โปรแกรมทัวร์ดูไบ อาบูดาบี ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา เที่ยวดูไบ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE974 : โปรแกรมทัวร์ดูไบ อาบูดาบี ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา 4 วัน 2 คืน (EK)

DE974 : โปรแกรมทัวร์ดูไบ อาบูดาบี ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา 4 วัน 2 คืน (EK)
Emirates (EK)

IBIS DCC

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดูไบ - THE FRAME - ชายหาดจูเมร่าห์ - ถ่ายรูปตึกบุรจญ์อัล - อาหรับ - ศูนย์การค้าสไตล์อาหรับโบราณ - ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ DUBAI FOUNTAIN
06.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES (EK) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
09.30 น. เหิรฟ้าสู่ ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต โดย สายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK375  (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง) 
13.15 น. 

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต (เวลาท้องถิ่นที่ช้ากว่าไทย 3 ช.ม.) เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับเวลาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) 

หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แวะ ถ่ายรูปคู่กับกรอบรูปขนาดยักษ์ THE FRAME  ซึ่งเป็นกรอบรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เปิดให้ชมเมื่อวันที่ 01 มกราคา 2561 ที่ผ่านมาหลัง ผ่านการก่อสร้างถึง 10 ปี ด้วยจำนวนเงิน 43.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1.39 พันล้านบาท การสร้างดูไบเฟรมเพื่อแสดงให้เห็นสภาพแวดล้อมของดูไบทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต เพราะที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขตแบ่งเมืองเก่าและเมืองใหม่อย่างพอดิบพอดี โดยมี เฟอร์นานโด โดนิส เป็นผู้ออกแบบ 

จากนั้นนําท่านชม ชายหาดจูเมร่าห์ (JUMEIRAH BEACH) ซึ่งเป็นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยมของดูไบ 

จากนั้นนําท่านถ่ายรูปกับโรงแรม ตึกบุรจญ์อัลอาหรับ (BURJ AL ARAB)โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ที่สวยและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีชชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์อันสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวยและหรูหราที่สุดระดับโลกและมีชื่อเสียงของตะวันออกกลางมีความสูง321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตตั้งอยู่บนเกาะเทียมที่ถูกถมขึ้นห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห์ 280 เมตรริมอ่าวเปอร์เซียที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับเริ่มก่อสร้างใน พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จและเริ่มเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 รูปทรงของตึกถูกสร้างให้เหมือนกับใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรับ ซึ่งตัวตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตัว V ในขณะที่ช่องว่างระหว่างตัว V ส่วน  หนึ่งก็ปิดให้เป็นห้องใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั้นๆ สถาปนิกได้กล่าวว่า "สิ่งก่อสร้างนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบซึ่งก็เหมือนกับ โอเปร่าเฮาส์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ หรือหอไอเฟลที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีสและตึกบุรจญ์อัล อาหรับก็ต้องการกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เช่นกัน" 

นำท่านช้อปปิ้ง ศูนย์การค้าสไตล์อาหรับโบราณ (MADINAT JUMEIRAH SOUK) ตั้งอยู่ติดริมทะเล ภายในตกแต่งสวยงามแบบอาหรับ และมีร้านค้าทันสมัยมากมายให้ท่านจับจ่ายซื้อ ของ บริเวณรอบสร้างเป็นสระน้ำมีเรือท่องเที่ยวแบบเรือ GONDOLA ของอิตาลี จะนำท่านชื่นชมความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ อิสระให้ท่านเดินเล่นในบริเวณพลาซ่า

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

จากนั้นนําท่านถ่ายชม สุดยอดเทคโนโลยีล้ำสมัยของ น้ำพุเต้นระบำ (DUBAI FOUNTAIN) ซึ่งเป็นน้ำพุเต้นระบำที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีการจัดแสดงที่บริเวณหน้าห้างดูไบมอลล์ เริ่มตั้งแต่ 17.30-24.00 น.โดยการแสดงจะเริ่มทุกๆ 30 นาที

ที่พัก IBIS DCC หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่ 2อาบู ดาบี - มัสยิคชิคซาเญด - ผ่านชมEMIRATES PALACE - FERRARI WORLD - ทัวร์ทะเลทราย
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

นำท่านเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ซึ่งห่างจากตัวเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร(นั่งรถประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองนี้ได้รับสมญานามว่าเป็น GARDEN OF GULF เพราะความเขียวขจีของต้นไม้นานาชนิดที่ปกคุมทั่วทั้งบริเวณเมือง จนได้รับการยกย่องให้เป็น “สวรรค์แห่งทะเลทราย”
โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเข้ามัสยิดชิคซาเญด

ผู้หญิง : โพกผ้าคลุมศรีษะ ใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ห้ามใส่กางเกงเลคกิ้งหรือกางเกงรัดรูป   
ผู้ชาย  : เสื้อแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพ


จากนั้นชม มัสยิคชิคซาเญด (GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTANAL) เป็นสุเหร่าประจำเมืองของท่านเชคที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ที่ท่านสร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี สุเหร่านี้มีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ CHANDELIER ที่ใหญ่สุดในโลกซึ่งนำเข้าจากประเทศเยอรมันทำด้วยทองคำและทองแดง สามารถรองรับผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงถึง 40,000 คนนอกจากนี้มัสยิดแห่งนี้เป็นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN Al NAHYAN อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี้ 

นำท่านแวะเก็บภาพความประทับใจคู่กับ EMIRATE PALACE เป็นโรงแรมของรัฐ-บาลอาบูดาบี บริหารโดยกลุ่ม KEMPINSKI เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี 2548 โดยใช้งบประ-มาณก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสร้างสวยงามดุจดั่งพระราชวังของเจ้าผู้ครองนคร โรงแรมนี้อยู่บนที่ดินของอดีตประธานาธิบดี SHIEAK AL ANYAN ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ของ U.A.E

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
บ่าย

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปที่ FERRARI WORLD ให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกที่เป็นของแบรนด์เฟอร์รารี่

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทัวร์ทะเลทราย (DUNE SAFARI & BBQ DINNER) ให้ท่านสนุกสนานกับการนั่งรถ 4WD ตะลุยไปเนินทราย ตื่นเต้นพร้อมชมพระอาทิตย์ตก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ แค้มปิ้งกลางทะเลทราย (กรุณาเตรียมเสื้อแจ็คเกต, แว่นกันแดด, รองเท้าฟองน้ำ ติดตัวไปด้วย) ซึ่งภายในแค้มมีกิจกรรมต่างๆให้ทุกท่านร่วมสนุกต่างๆมากมาย อาทิ เช่น

-HENNA TATTOO : ให้ลองเพนท์ลวดลายบนตัวแบบชาวอาหรับ)
-SHI SHA : เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับกลิ่นผลไม้
-GALA BAYA : ให้ท่านแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้ป็นที่ระลึก
-การขี่อูฐ
-ชิมชาอาหรับ, ผลไม้ตามฤดูกาล, กาแฟ, น้ำอัดลม, น้ำดื่ม

หมายเหตุ : สำหรับท่านที่เมารถง่าย กรณุาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง หรือควรแจ้งกับหัวหน้าทัวร์ให้ทราบก่อนเดินทางไปทัวร์ทะเลทราย ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ และไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรงนั่งรถไป DUNE SAFARI โดยเด็ดขาดสำหรับท่านที่ไม่ร่วมเดินทาง DUNE SAFARI ท่านจะต้องรอคณะอยู่ที่โรงแรม โดยทางบริษัทไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ รวมทั้งค่าอาหารมื้อเย็นด้วย

เย็น รับประทานอาหารเย็น สไตล์บาร์บีคิว (มื้อที่ 4) ท่ามกลางบรรยากาศทะเลทราย พร้อมชมโชว์ระบำหน้าท้อง (BELLY DANCE)
ที่พัก IBIS DCC หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่ 3DUBAI MUSEUM - ABRA TAXI - ตลาดทอง - ตลาดเครื่องเทศ - ห้างดูไบมอลล์ - BURJ KHALIFA (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) - สนามบินดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

นำท่านเดินทางสู่ DUBAI MUSEUM เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลาง สร้างเมื่อศตวรรษที่ 19 บรูณะครั้งล่าสุดปี 1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เช่น การค้นพบงานศิลปะภายในหลุมฝังศพที่ AL QUSAIS ซึ่งมีอายุมากกว่า 4,000 ปี ประทับใจกับการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาวอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

นำท่าน ล่องเรือข้ามฟาก เป็นเรือที่รับใช้ชาวดูไบมาช้านาน นั่งเรื่อข้ามฟากที่เรียกกันว่า “ABRA TAXI” นั่งข้ามไปไปย่านตลาดเก่าของดูไบที่เรียกว่า OLD DUBAI SOUK ที่อยู่ทางฝั่ง BUR DUBAI ว่ากัน ถึงเรื่อ ABRA ก็คือพาหนะข้ามฟากเก่าแก่ของเมือง นอกจากความล้ำสมัยสุดโต่งของดูไบ เราก็ยังมีโอกาศได้ เห็นวัฒนธรรมความเป็ นอยู่ของคนในท้องถิ่นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นที่1ของตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกขายทุกอย่างที่เป็น JEWELRY เช่นมุกอัญมณีต่างๆร้านเล็กๆมากมายกว่าร้อยร้านค้า ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ 

จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดเครื่องเทศ (SPICE SOUK) คือตลาดเครื่องเทศตลาดตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศหลากหลายชนิดจากทั่วทุกมุมโลก จำพวกไม้หอม อบเชย ถั่ว กระวาน กานหลู และถั่วร้อยแปดชนิดจากทุกที่ในตะวันออกกลาง

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) 
บ่าย

นำท่านช้อปปิ้ง ห้างดูไบมอลล์ (DUBAI MALL) เป็นศูนย์การค้าแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจำลองอาทิเช่น ห้าง GALLARIA LAFAYETTE ห้างชื่อดังของฝรั่งเศส ห้าง BLOOMINGDALES อันยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนย์รวมแบรนด์เนมชั้นนำแนวหน้าจากทั่วทุกมุมโลกภายในห้างจะมีส่วนของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สร้างโดยการใช้แผ่นอะคริลิค ในการประกอบตู้ปลาขึ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ถูกบันทึกลงในกิสเนสส์เวิลล์เรคคอร์ดสเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถชมสัตว์น้ำนานาชนิดได้อย่างตระการตา (ไม่รวมค่าเข้าชมในส่วนของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ) 

จากนั้นนำท่านชม ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA หนึ่งในฉากเสี่ยงตายของพระเอก ทอม ครูซ ” จากภาพยนต์เรื่อ (MISSION IMPOSSIBLE 4) ซึ่งสูงถึง 828 เมตร (ณ ปัจจุบันนี้) มีทั้งหมด 162 ชั้น โดยลิฟท์ที่มีความเร็ว 10 เมตร ต่อ 1 วินาที ภายในตึกประกอบด้วย อพาร์ทเมนต์ โรงแรม สำนักงาน ภัตตาคารหรู (ไม่รวมค่าลิฟต์ขึ้นตึก BURJ KHALIFA ค่าขึ้นชมประมาณ 400 AED/ท่าน)

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับ สนามบินดูไบ

22.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน   เที่ยวบินที่ EK374
วันที่ 4สนามบินสุวรรณภูมิ
07.35 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป รวมโหลดกระเป๋าได้คนละ 1 ชิ้น น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือขึ้นเครื่องได้คนละ 1 ชิ้น น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 7 กิโลกรัม/ท่าน 
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
  โรงแรมระดับมาตราฐาน พักห้องละ 2 ท่าน 
  (สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRP) จะมีให้บริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทาง 3 ท่าน จะต้องเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ่ม) 
 • บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ 29 USD ต่อท่านตลอดทริป
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %   
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
 • ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวหรือชาวต่างชาติ
 • ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 15,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน (สำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ขอเก็บมัดจำท่านละ 20,000 บาท)
 • ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 20-25 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 20 คนขึ้นไป
 • ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
 • ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 • กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้  เนื่องจากการครองครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
 • กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 • เมื่อออกตั๋วแล้วหากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy