ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า คานาซาว่า อิชิกาวะ โอซาก้า 2567/2024 เที่ยวญี่ปุ่น

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE943 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า คานาซาว่า อิชิกาวะ โอซาก้า 5 วัน 3 คืน (XJ)

DE943 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า คานาซาว่า อิชิกาวะ โอซาก้า 5 วัน 3 คืน (XJ)
Air Asia X (XJ)


ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า คานาซาว่า อิชิกาวะ โอซาก้า

  ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ | สวนสาธารณะยอดเขาเรนโบว์ไลน์ | วัดไดชิซัน เซไดจิ | ออนเซ็น | ป่าไดโนเสาร์คัทสึยามะ | ช่องเขาคาคุเซ็นเค | วัดนาทะเดระ | สวนเค็นโรคุเอ็น | ตลาดโอมิโจ | ย่านโรงน้ำชาฮิงาชิ ชายะ | นาโกย่า | ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE943-00101-05 ส.ค. 67Air Asia X (XJ)36,900จองด่วน
DE943-00208-12 ส.ค. 67Air Asia X (XJ)39,900จองด่วน
DE943-00315-19 ส.ค. 67Air Asia X (XJ)36,900จองด่วน
DE943-00422-26 ส.ค. 67Air Asia X (XJ)36,900จองด่วน
DE943-00529 ส.ค.-02 ก.ย. 67Air Asia X (XJ)35,900จองด่วน
DE943-00905-09 ก.ย. 67Air Asia X (XJ)34,900จองด่วน
DE943-00612-16 ก.ย. 67Air Asia X (XJ)35,900จองด่วน
DE943-00719-23 ก.ย. 67Air Asia X (XJ)35,900จองด่วน
DE943-00826-30 ก.ย. 67Air Asia X (XJ)35,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคันไซ
22.30 น.พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ ดูแลด้านเอกสาร เช็คอิน และสัมภาระในการเดินทาง 
วันที่ 2สนามบินคันไซ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – สวนสาธารณะยอดเขาเรนโบว์ไลน์ - วัดไดชิซัน เซไดจิ – ออนเซ็น
01.00 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 612
08.50 น.เดินทางถึง สนามบินคันไซ  ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเวลาญี่ปุ่น เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

เดินทางสู่ ศาลเจ้าเทพอินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) ที่คนไทยทั้งหลายชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดงหรือศาลเจ้าจิ้งจอกเป็นศาลเจ้าชินโต(SHINTO)เห็นได้จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ต่างๆจะต้องมีภาพของที่นี่ให้เห็นอยู่เสมอ ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต(KYOTO) มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (TORII GATE) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย
เที่่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายเดินทางสู่ สวนสาธารณะยอดเขาเรนโบว์ไลน์ (RAINBOW LINE SUMMIT PARK) ณ บริเวณทะเลสาบทั้งห้าแห่งมิคะตะ (THE FIVE LAKES OF MIKATA) หรือ มิคะตะโงะโกะ (MIKATAGOKO) ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าววะกะซะ (WAKASA BAY QUASI-NATIONAL PARK) ในจังหวัดฟุคุอิ (FUKUI) คือที่ตั้งของสวนสาธารณะยอดเขาเรนโบว์ไลน์ (RAINBOW LINE SUMMIT PARK) ซึ่งเมื่อโดยสารเคเบิลคาร์หรือลิฟต์ขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วก็จะได้ตื่นตะลึงกับภาพทิวทัศน์เบื้องหน้าที่งดงามราวกับสวนแห่งสรวงสวรรค์เลยทีเดียว จากจุดชมวิวทิศตะวันออกสามารถเห็นวิวพาโนรามา 360 องศาของทะเลสาบทั้งห้าแห่งมิคะตะ และมีศาลเจ้าวะโก (WAGO SHRINE) ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ให้โชคด้านชีวิตครอบครัวที่ราบรื่น และสำหรับที่หอเทงงุ หรือเทงงุโด (TENGUDO) นั้น ขอแนะนำให้ลองเขียนคำอธิษฐานลงไปบนจานแล้วขว้างลงไปยังทะเลสาบ หรือที่เรียกว่า “คะวะระเกะ (KAWARAKE)” ดู นอกจากนี้ที่บริเวณลานจอดรถยังมีร้านค้าให้ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของท้องถิ่นแถบวะกะซะที่มีอยู่มากมาย และยังจะได้ลิ้มลองรสชาติของเมนูอร่อยชื่อดังอย่าง ซูชิปลาซาบะย่างอีกด้วย

เดินทางสู่ วัดไดชิซัน เซไดจิ พระใหญ่เอจิเซ็น พระพุทธรูปองค์จำลองเป็นรูปปั้นประทับนั่งในถ้ำหลงเหมิน ชานเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน ซึ่งเป็นสถานที่เผยแผ่ศาสนาพุทธ และมีความสูง 17 เมตร มีขนาดใหญ่กว่าพระใหญ่เมืองนารา (วัดในวรรณคดี 16.2 เมตร วัดจริง 14.98 เมตร) อนึ่ง พระรัศมีสูง 23 เมตร ฐานศิลา 2 เมตร และฐานบัว 3 เมตร เหลื่อมกัน รวมสูง 28 เมตร ในขณะที่นาราไดบุตสึนั้นล่ำสัน เอจิเซ็นไดบุตสึมีใบหน้าและลำคอที่สุขุมและสงบนิ่ง ทำจากทองแดงน้ำหนักรวม 200 ตันทองแดง นอกจากนี้ ยังประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาและพระพุทธรูปทองคำจำนวน 1,281 องค์ ที่ผนังด้านซ้าย ขวา และด้านหลังพระใหญ่ 3 องค์ ประดิษฐานเป็นพระพุทธเจ้า
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากรับประทานอาหารค่ำแล้ว ให้ท่านได้อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพเพิ่มวิตามินผิวให้กับร่างกาย ผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้อย่างเต็มที่
ที่พัก KATSUYAMA NEW HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3ป่าไดโนเสาร์คัทสึยามะ - ช่องเขาคาคุเซ็นเค - วัดนาทะเดระ - สวนเค็นโรคุเอ็น – ออนเซ็น
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ "ป่าไดโนเสาร์คัทสึยามะ"(KATSUYAMA DINOSAUR FOREST PARK) อยู่ในเขตคัตสึยามะจังหวัดฟุคุอิซึ่งที่แห่งนี้มีชื่อเสียงจากการที่มีการขุดพบฟอสซิลไดโนเสาร์เป็นจำนวนมาก ในนี้มีอาคารที่เกี่ยวกับไดโดนเสาร์อยู่มากมาย ทั้งพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟูคุอิ (FUKUI DINOSAUR MUSEUM)ซึ่งเป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่มีอยู่ในโลก สวนสนุกคัตสึยามะที่มีโมเดลไดโนเสาร์ขนาดเท่าของจริงให้ดู ลานไทแรนโนซอรัสที่มีเครื่องเล่นไดโนเสาร์ และที่ทำกิจกรรมขุดหาไดโนเสาร์ และอื่นๆอีกมากมาย เป็นสวนที่สนุกได้ทั้งวันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเดินทางสู่ ช่องเขาคาคุเซ็นไค (KAKUSENKEI GORGE) แห่งเมืองคากะ (KAGA) คาคุเซ็นไคเป็นหุบเขาของแม่น้ำไดโชจิ (DAISHOJI) ที่ไหลผ่านหมู่บ้านออนเซ็นซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา จากสะพานโอโคโรกิที่อยู่ต้นน้ำไปจนถึงสะพานคุโรทานิที่อยู่ปลายน้ำนั้นมีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ 1 กิโลเมตร มีสะพานอายะโทริที่มีการออกแบบในสไตล์แปลกใหม่เป็นรูปตัว S และสะพานโอโคโรกิที่สร้างขึ้นโดยใช้ไม้สน ทำให้ทิวทัศน์ที่บริเวณนี้มีความสวยงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามขึ้นไปอีกขั้น นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียงอีกมากมาย เช่น “วัดบะโชโด” ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่นักกวีชื่อดังมัตสึโอะ บาโช และ “มุเก็นอัน” บ้านพักซามูไรสมัยโชอินที่มีการจัดแสดงผลงานเครื่องปั้นดินเผาคุทานิ และโอกาตะ โกริน รวมถึง “บริเวณริมแม่น้ำคาคุเซ็นเค คาวาโดโคะ”

เดินทางสู่ วัดนาทะเดระ(NATADERA TEMPLE) ก่อตั้งขึ้นในปี 717 อยู่ใกล้ อะวาซุออนเซน(AWAZU ONSEN) ซึ่งเป็นวัดของพุทธศาสนาญี่ปุ่นนิกายกอน ภายในวัดมีบริเวณกว้างขวาง ประกอบด้วยอาคารหลายหลัง สวนน้ำ บันไดหินริมหน้าผา  และถ้ำหินสำหรับทำสมาธิ ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานของรูปสลักไม้ของเจ้าแม่กวนอิม นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สามชั้น และดาดฟ้าสำหรับชมวิวอยู่ที่ผาหินตรงข้ามหอระฆัง รวมถึงอาคารเสริมเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามเส้นทางในป่าทางกลับไปยังประตูทางเข้าอีกด้วย

เดินทางสู่ สวนเค็นโรคุเอ็น (KENROKUEN GARDEN) ตั้งอยู่ที่เมืองคานาซาวะ(KANAZAWA)ในจังหวัดอิชิคาว่า(ISHIKAWA)ตั้งอยู่บริเวณเนินสูงติดอยู่กับสวนปราสาทคานาซาว่า (KANAZAWA CASTLE PARK) เพียงแค่ข้ามถนนเท่านั้นสวนแห่งนี้ได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน 3 สวนสำคัญของญี่ปุ่น โดยชื่อสวนนั้นหมายถึง “คุณสมบัติ 6 ประการ” ที่ประกอบกันอยู่ในสวนนี้ อันได้แก่ พื้นที่กว้างขวาง, บรรยากาศเงียบสงบ, เทคนิคสรรสร้าง, ความเก่าแก่, แหล่งน้ำ, และทัศนียภาพที่งดงามซึ่งรวมกันเป็นคุณสมบัติที่ทำให้สวนนี้มีความสวยงามเป็นอย่างมากโดยความงดงามของสวนนั้นจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากรับประทานอาหารค่ำแล้ว ให้ท่านได้อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพเพิ่มวิตามินผิวให้กับร่างกาย ผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้อย่างเต็มที่
ที่พัก KANAZAWA DAIWA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4ตลาดโอมิโจ – ย่านโรงน้ำชาฮิงาชิ ชายะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดโอมิโจ(OMICHO MARKET) แห่งนี้ทีร้านกว่า180ร้านเรียงรายกันอยู่ในพื้นที่แคบๆ บนถนนที่แคบราวกับเขาวงกตนี้ มีของสดต่างๆอย่าง ปลา ผักผลไม้ต่างๆ ข้าวของเครื่องใช้ ไปจนถึงร้านอาหารอยู่แน่นขนัดเต็มตลาดไปหมด มี"คากะยะไซ"(KAGAYAASAI - ผักคากะ)ซึ่งเป็นผักที่เป็นผลผลิตดั้งเดิมของคานาซาว่า และยังมีที่ขาดไม่ได้ในรายการของอร่อยคานาซาว่าคือ ปู กุ้ง ปลาโนโดกุโระ ซ่งล้วนเป็นวัตถุดิบสดใหม่ ส่วนร้านอาหารที่ได้รับความนิยมนั้นจะเป็นร้านที่ใช้วัตถุดิบสดใหม่ตามฤดูกาล ย่านการค้าแห่งนี้คึกคักไปด้วยเสียงของพ่อค้าแม่ค้าที่มุ่งมั่นจะขายของ ให้บรรยากาศสมกับเป็นตลาด
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายจากนั้นให้ท่านเดินเล่น ย่านฮิงาชิ ชายะ(HIGASHI CHAYA DISTRICT) เป็นถนนโรงน้ำชาในสมัยยุคเอโดะ ตลอด 2 ข้างทาง จะเป็นเรือนไม้เก่าแก่ที่อนุรักษ์ไว้ มีอายุกว่า 200 ปี เป็นย่านที่ขึ้นชื่อของเกอิชาอีกย่านหนึ่ง ติด 1 ใน 3 ของที่ที่มีเกอิชาเดิน ย่านนี้มีตึกที่สวยงามและเก่าแก่ น่ามาเที่ยวอย่างยิ่งเป็นหนึ่งในย่านโรงน้ำชา และแหล่งผลิตชาชายะ ในสมัยเอโดะเป็นสถานบันเทิงให้แขกผู้มาเยือนได้เพลิดเพลินไปกับการร้องเพลงและเต้นรำของเกอิชา นอกจากนี้ยังมีอีก 2 แห่งที่คล้ายคลึงกับที่นี่ ได้แก่  นิชิ ชายะ(NISHI CHAYA) และคาซุเอะ มาชิ ชายะ(KAZUEMACHI CHAYA) โดยย่านฮิงาชิ ชายะเป็นย่านที่ใหญ่ที่สุด และน่าสนใจที่สุด ภายในย่านเปิดบริการโรงน้ำชา 2 แห่ง คือ โรงน้ำชาชิมะ(SHIMA TEAHOUSE) และโรงน้ำชาคาอิคาโระ(KAIKARO TEAHOUSE) ที่ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเป็นร้านต่างๆ อาทิ เช่น ร้านรีดทอง ร้านขายภาชนะต่างๆที่เกี่ยวกับทอง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า นำท่านเดินทางสู่ ย่านซาคาเอะ (SAKAE) เป็นย่านธุรกิจการค้ามีห้างสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน (CENTRAL PARK)ที่เต็มไปด้วยร้านต่างๆเช่นร้านเสื้อผ้าแฟชั่น,ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงามเป็นต้นที่นี่กินบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ
ค่ำเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านให้ท่านเลือกรับประทานอาหารค่ำตามอิสระ
ที่พักCENTRAIR AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5สนามบินนาโกย่า – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางไปสู่ สนามบินนาโกย่า
10.30 น.ออกเดินทางสู่ ท่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯโดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 639 
14.35 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ36,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ15,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ36,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ30,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ39,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ16,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ39,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ34,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ36,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ15,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ36,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ30,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ36,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ15,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ36,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ30,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ35,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ14,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ35,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ30,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ34,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ13,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ34,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ28,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ35,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ14,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ35,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ30,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ35,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ14,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ35,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ30,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ35,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ14,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ35,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ30,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,900 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 01สิงหาคม 2566 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุ
 • ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2-3 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ500,000 บาท ( ไม่ครอบคลุมถึง สุขภาพอาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกัน ท่านละ1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต วัคซีนพาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ด่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์
 • ค่าทิปไกด์และคนขับ 700 บาท / ท่าน
 • เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯขอเรียกเก็บ มัดจำค่าทัวร์ท่านละ 25,000 บาท ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมด 20 วัน ก่อนการเดินทาง

*** กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัทฯก่อนทำการจองทัวร์ หากท่านได้ทำการจองทัวร์ ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ***

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 - 14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 7 วัน หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
 • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า - ออกเมืองได้เนื่องจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หรือ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดใด หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์' โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บคำใช้จ่ายไปแล้ว
 • หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้
  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความ
 • ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
  - กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
  - กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
  ** ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

ตั๋วเครื่องบิน

-ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด
-ในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว(กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

โรงแรมที่พัก

-เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
-กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกกระเป๋า

-สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด การเรียกเก็บค่าน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ไม่อาจปฏิเสธได้
-สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ25 เชนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
-กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน(ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
-ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย , สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy