ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 2566/2023 เที่ยวญี่ปุ่น

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE605 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 7 วัน 4 คืน (PR)

DE605 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 7 วัน 4 คืน (PR)
Philippine Airlines (PR)

CYPRESS GARDEN HOTEL NAGOYA
FUJINOBOU KAEN HOTEL
SARASA HOTEL NAMBA
SHINJUKU GRANDBELL HOTEL
TABINO HOTEL HIDA TAKAYAMA

นั่งกระเช้า ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิแบบใกล้ชิด
ชมขบวนแห่เทศกาลทาคายาม่ามัตสึริ
ชมความสวยงามของเทศกาลประดับไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ
ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านชินจูกุ และ ย่านชินไซบาชิ 
อิ่มอร่อยกับขาปูไม่อั้น + แช่ออนเซ็น 2 คืน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ 
22.00 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ (PR) เจ้าหน้าที่ฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง 
วันที่ 2สนามบินนาริตะ (ญี่ปุ่น) (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฟิลิปปินส์) - โตเกียว - วัดนาริตะซัง - ช้อปปิ้งชินจูกุ
01.30 น.เหินฟ้าสู่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PR 741 / 428 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฟิลิปปินส์ 55 นาที) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฯ
12.10 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หมายเหตุ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE) ตั้งอยู่ที่เมืองนาริตะจังหวัดชิบะ ที่นี่นับว่ามีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงอย่างมาก วัดแห่งนี้เป็นวัดของศาสนาพุทธที่มีขนาดใหญ่ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.940 ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณที่กว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั้น และเส้นทางที่นำมาสู่วัดนาริตะซังคือ ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซังโดะ (OMOTESANDO STREET) ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านจำหน่ายสินค้างานฝีมือดั้งเดิม ร้านอาหาร และร้านของที่ระลึก 

จากนั้นนำท่านสู่ ย่านชินจุกุ (SHINJUKU) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า ทางด้านตะวันตก ย่านนี้ที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทั้งโรงแรมชั้น ตึกแฝดที่เป็นสำนักงานรัฐบาล ส่วนทางด้านตะวันออกนั้นคือ คาบูกิโชะ เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง BIG CAMERA และย่านบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

ค่ำ**อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่**
ที่พักSHINJUKU GRANDBELL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ฟูจิ - นั่งกระเช้าคาจิคาจิ ชมภูเขาไฟฟูจิ (มรดกโลก) - บุฟเฟ่ต์ขาปู  ไม่อั้น - แช่ออนเซ็น
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ (ASAKUSA KANNON TEMPLE) หรือ วัดเซนโซจิ (SENSOJI TEMPLE) เป็นวัดใหญ่ในย่านอาซากุสะและเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดของเมืองโตเกียว วัดที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่มากที่สุดของเมืองโตเกียวแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 นอกจากนี้ยังมีโคมแดงยักษ์ตั้งอยู่ที่บริเวณประตูคามินาริมง และรูปปั้นของ 2 เทวบาลผู้รักษาประตู โดยจะมีถนนนากามิเสะ ที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย

ต่อไปนำท่านถ่ายรูปกับ โตเกียวสกายทรี (TOKYO SKYTREE) หรือจริงๆแล้วก็คือ หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี ตั้งอยู่ใจกลางของ SUMIDA CITY WARD ไม่ไกลจากวัดอาซากุสะมากนัก ซึ่งเป็นหอที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ ไม่ว่าจะเพราะความสูงของตึกที่ท้าชนทุกตึกด้วยความสูงมากถึง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองขั้น โดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร เป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดนึงเนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศา โดยได้รับการยอมรับให้โตเกียวสกายทรีเป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (MOUNT FUJI) ตั้งอยู่ระหว่าง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้ ภูเขาไฟฟูจิ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย

จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ สู่ ภูเขาเทนโจ (KACHI KACHI ROPEWAY) ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ้าชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ (MOUNT TENJO) สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่มีทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมกับภูเขาไฟฟูจิ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!! ให้ท่านอิ่มอร่อยกับเมนูขาปูแบบไม่อั้น
ที่พัก

FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

ณ โรงแรมแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับ การอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน จนกระทั่งปัจจุบันยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

วันที่ 4ฟูจิ - นากาโน่ - ปราสาทมัตสึโมโตะ (ด้านนอก) - จุดชมวิวชิราคาวาโกะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (มรดกโลก) - แช่ออนเซ็น
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโตะ (MATSUMOTO CASTLE) (ถ่ายรูปด้านนอก) ตั้งอยู่ที่เมืองมัตสึโมโตะ (MATSUMOTO) ภายในจังหวัดนากาโน่ (NAGANO) เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1592-1614 มีหอคอยและป้อมปืนเชื่อมต่อกับโครงสร้างอาคารหลัก รวมทั้งภายในตกแต่งด้วยไม้ แต่สิ่งที่ทำให้ปราสาทดังมากๆจะเป็นสี โทนสีเน้นไปที่สีเข้มๆดูมืดๆมองไปมองมาให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่และสุขุฒจนได้รับฉายาว่า ปราสาทอีกา (FUGASHI-JO) 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว SHIRAKAWAKO OBSERVATION POINT จุดชมวิวนี้ อยู่บนเนินเขาที่ไม่สูงมาก ทำเป็นระเบียงที่เดินสะดวก สามารถมองเห็นหมู่บ้านชิราคาวาโกะได้ทั้งหมด หมู่บ้านที่เราเห็นในมุมมหาชนนี้ คือ หมู่บ้าน OGIMACHI หมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในชิราคาวาโกะ

จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านหลังคาโบราณชิราคาวะโกะ (SHIRAKAWA-GO) หรือมีชื่อหลักว่า หมู่บ้านโอกิมาจิ (OGIMACHI VILLAGE) นับว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามและล้ำค่าทางวัฒนธรรมจนได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของยูเนสโกปี 1995 อีกด้วย หมู่บ้านแห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า 250 ปี ถือว่าเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ภายในหมู่บ้านนั้นมีบ้านไร่กัสโชซูคุริ (GASSHO-ZUKURI FARMHOUSES) ให้เที่ยวชม โครงสร้างบ้านออกแบบมาเพื่อทนทานต่อหิมะที่รุนแรงในฤดูหนาว บ้านไร่บางส่วนจากรอบๆหมู่บ้านแห่งนี้ได้ถูกย้ายให้ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามแม่น้ำจากใจกลางเมืองนั่นเอง

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

TABINO HOTEL HIDA TAKAYAMA หรือเทียบเท่า 

ณ โรงแรมแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับ การอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน จนกระทั่งปัจจุบันยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

วันที่ 5ทาคายาม่า - เทศกาลทาคายาม่ามัตสึริ (TAKAYAMA SPRING FESTIVAL) - นาโกย่า - เทศกาลประดับไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านร่วม เทศกาลทาคายาม่ามัตสึริ (TAKAYAMA MATSURI FESTIVAL) เรียกได้ว่าเป็นเทศกาลยิ่งใหญ่ประจำปีของเมืองทาคายาม่าที่ดังระดับประเทศเลยก็ว่าได้ โดยเทศกาลนี้นับเป็น 1 ใน 3 เทศกาลที่งดงามที่สุดของญี่ปุ่น การจัดนี่ก็ไม่ได้จัดแค่ครั้งเดียว แต่มีการจัดถึงสองครั้งต่อปีด้วยกัน แผนลำดับการของพิธีก็คล้ายคลึงกัน เพียงแต่ว่าบรรยากาศและธรรมชาติรอบๆมีความงดงามที่แตกต่างกัน ช่วงต่างๆที่จัดงานนั่นก็คือ เทศกาลฤดูใบไม้ผลิประมาณวันที่ 14-15 เมษายน เป็นเทศกาลประจำปีของศาลเจ้าฮิเอะ (HIE SHRINE หรือ SANNO-SAMA) ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตเมืองเก่าทาคายาม่า เทศกาลนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เทศกาลซังโนะ (SANNO FESTIVAL) และอีกช่วงหนึ่งที่เต็มไปด้วยสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีอย่างเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงประมาณวันที่ 9-10 ตุลาคม เป็นเทศกาลประจำปีของศาลเจ้าฮาจิมัง (HACHIMAN SHRINE) ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตเมืองเก่าทาคายาม่า เทศกาลนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เทศกาลฮาจิมัง (HACHIMAN FESTIVAL) ซึ่งในงานเทศกาลจะครึกครื้นไปด้วยขบวนรถแห่แบบโบราณที่เรียกว่า YATAI และขบวนแห่ของศาลเจ้าเคลื่อนที่ขนาดเล็กที่ตกแต่งประดับประดาอย่างหรูหราอลังการ การแสดงของตุ๊กตากลคะระคุริ โดยมีผู้ร่วมเดินขบวนแห่ถึงกว่า 1000 คน ซึ่งทุกคนล้วนแต่งกายย้อนยุคแบบโบราณ และมีการเล่นดนตรีประกอบขบวนแห่ไปด้วย

เที่ยง**อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ นาโกย่า (NAGOYA) เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (AICHI) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

ต่อไปนำท่านชม เทศกาล NABANA NO SATO ILLUMINATION เป็นหนึ่งในเทศกาลแสงสีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีไฟประดับมากกว่า 8.5 ล้านดวง ภายในสวนดอกไม้จะมีการประดับตกแต่งไฟอย่างสวยงาม มีทั้งทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ที่นำไฟสีฟ้ามาตกแต่งให้ดูเหมือนทะเล นอกจากนี้ยังมีอุโมงค์ดวงไฟและจุดชมวิวที่สามารถขึ้นลิฟท์ไปด้านบน เมื่อมองลงมาจะเห็นสวนที่ประดับไฟเป็นมุมกว้าง 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CYPRESS GRADEN HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า 
วันที่ 6นาโกย่า - เกียวโต - วัดน้ำใส คิโยะมิซุ (มรดกโลก) - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (ศาลเจ้าแดง) - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต (KYOTO) เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า เมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง 

จากนั้นนำท่านสู่ วัดคิโยะมิซุ (KIYOMIZU-DERA) หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ วัดน้ำใส เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมโบราณที่งดงามชวนตะลึงจนยูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งนี้ขึ้นเป็นมรดกโลก ซึ่งที่มาของชื่อวัดน้ำใสก็มาจากการที่วัดแห่งนี้นั้นได้ถูกสร้างขึ้นปี ค.ศ. 780 แล้วได้มีน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากน้ำตกโอโตวะ ไหลผ่านตัววัดนั่นเอง จุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คงไม่พ้น อาคารไม้ขนาดใหญ่ที่แค่การสร้างก็น่าทึ่งแล้ว เพราะการสร้างทั้งหมดนี้ไม่มีการใช้ตะปูใดๆทั้งสิ้น ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่สุดยอดเลยจริงๆ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพื้นดิน และโถงอาคารถูกสร้างให้ยื่นออกไปภายนอกทำให้บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไม้แดงที่ขึ้นชื่อของเกียวโตอีกด้วย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านสู่ ศาลเจ้าเทพอินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) ที่คนไทยทั้งหลายชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจิ้งจอก เป็นศาลเจ้าชินโต มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ หรือ เสาประตูสีแดง ที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นต้น จนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย จึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่จะเห็นรูปปั้นจิ้งจอกอยู่จำนวนมากภายในศาลเจ้า 

ต่อไปนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโอซาก้า (OSAKA) ซึ่งเป็นเมืองแห่งการค้ามาตั้งแต่สมัยโบราณและวัฒนธรรม 

ให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) เรียกได้ว่าเป็นย่านสุดฮอตของเหล่านักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นย่านศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโอซาก้าและภูมิภาคคันไซ แถมยังมีแลนด์มาร์กของเมืองอย่างเจ้าป้ายกลูลิโกะอยู่ที่ย่านนี้อีกด้วย โดยจะมีหลายช้อปปิ้งสตรีทรวมตัวกันอยู่ระหว่างสถานีรถไฟนัมบะ และสถานีรถไฟชินไซบาชิแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านเฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านรองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น ZARA, H&M, BEANS, ABC MART เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้

ค่ำ**อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่**
ที่พัก SARASA HOTEL NAMBA หรือเทียบเท่า 
วันที่ 7โอซาก้า - ช้อปปิ้งรินคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ (ญี่ปุ่น) - สุวรรณภูมิ (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฟิลิปปินส์)   
เช้า​

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านช้อปปิ้งส่งท้าย ณ รินคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (RINKU PREMIUM OUTLET) เป็นพรีเมี่ยมเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของสนามบินคันไซ ได้ถูกออกแบบมาโดยได้แรงบัลดาลใจมาจากบรรยากาศท่าเรือตอนใต้ของอเมริกา จำลองเป็นเสมือนเมืองท่าแห่งการช้อปปิ้งที่ยิ่งใหญ่ ภายใต้การแตกแต่งที่ดูหรูหรามีสไตล์และรวบรวมแบรนด์ดังร้านค้าเด็ดไว้มากถึง 210 ร้าน ที่แต่ละร้านงัดเอาโปรโมชั่นดีๆโดนขนทัพมาลดกันแบบช้อปแบรนด์ต้องมีอาย เพราะทั้งของมีให้เลือกเยอะแถมถูกชนิดที่แทบจะอยากซื้อกลับไทยชนิดที่ใช้ไม่ซ้ำวันกันเลย แบรนด์ที่ขายที่นี่นั้นมีตั้งแต่แบรนด์หรูๆชื่อดังไปจนสตรีทแบรนด์ทั่วไป ครบครันทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน อาทิ DOLCE & GABBANA, ARMANI, KATE SPADE NEW YORK, COACH, UNITED ARROWS, NIKE, ADIDAS และ ROYAL COPENHAGEN และยังมีมุมให้นั่งพักผ่อนอย่างศูนย์อาหารที่คัดร้านดีร้านเด็ดๆแบบไม่แพ้ห้างสรรพสินค้าดังๆมาให้นั่งทานกับแบบเพลินๆอีกด้วย

บ่าย

**อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่**

ได้เวลาอันควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

15.05 น.เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PR 411 / 732 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฟิลิปปินส์ 1.15 ชม.) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฯ 
21.50 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
 • ค่ายานพาหนะ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และ คนขับรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป 
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)
 • การเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 • การชำระค่าบริการ
  • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการทำจอง
  • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง
 • การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด 
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
  • ยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทัวร์
  • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบิน และค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
  • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,  การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy