แพคเกจทัวร์เกาะกูด จ.ตราด เที่ยวตราด

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE127 : แพคเกจทัวร์เกาะกูด จ.ตราด [แพ็คเกจส่วนตัว เดินทางอิสระ เที่ยวได้ตลอดปี] 3 วัน 2 คืน (Bus)

DE127 : แพคเกจทัวร์เกาะกูด จ.ตราด [แพ็คเกจส่วนตัว เดินทางอิสระ เที่ยวได้ตลอดปี] 3 วัน 2 คืน (Bus)


Double Enjoy ภูมิใจเสนอ แพ็คเกจทัวร์ ทะเลฝั่งตะวันออก
"เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา"

แพคเกจทัวร์เกาะกูด จ.ตราด [แพ็คเกจส่วนตัว เดินทางอิสระ เที่ยวได้ตลอดปี] 3 วัน 2 คืน

* เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป *

เดินทางโดย รถบัส/โค้ช ปรับอากาศ (จุดนัดรับ สานักงานบุญศิริเรือเร็ว@ถนนตานี (ข้าวสาร))

ราคา 6,999 บาท/ท่าน (ราคาสำหรับคนไทย) เดินทางช่วงวันที่ 16 พฤษภาคม - 15 ตุลาคม (Green Season)
ราคา 7,599 บาท/ท่าน (ราคาสำหรับคนไทย) เดินทางช่วงวันที่ 16 ตุลาคม - 15 พฤษภาคม (High Season)

* ราคานี้รวม : รถบัส/โค้ช ปรับอากาศ ไป-กลับ กทม.-ตราด-กทม. + เรือข้ามฝาก ขาไป-ขากลับ+ ที่พัก 2 คืน (พัก จังเกิ้ลรีสอร์ท เกาะกูด)+ อาหาร 6 มื้อ + ดำน้ำ พร้อมอุปกรณ์ *

*วันหยุดนักขัตฤกษ์เพิ่ม 500 บาท/ท่าน
**ชาวต่างชาติเพิ่ม 1,000 บาท

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - จังหวัดตราด - ท่าเรือแหลมศอก - เกาะกูด
04.30 น.คณะทัวร์พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย : สานักงานบุญศิริเรือเร็ว@ถนนตานี (ข้าวสาร)
05.00 น.ออกเดินทาง โดยรถบัสปรับอากาศ ของ บจก.บุญศิริเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่ จังหวัดตราด
อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย
10.00 น.เดินทางถึง สำนักงานบุญศิริเรือเร็ว@แหลมศอก
10.30 น.ออกเดินทางสู่ ท่าเรือแหลมศอก โดย รถรางของบุญศิริเรือเร็ว
10.45 น.ออกเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวสลัด เกาะกูด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
12.00 น.เดินทางถึง ท่าเรืออ่าวสลัด
12.40 น.นำท่านเดินทางสู่ที่พัก จังเกิล เกาะกูด รีสอร์ท
13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (1) @รีสอร์ท

เช็คอินเข้าห้องพัก จังเกิล เกาะกูด รีสอร์ท ห้องพัก Small Room (พักห้องละ 2 ท่าน)

16.30 น.นำท่านเดินทางสู่ หาดคลองเจ้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที)
18.00 น.นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ (2) @รีสอร์ท
วันที่ 2เกาะกูด - เกาะแรด - ดำน้ำดูปะการัง
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก
09.00 น.นำท่านเดินทางสู่ เกาะแรด เพื่อดำน้ำชมปะการังที่สวยงาม และเล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัย
12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (4) @รีสอร์ท

จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

15.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกคลองเจ้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที)

เดินทางถึง น้ำตกคลองเจ้า จากนั้นเดินเท้าเข้าไปยังตัวน้ำตก ใช้เวลาเดินเท้า 10-15 นาที เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของเกาะกูด เป็นน้ำตกที่มี 3 ชั้น และมีน้ำไหลตลอดทั้งปี เอาไว้เปลี่ยนบรรยากาศจากชายหาดมารับความชุ่มชื่นจากน้ำตก ใครไปแล้วรับรองว่าอดไม่ได้ที่จะกระโดดลงน้ำตกอย่างแน่นอน

17.00 น.นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักจังเกิล เกาะกูด รีสอร์ท
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ (5) @รีสอร์ท
20.00 น.อิสระพักผ่อน ตามอัธยาศัย
วันที่ 3เกาะกูด - ท่าเรือแหลมศอก - จ.ตราด - กรุงเทพฯ
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของที่พัก
07.40 น.เช็คเอ้าท์คืนกุญแจที่ล๊อบบี้ของรีสอร์ท
08.00 น.ออกเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวสลัด
09.00 น.นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือแหลมศอก โดยเรือบุญศิริเรือเร็ว
10.10 น.

เดินทางถึง ท่าเรือแหลมศอก โดยสวัสดิภาพ

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ และอิสระอาหารกลางวัน

20.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถบัส/โค้ช หรือรถตู้ ปรับอากาศ พร้อมตั๋วเรือ เดินทางไป-กลับ กทม.-เกาะกูด-กทม.
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน  ( แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าดำน้ำดูประการัง พร้อมอุปกรณ์
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • รองเท้าสวมสบาย
 • ครีมกันแดด แว่นตากันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy