เกาะช้าง ทัวร์เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง จ.ตราด เที่ยวตราด

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE055 : แพคเกจทัวร์เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง จ.ตราด 2 วัน 1 คืน (VAN)

DE055 : แพคเกจทัวร์เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง จ.ตราด 2 วัน 1 คืน (VAN)

ไอยรา รีสอร์ท เกาะช้าง

Double Enjoy ภูมิใจเสนอ แพ็คเกจทัวร์ ทะเลฝั่งตะวันออก
"เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา"

แพ็คเกจทัวร์ เกาะช้าง จ.ตราด 2 วัน 1 คืน

*เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป*

เดินทางโดยรถตู้ ปรับอากาศ (จุดนัดรับ ถนนข้าวสารใกล้ สน.ชนะสงคราม / อนุสาวรีย์ชัย ตรงข้างเซ็นจูรี่ / พระราม 9 ปั้มเอสโซ่ / ต้นทางออกมอเตอร์เวย์ ปั้ม LPG / สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ประตู 7)

ราคา 2,999 บาท/ท่าน (ราคาสำหรับคนไทย) เดินทางช่วงเดือนมิุนายน-เดือนตุลาคม (Green Season)
ราคา 3,599 บาท/ท่าน (ราคาสำหรับคนไทย) เดินทางช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนพฤษภาคม (High Season)

* ราคานี้รวม : รถตู้ ปรับอากาศ ไป-กลับ กทม.-ตราด-กทม. + เรือข้ามฝาก ขาไป-ขากลับ+ ที่พัก 1 คืน (พัก ไอยรารีสอร์ท เกาะช้าง) + อาหาร 2 มื้อ + ดำน้ำ *

*วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดต่อเนื่อง จ่ายเพิ่ม 500 บาท/ท่าน

**ชาวต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 ::กรุงเทพฯ - ตราด - ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ - เกาะช้าง - น้ำตกคลองพลู - กิจกรรม บอร์ดยืนพาย (SUP)/พายเรือคายัค - ชมพระอาทิตย์ตกดิน - นั่งเรือชมหิ่งห้อย - พักผ่อนตามอัธยาศัย (_ / _ / เย็น)
08.00 น.

จุดนัดพบ :จุดรับขาไป : ถนนข้าวสารใกล้ สน.ชนะสงคราม / อนุสาวรีย์ชัย ตรงข้างห้างเซ็นจูรี่ / พระราม 9 ปั้มเอสโซ่ / ต้นทางออกมอเตอร์เวย์ ปั้ม LPG / สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ประตู 7 

จากนั้น ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ 12 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่ จ.ตราด

09.00 น.

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น 

ออกเดินทางต่อไปยัง ท่าเรือเฟอร์รี่ อ่าวธรรมชาติ
* ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมงโดยประมาณ

12.00 น.อิสระ รับประทานอาหารเที่ยง
14.00 น.เดินทางถึง ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ ขึ้นเรือ เที่ยว 15.00 น. 
* ใช้เวลาเดินทางนั่งเรือฟ้ามฝาก 45 นาที (โดยประมาณ)
15.45 น.เดินทางถึง เกาะช้าง อ่าวสับปะรด / เดินทางต่อไปที่พัก
16.00 น.

Check in เข้าที่พัก /จัดเก็บสัมภาระ

จากนั้น นำท่าน เดินป่า เที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกคลองพลู ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง

17.30 น.เล่นกิจกรรม บอร์ดยืนพาย (SUP) / พายเรือคายัค / ชมพระอาทิตย์ตก ... ยามเย็น
19.00 น.

บริการอาหารเย็น (1)

จากนั้น นั่งเรือชม หิ่งห้อย (ชมธรรมชาติของป่าโกงกาง บรรยากาศและกลิ่นไอของคลอง ที่เป็นศูนย์รวมของน้ำทะเลและน้ำตก)

ที่พัก  ที่โรงแรม ไอยรา รีสอร์ท เกาะช้าง ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า 
วันที่ 2 ::ดำน้ำชมประการัง - เกาะหยวก - ตราด - กรุงเทพฯ (เช้า /_/ _)
07.00 น.บริการอาหารเช้า (2) ณ.โรงแรม
08.00 น.

ออกเดินทางไปจุดชมวิว แวะถ่ายภาพสวยๆ ก่อนเดินทางไปดำน้ำ

จากนั้น เดินทางไป ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทราย ขาวละเอียด ... อันเกิดจากการทับถมของซากปะการังที่สวยงามน่าประทับใจ ตลอดจน ปะการังเขากวางหลากพันธุ์ ปลาทะเลสีสดแปลกตา

จากนั้น เดินทางกลับที่พัก / Check Out ออกจากที่พัก

09.40 น.เตรียมตัวเดินทางกลับ / ขึ้นเรือกลับ เที่ยว 10.00 น. (ท่าเรืออ่าวสับปะรด ฝั่งเกาะช้าง)
* ใช้เวลาเดินทางนั่งเรือฟ้ามฝาก 45 นาที (โดยประมาณ)
10.45 น.เดินทางถึง ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ ฝั่ง จ.ตราด  
เที่ยง

อิสระ รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น.เตรียมตัวเดินทางกลับ โดยรถตู้ มารับท่าน ณ ที่พัก
13.30 น.

ขึ้นเรือกลับ (ท่าเรืออ่าวสับปะรด ฝั่งเกาะช้าง)

* ใช้เวลาเดินทางนั่งเรือข้ามฝาก 45 นาที (โดยประมาณ)

14.15 น.

เดินทางถึง ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ ฝั่งจ.ตราด

จากนั้น ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ 12 ที่นั่ง (คันเดิม) ที่นำคณะท่านข้ามฝากกลับมายังฝั่ง

มุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมงโดยประมาณ

19.00 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ และด้วยความประทับใจ
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ จาก กทม. โดยรถตู้ปรับอากาศ
  *(จุดนัดรับ ถนนข้าวสารใกล้ สน.ชนะสงคราม / อนุสาวรีย์ชัย ตรงข้างเซ็นจูรี่ / พระราม 9 ปั้มเอสโซ่ / ต้นทางออกมอเตอร์เวย์ ปั้ม LPG / สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ประตู 7)
 • ค่าที่พัก 1 คืน (ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหาร 2 มื้อ
 • ค่าตั๋วข้ามฟากไป - กลับ
 • กิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการัง
 • นั่งเรือชมหิ่งห้อย
  ** รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และ อัตรานี้ไม่รวมค่าเข้าอุทยาน ฯ **
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ ตามการจ่ายจริง
 • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • ผจญภัยระดับกลาง ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ชมวิวทิวทัศน์ เหมาะสำหรับทุกๆท่านที่รักทะเลและหาดทราย
 • ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy