ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ เอสกิโม เรือตัดน้ำแข็ง น้ำตกกิงกะ 2567/2024 เที่ยวญี่ปุ่น

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE802 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ เอสกิโม เรือตัดน้ำแข็ง 7 วัน 4 คืน (JL)

DE802 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ เอสกิโม เรือตัดน้ำแข็ง 7 วัน 4 คืน (JL)
Japan Airlines (JL)

Hotel Raffinato Sapporo
Kinkiyu Kawayu Onsen Hotel
Oe Honke Onsen Hotel
Tokachi Makubetsu Onsen Grandvrio Hotel

ล่องเรือตัดน้ำแข็งออโรร่า 
เทศกาลน้ำตกน้ำแข็งแห่ง Sounkyo
เทศกาล Shikaribetsu Kotan หมู่บ้านเอสกิโม
สนุกสนานกับการ ขับสโนว์โมบิล 
ชม ภูเขาไฟอิโอ ที่เกิดเมื่อ 7000 แต่ยังไม่ดับ
  

** บุฟเฟ่ต์ขาปู + BBQ Yakiniku ไม่อั้น **
** พักซัปโปโร 1 คืน ออนเซ็น 3 คืน เที่ยวครบทุกวัน ไม่มีฟรีเดย์ **
** ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ทริป **

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
20.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กสัมภาระ

วันที่ 2สนามบินนาโกย่า - สนามบินนิวชิโตะเสะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เครื่องแก้วโอตารุ - ซัปโปโร 
00.55 น.นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า โดยสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL738  
08.30 น.เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า (แวะเปลี่ยนเครื่อง) 
11.30 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินที่ JL3105
13.05 น.

เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าเรียบร้อยและทำภารกิจส่วนตัว นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ
หมายเหตุ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ 

เดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีร้านขายของอยู่ตลอดสองข้างทาง ด้วยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้นส่วนใหญ่ ได้ถูกออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจาก การทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ 

นำท่านเที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยควา มเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กลำเลียงสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดัง ได้ง่ายขึ้น ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี้ จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ 

นำท่านเที่ยวชม ชมเครื่องแก้วโอตารุ แหล่งทำเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อได้ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการทำเครื่องแก้วต่างๆ

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวีที่แสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทำให้ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะได้ชมกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกทำกล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน มีบริการนำเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญี่ปุ่นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งได้โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านได้สัมผัสและชื่นชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้ทำกล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่านเอง 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซัปโปโร Sapporo

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่1) เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู+BBQ Yakiniku หมู

หลังอาหาร ท่านสามารถอิสระไป ช้อปปิ้งย่านทานุกิโกจิ เป็นย่านที่คึกคักมีชีวิตชีวิตโดยเฉพาะในเวลาค่ำคืนที่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่าง ๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากันรอบๆ บริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร  สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 ร้าน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอย บางร้านก็ซ่อนอยู่ในตึกต้องขึ้นลิฟต์ไป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของร้านตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมด บริเวณใกล้กันท่านสามารถไปย่านซูซูกิโนะได้ ตั้งอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลง มาทางใต้ของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็นย่านที่คึกคักและมี ชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามคํ่าคืนที่มีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสันต่างๆ บนตึกที่ตั้งอยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรีต่างๆ

ที่พักHotel Raffinato Sapporo หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่ 3ซัปโปโร - สวนโอโดริ - ถ่ายรูปหอนาฬิกา - ทะเลสาบชิคาริเบ็ทสึ - เทศกาล Shikaribetsu Kotan - หมู่บ้านเอสกิโม - สโนว์โมบิล - ออนเซ็น  
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)

นำท่านไปชม สวนโอโดริ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีเหล่าพันธุ์ไม้และแปลงดอกไม้แต่งแต้มสีสันตลอดทุก ฤดูกาลเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองซัปโปโร ในฤดูใบไม้ผลิมีเทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูร้อนมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียร์การ์เด้น ฤดูใบไม้ร่วงมีเทศกาลออทั่มเฟสซึ่งรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว้ และในฤดูหนาวมีเทศกาลหิมะซึ่งพัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลก

นำท่าน ถ่ายรูปหอนาฬิกาซัปโปโร เป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่สวยงามล้อมรอบด้วยอาคารทันสมัยในเมือง สร้างขึ้นในปี 1878 เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมของวิทยาลัยเกษตรกรรมซัปโปโรในอดีต หอนาฬิกาถูกสร้างขึ้นโดย American E. Howard & Co.และตั้งแต่นั้นมานาฬิกาเรือนนี้ก็ได้ตีดังต่อเนื่องทุกชั่วโมงเป็นเวลานานกว่า 100 ปี

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่3)
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ชิคาริเบ็ทสึโกะ ทะเลสาบชิคาริเบ็ทสึที่ครอบคลุมพื้นที่ถึง 2 เขต คือ เมืองชิคะโออิ และเมืองคามิชิโฮโระ ในทุกปีที่นี่จะมีงานเทศกาลที่เรี ยกว่า ชิคาริเบ็ทสึโกะ-โกะทัง Shikaribetsu Kotan เพื่อสร้างหมู่บ้านขนาดเล็กด้วยหิมะและน้ำแข็ง ทะเลสาบชิคาริเบ็ทสึอยู่ประมาณตรงกลางของฮอ  กไกโด เมื่อฤดูหนาวมาเยือน ทะเลสาบนี้จะกลายเป็นลานน้ำแข็งที่หนาถึง 60 ซม.ก่อนจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนทั่วทุกพื้นที่ อากาศเย็นจัด อุณหภูมิติดลบต่ำสุด- 30 องศา ชาวเมือง  เลยคิดไอเดีย จัดเทศกาลฤดูหนาว Shikaribetsu Kotan ขึ้นมา โดยนำน้ำแข็งจากทะเลสาบมาสร้าง อิกลู (igloos) หรือบ้านแบบเอสกิโม (ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า โคตัน-Kotan) พร้อมเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ เตียง จนกลายเป็นหมู่บ้านน้ำแข็งขนาดย่อม ที่เรียกกันว่า Lake Shikaribetsu Igloo Village ซึ่งสามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้จริงๆจนเป็นที่มาของชิคาริเบ็ทสึโกะ-โกะทัง ทำให้นักท่องเที่ยวทที่มาเยือนสนุกสนานกัน บ้านหิมะเล็ก ๆ ที่ถูกสร้างไว้เรียงรายมองแล้วมีความรู้สึกเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆจริงๆ นอกจากนี้ยังการขุดเจาะลงไปใต้น้ำแข็ง ทำเป็นห้องใต้ดินขนาดใหญ่เปิดเป็น บาร์ คาเฟ่ โรงหนังซึ่งทำมาจากน้ำแข็งทั้งหมด อิสระให้ท่านชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
หมายเหตุ
-  Shikaribetsu Kotan จะจัดขึ้นวันที่ 25 ม.ค. - 22 มี.ค.2563และอาจจะปิดในกรณีที่สภาพอากาศไม่ดีหรือสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยสำหรับการเข้าชม โดยทางบริษัทจะจัดสรรที่เที่ยวทดแทนบริเวณใกล้เคียงกัน
-  ค่าทัวร์ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ 

นำท่านเดินทางไป ลานสโนว์โมบิล ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษขับสโนว์โมบิล Snowmoblie ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สนุกสนานและไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงฮอกไกโด ท่านสามารถสนุกสนานไปกับการขับรถบนหิมะด้วยรถสโนว์โมบิลซึ่งสามารถเล่นได้เฉพาะประเทศที่มีหิมะตกเท่านั้น การเล่นสโนว์โมบิลนั้นขับขี่ไม่ยากเพียงแค่ใช้คันเร่งและเบรคก็สามารถบังคับตัวรถได้อย่างง่ายดาย สำหรับวิธีเล่นจะมีครูฝึกของลานขับสอนวิธีให้ จากนั้นอิสระให้ท่านสนุกสนานตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถเลือกถ่ายรูป ชมวิว และสนุกสนานกับหิมะ หรือกิจกรรมอื่นๆที่ลานได้เช่น เล่นBanana Boat
หมายเหตุ
-  ค่าทัวร์ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆและไม่รวมค่าsnowmobile ท่านละประมาณ 10,000 - 15000 เยน ท่านที่มีความประสงค์เล่นกิจกรรมแจ้งกับไกด์หน้างาน
-  กรณีหิมะทับถมไม่เพียงพอ หรือลานขับยังไม่เปิดหรือปิด หรือมีปรับเส้นทางท่องเที่ยวทางบริษัทขอปรับเปลี่ยนไปลานขับอื่นๆที่อยู่ในเส้นทางแทน หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

สมควรแก่เวลาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เมืองโอบิฮิโระหรือใกล้เคียงกัน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่4)

หลังทานอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

ที่พักTokachi Makubetsu Onsen Grandvrio Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่ 4คามิกาวะ - Kitano mori Garden - ฟาร์มหมี - โซอุนเคียว - เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival
หมายเหตุ

กรุ๊ปวันที่ 18-24 มี.ค.63 เที่ยวน้ำตกกิงกะ - ริวเซ และIce Pavillion แทนงานเทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival

โซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ - ริวเซคามิกาวะ - Ice Pavillion- คามิกาวะ- Kitano mori Garden - ฟาร์มหมี - ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)

นำท่านเดินทางสู่ คามิกาวะ ระหว่างทางแวะ Kitano m ori Garden ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกระหว่างทาง และบริเวณใกล้กันท่านสามารถเข้าชมฟาร์มหมีสีน้ำตาลที่แสนน่ารักได้

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่6)
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ โซอุนเคียว เป็นหมู่บ้านออนเซนขนาดเล็ก ตั้งอยู่เมืองคามิกาวะ ที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาแห่งอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง มีธรรมชาติทิวทัศน์ที่งดงาม

นำท่านชม เทศกาล Sounkyo Hyobaku หรือ เทศกาลน้ำตกน้ำแข็งแห่ง Sounkyo (Sounkyo Ice Waterfall) เทศกาลประจําฤดูหนาวของโซอุนเคียว ซึ่งจัดเป็นประจําทุกปี และในปีนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม - 18 มีนาคม 2563 โดยจะจัดแสดงประติมากรรมที่ทําจากหิมะ และน้ำแข็ง อาทิ เสาน้ำแข็งอุโมงค์น้ำแข็ง และโดมน้ำแข็งบนพื้นที่กว่า 10,000 อาคารน้ำแข็งขนาดใหญ่กว่า 30 แห่ง มีตั้งแต่ วัด ศาลเจ้า หอคอย ปราสาท บาร์น้ำแข็ง และอื่นๆ อีกมากมาย ตลอดแนวแม่น้ำอิชิคาริ (Ishikari River) ซึ่งจะมีการประดับประดาไฟที่สวยงาม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โอเอะฮงเกะออนเซ็น

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่7)

หลังทานอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

ที่พัก Oe Honke Onsen Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่ 5อะบาชิริ - เรือตัดน้ำแข็ง Aurora Cruise - ชมวิวชายหาดซูนะยุ ทะเลสาบคุชชาโร - ภูเขาไฟอิโอ - ออนเซ็น
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8)

นำท่านดินทางสู่ อะบาชิริ Abashiri เมืองที่อยู่ทางตะวันออกสุดของเกาะฮอกไกโด ในฤดูหนาวทะเลจะกลายเป็นน้ำแข็ง และมีก้อนน้ำแข็งลอยมาจากทะเลขั้วโลก บางครั้งอาจมีสัตว์ขั้วโลกลอยติดมาด้วย ทำให้อะบาชิริกลายเป็นดินแดนที่หนาวเหน็บและถูกเลือกให้เป็นสถานที่กักขังนักโทษที่ถูกส่งตัวมาจากเมืองหลวง ด้วยสภาพอากาศ สัตว์ป่าและภูมิประเทศ จึงยากต่อการหลบหนีของนักโทษ ด้วยสภาพอากาศและประวัติที่น่าสนใจ ทำให้นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกตาให้ได้ชมกันหลายที่

นำท่าน ล่องเรือตัดน้ำแข็งออโรร่า Abashiri Drift Ice Ryuhyo Aurora เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยการล่องเรือตัดน้ำแข็งลำยักษ์ไปในทะเลโอคอทสก์ซึ่งเต็มไปด้วยก้อนน้ำแข็งขนาดมหึมาที่ลอยล่องมาไกลมาจากรัสเซีย นับว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของการมาเยือนทะเลสาบอะบาชิริ ให้ท่านได้ล่องเรือสัมผัสอากาศที่หนาวเย็น พร้อมชมทัศนียภาพของทะเลโอคอทสก์และหากท่านโชคดีอาจจะได้เห็นชีวิตของสัตว์โลกในเขตหนาว เช่น นกอินทรีย์ทะเลหางขาว, แมวน้ำ เป็นต้น

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่9)
บ่าย

นำท่านแวะบริเวณ ชายหาดซูนะยุ Sunayu Beach ใต้หาดทรายแห่งนี้มี น้ำพุร้อน ซึ่งนักท่องเที่ยวมักจะขุดทรายเป็นหลุมไว้สำหรับแช่เท้าพร้อมเพลิดเพลินไปกับวิวของทะเลสาบ ทะเลสาบคุชชาโระ Lake Kussharo เป็นทะเลสาบที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติอะกัง เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของอุทยานและเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับที่ 6 ของญี่ปุ่นในเมืองคุชิโร ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมความงดงามของทะเลสาบและชื่นชมความ สวยงามของธรรมชาติ นอกจากนี้ทะเลสาบ Kussharo เป็นสถานที่ใน ดวงใจของนักส่องนกจำนวนมาก เพราะที่นี่มีนกมากมายหลากหลายชนิด โดยเฉพาะนกหงษ์กู่ที่จะมาเยี่ยมเยียนออนเซ็น Kotan Onsen และนำพุร้อน Sunayu ทุกฤดูหนาว

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟอิโอ หรือ อิโอซัง ภูเขาไฟขนาดเล็กที่ยังคุกรุ่นของอุทยานแห่งชาติอะคังมาชู เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ ก่อตัวเมื่อประมาณ 7000 ปีก่อน สูง 512 เมตร ท่านจะสามารถเห็นกลุ่มควันจากภูเขาไฟอิโอซัง Iozan Volcano หรือภูเขาไฟกำมะถัน มีปล่องไอเดือดมากกว่า 1,500 ปล่องและควันไอน้ำที่มีกำมะถันพวงพุ่งขึ้น สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พักแรม

ค่ำรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่10) 
ที่พักKinkiyu Kawayu Onsen Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 
วันที่ 6ทะเลสาบอะคัง - เขตอนุรักษ์นกกระเรียน - ตลาดสดวาโซะ - สะพานนุซามัย - ห้างAeon Mall - สนามบินคุชิโระ – สนามบินฮาเนดะ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่11)

นำท่านดินทางสู่ ทะเลสาบอะคัง Lake Akan เป็นทะเลสาบในอุทยานแห่งชาติ Akan ทางเหนือของเมืองคุชิโระ (Kushiro) ภูมิภาคฮอกไกโด มีความกว้างทั้งหมด 13.28 ตารางกิโลเมตร และยังเป็นแหล่งสาหร่ายมาริโมะหรือ Moss Ball ของฝากขึ้นชื่อจากเมืองฮอกไกโด ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทะเลสาบ อะคังเป็นพืชน้ำจืดจำพวกสาหร่ายสี ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าถ้าเลี้ยงดูมาริโมะด้วยความรัก และความเอาใจใส่ มาริโมะจะช่วยทําให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาได้ เปรียบเสมือนเครื่องรางนำโชคให้สมหวังในด้านความรัก ในช่วงฤดูหนาวทะเลสาบอะคังจะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งหนาราว 60 เซนติเมตร อุณหภูมิอาจจะลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็งถึง -20 องศาเซลเซียส ความหนาวจัดแบบนี้จึงทำให้มีกิจกรรมน่าสนุกๆเปรียบเสมือนดินแดนแห่งความฝันสำหรับคนที่อยากสนุกกับหิมะ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมบนทะเลสาบอะคังที่กลายเป็นน้ำแข็ง เช่น ขี่สโนว์โมบิล รถบักกี้สี่ล้อ หรือบานาน่าโบ้ทแล่นไปบนทะเลสาบอะคัง หรือจะสนุกกับการตกปลาวากาซากิ (Wakasagi) ใต้พื้นน้ำแข็ง ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ที่สัมผัสได้เฉพาะ ณ ทะเลสาบอะคังช่วงฤดูหนาวเท่านั้น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ)

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียน ได้ถูกเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ.1958 เพื่อเป็นสถานอนุรักษ์เพาะพันธุ์ และอนุบาลนกกระเรียนพันธุ์หงอนแดง (Japanese Crane หรือ Tancho) ไม่ให้สูญพันธุ์ภายในมีพื้นที่กว้างขวาง เป็นกรงขนาดใหญ่ จำลองสภาพแวดล้อมเสมือนธรรมชาติ โดยแต่ละกรงจะมีช่องสำหรับถ่ายภาพนกกระเรียนได้อย่างชัดเจน และรอบๆก็ยังเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำหรับนกกระเรียนป่าที่อพยพมาอาศัยอีกด้วย 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่12)
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดสดวาโซะ Washo Market ตั้งอยู่ในบริเวณตัวเมืองคุชิโระมีชื่อเสียงอย่างมาก เนื่องจากว่าเป็นเเหล่งที่รวบรวมสินค้าจากท้องทะเลสดๆ ทุกวัน มีร้านค้ามากกว่า 60 ร้าน เเละมีอาหารทะเลจำหน่ายมากมายหลายชนิดมีทั้ง ไข่กุ้ง, ไข่หอยเม่น, กุ้ง, ปลาหมึก, ปลา รวมทั้งสินค้าขึ้นชื่ออย่างปูฮอกไกโด ที่ นอกจากนี้เเล้วยังมีร้านอาหารมากมายหลายร้านที่นำวัตถุดับที่จับมาสดๆ มาปรุงเป็นอาหารหลากหลายเมนูที่ไม่ควรพลาดมาเเวะชิม

ผ่านชม สะพานนุซามัย Nusamai Bridge อีกหนึ่งแลนด์มาร์กเมื่อมาเยือนยังเมืองคุชิโระ สะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองคุชิโระ ตัวสะพานนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการข้ามแม่น้ำคุชิโระ ความยาวก็โดยยาวประมาณ 150 เมตร สิ่งที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สะพานเป็นที่รู้จักคือการออกแบบที่เป็นสัญลักษณ์ ตัวสะพานถูกออกแบบให้มีรูปปั้นหญิงสาวทั้ง 4 จุด ที่เป็นตัวแทนฤดูกาลทั้ง 4 บริเวณสะพานแห่งนี้เป็นย่านท่าเรือประมง และตลาด

จากนั้นนำท่านสู่ ห้าง AEON MALL ศูนย์รวมซุปเปอร์มาเก็ต ร้านค้าและศูนย์อาหารอิสระให้ท่านเลือกซื้อของและรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

ค่ำ

**อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย**

สมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคุชิโระ เพื่อเช็คอินเตรียมเดินทางกลับ 

20.05 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ โดยสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL544  
21.55 น.เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ โตเกียว (แวะเปลี่ยนเครื่อง) 
วันที่ 7สนามบินฮาเนดะ - ท่าอากาศสุวรรณภูมิ  
00.05 น.ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL033  
05.05 น.เดินทางถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
  ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน ตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษไม่สามารถ Up Business/First Class ได้ สามารถสะสมไมล์ได้ สำหรับผู้โดยสารที่เป็นกลุ่ม One World ประมาณ30-50 % เมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอเปลี่ยนชื่อ แก้ไขชื่อหรือเปลี่ยนคนเดินทางได้ต้องซื้อตั๋วใหม่เท่านั้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีห้องพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมีปรับเปลี่ยนพักห้อง Single 1ท่านต่อห้องในโรงแรมระดับเดียวกันได้
 • ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระสายการบินJapan Airlines กระเป๋าโหลดได้ 2ชิ้น กำหนดชิ้นละไม่เกิน 23 กิโลกรัม (รวมน้ำหนักกระเป๋า2ใบ 46 กิโลกรัม) หากน้ำหนักเกินต้องชำระค่าปรับหน้าเคาน์เตอร์ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน ที่มีการเรียกเก็บ และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม 
 • ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยนต่อทริป หรือ เงินไทย 1,500 บาท สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ำใจจากท่าน
 • การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 
  • ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
  • หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
  • หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 14 วัน
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • การชำระค่าบริการชำระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน 
  **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ) 
 • รุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่านกรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ
 • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

 • ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
 • สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
 • กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 • ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 • เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน 
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 • เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 • กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
 • สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันในวันทำทัวร์เต็มวัน ตามโปรแกรมการเดินทางรวมจำนวน 5 ขวด
 • การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-11 ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 19.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 • การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั้น  ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy