ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ 2566/2023 เที่ยวญี่ปุ่น

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE946 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ 6 วัน 4 คืน (XW)

DE946 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ 6 วัน 4 คืน (XW)
Nok Scoot (XW)

FP HOTELS Grand South-Namba
Gujo Vacance Mura hotel
Noku Osaka
Quintessa Hotel Ogaki

ชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
สนุกสนาน ณ ลานสกี (กุโจ,ทาคายาม่า,กิฟุ)
ชมเทศกาลไป Nabana no sato Winter Illumination
อิสระ 1 วัน หรือเลือกเที่ยว Universal Studio Japan 
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโต และ บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า 
20.30 น.พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น3 เคาน์เตอร์ สายการบิน NokScoot เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
23.40 น.นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW112 (ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเท่านั้น!! บนเครื่องมีบริการจำหน่าย)
วันที่ 2ท่าอากาศยานคันไซ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM - งานไฟ Nabana no sato Winter Illumination - โอกากิ 
07.10 น.

เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)
หมายเหตุ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า

เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมื่อปีค.ศ.1583 โดย Toyotomi Hideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผู้พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรก แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jin ในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าล้างโคตร Tenshukakuก็ถูกทำลายลงย่อยยับ ต่อมาได้รับการบูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสียดายที่ในปี ค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้าฝ่าเสียหายทั้งหมดก่อนจะทำการบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้งและถูกประกาศให้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วย ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้น เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกำแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงาม (ทัวร์นำชมและถ่ายรูปบริเวณด้านนอก) 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku
บ่าย

น่านเดินทางไป นาโกย่า จังหวัดไอจิ

นำท่านไปช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมด์ราคาพิเศษ ที่ MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM ในเขตจังหวัดมิเอะ เป็นเอาท์เล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นใกล้กับเมืองนาโกย่า ขนาดพื้นที่กว้างถึง 45,700 ตารางเมตร มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมถึงร้านอาหาร เครื่องดื่ม

นำท่านเดินทางไปชมความอลังการของ เทศกาลงานประดับไฟฤดูหนาว "Nabana no sato Winter Illumination" เป็นงานประดับไฟในช่วงฤดูหนาวโดยเริ่มจัดตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม (ฤดูใบไม้ร่วง) ยาวไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม (ฤดูใบไม้ผลิ) ของปีถัดไป (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2562 - 6 พฤษภาคม 2563) เป็นหนึ่งในเทศกาลแสงสีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีไฟประดับมากกว่า 8.5 ล้านดวงภายในสวนดอกไม้จะมีการประดับตกแต่งไฟอย่างสวยงาม มีทั้งทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ที่นำไฟสีฟ้ามาตกแต่งให้ดูเหมือนทะเล นอกจากนี้ยังมีอุโมงค์ดวงไฟและจุดชมวิวที่สามารถขึ้นลิฟต์ไปด้านบน เมื่อมองลงมาจะเห็นสวนที่ประดับไฟเป็นมุมกว้าง อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

ค่ำ**อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย**
ที่พักQuintessa Hotel Ogaki หรือระดับใกล้เคียงกัน 
วันที่ 3เมืองเซกิ - ร้านซันชู Hamonoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ - กุโจ/ทาคายาม่า ออนเซ็น   
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซกิ

นำท่านแวะชม ร้านซันชู หรือ Hamonoyasan สถานที่ที่ผลิตมีดได้คมสุดๆ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการตีดาบญี่ปุ่นอย่างดาบเซกิ สำหรับที่ร้านซันชูนี้มีเครื่องใช้ของมีคมต่างๆ มากมายกว่า 3,000 ชิ้น ไม่ว่าจะเป็นมีดหรือกรรไกรตัดแต่งกิ่งและสวน กรรไกรตัดเล็บกรรไกรหลากขนาด หรือมีดสำหรับทำครัวหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้การเตรียมวัตถุดิบของคุณง่ายยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีดาบญี่ปุ่น ขนมและเครื่องดื่มเย็นๆ จำหน่ายอีกด้วย อีกสิ่งหนึ่งพลาดไม่ได้เมื่อมาร้านซันชูคือ การชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ ดาบซามูไรคมๆที่ฟันฉับเดียวต้นไผ่ก็ขาดเป็น 2 ท่อน พร้อมใส่ชุดกิโมโนและเสื้อกั๊กซามูไรถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านชาวนาเล็กๆที่สร้างทอดตัวขนานไปกับแม่น้ำโชคาวะในที่ราบท่ามกลางขุนเขาแวดล้อม เป็นเส้นทางระหว่าง ทาคายาม่า และ คานาซาว่า ของจังหวัดกิฟุ แห่งภูมิภาคชูบุ ดินแดนที่รวยวัฒนธรรม เป็นหมู่บ้านสวยระดับโลกที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม 1995 ชื่อเต็มของหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่า กัสโชซึคุริโอกิมาฉิ ชิราคาวาโกะ จุดเด่นของคือบ้านทรงกัสโชซึคุริ มีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี ความชันถึง 60 องศาคล้ายกับการพนมมือเข้าหากัน วัสดุในการสร้างบ้านนำมาจากธรรมชาติล้วนๆ ใช้ต้นหญ้าที่ปลูกในหมู่บ้านมาทำหลังคา ตัวบ้านจะไม่มีการตอกตะปู บ้านบางหลังมีอายุยาวนานกว่า 250 ปี ปัจจุบันยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่ในหมู่บ้านด้วย ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลชมความงามในแต่ละปีจำนวนมาก

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน Japanese Set
บ่าย

นำท่านชมที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ถ่ายรูปด้านหน้า) ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ 

จากนั้นนำท่านเดินชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ ย่านซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมืองเก่าที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้ได้เป็นอย่างดี เป็น 1 ใน ย่านที่เรียกว่าเป็น Old Town ของญี่ปุ่น เมื่อครั้งหนึ่งในอดีตคือในยุคเอโดะ (ค.ศ. 1603 - ค.ศ. 1868) มีความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจอย่างมากเพราะว่าเป็นย่านศูนย์กลางสำหรับการทำการค้าของเมือง Takayama มีถนนที่เชื่อมระหว่างสถานที่สำคัญทั้ง ปราสาท, วัด และศาลเจ้า จุดเด่นคืออาคารเก่าแก่ส่วนใหญ่ก็ตกทอดมาตั้งแต่ยุคเอโดะมาถึงปัจจุบัน เป็นการสร้างบ้านเรือนตามสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ บ้านทั้ง 2 ข้างทางจะมีแต่เฉพาะสีน้ำตาลหรือสีดำ ในปัจจุบันนี้ถ้าใครจะสร้างบ้านหลังใหม่ก็จะต้องใช้แค่ 2 สีนี้เท่านั้น เพื่อไม่ให้โดดหรือดูแปลกแยกออกมาจากบ้านหลังอื่น

อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจำหน่ายเหล้าสาเก ร้านทำมิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกด้วย หรือถ่ายรูปกับสะพาน Nakabashi Bridge สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม่น้ำมิยากาวะซึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่าอีกด้วย อิสระเก็บภาพความประทับใจเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรมการ อาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้อย่างดี พร้อมทั้งบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง

ที่พักGujo Vacance Mura hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 
วันที่ 4กุโจ - ลานสกี (กุโจ/ทาคายาม่า/กิฟุ) - เกียวโต - วัดทอง คินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี JTC - ช้อปปิ้งไซบาชิ    
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เดินทางสู่ ลานสกีกุโจวาคานซ์ (Gujo Vacance Mura Ski Resort) ไปสัมผัสหิมะขาวโพลนความกว้างใหญ่ของทิวเขาฮะคุซัง ลานสกีกุโจวาคานซ์ที่มีเสน่ห์ในการจัดสถานที่ให้ใช้สอยประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างสูงสุด ทางลาดที่ไม่ชันมาก และเป็นลานสกีที่เหมาะกับเด็กๆ หรือผู้ที่เริ่มเล่นสกีด้วย ให้ท่านสนุกสนานหรือเลือกถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศที่ลานสกีตามอัธยาศัย ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกี อุปกรณ์เล่นต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆ
หมายเหตุ
-  ทางบริษัทขออนุญาตปรับเปลี่ยนไปลานสกีใกล้เคียงในเส้นทางใกล้โรงแรมคืนที่2กรณีพักทาคายาม่าหรือกิฟุเพื่อความสะดวกเรื่องเวลาการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-  กรณีลานสกียังไม่เปิด หรือหิมะทับถมไม่เพียงพอหรือลานสกีปิดทางบริษัทขอปรับโปรแกรมทดแทนไปเที่ยวย่านกิอง(Gion) ย่านที่ให้บรรยากาศแบบดั้งเดิมของเกียวโตแทน

จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่เมืองเกียวโต เป็นเมืองหลักของจังหวัดเกียวโต เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นในศตวรรษที่8และรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมากกว่า 1,100 ปีก่อนที่เมืองหลวงจะถูกย้ายไปยังโตเกียวในกลางศตวรรษที่ 19 วัดและศาลเจ้ามากมายในเกียวโตถูกสร้างขึ้นมาในช่วงนั้นแหล่งประวัติศาสตร์ 17 แห่ง มีอาณาเขตตั้งแต่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้จดตะวันตกเฉียงเหนือในตอนกลางและเหนือของภูมิภาคคันไซ ซึ่งจัดว่าเป็นศูนย์กลางของเกาะฮนชู 

นำท่านเดินทางไป วัดคินคะคุจิ (Kinkaku-ji) หรือ วัดทอง เป็นวัดในนิกายเซน ตั้งอยู่ทางเหนือของเกียวโต ภาพวัดประดับด้วยทองอย่างหรูหราสะท้อนความเงางามบนผิวน้ำของสระเคียวโคะจิหรือสระกระจกล้อมรอบด้วยสวนสวยแบบญี่ปุ่น เป็นจุดเด่นของเกียวโตที่นักท่องเที่ยวจดจำได้มากที่สุดเปรียบเสมือนแลนด์มาร์คของเมืองเกียวโต ตัวอาคารชั้นบนสุดตกแต่งด้วยทองคำเปลวสวยงามตา อาคารหลังนี้เคยเป็นที่พักของโชกุนอะชิคางะ โยชิมิทซึ อาคารหลังนี้เคยเกิดเหตุไฟไหม้หลายครั้งและล่าสุดได้ถูกเผาทำลายลงไปในปี 1950 โดยพระที่คลุ้มคลั่ง ซึ่งตัวอาคารในปัจจุบันได้รับการปรับปรุงขึ้นในปี 1955 ซึ่งอาคารหลังนี้คนไทยอาจจะคุ้นเคยจากการ์ตูนเรื่องอิคอิวซังที่ใช้ปราสาทสีทองแห่งนี้เป็นฉากปราสาทของโชกุนในเรื่องอิคคิวซัง ตัวอาคารสีทองมี 3 ชั้น ชั้นล่างสุดสร้างในสไตล์ชินเดง ทำจากไม้และใช้กำแพงสีขาวตัดกับตัวอาคารชั้นบนที่เป็นสี ทอง ภายในของชั้นนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปและรูปปั้นของโชกุนอะชิคางะ โยชิมิทซึ ชั้นที่ 2 สร้างในสไตล์บุคเคะ เคยใช้เป็นที่พักของซามูไร ตัวอาคารด้านนอกปิดด้วยทอง ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและล้อมรอบด้วยรูปปั้นของเทพ 4 องค์ผู้รักษาคุ้มครองโลกใน 4 ทิศ ชั้นที่ 3 สร้างในสไตล์เซน ด้านในและนอกปิดด้วยทอง ส่วนบนสุดปั่นรูปปั้นของนกฟินิกซ์สีทอง บริเวณรอบๆมีสวนญี่ปุ่นที่ออกแบบได้สวยงามคงรูปแบบเดิมเหมือนในสมัยโชกุนอะชิคางะ โยชิมิทซึเอาไว้

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชาบูเกียวโตบุฟเฟ่ต์
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ หรือศาลเจ้าเทพอินาริเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ หรือที่คนไทยเรียกว่าศาลเจ้าแดงหรือศาลเจ้าจิ้งจอก เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 711 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกียวโต บริเวณเขาอินาริ ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงจากเสาโทริอิ (Torii gate) เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองเกียวโต

นำท่านชม เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร ที่ประตูโทริอิ มีจำนวนมากขนาดนี้เนื่องจากบริษัทในญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าจะสิริมงคลของบริษัทก็เลยบริจาคประตูโทริอิกันจนไปถึงยอดเขา และที่นี่ยังเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เดินทางไปช้อปปิ้งที่ ร้าน JTC Duty free อิสระเลือกซื้อสินค้าราคาถูก และผลิตภัณฑ์ต่างๆของญี่ปุ่นตามอัธยาศัย 

จากนั้นให้ท่านได้อิสระ ช้อปปิ้งย่านชินไชบาชิ มีทั้งร้านค้าเก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ามากมายทั้งถูกและแพง ทั้งสินค้าแฟชั่นล่าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย จนถึงกล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุดและตื่นตากับลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกว่าทางฝั่งโตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับ จุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยักษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเองหรือจะเป็นร้านดิสนีย์ช้อปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากดิสนีย์ และย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทงบุริ ซึ่งท่านสามารถลิ้มลองขนม หรืออาหารขึ้นชื่อของนครโอซาก้าทั้งทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็นต้น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ในย่านนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีชื่อเสียงอย่างห้างไดมารู ห้างโซโก้ หรือจะเป็นทากาชิมาย่า มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกหาอีกด้วย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ค่ำ**อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย**
ที่พัก Noku Osaka หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่ 5อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ เลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ราคา 3,000 บาท)

ตลอดทั้งวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

1. อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันด้วยตัวท่านเอง (ไกด์แนะนำเส้นทางให้)
2. หรือท่านสามารถเลือกซื้อบัตรซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน **กรณีสั่งซื้อกับบริษัท ราคาบัตรท่านละ 3,000 บาท กรุณาสั่งซื้อพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง 10 วันเท่านั้น (ทางบริษัทจำหน่ายเฉพาะบัตรสวนสนุก ไม่มีบัตร Express Pass และไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) **ทางบริษัทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึ้น ถ้าเงินเยนมีการปรับขึ้นเรท100เยน=35บาท**

ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ Universal Studio Japan ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ กับโลกภาพยนตร์ของฮอล์ลิวู้ด เช่น Hollywood Dream The Ride Backdrop ,ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง Jurassic Park นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ Jaw ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์)และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ Spider-Man ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนตัวการ์ตูนสำหรับเด็กโซน “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือเป็นโซนใหม่  HARRY POTTER ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่จำลองมาจากในเรื่องแฮรี่พอร์ตเตอร์ และพบกับโซนใหม่ล่าสุดที่เปิดในวันที่21เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายใน สวนสนุกและสามารถซื้ออาหารได้จาก ภายในสวนสนุก บริเวณด้านนอกตรงทางเข้าสวนสนุกคือ Universal City walk Osaka เป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าที่มีร้านอาหารมากมาย

เลือกอิสระเที่ยวเอง ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่มีรถบัสบริการ) ด้วยการนั่งรถไฟ ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางไปย่านต่างๆที่เป็นไฮไลท์ของโอซาก้าย่านดังที่เลือกสรรเป็นสวรรค์ของคนชอบ กิน เที่ยว ช้อป ได้แก่ 

 • ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซาก้า เป็นถนนคนเดินชินไซบาชิยาวประมาณ580 เมตร ตลอดเส้นทางจะมีร้านค้าอยู่ประมาณ 180 ร้าน ทางฝั่งทิศใต้ ของถนนคนเดินของชินไซบาชิจะมีป้ายทางเข้าแถวป้ายกูลิโกะ
 • โดทงบุริ (Dotonburi) หนึ่งในสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่โด่งดังของโอซาก้า แหล่งรวมร้านอาหารมากมายที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนี้จะเลียบริมคลองโดทงโบริ และยังมีทั้งร้านค้า และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย รวมไปถึงป้ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab sign) ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้าด้วย
 • สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบการสร้างให้คล้ายกับหุบเขา สามารถนั่งพักผ่อนในสวนแบบธรรมชาติท่ามกลางภูมิทัศน์เมืองใหญ่ มีห้างสรรพสินค้ากว่า 120 ร้าน รวมทั้งโรงภาพยนตร์ และสวนดาดฟ้า บนชั้น 6 มีร้านอาหารจำนวนมากเปิดให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น อาหารเกาหลี อาหารอิตาเลียน อาหารเวียดนาม และอื่นๆ ร้านค้าเปิดเวลา 11:00-21:00 ร้านอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00
 • ย่านเด็นเด็น Den Den Town ตั้งอยู่ในพื้นที่ Nipponbashi เป็นย่านขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คล้ายกับย่าน Akihabara ของโตเกียว นอกจากนี้ยังมีการ์ตูนมังงะ อนิเมะ และคอสเพลย์คาเฟ่ต์ต่างๆรวมอยู่ที่นี่ด้วย ร้านค้าเปิดเป็น 2 ช่วง คือ 10:00-11:00 และ 19:00-20:00
 • ย่านชินเซไก(Shinsekai) เป็นเสมือนแลนด์มาร์กสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า ชินเซไกแปลตรงตัวว่า “โลกใหม่” ที่หมายถึงโลกใบใหม่แห่งโอซาก้า มีทั้งแหล่งช้อปปิ้ง มีหอคอยซึเทนคาคุ(Tsutenkaku)ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของย่านชินเซไกนี้ตั้งอยู่ตรงกลางด้วย จะคึกคักแบบสุดๆก็ช่วงกลางคืนนี่ เต็มไปด้วยร้านค้าและ ผู้คนมากินดื่มกันตามร้านตามๆอย่างเนืองแน่น บริเวณนี้ยังมีถนนแคบๆที่เรียกกันว่า จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ที่เป็นแหล่งรวมร้านกินดื่มสำหรับคนญี่ปุ่น เปิดไฟร้านเรียกแขกคึกคัก มีอาหารและขนม และกับแกล้มให้ลองชิมกันมากมายและยังมีร้านขายของที่ระลีกให้เลือกช้อปปิ้งอีกหลายร้านและที่นี่จะพบเห็นหุ่นคล้ายลิงนั่งยิ้ม ตามมุมต่างๆก็คือบิลลิเคน (Billikan) หรือเทพแห่งโชคลาภเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของย่านนี้ด้วย
 • สปา เวิลด์ (Spa World) ศูนย์รวมบ่อน้ำแร่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้า เป็นศูนย์รวมวารีบำบัดที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้า ตั้งอยู่ในย่าน Shinseikai ใกล้หอคอยทสึเทงคาคุ ภายในมีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติในที่ร่มแยกเป็นโซนยุโรป โซนเอเชีย รวมทั้งสิ้น 16 บ่อ มีห้องซาวน่า ห้องสปาหินร้อน นวดตัวผ่อนคลาย สวนน้ำซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24ชั่วโมง 

**วันนี้ไม่มีบริการรถบัส และไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ**

ที่พักFP HOTELS Grand South-Namba หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่ 6ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
เช้าบริการอาหารเช้าแบบ Set Box 
05.00 น.นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
08.30 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW111 (ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเท่านั้น บนเครื่องมีบริการจำหน่าย)
12.45 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม 
 • ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,500 เยนต่อทริปหรือชำระเงินไทย 1450 บาท สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ
 • การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง
  • ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
  • หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
  • หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • การชำระค่าบริการชำระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20วัน
  **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
  กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน (กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ)
 • การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่นดังต่อไปนี้

 • ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
 • สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
 • กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 • ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 • เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน 
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 • เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
 •  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
 • กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
 • สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจำนวน 3 ขวด
 • การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงานเวลา 8.00 น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 • การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั้น  ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
 • รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราค่าบริการข้างต้นคำนวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น
 • ประกาศสำคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน 

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy