น้ำตกทีลอเล ทัวร์น้ำตกทีลอเล ล่องแก่งแม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก เที่ยวตาก

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE040 : ทัวร์น้ำตกทีลอเล ล่องแก่งแม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 4 วัน 2 คืน (Van)

DE040 : ทัวร์น้ำตกทีลอเล ล่องแก่งแม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 4 วัน 2 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อ.แม่สอด จ.ตาก
20.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.แม่สอด จ.ตาก
21.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2 อ.อุ้มผาง - หมู่บ้านปะละทะ - แก่งเลกะดิ - แก่งบันได 3 ขั้น - แก่งตุ๊กแก - แก่งหักศอก - แก่งคนมอง - แก่งอกแตก - แก่งกะชอชิทะ - น้ำตกทีลอเล - ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
07.00 น. เดินทางถึง อ.อุ้มผาง

รับประทานอาหารเช้า

หลังอาหารพร้อมออกเดินทางโดยรถสองแถว ไปยัง หมู่บ้านปะละทะ
08.00 น. เดินทางถึง หมู่บ้านปะละทะ

เตรียมพร้อม ผจญ 11 แก่งตั้งแต่ระดับ 2-4 สู่น้ำตกทีลอเล

เริ่มตั้งแต่ แก่งเลกะดิ แก่งบันได 3 ขั้น แก่งตุ๊กแก แก่งหักศอก ฯลฯ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) แก่งคนมอง
13.00 น. ออกล่องเรือยางกันต่อ ชมธรรมชาติสองข้างทาง ผ่านแก่งอกแตก แก่งกะชอชิทะ (แก่งช้างชนภูเขา)
15.00 น.

เดินทางถึง น้ำตกทีลอเล

ชมความงามของน้ำตกและเก็บภาพสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึก จากนั้น ล่องเรือ+เดินลัดเลาะริมแม่น้ำย้อนขึ้นมา 500 เมตร ถึงจุดพักแรม(จุดนัดช้าง)

17.00 น. 

นำสัมภาระเข้าเต็นท์ แล้วลงอาบน้ำห้วยแม่กลองกลาง ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

ผืนป่าฝั่งตะวันออก ในเขตรอยต่อ จ.ตาก กับ อุทัยธานี

17.30 น. 

ตั้งแคมป์ ตกปลา ก่อกองไฟ และส่องสัตว์

รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3 หมู่บ้านเซปละ - ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร(ผืนป่าฝั่งตะวันออก) - ห้วยหินแดง
08.00 น. 

รับประทานอาหารเช้า

เดินทางไป หมู่บ้านเซปละ

ระหว่างทาง เดินป่าชมธรรมชาติกลางป่าทุ่งใหญ่นเรศวร(ผืนป่าฝั่งตะวันออก)

12.00 น. 

เดินทางถึง ห้วยหินแดง

เดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านเซปละ

16.00 น. เดินทางถึง หมู่บ้านเซปละ นั่งรถสองแถวที่มารอรับกลับสู่ที่พัก
17.30 น. เดินทางถึงแค้มป์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 4 ดอยหัวหมด - ตลาดเช้าของชาวอุ้มผาง - น้ำตกพาเจริญ - ตลาดริมเมย และ ตลาดมูเซอ - กรุงเทพมหานคร
5.00 น. 

เดินทางไปชมทะเลหมอก ดอยหัวหมด

โดยรถสองแถวของทางรีสอร์ท ชมทะเลหมอกยามเช้า และทัศนียภาพ 360 องศา ของอุ้มผาง และรับแสงอาทิตย์ยามเช้าบนดอย

07.00 น. เดินทางกลับรีสอร์ท ระหว่างทางแวะชมตลาดเช้าของชาวอุ้มผาง หรือทำบุญใส่บาตรพระยามเช้า
08.00 น. 

รับประทานอาหารเช้า

เดินทางกลับ อ.แม่สอด

09.00 น. เดินทางไป น้ำตกพาเจริญ
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น.

เดินทางไป ตลาดริมเมย และ ตลาดมูเซอ ตลาดขายของชายแดนพม่า ซึ่งมีเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องประดับต่างๆ มากมาย

เดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร แวะซื้อของฝากและทานอาหารเย็นที่ นครสวรรค์

24.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ ไปกลับ กทม. - อุ้มผาง พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักเต็นท์ 1 คืน รีสอร์ท 1 คืน ห้องรวม 4-8 คน ทีวี พัดลม น้ำอุ่น มีห้องน้ำหลายห้อง)
 • ค่าเรือยางในการล่องแก่ง พร้อมอุปกรณ์
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ารถยนต์ในพื้นที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • ทัวร์ Camping น้ำตกทีลอเล 1 คืน ล่องแก่งแม่กลอง แล้วกลับมาพักรีสอร์ท 1 คืน เหมาะสำหรับคนรักธรรมชาติ พร้อมทั้งกายและใจ
 • รองเท้ากันลื่น รองเท้ารัดส้น
 • เสื้อกันฝนและกันหนาว
 • หมวกกันแดด ครีมกันแดด
 • เสื้อผ้าสำหรับเล่นน้ำ เช่นกางเกงขาสั้น ผ้ายืด ที่สะดวกในการเล่นน้ำ และล่องเรือยาง
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy