ทัวร์ทะเลตรัง ถ้ำมรกต ถ้ำเลเขากอบ กระบี่ สระมรกต ทะเลแหวก เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ปี 2567/2024 เที่ยวตรัง

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE070 : ทัวร์ทะเลตรัง ถ้ำมรกต กระบี่ ทะเลแหวก หาดไร่เลย์ 4 วัน 2 คืน (Van)

DE070 : ทัวร์ทะเลตรัง ถ้ำมรกต กระบี่ ทะเลแหวก หาดไร่เลย์ 4 วัน 2 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ตรัง
20.00 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.ตรัง
20.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2 เกาะกระดาน - เกาะแห่งความรัก - ถ้ำมรกต - เกาะเชือก - เกาะม้า
06.30 น. เดินทางถึง จ.ตรัง

อิสระอาหารเช้า (ติ่มซำเลิศรส หมูย่างเมืองตรังที่ขึ้นชื่อ)

หลังอาหารเดินทางไป หาดปากเมง จ.ตรัง
เช้า

นำท่านลงเรือใหญ่ ออกเดินทางสู่ เกาะกระดาน

ชมทัศนียภาพอันสวยงามท้องทะเลอันดามันของภาคใต้ หรือคือ เกาะแห่งความรัก เป็นเกาะที่สวยที่สุดของ จ.ตรัง เล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย

เดินทางไป ถ้ำมรกต (Unseen) ผจญภัยระหว่างทางเข้าถ้ำที่มืดสนิทค้นหาความหมายของถ้ำ แสงจากภายนอกจะสะท้อนกับน้ำภายในถ้ำ ทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกต ดูแปลกตา และมหัศจรรย์ในความสวยงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้าง เมื่อพ้นปากถ้ำออกมาอีกด้านหนึ่ง จะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน นั่งเล่นน้ำได้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (1)  แบบปิกนิกบนเรือ

บ่าย

เดินทางไป เกาะเชือก เกาะแห่งความประทับใจมิรู้ลืม

จากนั้นต่อด้วย เกาะม้า
ชมความงามของปะการังอ่อน ดอกไม้ทะเลและปลาสีสันสวยงาม ของเกาะที่ได้ชื่อว่ามี ป่ากัลปังหา หลากสีที่สมบูรณ์สวยงามที่สุดแห่งท้องทะเลตรัง

ได้เวลาสมควรเดินทางกลับฝั่ง ระหว่างเดินทาง บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

และนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ระดับมาตรฐาน

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหารของที่พัก

วันที่ 3 ถ้ำเลเขากอบ - สระน้ำผุด - สระแก้ว - สระมรกต - น้ำตกร้อน - สุสานหอย
07.00 น. 

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก

เช้า

เดินทางไป ถ้ำเลเขากอบ (Unseen) ให้ท่านได้ล่องเรือมุดถ้ำ ชมหินงอก หินย้อยที่สวยงาม ความน่าพิศวงของถ้ำแห่งนี้

ถ้ำเลเขากอบ ถ้ำที่มีความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่ทำให้เกิดธารน้ำไหลตลอดถ้ำบนแผ่นดิน มีลักษณะเป็นภูเขาผาหินสูงชันสลับซับซ้อน 

จากนั้นเดินทางไป อำเภอ คลองท่อม

นำท่านเดินทางเข้าสู่  สระน้ำผุด สระแก้ว และ สระมรกต พบกับความ (Unseen) สวยงามของธรรมชาติ

เดินทางไป น้ำตกร้อน (Unseen) ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ณ น้ำตกร้อน ที่มีจุดกำเนิดของแหล่งน้ำพุร้อน บนยอดเขาไหลสู่เบื้องล่างกัดเซาะหินลดหลั่นลงมาเป็นน้ำตกร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส ให้ท่านได้ สัมผัสอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อน

เที่ยงอิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร
บ่าย

เดินทางไป สุสานหอย 75 ล้านปี

สุสานหอย 75 ล้านปี ต่อมาธรณีวิทยาพิสูจน์พบว่าอายุประมาณ 40 แต่ชาวบ้านยังคงเรียกสุสานหอย 75 ล้านปี เกิดจากธาตุหินปูนในน้ำทะเลหล่อเป็นใต้น้ำ จนเป็นเนื้อเดียวกัน เป็นลานหินกว้างใหญ่ยื่นลงไปในทะเลฟอสซิลล์ เป็นแผ่นหินหนาประมาณ 40 ซ.ม. มีเพียง 3 แห่งในโลก ได้แก่ อเมริกา ญี่ปุ่น ไทย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (4) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่พักระดับมาตรฐาน

วันที่ 4 ทะเลแหวก -  เกาะไก่ - เกาะทัพ - เกาะหม้อ -  เกาะปอดะ - ถ้ำพระนาง - หาดไร่เรย์ - กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ร้านอาหาร
เช้า

เดินทางไป ทะเลแหวก (Unseen) ท่องทะเลกระบี่ ล่องเรือชมความงามของเกาะแก่งต่างๆของทะเลกระบี่ เช่น เกาะไก่ เกาะทัพ เกาะหม้อ 
เชิญท่านเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง ฝูงปลาทะเลสีสันสวยงามนานาชนิด และพักผ่อนบนชายหาดที่ ทะเลแหวก (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำและอากาศ) ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร
บ่าย

เดินทางไป เกาะปอดะ

และเดินทางไป ถ้ำพระนาง หาดไร่เรย์ ขึ้นชื่อเรื่องกิจกรรมปีนหน้าผา

เย็นเดินทางถึงฝั่ง เตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
19.30 น. 

อิสระ รับประทานอาหารเย็น

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯ ประมาณตี 5


เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ห้องพัก 2 คืน (ห้องแอร์ พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ทัวร์หมู่เกาะทะเลตรัง พร้อมอุปกรณ์โดยเรือใหญ่
 • ทัวร์หมู่เกาะทะเลแหวก พร้อมอุปกรณ์
 • ค่าที่พัก2คืน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • สัมผัส 5 UNSEEN ... ถ้ำมรกต ถ้ำเลเขากอบ สระมรกต น้ำตกร้อน ทะเลแหวก เหมาะสำหรับทุกๆท่าน
 • ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ไฟฉาย 
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • ชุดดำน้ำควรเป็นแขนยาว ขายาว แต่เข้ารูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy