เกาะช้าง ทัวร์เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง แพ็คเกจเกาะช้าง จ.ตราด เที่ยวตราด

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE056 : แพคเกจทัวร์เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง จ.ตราด 3 วัน 2 คืน (Van)

DE056 : แพคเกจทัวร์เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง จ.ตราด 3 วัน 2 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.ตราด
06.00 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ เกาะช้าง
06.30 น.ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
12.00 น. 

เดินทางถึง เกาะช้างรีสอร์ท & สปา บริการพิเศษด้วย เครื่องดื่มต้อนรับ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย อภินันทนาการฟรี เรือคายัด 1 ช.ม. 
*** โปรดอย่าพลาดแวะมาหน้าหาดชม พระอาทิตย์ตกลับ แหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

18.30 น. 

รับประทานอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ 

หลังอาหาร พักผ่อนกันตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี ... ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2 เกาะหยวก - เกาะสุวรรณ
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นริมทะเล บริการอาหารเช้า
08.00 น.

เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่ เกาะหยวก
สัมผัสหาดทรายขาวละเอียด อันเกิดจากการทับถมของซากปะการังที่สวยงามน่าประทับใจ ตลอดจนปะการังเขากวางหลากพันธุ์ ปลาทะเลสีสดแปลกตา

แวะชม ปะการังที่ เกาะสุวรรณ ก่อนกลับรีสอร์ท

12.30 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะพักผ่อนกับสปาที่รีสอร์ทให้บริการ

19.00 น. 

รับประทานอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ

หลังอาหาร พักผ่อนกันตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี ... ZZzz

วันที่ 3 น้ำตกคลองพลู - กรุงเทพฯ
07.00 น. ต้อนรับเช้าวันใหม่ บริการอาหารเช้า
09.00 น. 

นำท่านเดินป่า เที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกคลองพลู  ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง 

* หากฤดูร้อนน้ำน้อย โปรแกรมเปลี่ยนเป็น จุดชมวิวไก่แบ้และแหล่งจำหน่ายสินค้าโอทอป *

12.00 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

13.00 น. เดินทางออกจาก เกาะช้างรีสอร์ท & สปา
14.00 น. แวะช้อปปิ้งซื้อของฝากก่อนกลับ ตามอัธยาศัย
19.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ

เงื่อนไขในการจอง

 • เครื่องดื่มต้อนรับ 
 • อาหารทุกมื้อตามโปรแกรมรวม 7 มื้อ 
 • ห้องพักแบบ สแตนดาร์ด หรือ สุพีเรียร์ 2 คืน 
 • พาหนะเดินทางไป-กลับ 
 • กิจกรรมท่องเที่ยว 4 โปรแกรม (บางรายการสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้ ***) 
 • ประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 500,000. บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • เปลี่ยนแปลงจากดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก เป็นเกาะกระ-เกาะรัง เวลา 09.00-17.00 น. เพิ่มท่านละ 390 บาท
 • โปรแกรมตกปลา - ตกหมึก เวลา 19.00 -22.00 น. เพียงท่านละ 390 บาท อัตรานี้รวมอุปกรณ์ตกปลา + น้ำดื่ม 
 • กรณีวันเดินทางมี 1-3 ท่านให้บริการโดยรถยนต์ (เก๋ง)
 • พักสุพีเรียร์เปลี่ยนเป็นห้อง เดอร์ลุกซ์ พร้อมจากุชชี่ เพิ่มท่านละ 1,100 บาท 
 • กรณีพักต่อเนื่องที่รีสอร์ท เกินกว่ากำหนดมีรถรับกลับ 
 • ปีใหม่ (31 ธ.ค.) เพิ่มท่านละ 1,150 บาท (มีแกรนด์ดินเนอร์ 1 มื้อ รวมอยู่ด้วย) 
 • กรณีต้องการให้รับ-ส่งนอกสถานที่ในเขต กทม. เพิ่มท่านละ 300 บาท ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 05.30 น. 
 • พักห้องสุพีเรียร์ สามารถเลือกได้ ทั้งบังกะโล-โรงแรม
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • ผจญภัยระดับกลาง ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ชมวิวทิวทัศน์ เหมาะสำหรับทุกๆท่านที่รักทะเลและหาดทราย
 • ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ไฟฉาย 
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy