็นน้ำจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ ถัดไปอีกบ่อหนึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถดื่มน้ำเย็นจากแหล่งน้ำได้โดยตรง บ่อนี้ค่อนข้างลึกและมีสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและปลาน้ำจืดขนาดใหญ่อาศัยอยู่ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบๆบ่อ ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ บางร้านยังขายมันเทศหวานย่าง และแครกเกอร์ข้าวคั่ว (OSENBEI) บนเตาเล็กๆ กลางแจ้งส่งกลิ่นหอมชวนให้ลิ้มรสอีกด้วย 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนินจา "โอชิโนะ ชิโนบิโนะซาโตะ" (OSHINO SHINOBI NO SATO) เปิดตัวตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2558 เป็นสถานที่ที่สามารถสัมผัสความเป็น "นินจา" เพลิดเพลินกับอาหาร สวนญี่ปุ่น และสวนดอกไม้ได้ในแห่งเดียว สถานที่ตั้งก็เริ่ด เพราะอยู่ใกล้กับ "โอชิโนะ ฮักไก" (OSHINO HAKKAI) หรือ หมู่บ้านน้ำใส ที่คนไทยนิยมเรียกกัน และยังสามารถชมวิวสวยๆ ของฟูจิซังได้แบบเต็มตา ให้ท่านได้ชมโชว์นินจา โดยการแสดงนินจาที่แท้จริงด้วยการสาธิตโดยใช้นินจาของแท้มันกลายเป็นนินจาที่แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทราบความลับของนินจาและความจริงที่ไม่คาดฝันได้ และท่านสามารถเช่าชุดนินจาถ่ายรูปได้ (ค่าเช่าชุดประมาณ 500 เยน)

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู HOUTOU NABE SET อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดยามานาชิ
บ่าย

นำท่านช้อปปิ้ง ณ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) อยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 90 นาที เรียกได้ว่าเป็น OUTLET ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เพราะของเยอะมาก ทั้งแบรนด์ในประเทศและแบรนด์ต่างประเทศก็มีครบหมดทุกอย่าง จุดที่เป็นไฮไลท์ก็คือวันไหนฟ้าสดใสสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อีกต่างหาก ถือว่าทั้งของช้อปปิ้งเพียบ แถมบรรยากาศนี่ดีงามแบบสุดๆไปเลย เอ้าท์เลตแห่งนี้จะมีบรรยากาศแบบเอ้าท์ดอร์ ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร รวมถึงชิงช้าสวรรค์ที่สูง 50 เมตรที่ทำให้เราสามารถชมวิวมุมสูงกันได้แบบเพลินๆ โดยร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ แบรนด์ก็จะมีทั้ง ABERCROMBIE & FITCH, ADIDAS, ALEXANDER MCQUEEN, ALEXANDER WANG, ANNA SUI, BALENCIAGA, BIRKENSTOCK, BURBERRY, BVLGARI, CATH KIDSTON, CELINE, COLUMBIA SPORTSWEAR, DIESEL, G-SHOCK, GUCCI, ISSEY MIYAKE, KATE SPADE NEW YORK, LACOSTE, LEVI’S, MARC JACOBS, NIKE, OAKLEY, PAUL SMITH, RALPH LAUREN, RAY-BAN, SAINT LAURENT และอื่นๆ อีกมากมาย 

ได้เวลาอันควร นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโตเกียว (TOKYO) เป็นมหานครเมืองหลวงของญี่ปุ่น 

นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งและหาร้านเก๋ๆนั่งทานอาหารตามอัธยาศัย

ค่ำ**อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่**
ที่พัก SHINJUKU GRANDBELL HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4สุขสันต์วันสงกรานต์ : อิสระเต็มวัน สำหรับชิม / ช้อป / แชะ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน *** มีไกด์ดูแล / ไม่มีรถบัสบริการ 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียว (ไม่รวมค่าเดินทาง หรือ ค่าตั๋วรถไฟ)

 • ย่านชินจุกุ (SHINJUKU) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า ทางด้านตะวันตก ย่านนี้ที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทั้งโรงแรมชั้น ตึกแฝดที่เป็นสำนักงานรัฐบาล ส่วนทางด้านตะวันออกนั้นคือ คาบูกิโชะ เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง BIG CAMERA และย่านบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
 • ย่านฮาราจูกุ (HARAJUKU) เป็นย่านแฟชั่นแปลกหลากสไตล์ของบรรดาเหล่าวัยรุ่น ชิคๆ เก๋ๆ ที่มีให้ดูกันเพียบ ย่านนี้อยู่ระหว่างชินจูกุและชิบูย่า เป็นเหมือนศูนย์รวมของวัยรุ่นญี่ปุ่นที่มีสไตล์การแต่งตัวและแฟชั่นที่จัดจ้านไม่ซ้ำใคร ถนน TAKESHITA DORI เส้นนี้จะเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น ขนมเครป และร้านอาหาร ซึ่งเป็นเหมือนจุดนัดพบและเดินเล่นของบรรดาเหล่าวัยทีน ที่แต่งตัวแบบคอสเพลย์, แต่งตามตัวการ์ตูนแอนนิเมะ หรือเป็นแนวพังค์ก็พบได้ที่ย่านนี้
 • ย่านชิบูย่า (SHIBUYA) แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางโตเกียว ในบริเวณนี้ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่นิยมของวัยรุ่นญี่ปุ่น เนื่องจากมีห้างสรรพสินค้าจำนวนมาก ร้านอาหารเก๋ๆก็มีอยู่ไม่น้อย จุดที่เป็นเหมือนสัญลักษ์ของย่านนี้ก็คือ แยกข้ามถนนขนาดใหญ่เป็นการตัดกันของถนนหลายสายด้วยกัน ทำให้เมื่อสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียว ผู้คนจากทุกฝั่งถนนก็จะเดินข้ามถนนพร้อมๆกัน เนื่องจากย่านนี้เป็นย่านที่มีคนจำนวนมากดังนั้น เดินเวลาข้ามถนนพร้อมกันจึงแทบจะมองไม่เห็นพื้นที่ถนนว่างๆเลย และที่ให้แยกนี้เป็นจุดที่มีชื่อเสียงและผู้คนนิยมมาเก็บภาพ
 • เมดคาเฟ่ (MAID CAFE) คอนเซ็ปท์คาเฟ่ที่มีสาวๆ ใส่ชุดสาวใช้สไตล์ยุโรปสุดน่ารักคอยให้บริการลูกค้า เหล่าสาวใช้จะให้บริการเหมือนกับลูกค้า โดยเรียกลูกค้าเป็นเจ้าของบ้านจริงๆ และเรียกลูกค้าว่า โกะชุจินซามะ (เจ้านาย) และ โอโจซามะ (คุณหนู) ในย่านอากิฮาบาระ ซึ่งเป็นเหมือนแดนสวรรค์ของวัฒนธรรม โอตาคุแห่งนี้มีเมดคาเฟ่เปิดให้บริการมากมาย

หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (TOKYO DISNEYLAND) (ราคาไม่รวมค่าเข้า ประมาณ 2,700 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าเดินทาง) นับว่าเป็นสวนสนุกอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น เป็นสวนสนุกที่มีนักท่องเที่ยวต่อปีเกือบ 20 ล้านคน ซึ่งมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและยังมากเป็นอันดับ 2 ของโลกอีกด้วย จะมาเป็นกลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือจะมาเป็นคู่ก็รับรองว่าต้องฟินไปตามๆกัน เพราะที่นี่ใหญ่สุดๆแถมยังแบ่งเป็นโซนๆให้ได้เดินกันเพลินทั้งวัน โดยโตเกียวดิสนีย์แลนด์ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทผลิตภาพยนตร์การ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ เปิดให้บริการในปี 1983 ซึ่งเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างขึ้นนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีม ได้แก่ 

 • WORLD BAZAAR ตั้งอยู่ประตูทางเข้าหลักที่ไปยังพาร์ค เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เรียงรายไปด้วยร้านค้า และร้านอาหาร พื้นที่แห่งนี้ออกแบบคล้ายยุคศตวรรษที่ 20 ของอเมริกา 
 • TOMORROW LAND ออกแบบเป็นพื้นที่นอกโลก และเทคโนโลยีต่างๆจากโลกอนาคต มีจุดที่น่าสนใจได้แก่ SPACE MOUNTAIN, STAR TOURS และ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTROBLASTERS 
 • TOONTOWN เป็นย่านชานเมืองที่อยู่อาศัยของชาวตัวละครดิสนีย์ คุณจะได้เข้าสำรวจบ้านมิกกี้เม้าส์ ลงเล่นบนเรือเป็ดโดนัลดั๊ก บ้านต้นไม้ของชิปและเดลล์ และมีเครื่องเล่นรถไฟเหาะขนาดเล็กเหมาะสำหรับเด็กเล็ก 
 • FANTASYLAND สร้างเป็นสไตล์ภาพยนตร์การ์ตูนดิสนีย์แบบคลาสสิค เป็นที่ตั้งของปราสาทของ   ซินเดอเรลล่า และยังมีตัวละครเทพนิยายอื่นๆ เช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์ เมืองเล็กๆของวินนี่เดอะพูห์ 
 • CRITTER COUNTRY เป็นบ้านของกระต่าย BR’ER, สุนัขจิ้งจอก BR’ER, หมี BR’ER และตัวละครอื่นๆจากภาพยนตร์ดิสนีย์เรื่อง “SONG OF THE SOUTH” และยังมีเครื่องเล่นล่องเรือแคนูบนแม่น้ำอเมริกา 
 • WESTERN LAND สร้างจำลองเมืองชายแดนทางทิศตะวันตกตามแนวแม่น้ำอเมริกา เป็นที่ตั้งของเครื่องเล่นรถไฟเหาะ BIG THUNDER MOUNTAIN และมีเกาะ TOM SAWYER ตั้งอยู่กลางแม่น้ำ 
 • ADVENTURE LAND สามารถผจญภัยไปกับการล่องเรือเข้าไปในป่า สำรวจบ้านต้นไม้ของครอบครัวสวิส (SWISS FAMILY TREEHOUSE) หรืออาจจะนั่งรถไฟสายแม่น้ำตะวันตก และล่องเรือไปกับโจรสลัดในทะเลแคริบเบียน
  ถ้าแค่เครื่องเล่นตามโซนต่างๆยังไม่จุใจพอ ก็ยังมีการตกแต่งโซนต่างๆให้มีความสวยงามตามฤดูกาล และมีการเดินขบวนพาเหรดที่สนุกสนานที่จะมีเหล่าคาเรคเตอร์การ์ตูนสุดปังมาเดินพร้อมองค์ประกอบสุดอลังการให้เราได้ถ่ายรูปกันรัวๆ
เที่ยง - ค่ำ**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านสะดวกแก่การท่องเที่ยว**
ที่พักSHINJUKU GRANDBELL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5โตเกียว - ลิตเติ้ลเอโดะ “คาวาโกเอะ เมืองโบราณ” - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่า คาวาโกเอะ (KAWAGOE) เมืองเก่าที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น เมืองเอโดะน้อย หรือ KOEDO ตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะ มีเสน่ห์แบบโบราณที่ยังคงสภาพให้เราได้เห็นจนถึงทุกวันนี้ อดีตหัวเมืองสำคัญในสมัยเอะโดะ ที่พร้อมจะพาเราย้อนยุคสู่สมัยเอะโดะด้วยอาคารบ้านเรือนแบบดั้งเดิมพร้อมแสดงให้เห็นถึงวิถีการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นในสมัยที่ข้าวเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาวญี่ปุ่น มีสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆ ให้ชมหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นถนนการค้าในสมัยโบราณ รวมไปถึงหอระฆังประจำเมือง และศาลเจ้าเก่าๆอีกมากมาย

ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ตรอกลูกกวาด (CANDY ALLEY) เป็นเส้นช้อปปิ้งที่ร้านค้าส่วนใหญ่จะขายขนมพื้นเมือง เช่น เค้ก และ ขนมหวาน จึงเป็นที่มาของชื่อตรอกลูกกวาด หรือ ตรอกขนมนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีขายคารินโดะ (KARINTO) คุ๊กกี้พื้นเมืองญี่ปุ่น, ไอศกรีม, ขนมที่ทําจากถั่วแดงและมันหวาน และยังมีของฝากต่างๆ ให้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ (ASAKUSA KANNON TEMPLE) หรือ วัดเซนโซจิ (SENSOJI TEMPLE) เป็นวัดใหญ่ในย่านอาซากุสะและเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดของเมืองโตเกียว วัดที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่มากที่สุดของเมืองโตเกียวแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 นอกจากนี้ยังมีโคมแดงยักษ์ตั้งอยู่ที่บริเวณประตูคามินาริมง และรูปปั้นของ 2 เทวบาลผู้รักษาประตู โดยจะมีถนน นากามิเสะที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ โตเกียวสกายทรี (TOKYO SKYTREE) หรือจริงๆแล้วก็คือ หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี ตั้งอยู่ใจกลางของ SUMIDA CITY WARD ไม่ไกลจากวัดอาซากุสะมากนัก ซึ่งเป็นหอที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ ไม่ว่าจะเพราะความสูงของตึกที่ท้าชนทุกตึกด้วยความสูงมากถึง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองขั้น โดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร เป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดนึงเนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศา โดยได้รับการยอมรับให้โตเกียวสกายทรีเป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น 

ต่อไปนำท่านสู่ ย่านโอไดบะ (ODAIBA) เป็นเมืองที่เกิดจากการนำขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะได้กลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งของประเทศ เนื่องจากเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน โซนอาหาร ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายด้วยฝีมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุ้ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้โตเกียว (DIVERCITY TOKYO PLAZA) ห้างสรรพสินค้าที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กของย่านโอไดบะ สิ่งที่ทำให้ห้างนี้ดังสุดๆต้องยกให้เจ้าหุ่นยนต์กันดั้มขนาดใหญ่ยักษ์ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้า โดยห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ได้เปิดให้บริการเมื่อปี 2012 ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงเพียบ แต่ที่เด่นสุดก็ตรงมีส่วนนิทรรศการเล็กๆอยู่บนชั้น 7 ให้คนที่ชื่นชอบการ์ตูนกันดั้มเป็นพิเศษได้มาชื่นชมอีกด้วย ตัวหุ่นยนต์หน้าห้างในตอนกลางคืนจะมีเอฟเฟคแสงไฟส่องหุ่นยนต์ เสียงประกอบ และขยับหัวได้ น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อย

ค่ำ

**อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่**

จนได้เวลาอันควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮาเนดะ

วันที่ 6สนามบินฮาเนดะ (ญี่ปุ่น) - สุวรรณภูมิ (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์) 
02.25 น.เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 639 / 972 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ 1.10 ชม.) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฯ 
11.05 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
 • ค่ายานพาหนะ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และ คนขับรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป 
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)
 • การเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 • การชำระค่าบริการ
  • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการทำจอง
  • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง
 • การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด 
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
  • ยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทัวร์
  • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบิน และค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
  • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,  การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy