ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เกียวโต โอซาก้า ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน 2567/2024 เที่ยวญี่ปุ่น

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE467 : ทัวร์ญี่ปุ่น ยูนิเวอร์ซัล เจแปน เกียวโต โกเบ โอซาก้า 6 วัน 3 คืน (JL)

DE467 : ทัวร์ญี่ปุ่น ยูนิเวอร์ซัล เจแปน เกียวโต โกเบ โอซาก้า 6 วัน 3 คืน (JL)
Japan Airlines (JL)

HOTEL KEIHAN KYOTO HACHIJOGUCHI
SARASA HOTEL SHINSAIBASHI

พิเศษท่องเที่ยวสวนสนุกยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์เต็มวัน
เพลิดเพลินไปในสวนดอกไม้ อาวาจิ ฮานะซาจิกิ สุดอลังการ บนเกาะแห่งดอกไม้
พลาดไม่ได้กับศาลเจ้ายาซากะ ศาลประจำเมืองเกียวโต ที่สถิตเทพเจ้าแห่งความรัก 
ตะลุยสตรีทฟู้ดสุดอร่อย นันกิงมาจิ ไชน่าทาวน์แห่งคันไซ ย่านฟื้นชีวิตให้เมืองโกเบ
วัดคิโยมิสึ วัดแห่ง UNESCO มรดกโลกที่ต้องมาเยือนและย่านลิตเติ้ลเกียวโต
ถ่ายรูปสวยๆ ในย่าน อาราชิยามะ กับป่าไผ่ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE467-00110-15 ต.ค. 67Japan Airlines (JL)51,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
21.00 น.    พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน JAPAN AIRLINES (JL) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง

**สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ**
วันที่ 2กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ – เมืองเกียวโต – อาราชิยาม่า – สวนไผ่ – ป่ากิโมโน – ตลาดนิชิกิ – ถนนฮานามิโคจิ – ศาลเจ้ายาซากะ
00.25 น.เหินฟ้าสู่ สนามบินคันไซ โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES เที่ยวบินที่ JL728 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.00 น.   เดินทางถึง สนามบินคันไซ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางไปสู่ เกียวโต อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น มีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ่งในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครองเป็นอย่างมาก
​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายนำท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า เป็นอีกเขตหนึ่งที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว นำท่านชมความสวยงามร่มรื่นของ “อุโมงค์ป่าไผ่อายุกว่าพันปี” อันเขียวขจีนับหมื่นต้นตลอดทาง ซึ่งใช้ในการบำบัดจิตใจมาแต่ครั้งโบราณ ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่องเกอิชา ที่งดงามตระการตาไปทั่วโลก จากนั้นนำท่านสู่ ป่ากิโมโน คือเสากิโมโนที่เรียงรายยาวกว่า 600 ต้น ที่มีเอกลักษณ์และสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แปลกตามีสีสันสดใส ที่นี่คืออีกหนึ่งมุมถ่ายรูปสวยๆ ที่อาราชิยาม่า ไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนก็สามารถมาเก็บภาพสวยๆ กันได้เลย

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดนิชิกิ เป็นตลาดเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองเกียวโต เปรียบได้ว่าเป็นครัวของเกียวโตเลยทีเดียว ภายในมีร้านค้ามากกว่าหนึ่งร้อยร้าน ขายสินค้าทุกอย่างที่เกี่ยวกับอาหารไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในครัว ของสด ของแห้ง เหล้าสาเก ขนม ผัก ผลไม้ ไปจนถึงอาหารที่ทำไว้พร้อมสำหรับทาน ทำให้ที่นี่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่จะได้ลองชิมอาหารหลากหลายประเภทได้ในตลาดแห่งนี้ นอกจากนี้ยังสามารถพบอาหารเฉพาะฤดูกาลรวมถึงอาหารเฉพาะของเมืองเกียวโตอย่างขนมหวานญี่ปุ่น ของหมักดอง ปลาหมึกแห้ง และซูชิแบบเกียวโตอีกด้วย

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนฮานามิโคจิ เป็นถนนเส้นหนึ่งในย่านกิออน ซึ่งอาคารและบ้านเรือนต่างๆ ในบริเวณนี้ได้ถูกรักษาไว้ในแบบดั้งเดิมทำให้ถนนเส้นนี้สวยงาม ดูมีเสน่ห์และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเมืองเกียวโตเป็นอย่างมาก ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การได้มีโอกาสเจอเกอิชาในชุดกิโมโนสวยที่ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าในร้านอาหารและร้านน้ำชาบนถนนเส้นนี้ แต่กฎข้อห้ามสำคัญคือ "ห้ามถ่ายรูปโดยเด็ดขาด"

นำท่านสู่ ศาลเจ้ายาซากะ หรือ ศาลประจำเมืองเกียวโต ถูกสร้างขึ้นราว 1,350 ปีก่อน ตัวอาคารต่างๆ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม โดยเฉพาะบริเวณอาคารหลักจะมีการประดับประดาด้วยโคมไฟเป็นร้อยๆ อันแขวนอยู่อย่างเด่นชัด ในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกๆ ปีจะมีการจัดเทศกาลเฉลิมฉลองกิองมัทซุริ (Gion Matsuri)  นอกจากนี้ที่นี่ยังมีชื่อเสียงในด้านให้โชคอีกด้วย โดยผู้คนจำนวนมากที่มาเสี่ยงเซียมซีทำนายรัก หรือที่เรียกว่า “โคอิมิคุจิ (Koi Mikuji)” นอกจากนี้ยังสามารถเขียนคำอธิษฐานลงไปบนแผ่นไม้รูปหัวใจสุดน่ารักที่เรียกว่า “เอะมะ (Ema)” แล้วนำไปแขวนไว้ในบริเวณศาลเจ้าได้อีกด้วย
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่HOTEL KEIHAN KYOTO HACHIJOGUCHI หรือเทียบเท่า 
หลังจากเข้าโรงแรมที่พักแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ บ่อน้ำร้อน (แช่แบบออนเซ็น) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่า ช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่
วันที่ 3วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – จังหวัดโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า เชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย อันเกิดจากธรรมชาติ ไหลมาจากเทือกเขา ณ วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงด้วยห้องโถงกลางของวัดที่ถูกจัดให้เป็นสมบัติแห่งชาติ ซึ่งมีระเบียงไม้ที่สร้างยื่นออกนอกตัวอาคารของวิหารโดยมีเสาค้ำถึง 139 ต้น เป็นจุดชมวิวของตัวเมืองได้กว้างไกลสุดตา
​เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเข้าชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว เทพเจ้าแห่งธัญญาหารหรือการเก็บเกี่ยว แต่ในเวลาต่อมาก็ได้รับการนับถือในฐานะเทพเจ้าแห่งการค้าด้วย เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงและได้รับความเคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจ้าอินาริว่า 30,000 แห่งทั่วญี่ปุ่น สัมผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุ้มประตูญี่ปุ่นโบราณ จำนวนมากกว่าหมื่นคู่ ตั้งเรียงรายกันจนกลายเป็น อุโมงค์โทริอิ รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ ที่เราท่านคุ้นตาด้วย เสาไม้สีแดง ในฉากภาพยนตร์ดังเรื่อง เกอิชา

นำท่านสู่ จังหวัดโอซาก้า เป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นได้จัดตั้งให้เป็นหนึ่งในหลายเมืองของประเทศที่มีเขตการปกครองรูปแบบพิเศษ โอซาก้าเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งการค้าและวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น และปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเมืองหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ให้ท่าน อิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านนี้คือ ทุกร้านค้าจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูป ปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอัธยาศัย
​ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย  **เพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งได้อย่างคุ้มค่า**
​พักที่SARASA HOTEL SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า
วันที่ 4ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน (รวมค่าบัตรเข้า) (ไป-กลับโดยรถไฟ)
​เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน โดยรถไฟ นับเป็นสวนสนุกแห่งแรกในเอเชียของยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการในปี 2001 เรียกได้ว่าเป็นสวนสนุกที่เป็นที่นิยมมากที่สุดเป็นอันสองของญี่ปุ่นเป็นรองก็แค่ Tokyo Disney Resort ภายในแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ อาทิ

New York มีการจำลองเป็นเมืองนิวยอร์กที่เป็นฉากของภาพยนตร์ดังหลายๆ เรื่องอย่าง spider Man ไม่เพียงเท่านั้น ที่นี่ยังมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติที่จะทำให้เด็กๆ ฟินกับความเก่งของสไปเดอร์แมนกันเต็มๆ อินกันจนเหมือนได้หลุดเข้ามาในหนัง
Jurassic Park ขนทัพเหล่าไดโนเสาร์มาเต็มทั้งกินพืชกินเนื้อ ตื่นเต้นไปกับการล่องเรือหนีไดโนเสาร์ที่สุดจะหวาดเสียวด้วยการดิ่งจากความสูง 25 เมตร 
Minion Park นับเป็นโซนที่เรียกเสียงกรี๊ดกร๊าด ทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่อย่างมาก ด้วยความน่ารักของเจ้ามินเนี่ยน สีเหลืองตัวป่วนที่เหมือนในหนังเป๊ะๆ 
Amity Village (Jaws) ตึ่งตึงๆๆๆ อินโทรหนังที่ขึ้นมาปุ๊บรู้ปั๊บอย่าง Jaws เชื่อเลยว่าโซนนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆ เพราะนี่เป็นโซนที่จำลองท้องทะเลตามเรื่อง Jaws ให้ผู้เล่นได้ล่องเรือผ่านฉลามตัวยักษ์ที่โผล่มาทีใจหายว๊าบๆ ถึงจะเปียกไปซักนิดแต่แค่มีเสื้อกันฝนก็สบายหายห่วงพร้อมมันส์ไปได้แล้ว
The wizarding World Harry Potter โซนยอดนิยมที่หลายคนใฝ่ฝันถึงว่าครั้งหนึ่งต้องมาให้ได้ แน่นอนว่าเหล่าสาวกพ่อมดน้อยแฮร์รี่ พอตเตอร์ต้องร้องว้าวไปตลอดทาง แต่ละจุดนี่จำลองเอามาจากหนังได้สมจริงมากๆ เดินหลงเข้ามาไม่มีทางหลุดไปไหนง่ายๆ เพราะมุมถ่ายรูปอย่างเจ๋ง แค่ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogworts castle) นี่ก็ขโมยใจไปแล้วครึ่งดวง ยิ่งแต่งตัวเป็นพ่อมดแม่มดยิ่งอิน ที่สำคัญมีการเอาเทคโนโลยีล้ำๆ มาใส่เพื่อความตระการตา หน้าจอภาพคมชัดแบบ 4k และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการแวะซื้อของที่ระลึกที่ของเยอะยั่วน้ำลายมากมาย ราคาอาจจะดุดันไปบ้างแต่มาขั้นนี้แล้วเป็นใครก็ยอม
​เที่ยง / ค่ำ ***อาหารกลางวันและค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
ที่พัก SARASA HOTEL SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เมืองโกเบ – สวนดอกไม้อาวาจิ ฮานะซาจิกิ – ย่านนันกิงมาจิ – ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – อิออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ เมืองท่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเฮียวโกะ ตัวเมืองโกเบนั้นตั้งอยู่ระหว่างทะเลและเทือกเขาร็อกโกะ และยังเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งได้รับอิทธิพลจากตะวันตก จีน และญี่ปุ่น เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่านำสมัยอีกแห่งของญี่ปุ่น

นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้อาวาจิ ฮานะซาจิกิ สวนดอกไม้ที่ตั้งอยู่บนเกาะอาวาจิ เปิดตัวในปี ค.ศ. 1998 บนเนินเขาริมทะเลขนาด 15 เฮกเตอร์ (93.75 ไร่) ที่กว้างสุดลูกหูลูกตา ดอกไม้ในสวนแห่งนี้จะเปลี่ยนไปในทุกฤดูไม่ว่าจะเป็น ดอกป็อปปี้ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ ดอกทานตะวันในช่วงฤดูร้อน ดอกคอสมอสในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และดอกสต็อคหลากสีในช่วงฤดูหนาว นอกจากนี้ในฤดูใบไม้ผลิดอกไม้ที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ ดอกนาโนะฮานา ( Nanohana ) ชื่อในภาษาอังกฤษคือ Rape Blossoms ที่จะบานในช่วงปลายเดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือนเมษายน ดอกสีเหลืองเล่นสีสันตัดกันกับดอกมุราซากิฮานานะ ( Murasaki Hanana ) ดอกไม้ในตระกูลเดียวกันที่ถูกจัดแต่งอย่างประณีตสวยงามทั่วทั้งสวนชวนให้ถ่ายรูป จากตรงนี้เราจึงสามารถมองเห็นวิวทะเลของอ่าวโอซาก้าและช่องแคบอากาชิ รวมถึงวิวจังหวัดโอซาก้าแบบไกลๆ ที่อยู่อีกฝั่งของทะเลได้ด้วย ถ้าในวันที่อากาศดียังสามารถเห็นเสาของ สะพานอากาชิไคเกียว ( Akashi – Kaikyo Bridge) สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก เชื่อมต่อระหว่างเมืองโกเบและเกาะอาวาจิ อีกด้วย

นำท่านสู่ ย่านนันกิงมาจิ ย่านไชน่าทาวน์ของเมืองโกเบ ที่นี่ถือเป็นแหล่งชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคันไซ โดยที่ย่านนี้ได้เติบโตมาจากชาวจีนผู้เข้ามาทำการค้าในช่วงที่ญี่ปุ่นเปิดประเทศในปี 1868 บรรยากาศรอบๆ เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์จีน ร้านค้าขายของกินและวัตถุดิบจากจีน ปัจจุบันนี้เป็นแหล่งการค้าสำคัญที่จะมีสินค้าจากเมืองจีนเข้ามาขายมากมาย เช่น ผักดอง เส้นบะหมี่ ผลไม้ ฯลฯ รวมถึงร้านอาหารจีนอันเลิศรส ก็ตั้งเรียงรายอยู่ ณ จุดนี้อีกด้วย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ย่านนันกิงมาจิ  (รับเงินสดที่ไกด์ 2,000 เยน / ท่าน)
บ่ายนำท่านแวะ ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท คืออีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของโอซาก้า ตั้งอยู่ที่เมืองริงกุ ตรงข้ามกับท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบให้มีลักษณะเหมือนกับเมืองท่าของสหรัฐอเมริกา และมีบรรยากาศแบบรีสอร์ท ซึ่งภายในแม้จะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายอันมีชื่อเสียงจากต่างประเทศ

ช้อปปิ้งต่อที่ ห้างอิออน มอลล์ ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านคาราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
วันที่ 6สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
00.55 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES เที่ยวบินที่ JL727 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
04.40 น.ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ......... 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ51,999 บาท
เด็กอายุ 02-11 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ51,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ24,000 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ48,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ12,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 26 เม.ย. 67 เป็นเงิน 10,500 บาท
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ (อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ) 
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ และ น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด 
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละ 2 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม / ใบ  สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • รวมค่าทิปไกด์, คนขับรถ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 75 ปี
  ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
  ขนาดของกรุ๊ปไซค์ จํานวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
  และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
  ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหาร บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด ก่อนออกเดินทางแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
  ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด ประตูฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
Case 1 ในการจองครั้งแรก
ชําระ มัดจําท่านละ 30,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังจากทําการจอง) พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชําระเงินตามกําหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
Case 2 กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที ในวันที่จองเท่านั้น
Case 3 ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
Case 4 กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน
ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 50%ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy