ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เกียวโต โอซาก้า ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน 2567/2024 เที่ยวญี่ปุ่น

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE467 : ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เกียวโต โอซาก้า ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน 6 วัน 4 คืน (TG)

DE467 : ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เกียวโต โอซาก้า ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน 6 วัน 4 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

FAIRFIELD BY MARRIOTT OSAKA NAMBA
HOTEL JUST ONE FUJI OYAMA
MIYAKO HOTEL YOKKAICHI

พิเศษกับประสบการณ์ท่องเที่ยวสวนสนุกยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน

สักการะวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว วัดอาซากุสะ

ชมงานไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ณ สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ 

ตระการตากับซากุระบนเส้นทางนักปราชญ์ ไฮไลท์ที่สุดในเมืองเกียวโต

เก็บผลไม้ที่สวน ฮามามัตสึ อย่างจุใจ  

เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ , บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินฮาเนดะ
​20.00 น.    

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง

**สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ**

23.15 น.เหินฟ้าสู่ สนามบินฮาเนดะ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG682 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
วันที่ 2สนามบินฮาเนดะ - วัดอาซากุสะ - โอชิโนะ ฮัคไก - KOGAMASAO MEMORIAL PARK
​06.55 น.   

เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ (โตเกียว)(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านสู่ วัดอาซากุสะ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ซึ่งประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็นที่เคารพสักการะของชาวญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่น วัดอาซากุสะเป็นวัดเก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทางด้านหน้าประตูคามินาริมงมีโคมไฟยักษ์สีแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 4.5 เมตร มีน้ำหนักถึง 130 กิโลกรัม ให้ท่านได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่านสู่โอชิโนะ ฮัคไก บ่อน้ำธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อในภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจิยาม่ากับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิที่ไหลซึมลึกลงพื้นพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุ่มทำให้เกิดน้ำซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อม น้ำในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ และสินค้าเกษตรกรรมที่ชาวบ้านนำมาขายระหว่างทางได้ ไม่ว่าจะเป็นผักภูเขาที่สดกรอบ ผลไม้อบแห้ง ถั่ว มันญี่ปุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย

นำท่านเดินทางสู่ KOGAMASAO MEMORIAL PARK สวนสาธารณะและอุสรณ์สถาน อยู่ริมทะเลสาบคาวากุจิโกะ สถานที่แห่งนี้เป็นอนุสรณ์ถึงวัฒนธรรมดนตรีที่เริ่มต้นขึ้นในช่วงปีโชวะ 20 ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เป็นจุดชมซากุระที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง โดยข้างทางจะเต็มไปด้วยต้นซากุระเรียงรายออกดอกบานสะพรั่งตลอดแนว เก็บภาพความประทับใจของต้นซากุระพร้อมชมวิวสวยๆ ของภูเขาไฟฟูจิสุดตระการตา

​ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !

พักที่HOTEL JUST ONE FUJI OYAMA หรือเทียบเท่า
วันที่ 3สวนผลไม้ฮามามัตสึ - สวนโอคาซากิ - นาบานะ โนะ ซาโตะ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ฮามามัตสึ เป็นสวนผลไม้ขนาดใหญ่ในจังหวัดชิซุโอกะ ลักษณะเป็นสวนในธีมสวนผลไม้ที่ทำตั้งแต่เรือนกระจกที่แสดงการเพาะปลูก ร้านอาหาร และสวนผลไม้ สวนแห่งนี้ยังมีผลไม้มากมายกว่า 15 ชนิด ไม่ว่าจะเป็นสตรอว์เบอร์รี่ ลูกพีช แอปเปิล ส้ม ลูกพลับ บ๊วย บลูเบอร์รี่ องุ่น สาลี่ และอื่นๆ ซึ่งจะออกตามแต่ฤดูกาล โดยมีผลไม้ให้เก็บตลอดทั้งปี และที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยของส้มอีกด้วย ท่านสามารถร่วมกิจกรรมเก็บผลไม้ต่างๆ ได้ตามฤดูกาล ท่านสามารถลิ้มรสผลไม้สดแสนอร่อยจากต้นได้ด้วยมือของท่านเองที่สวนแห่งนี้ นอกจากนี้ในสวนยังมีสิ่งน่าสนใจอื่นๆ เช่น การแสดงโชว์น้ำพุ หรือเครื่องเล่นขนาดใหญ่ด้วย (การเก็บผลไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ ภายในสวน)

​เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางไปยังสวนโอคาซากิ ตั้งอยู่ใกล้กับ ปราสาทโอคาซากิ ปราสาทเก่าแก่และเป็นสถานที่เกิดของอิเอยาสึ โทกุงาวะ (Ieyasu Tokugawa) โชกุนคนแรกในสมัยเซงโกกุ เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเมษายนจะเป็นช่วงที่ดอกซากุระเบ่งบานอย่างสวยงามทั่วทั้งสวน ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมซากุระที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย ให้ท่านได้ชื่นชมความสวยงามของดอกซากุระสีชมพูอ่อนกว่า 1,000 ต้น พร้อมๆ กับมีปราสาทโอคาซากิเป็นฉากหลัง (ความสวยงามของดอกซากุระ...ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละวัน)

นำท่านสู่ นาบานะ โนะ ซาโตะ สวนดอกไม้หลากสี และ อุโมงค์ไฟระยิบระยับ (TUNNEL OF LIGHT) งานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นในสวนดอกไม้ ในระยะทางกว่า 200 เมตร ตลอดเส้นทางจะล้อมรอบไปด้วยดวงไฟรูปดอกไม้แสนน่ารัก ถือเป็นไฮไลท์หลักของสถานที้แห่งนี้

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารใน นาบานะ โนะ ซาโตะ (รับเงินสด 2,000 เยน / ท่าน)
​พักที่MIYAKO HOTEL YOKKAICHI หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4เมืองเกียวโต - วัดกินคะคุจิ - ถนนสายนักปราชญ์ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ
​เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน หนึ่งในมรดกโลกใน เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เป็นวัดนิกายเซนที่สร้างขึ้นโดย โชกุนอาชิคากะ โยชิมาสะ (Ashikaga Yoshimasa) เมื่อปี ค.ศ. 1492 โดยมีต้นแบบเป็น วัดทอง หรือ วัดคินคะคุจิ (Kinkaku-ji) ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในเกียวโต ถูกยกให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองเกียวโต และที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1994 จากองค์การยูเนสโก UNESCO ด้านหลังติดเทือกเขามีและมีสายน้ำไหลผ่านซึ่งเป็นน้ำที่นำมาใช้ชงชาในพิธีชงชาของญี่ปุ่น นอกจากนี้ด้านในยังมีห้องชงชาที่คาดว่าเป็นต้นแบบของห้องชงชาในยุคหลังๆ อีกด้วย

นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศเดินเล่นกันบน ถนนสายนักปราชญ์ ถนนที่สร้างขึ้นในปี 1890 เป็นทางเดินเท้าเล็กๆ ยาว 2 กิโลเมตร เลียบคลองส่งน้ำบิวะ มีจุดเริ่มต้นจากบริเวณหน้าวัดเงินหรือวัดกินคะคุจิ (Ginkakuji Temple) จนไปสิ้นสุดที่วัดนันเซ็นจิ (Nanzenji Temple) ที่มาของชื่อ ถนนสายนักปราชญ์ นั้นมาจากการที่ Nishida Kitaro นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงในช่วงยุคเมจิจนถึงยุคโชวะมักจะมาเดินสงบจิตใจที่นี่เพื่อให้เกิดสมาธิ ในวันปกติถนนสายนี้จะเป็นเพียงทางเดินเลียบคลองอันแสนเงียบสงบ แต่ในช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นฤดูที่ดอกซากุระบานนั้น ทางเดินนี้จะเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาชมความงามของซากุระบานสะพรั่งกว่า 500 ต้นที่ปลูกเลียบไปตามริมคลอง หนึ่งในจุดชมซากุระที่สวยสุดๆ ในเกียวโต นอกจากนี้ตามรายทางยังมีคาเฟ่มากมาย ถ้าเดินเหนื่อยๆ ก็แวะเข้าไปนั่งทาน

​เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่านเข้าชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว เทพเจ้าแห่งธัญญาหารหรือการเก็บเกี่ยว แต่ในเวลาต่อมาก็ได้รับการนับถือในฐานะเทพเจ้าแห่งการค้าด้วย เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงและได้รับความเคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจ้าอินาริว่า 30,000 แห่งทั่วญี่ปุ่น สัมผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุ้มประตูญี่ปุ่นโบราณ จำนวนมากกว่าหมื่นคู่ ตั้งเรียงรายกันจนกลายเป็น อุโมงค์โทริอิ รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ ที่เราท่านคุ้นตาด้วย เสาไม้สีแดง ในฉากภาพยนตร์ดังเรื่อง เกอิชา

นำท่านสู่ จังหวัดโอซาก้า อิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านนี้คือ ทุกร้านค้าจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูป ปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอัธยาศัย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง
ที่พัก FAIRFIELD BY MARRIOTT OSAKA NAMBA หรือเทียบเท่า
วันที่ 5ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน (รวมค่าบัตรเข้า)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน นับเป็นสวนสนุกแห่งแรกในเอเชียของยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการในปี 2001 เรียกได้ว่าเป็นสวนสนุกที่เป็นที่นิยมมากที่สุดเป็นอันสองของญี่ปุ่นเป็นรองก็แค่ Tokyo Disney Resort ภายในแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ อาทิ

 • New York มีการจำลองเป็นเมืองนิวยอร์กที่เป็นฉากของภาพยนตร์ดังหลายๆ เรื่องอย่าง spider Man ไม่เพียงเท่านั้น ที่นี่ยังมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติที่จะทำให้เด็กๆ ฟินกับความเก่งของสไปเดอร์แมนกันเต็มๆ อินกันจนเหมือนได้หลุดเข้ามาในหนัง
 • Jurassic Park ขนทัพเหล่าไดโนเสาร์มาเต็มทั้งกินพืชกินเนื้อ ตื่นเต้นไปกับการล่องเรือหนีไดโนเสาร์ที่สุดจะหวาดเสียวด้วยการดิ่งจากความสูง 25 เมตร 
 • Minion Park นับเป็นโซนที่เรียกเสียงกรี๊ดกร๊าด ทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่อย่างมาก ด้วยความน่ารักของเจ้ามินเนี่ยน สีเหลืองตัวป่วนที่เหมือนในหนังเป๊ะๆ 
 • Amity Village (Jaws) ตึ่งตึงๆๆๆ อินโทรหนังที่ขึ้นมาปุ๊บรู้ปั๊บอย่าง Jaws เชื่อเลยว่าโซนนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆ เพราะนี่เป็นโซนที่จำลองท้องทะเลตามเรื่อง Jaws ให้ผู้เล่นได้ล่องเรือผ่านฉลามตัวยักษ์ที่โผล่มาทีใจหายว๊าบๆ ถึงจะเปียกไปซักนิดแต่แค่มีเสื้อกันฝนก็สบายหายห่วงพร้อมมันส์ไปได้แล้ว
 • The wizarding World Harry Potter โซนยอดนิยมที่หลายคนใฝ่ฝันถึงว่าครั้งหนึ่งต้องมาให้ได้ แน่นอนว่าเหล่าสาวกพ่อมดน้อยแฮร์รี่ พอตเตอร์ต้องร้องว้าวไปตลอดทาง แต่ละจุดนี่จำลองเอามาจากหนังได้สมจริงมากๆ เดินหลงเข้ามาไม่มีทางหลุดไปไหนง่ายๆ เพราะมุมถ่ายรูปอย่างเจ๋ง แค่ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogworts castle) นี่ก็ขโมยใจไปแล้วครึ่งดวง ยิ่งแต่งตัวเป็นพ่อมดแม่มดยิ่งอิน ที่สำคัญมีการเอาเทคโนโลยีล้ำๆ มาใส่เพื่อความตระการตา หน้าจอภาพคมชัดแบบ 4k และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการแวะซื้อของที่ระลึกที่ของเยอะยั่วน้ำลายมากมาย ราคาอาจจะดุดันไปบ้างแต่มาขั้นนี้แล้วเป็นใครก็ยอม
กลางวัน / ค่ำ**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย**
​ที่พัก FAIRFIELD BY MARRIOTT OSAKA NAMBA หรือเทียบเท่า 
วันที่ 6ตลาดปลาคุโรมง - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสู่ ตลาดปลาคุโรมง ตลาดอาหารสดและอาหารพื้นเมืองยอดนิยมที่พ่อค้า พ่อครัวจากร้านต่างๆ ต้องแวะเวียนกันเข้ามาซื้อวัตถุดิบสดจากทะเลเพื่อนำไปประกอบอาหารเป็นประจำทุกวัน ในละแวกนั้นเองก็มีร้านอาหารทะเลสดๆ หลายร้านให้ท่านสามารถลิ้มลองอย่างหลากหลาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิ เหล้าบ๊วย ผักผลไม้ รวมถึงอาหารทะเลที่สดใหม่ ซึ่งระหว่างสองข้างทางท่านจะสังเกตเห็นว่าตลาดปลาแห่งนี้แทบจะไม่สกปรกเลยสักนิดเดียว

นำท่านแวะ ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท คืออีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของโอซาก้า ตั้งอยู่ที่เมืองริงกุ ตรงข้ามกับท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบให้มีลักษณะเหมือนกับเมืองท่าของสหรัฐอเมริกา และมีบรรยากาศแบบรีสอร์ท ซึ่งภายในแม้จะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายอันมีชื่อเสียงจากต่างประเทศ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท  (รับเงินสด 2,000 เยน / ท่าน)
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
17.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG673 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 28 พ.ย. 66 
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ (อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ)
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ และ น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด 
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 75 ปี
  ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ รวม  1,000  บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จาก
 • ยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • คณะทัวร์ครบ 25 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
  ขนาดของกรุ๊ปไซค์ จํานวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
  และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
  ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหาร บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด ก่อนออกเดินทางแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
  ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด ประตูฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • Case 1 ในการจองครั้งแรก
  ชําระมัดจําท่านละ 35,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังจากทําการจอง) พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชําระเงินตามกําหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
  Case 2 กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน
  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที ในวันที่จองเท่านั้น
  Case 3 ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
  (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
  หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
  Case 4 กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน
  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 50%ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
  แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
  กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
  ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


  Address

  53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

  จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

  Contact Us

  Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

  Social Network

  Facebook : @DoubleEnjoyTravel
  Line : @DoubleEnjoy
  Instagram : @DoubleEnjoy
  Youtube : Double Enjoy Travel

   

  Add line DoubleEnjoy