ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE804 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา 5 วัน 3 คืน (XJ)

DE804 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา 5 วัน 3 คืน (XJ)

Osaka Fujiya Hotel

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE804-01226-30 ต.ค. 61Air Asia X (XJ)28,900จองด่วน
DE804-01302-06 พ.ย. 61Air Asia X (XJ)27,900จองด่วน
DE804-01423-27 พ.ย. 61Air Asia X (XJ)27,900จองด่วน
DE804-01514-18 ธ.ค. 61Air Asia X (XJ)29,900จองด่วน
DE804-01621-25 ธ.ค. 61Air Asia X (XJ)29,900จองด่วน
DE804-01729 ธ.ค. 61-02 ม.ค. 62Air Asia X (XJ)33,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ
11.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การ ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (ไกด์ทัวร์แนะนำการเดินทาง)

14.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน  AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ610 เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X   เครื่องลำใหญ่ 337 ที่นั่งที่นั่งระบบสุ่มทุกที่นั่ง (Random) โดยสายการบิน
22.00 น.

เดินทางถึง สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า) ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรรับกระเป๋าและทำภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว... 

สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

ที่พัก ณ โรงแรม Osaka Fujiya Hotel หรือ Garden Palace Osaka หรือเทียบเท่า
วันที่ 2เกียวโต - คินคะคุจิ - ฟูชิมิอินาริ - อาราชิยาม่า - โอซาก้า - โดทงบุริ - ย่านชินไซบาชิ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครอง

นำชม วัดคินคะคุจิ หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าวัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เเกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามกลายเป็นอีกสัญญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโตวัดนี้แต่เดิมสร้างเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกากะ โยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต

วัดคินคะคุจิ มีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่งดงาม โดยเฉพาะมุมด้านหน้าใกล้กับทางเข้าวัดซึ่งเป็นภาพที่วัดสีทองอร่ามที่มีสวนอยู่โดยรอบเป็นเงาสะท้อนกับน้ำในสระ อาคารเดิมของวัดนั้นถูกไฟไหม้หลายต่อหลายครั้งในอดีต รวมถึงในช่วงสงครามโอนิน (Onin) ในปี 1950 เกิดสงครามกลางเมืองที่ได้ทำลายสถานที่สำคัญๆของเกียวโตไปหลายแห่งรวมถึงวัดแห่งนี้ด้วย และได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี 1955 ซึ่งอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชม เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHAที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) ชาบู ชาบู
บ่าย

เดินทางสู่ อาราชิยาม่า

นำท่านเดินทางชม สะพานโทเก็ตซึเคียว (Togetsukyo Bridge)ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของอาราชิยามะ ที่สร้างตั้งแต่สมัยเฮอัน เป็นจุดชมวิวที่สวยงามด้วยภาพทิวทัศน์สะพานกลางน้ำและมีวิวข้างหลังเป็นป่าต้นไม้ธรรมชาติ ทางเดินเลียบป่าไผ่ (Bamboo paths)ที่มีความยาวกว่า 500 เมตรตั้งอยู่ระหว่างช่วงห่างของวัดเทนริวจิและศาลเจ้าโนโนมิยะ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ถนนโดทงโบริย่านชินไซบาชิแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมที่สุดของโอซาก้าที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายทั้งแบรนด์เนมของมือสองร้านอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิดและไม่ควรพลาดช้อปปิ้งที่ร้านดองกี้และมัตสุโมโต้คิโยชิร้านค้ายอดนิยมในใจของคนไทยที่ต้องแวะเมื่อมีโอกาสไปญี่ปุ่น

** เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้งของท่านอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย**

ที่พัก ณ โรงแรมOsaka Fujiya Hotel หรือ Garden Palace Osaka หรือเทียบเท่า
วันที่ 3อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้าไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

***ไกด์แนะนำเที่ยวโดยรถไฟตะลุยนครโอซาก้า / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์) **

หรือเลือกซื้อ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ญี่ปุ่น (Universal Studio Japan)ชำระเพิ่มท่านละ 2,500.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)
ชึ่งตั้งอยู่ในเมืองโอซาก้า และเป็น 1 ใน 4 ของสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ของบริษัทยูเอสเจ จำกัดตามสัญญาที่คล้าย ๆ กับของสวนสนุกยูนิเวอร์แซล ออแรนโด้ รีสอร์ท เพราะว่าที่นี่ยังมีเครื่องเล่นที่คล้ายกับของที่สวนสนุกยูนิเวอร์แซล ออแรนโด้ และ ยูนิเวอร์แซล ฮอลลีวูด ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่นเองและคนเอเชีย เช่น ชาวไต้หวัน ฮ่องกง และเกาหลีใต้

เที่ยง/ค่ำ**เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารเที่ยงและอาหารค่ำตามอัธยาศัย**
ที่พัก ณ โรงแรม Osaka Fujiya Hotel หรือ Garden Palace Osaka หรือเทียบเท่า
วันที่ 4ปราสาทโอซาก้า - วัดโทไดจิ เมืองนารา - ดิวตี้ฟรี - ริงกุ พรีเมี่ยม - สนามบินคันไซ (โอซาก้า)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle)ด้านนอก

ปราสาทโอซาก้า ถูกสร้างขึ้นในปี 1583 แทนที่วัดอิชิยาม่าฮอนกันจิ (Ishiyama Honganji Temple) ซึ่งได้ถูกทำลายโดยโอดะ โนบุนากะ (Oda Nobunaga) ประมาณ 30 ปีก่อนที่จะสร้างปราสาทโอซาก้า ท่านโทโยมิ ฮิเดโยชิ ผู้สร้างปราสาทตั้งใจที่จะให้ปราสาทแห่งนี้เป็นศูนย์กลางใหม่ของญี่ปุ่นภายใต้การปกครองของท่าน ภายหลังการสร้างเสร็จก็ได้กลายเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในขณะนั้นแต่หลังจากที่ท่านฮิเดโยชิเสียชีวิตลงไม่กี่ปี ปราสาทได้ถูกโจมตีและทำลายโดยทหารของโทคุกาว่า และได้มีการสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี 1620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทก็ได้ถูกฟ้าผ่าและไฟไหม้ในปี 1665 ภายหลังก็ได้มีการซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอก จนกระทั่งปัจจุบันได้มีการสร้างลิฟท์เพื่อให้สามารถขึ้นไปชมปราสาทและพิพิธภัณฑ์ด้านบนได้ง่ายขึ้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุ ถ้าใครมีเวลาแนะนำให้เดินเล่นรอบปราสาท เพราะบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดโทไดจิ เมืองนารา (Todaiji - Nara)เป็นวัดพุทธในเมืองนะระ ประเทศญี่ปุ่น หอไดบุทสึ (Daibutsuden) ที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดได้รับการบันทึกว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ่หล่อจากบรอนซ์ นอกจากนี้ วัดนี้ยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอนอีกด้วย วัดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในทะเบียนเดียวกับวัด ศาลเจ้า และสถานที่สำคัญอื่นๆอีก 7 แห่งในเมืองนะระ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) ยากินิคุ
บ่าย

เดินทางสู่ Rinku Premium Outlet แหล่งช้อปปิ้ง และ ดิวตี้ฟรีOutletที่สามารถช๊อปปิ๊งสินค้าแบรนด์เนมได้ในราคาที่พอเหมาะไม่แพงจนเกินไปอยู่ด้วย

ข้อดีก็คือจำนวนร้านที่มากมาย!

1.ที่นี่มีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมตั้งอยู่ประมาณ 200 ร้าน
2.และยังมีสินค้ามากมายหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น ของเล่น อุปกรณ์ในครัวเรือน
3.เสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ
4.สามารถเดินช๊อปปิ๊งได้ทั้งวันจะมาเดินคนเดียวได้หรือจะมากันทั้งครอบครัวก็ได้
5.รับรองว่าไม่มีเบื่อและเนื่องจากสิ่งก่อสร้างต่างๆที่มีการออกแบบให้ดูเหมือนกับรีสอร์ทโดยได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองท่าชาร์ลสตันอันมีประวัติศาสตร์ของอเมริกาทำให้ที่นี่ทั้งสวยงามและดูเป็นระเบียบอีกด้วย

**สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซอินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า)**

23.45 น.ออกเดินทางจาก สนามบินสนามบินคันไซอินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า)โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ611
วันที่ 5สนามบินดอนเมือง
04.00 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,900 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,000 บาท

***เด็กราคาเท่ากับผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ27,900 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,000 บาท

***เด็กราคาเท่ากับผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ27,900 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,000 บาท

***เด็กราคาเท่ากับผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ29,900 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,000 บาท

***เด็กราคาเท่ากับผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ29,900 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,000 บาท

***เด็กราคาเท่ากับผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ33,900 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน7,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,000 บาท

***เด็กราคาเท่ากับผู้ใหญ่


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868
         098-828-5266
         095-902-2526
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy