ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE917 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว Disneyland ชมซากุระ 5 วัน 3 คืน (XW)

DE917 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว Disneyland ชมซากุระ 5 วัน 3 คืน (XW)

FUJI HAKONE LAND SCHOLE HOTEL
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE917-01623-27 มี.ค. 62Nok Scoot (XW)29,999ออกเดินทางแล้ว
DE917-01724-28 มี.ค. 62Nok Scoot (XW)29,999จองด่วน
DE917-01825-29 มี.ค. 62Nok Scoot (XW)29,999จองด่วน
DE917-01926-30 มี.ค. 62Nok Scoot (XW)29,999จองด่วน
DE917-02031 มี.ค.-04 เม.ย. 62Nok Scoot (XW)31,999จองด่วน
DE917-02101-05 เม.ย. 62Nok Scoot (XW)31,999จองด่วน
DE917-02202-06 เม.ย. 62Nok Scoot (XW)31,999จองด่วน
DE917-02303-07 เม.ย. 62Nok Scoot (XW)32,999จองด่วน
DE917-02404-08 เม.ย. 62Nok Scoot (XW)32,999จองด่วน
DE917-02505-09 เม.ย. 62Nok Scoot (XW)32,999จองด่วน
DE917-02606-10 เม.ย. 62Nok Scoot (XW)32,999จองด่วน
DE917-02707-11 เม.ย. 62Nok Scoot (XW)32,999จองด่วน
DE917-02808-12 เม.ย. 62Nok Scoot (XW)32,999จองด่วน
DE917-02909-13 เม.ย. 62Nok Scoot (XW)32,999จองด่วน
DE917-03010-14 เม.ย. 62Nok Scoot (XW)37,999จองด่วน
DE917-03111-15 เม.ย. 62Nok Scoot (XW)37,999จองด่วน
DE917-03212-16 เม.ย. 62Nok Scoot (XW)37,999จองด่วน
DE917-03313-17 เม.ย. 62Nok Scoot (XW)37,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง
22.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินนกสกู๊ต (XW) สนามบินดอนเมือง พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

วันที่ 2สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx - O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้
02.15 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW102

ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องบิน แต่มีจำหน่าย.. (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง)

** สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **

09.55 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา
เที่ยง บริการอาหารกลางวันบนรถ แบบเบนโตะสไตล์ญี่ปุ่น (1)
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ “วัดอาซากุสะ”    วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ”

และถนนจากประตูเข้าสู่ ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของ  ที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก“หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม อย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต้องไปที่ กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง ไดเวอร์ซิตี้

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ (2)
พักที่

โรงแรม FUJI BOU HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่ 3ลานสกีฟูจิเท็น - ชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่โออิชิปาร์ค - เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่นผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - มิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

จากนั้นเดินทางไปที่ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียง และมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นกระดานเลื่อนกับลานหิมะขาวโพลนและยังมีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย โดยลานสกีแห่งนี้ ส่วนมากแล้วจะนำพาท่านสนุกสนานกับอุปกรณ์เครื่องเล่นกิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนาน (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าชุดอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ) (สกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)

(ค่าทัวร์ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์สกีและชุดสำหรับเล่นสกีราคาประมาณท่านละ 4,500 เยน,กระดานเลื่อน Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500 เยน ) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้าในกรณีลานสกีหิมะยังไม่พร้อมให้บริการตามสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรืออากาศไม่เอื้ออำนวย หรือลานสกีปิด หิมะละลายหรือมีปรืมาณน้อยอยู่ และสภาพอากาศทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์

**กรณีลานสกีไม่เปิดให้บริการนำท่านสู่ โออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวันที่อากาศแจ่มใสจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลูกที่สวยงามมาก 

เที่ยงบริการอาหารกลางวันแบบปิ้งย่าง (4)
บ่าย

จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้เรียนรู้และสัมผัสวิธีการชงชาแบบคนญี่ปุ่น และอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าราคาถูกตามอัธยาศัย บริเวณด้านหลังของร้าน ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบคาวากูจิโกะและมีภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามอยู่เบื้องหลัง

นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค” (Oshino Hakkai) เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ ให้ท่านสัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ โดยในบ่อนํ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ อุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯ และยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สำคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าโอท็อปชั้นเยี่ยมอีกด้วยที่หมู่บ้านนี้มีของขึ้นชื่ออย่าง โมจิชาเขียวไส้ถั่วแดงย่าง ขนมฮิตที่หมู่บ้านน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “มิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค” เป็นอีกหนึ่งสถานที่ช้อปปิ้งที่ญี่ปุ่น ที่ปกติจะลดราคาสินค้าอยู่ระหว่าง 30% - 80% เป็นแหล่งที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลายยี่ห้อ ทั้งสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์ นอกจากนี้ยังเป็นเอาท์เล็ทที่มีร้านขายยาแห่งแรกในญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมทั่วประเทศมาเปิดร้านอยู่อีกด้วย

ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก

KEISEI HOTEL MIRAMARE  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ที่พักเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว อยู่ใจกลางเมืองชิบะ มีทำเลอยู่หน้าสถานีรถไฟ Chibachuo Train Station บริเวณโรงแรมมีร้านสะดวกซื้อ ร้านช้อปปิ้ง เช่น ไดโซะ มัตสึโมโตะ ร้านขายยา ให้ท่านเลือกซื้อของตามอัธยาศัย และมีร้านอาหารให้เลือกลิ้มรสอย่างหลากหลาย เช่น ร้านราเม็ง ข้าวหน้าเนื้อ ปิ้งย่าง เป็นต้น 

(ห้องพักที่โรงแรม KEISEI จะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) เนื่องจากเป็นโรงแรมที่อยู่ในเมืองและใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป หรืออาจมีค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่มเติม **)

วันที่ 4ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รถรับ - ส่ง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือ อิสระช้อปปิ้งเพลิดเพลินในโตเกียวหรือชมซากุระ ณ สวนอุเอะโนะ (ปลาย มี.ค.-เม.ย.)  (ขึ้นรถไฟเที่ยวเอง มีค่าใช้จ่ายตามระยะทาง)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
OPTION A: 

นำท่านเดินทางสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี 

รวมรถ รับ-ส่งโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ฟรี !!!!!! (กรุณาระบุเวลาในการเดินทาง เนื่องจากเป็นรถรับ-ส่งของทางโรงแรม ดังนั้นรถจะวิ่งเป็นเวลา)
** ราคาดังกล่าวไม่รวมบัตรเข้า เด็กอายุ 4-11 ปี 2,000 บาท / อายุ 12-17 ปี 2,400 บาท / 18 ปีขึ้นไป ราคา 2,700 บาท [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] **

เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพูห์ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกี้เม้าส์, มินนิเม้าส์, โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ

OPTION B: 

อิสระช้อปปิ้งเพลิดเพลินในโตเกียว (ขึ้นรถไฟเที่ยวเอง มีค่าใช้จ่ายตามระยะทาง)

สำหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียวท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก์เพื่อความสะดวกในการเดินทางหรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียว (ไม่รวมค่าเดินทาง หรือค่าตั๋วรถไฟ)

 • ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆ 
 • โอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสำหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อหาอย่างจุใจ 
 • ชิบูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น 
 • ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) สินค้าหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช้ เครื่องสำอาง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าทั้งของญี่ปุ่น และของนำเข้าที่ส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าในห้างบางร้านอาจจะต่อราคาเพิ่มได้อีก อาหารทะเล ผลไม้ ผักสด ร้านขนมและของกินเล่น 
 • ชมซากุระได้ ณ สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว จุดชมซากุระยอดนิยมของกรุงโตเกียว โดยจะมีต้นซากุระเรียงรายอยู่ทั้งสองข้างยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจำนวนมากกว่า 1,000 ต้น ทำให้ดึงดูดผู้คนจำนวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกันว่า งานฮานามิ (โดยปกติซากุระจะบานช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 
กลางวัน / ค่ำอิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
ที่พักKEISEI HOTEL MIRAMARE  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 5วัดนาริตะซัน ถนน NARITASAN OMOTESANDO - สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
เช้า   

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัน เป็นวัดประจำเมืองนาริตะ ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองนาริตะ มีประวัติว่าก่อตั้งในปี 940 ซึ่งรวมๆแล้วถือว่าอยู่มายาวนานเกินพันปี แน่นอนว่าตัวอาคารไม่ใช่ของดั้งเดิมจากพันปีก่อน ตัวอาคารแม้จะถูกบูรณะและสร้างใหม่มาหลายครั้งแล้วแต่ก็สวยงามมากๆและได้รับการบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น วัดแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะเรื่องการขอพรให้ปลอดภัย แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุต่างๆ หรือจะขอพรด้านความรัก การงาน และเรื่องทั่วไป

จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งบริเวณถนนช้อปปิ้ง Naritasan Omotesando Street ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและของฝากร้านที่มากกว่า 150 ร้านตลอดเส้นทางไปยังศาลเจ้า เพลิดเพลินตากับอาหารและของฝากให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากเช่นผลิตภัณฑ์จากปลาไหลเป็นผลผลิตเฉพาะท้องถิ่นที่น่าลิ้มลองรสชาดของฝากขึ้นชื่อจากนาริตะ

สมควรแก่เวลานำทานเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 

13.25 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW101 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ชั่วโมง)  ไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องบิน แต่มีจำหน่าย
19.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 • ห้องพักที่โรงแรมจะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) เนื่องจากเป็นโรงแรมที่อยู่ในเมืองและใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE 
  [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ 
  ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป หรืออาจมีค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่มเติม 
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด    ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ 2,000 บาท/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)
 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 15,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการล่าช้าของสายการบินระหว่างประเทศ
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ตามกำหนดของแต่ละสายการบินก่อน 7 วันของการเดินทาง)
 • ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
 • สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
 • กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)
 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
 
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
 • กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 • ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 • เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
 • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
 • ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน 
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 • เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 • กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
 • สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
 • บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 • กรณีพาสปอร์ตต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปกับทัวร์ **ผู้เดินทางต้องดำเนินการเช็คเรื่องการทำวีซ่าในการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยตนเอง และหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เดินทางต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผู้เดินทางไม่ได้ขอวีซ่า จะถือว่าเป็นความผิดของผู้เดินทางเองและจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
 • หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 
  (พาสปอร์ต) ของท่านชำรุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ำ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ
 • กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น

  *เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*
 

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy