ทัวร์ตีกอล์ฟ คุนหมิง 2 สนาม [ครบ 3 ก๊วนออกรอบ] เที่ยวตีกอล์ฟ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE893 : ทัวร์ตีกอล์ฟ คุนหมิง 2 สนาม [ครบ 3 ก๊วนออกรอบ] 4 วัน 3 คืน (TG)

DE893 : ทัวร์ตีกอล์ฟ คุนหมิง 2 สนาม [ครบ 3 ก๊วนออกรอบ] 4 วัน 3 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

KAIWAH PLAZA INTERNATIONAL
SPRING CITY GOLF & LAKE RESORT

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ - คุนหมิง
08.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (*บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

10.45 น. ออกเดินทางสู่ คุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที) 
14.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเข้าสู่ โรงแรม SPRING CITY GOLF & LAKE RESORT จากนั้น อิสระตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 
ที่พัก โรงแรม SPRING CITY GOLF & LAKE RESORT (ห้องระดับมาตรฐาน)  
วันที่ 2 ออกรอบ ณ สนาม MOUTAIN COURSE (SPRING CITY) 18 หลุม - คุนหมิง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
08.30 น. 

ให้ท่านจะได้เริ่มเล่นกอล์ฟรอบแรกที่สนามที่สร้างเป็นแห่งแรกของสปริง ซิตี้ กอล์ฟ & เลค รีสอร์ท คือ MOUNTAIN COURSE ที่ออกแบบโดย แจ็ค นิคลอส ประสบการณ์แรก ที่ท่านจะได้รับ คือ ณ แท่นทีออฟจะมีสภาพราวกับกรีนที่ใช้พัท เนื่องจากใช้หญ้าเบนท์ (BENT) ทำแท่นทีออฟ และ กรีน หญ้าชนิดนี้ปลูกได้แต่ในที่ซึ่งมีอากาศเย็น ดังนั้นเราจึงไม่เคยพบที่สนามใดๆ ในประเทศไทย นอกจากนี้ ภูเขาและทะเลสาปที่รายรอบสนามกอล์ฟ อาจทำให้ท่านคิดไป ได้ว่ากำลังเล่นกอล์ฟอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการออกรอบ ซึ่งแพคเกจรวม 18 หลุม GREEN FEE, CADDY และ รถกอล์ฟ 1 คันสำหรับนักกอล์ฟ 2 ท่าน (ไม่รวมค่าทิป CADDY)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบเซต ณ คลับเฮ้าส์ (3) จากนั้นให้ท่านได้ออกรอบต่อ 
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
ที่พัก โรงแรม SPRING CITY GOLF & LAKE RESORT (ห้องระดับมาตรฐาน)  
วันที่ 3ออกรอบ ณ สนาม LAKE COURSE (SPRING CITY) 18 หลุม - คุนหมิง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
08.30 น. 

ให้ท่านจะได้เริ่มเล่นกอล์ฟรอบที่สองที่สนาม LAKE COURSE ซึ่งเป็นสนามใหม่ของสปริง ซิตี้ กอล์ฟ & เลครีสอร์ท ที่ออกแบบโดย โรเบิร์ต เทรน โจนส์ จูเนียร์ เพื่อมาแข่งกับ MOUNTAIN COURSE ของแจ็ค นิคคลอส โดยใช้เนื้อที่บริเวณส่วนล่างของภูเขา ทำให้ได้สัมผัส กับธรรมชาติของทะเลสาบได้อย่างใกล้ชิด สนามที่ยื่นออกไปในทะเลสาป อาจทำให้ท่านนึกไปว่ากำลังพัทอยู่ที่ เพบเบิล บีชก็ได้

อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการออกรอบ ซึ่งแพคเกจรวม 18 หลุม GREEN FEE, CADDY และ รถกอล์ฟ 1 คันสำหรับนักกอล์ฟ 2 ท่าน (ไม่รวมค่าทิป CADDY)

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันแบบเซต ณ คลับเฮ้าส์ (6) จากนั้นให้ท่านได้ออกรอบต่อ 

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองคุนหมิง.. อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ 

 
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (7) 
ที่พัก โรงแรม KAIWAH PLAZA INTERNATIONAL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
วันที่ 4วัดหยวนทง - คุนหมิง - กรุงเทพฯ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
09.00 น.

นำท่านชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูป พระพุทธชินราช(จำลอง) ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วัดหยวนทงแห่งนี้

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (9) เมนูสุกี้เห็ด
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เพื่อเดินทางสู่ กรุงเทพฯ
15.20 น. เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ  โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที) 
16.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่งที่นั่งชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) แบบหมู่คณะ ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ  
  พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ต้องพักเป็น พักเดี่ยว ตามเงื่อนไข 
 • ค่าสัมภาระตามที่สายการบินกำหนดเบื้องต้น
 • ค่าวีซ่าจีน (แบบธรรมดา ยื่น 4 วันการ) 
 • ค่าแพคเกจกอล์ฟ 2 วัน วันละ 18 HOLES 
 • ค่า GREEN FEE , รถกอล์ฟสำหรับ 2 ท่านต่อ 1 คัน , ค่าบริการ CADDY
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (กำหนดการเข้าพักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าบริการและค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพร้อมคนขับรถ 
 • ค่าบริการหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย คอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์


  อัตราข้างต้นสำหรับคณะเดินทางผู้ใหญ่ 12 ท่าน ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่าผู้ใหญ่ 12 ท่าน  
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • กรณีตั๋วเครื่องบินเต็ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของที่นั่งว่างและค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบินมีการปรับขึ้นราคาสูงขึ้น 
 • ค่าทิปแคดดี้ (วันละ 100 หยวน / สนาม / วัน รวม 200 หยวน ต่อท่านต่อทริป ท่านสามารถชำระโดยตรงได้ที่แคดดี้)  
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบริการและความพึงพอใจของท่าน) 
 • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท หลังทำการจอง ภายใน 7 วัน หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 30 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากที่ชำระมัดจำเข้ามาแล้ว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ได้เกิดขึ้นจริง และไม่สามารถ REFUND ได้ เช่น ค่าบัตรโดยสาร, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น 
 • กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด **สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศจีนโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและจีน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทไม่รับผิดชอบหากเกิด กรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด 
  บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจจะเกิดจากสาหตุ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์จลาจล สงครามการเมือง เป็นต้น โดยบริษัทจะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy