ตุรกีตะวันออก ทัวร์ตุรกีตะวันออก โปรแกรมทัวร์ตุรกีตะวันออก 2566/2023 เที่ยวตุรกี

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE572 : ทัวร์ตุรกีตะวันออก เกาะอัคดาม่า ภูเขาเนมรุต 10 วัน 7 คืน [บินตรง +บินภายใน 2 เที่ยว]

DE572 : ทัวร์ตุรกีตะวันออก เกาะอัคดาม่า ภูเขาเนมรุต 10 วัน 7 คืน [บินตรง +บินภายใน 2 เที่ยว]
Turkish Airlines (TK)

Biltmore Hotel
Borjomi-Likani Hotel
ELITE WORLD VAN HOTEL
Kale Kars Hotel
Sheraton Hotel

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ
20.00 น. พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 9 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
23.00 น. ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.15 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
วันที่ 2 อิสตันบูล - คัปปาโดเกีย 
05.20 น.

เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อาคารผู้โดยสารในประเทศเพื่อขึ้นเที่ยวบินสู่เมืองไคเซรี่ (Kayseri)  เที่ยวบิน TK2026

08.50 น.

ออกเดินทางจาก สนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินเมืองไคเซรี่ (Kayseri)  โดย สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ส โดยเที่ยวบิน TK2026  มีบริการอาหารว่างบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชม.)

10.25 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองไคเซรี่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
​บ่าย

นำท่านชม ป้อมออธาฮิซาร์ (Ortahisar Fortress) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ปราสาทกลาง (Middle Castle) เนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคคัปปาโดเกีย และยังเป็นหนึ่งในปล่องไฟนางฟ้าที่มีความสูงที่สุดในภูมิภาคด้วย  เดิมทีถูกใช้เป็นป้อมปราการไว้ทางการทหารในอดีตยุคไบเซนไทน์ ร่วมกับอีกสองป้อมปราการที่สำคัญในภูมิภาค คือ Baskale Castle และ Uchisar Castle ปัจจุบันได้มีการบูรณะให้คงสภาพสวยงามและเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถชมได้ตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 เป็นต้นมา โดยใช้เวลากว่า 9 ปี ร่วมด้วยนักธรณีวิทยาที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกช่วยกันต่อเติมโครงสร้างในมีความแข็งแรงและเหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยว ว่ากันว่านักเดินทางที่สามารถไต่จนถึงบนยอดปราสาทที่ระดับความสูงราว 90 เมตร สามารถชมหุบเขาต่างๆรวมถึงปล่องไฟนางฟ้า และภูเขาไฟเอซิเยสได้อย่างงดงามในวันที่ฟ้าเปิด บริเวณรอบๆปราสาทเต็มไปด้วยบ้านที่สร้างจากหินภูเขาไฟและชุมชนผู้อยู่อาศัยท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านชม ปราสาทอุชิซาร์ (Uchisar Castle) หินภูเขาไฟทางธรรมชาติที่สูงที่สุดในภูมิภาคคัปปาโดเกีย ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของบริเวณนี้ สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลทั้งจากหุบเขานกพิราบและหุบเขาอื่นๆมากมาย ภายในตัวภูเขา เต็มไปด้วยห้องที่เชื่อมต่อกันมากมาย เคยถูกใช้เป็นป้อมปราการ และยังเป็นที่ลี้ภัยสงครามสำหรับซ่อนตัวยามข้าศึกรุกราน และจากนั้นมาเป็นที่พักอาศัยนานนับทศวรรษตั้งแต่อดีตกาล บริเวณรอบๆเต็มไปด้วยที่พักอาศัยของชาวเมือง ร้านค้าของชำร่วยมากมาย ปัจจุบันปราสาทอุชิซาร์ถูกอนุรักษ์เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อุทยานแห่งชาติตั้งแต่ ปี ค.ศ.1986 โดยองค์กรยูเนสโก้เป็นต้นมา ได้เวลานำท่านแวะชมโรงงานทอพรม ต่อด้วยโรงงานอัญมณี พร้อมจับจ่ายซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ในโรงแรมที่พัก
ที่พัก  HILTON AVANOS / OR SUHAN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3หุบเขาอิลารา - อาดานา 
Optional balloon tour

(ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ สนนราคาประมาณ 220 USD ต่อท่าน สำหรับประกันภัยที่ทำจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้อ Optional tour ขึ้นกับดุลยพินิจของท่าน)

**Optional balloon tour ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ การดำเนินการการของบริษัทบอลลูนว่าขึ้นได้ หรือขึ้นไม่ได้ อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร์ และไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัททัวร์*** ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมากมายเข้าไปท่องเที่ยวเขตคัปปาโดเกียเพื่อขึ้นบอลลูน ซึ่งบริษัทบอลลูนก็มีทั้งที่ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ทั้งนี้ปริมาณการจองค่อนข้างสูง ทำให้บางคณะอาจไม่สามารถจองได้ หรือบางคณะจองได้ แต่บอลลูนเกิดขัดข้องก่อนขึ้น และไม่ได้ขึ้นเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ***  

​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม หุบเขาอิลารา  (Ihlara Valley)  ซึ่งมีลักษณะเป็นหุบเขาคล้ายแกรนด์แคนยอน ประกอบด้วยหน้าผาอันสูงชันและหุบเหว แต่มีความชุ่มชื้นเขียวขจีสมบูรณ์มาก กินพื้นที่หลายสิบกิโลเมตร และมีแม่น้ำไหลผ่านที่ก้นหุบเขานี้ อยู่ในอาณาบริเวณของเทือกเขา Hasan และ ภูเขา Melendiz เชื่อกันว่าในอดีตกาลเคยมีผู้คนอาศัยอยู่ราวแปดหมื่นคนในย่านนี้ รวมกว่า 4 พันครัวเรือนและเต็มไปด้วยโบสถ์ที่มีจิตรกรรมฝาผนังแบบเฟรสโก้อันสวยงามนับร้อยโบสถ์ ซึ่งปัจจุบันได้ถูกอนุรักษ์ไว้ และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเพียงส่วนน้อยเท่านั้น

นำท่านชม โบสถ์ Kokar Kilise หรือ The Odorous Church หนึ่งในโบสถ์นับร้อยแห่งหุบเขาอิลารา ภายในเต็มไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังแบบเฟรสโก้ ซึ่งเขียนเล่าเรื่องราวของพระแม่มารีและการประสูติของพระเยซูคริสต์ เล่าเป็นเรื่องราวผ่านภาพเขียนจนกระทั่งถึงพระกระยาหารมื้อสุดท้าย (The Last Supper) จวบจนเหตุการณ์ตรึงกางเขน นักโบราณวิทยาได้ประเมินว่าภาพเขียนเหล่านี้ ถูกวาดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9-11

จากนั้นชม โบสถ์ Agacalti Kilise  หรือ The Church under the tree อีกหนึ่งโบสถ์ที่มีความสวยงามของสถาปัตยกรรมโบราณ ที่มีความแตกต่างจากโบสถ์อื่นๆในช่วงยุคศตวรรษที่ 10-11 ที่ปกครองโดยจักรวรรดิไบเซนไทน์อย่างสิ้นเชิง โดยมีสีแดงเขียวและเหลืองที่แตกต่างกันอย่างลงตัวสีของภาพวาดและการตกแต่งของดอกไม้ดอกโบตั๋นและรูปแบบกระดานหมากรุกทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อแสดงการต่อต้านการรุกรานจากอิทธิพลตะวันออก อีกฟากผนังฝั่งตรงข้ามบอกเล่าเรื่องราวของพระแม่มารี พระเยซูคริสต์ และนักบุญเซนต์จอห์น

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่เมือง อาดานา (Adana) (ระยะทาง 254 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.) หนึ่งในเมืองสำคัญทางตอนใต้ของประเทศตุรกี อยู่ห่างจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนราว 35 กิโลเมตร  มีประชากรอาศัยราว 1.7 ล้านคน เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศตุรกี

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สะพานหิน (Stone Bridge) ก่อสร้างตั้งแต่ยุคโรมัน ราว 120-135 ปีก่อนคริสตกาล เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางลำเลียงสินค้าระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปยังดินแดนอนาโตเลีย และเปอร์เซีย เป็นหนึ่งในสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่สามารถให้ยานยนต์สามารถแล่นผ่านได้ จวบจนยกเลิกให้เป็นทางเท้าเท่านั้นในปี ค.ศ.2007 เป็นต้นมา ปัจจุบันเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมือง มีความยาวทั้งสิ้นราว 300 เมตร

นำท่านชม สุเหร่า Sebanci Central Mosque สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1998 ใช้เวลาก่อสร้างราว 10 ปี ปัจจุบันเป็นสุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศตุรกี ด้วยความสูงของโดม 54 เมตร และความสูงของหอคอย Minaret ที่ 99 เมตร บนเนื้อที่กว่า 52,600 ตารางเมตร สามารถให้ศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ราว 28,500 คน สุเหร่ากลางแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิทางศาสนาของตุรกีและมูลนิธิ Sabanci 

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก
ที่พัก SURMELI ADANA  HOTEL / OR DIVAN / OR RAMADA หรือเทียบเท่า
วันที่ 4กาเซียนเทป - ซานลีอูร์ฟา 
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกาเซียนเทป (Gaziantep) (ระยะทาง 223 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีในเขตอนาโตเลีย เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังมีประชากรตั้งรกรากอาศัยอยู่ โดยมีชื่อเมืองในอดีตว่า แอนเทป (Antep) ในยุคออตโตมัน ซึ่งมีสมมติฐานหลากหลายถึงที่มาของชื่อเมืองโบราณแห่งนี้ และหนึ่งในนั้นเป็นรากศัพท์ภาษาฮีไทด์ ซึ่งแปลว่า ดินแดนแห่งกษัตริย์ (The King’s land) ในปี ค.ศ.1921 รัฐสภาตุรกีได้ประกาศยกย่องเมืองกาเซียนเทปให้เป็น “แอนเทป วีรบุรุษทางสงคราม” ด้วยเหตุที่สามารถต่อกรกับกองกำลังฝรั่งเศสในสงครามฟรังโก้-เตอร์กิช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามก่อนที่ตุรกีจะได้ประกาศตนเป็นอิสรภาพ ซึ่งต่อมาได้ถูกเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นกาเซียนเทป เมื่อปี ค.ศ.1928

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ซุกม่า โมเสก (Zeugma Mosaic Museum) พิพิธภัณฑ์โมเสกที่ใหญ่ที่สุดในโลก บนเนื้อที่พิพิธภัณฑ์จัดแสดงกว่า 90,000 ตารางเมตร เปิดให้เข้าชมครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2011 คอลเลคชั่นพิพิธภัณฑ์ซุกม่าโมเสกประกอบด้วยกระเบื้องโมเสก 2,448 ตารางเมตรจากสมัยโรมันและปลายยุคโบราณ จิตรกรรมฝาผนังกว่า 140 ตารางเมตร ประกอบทั้งโบราณวัตถุมากมายที่จัดแสดงในสถานที่แห่งนี้ และภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งนักท่องเที่ยวต่างแวะมาเยี่ยมชม คือภาพโมเสกสาวยิปซี

จากนั้นนำท่านชม ปราสาทกาเซียนเทป (Gaziantep Castle)  ป้อมสังเกตการณ์โบราณที่สร้างขึ้นด้วยหินในยุคจักรวรรดิฮีไทด์และภายหลังต่อเติมเป็นปราสาทเต็มรูปแบบยุคจักรวรรดิโรมัน  ตั้งอยู่บนเชิงเขาใจกลางเมืองกาเซียนเทป ประกอบด้วยหอคอยทั้งหมดจำนวน 12 หอ ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าเป็นหนึ่งในป้อมปราการสำคัญที่ไว้ต่อต้านกองกำลังฝรั่งเศสหลังถูกรุกรานจากการล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมัน ปัจจุบันปราสาทกาเซียนเทปเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซานลีอูร์ฟา (Sanliurfa) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หรือชื่อเรียกพื้นเมืองคือ เมืองอูร์ฟา (Urfa) หรือในอดีตเรียก อิเดสซ่า (Edessa) ตั้งอยู่บริเวณที่ราบ ห่างจากแม่น้ำยูฟราเตส (Euphrates River) ราว 80 กิโลเมตร เป็นหนี่งในเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดเมืองหนึ่งของโลก ก่อตั้งเมื่อ 4 ปีก่อนคริสตกาลตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แต่เชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดก่อนหน้านั้น โดยย้อนไปถึงราว 9000 ปีก่อนคริสตกาล เมืองอูร์ฟาเป็นเมืองบ้านเกิดของ อับราฮัม หรือ อับราม ศาสดาผู้มีความสำคัญทางศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ตามพระคัมภีร์

นำท่านชม ถ้ำแห่งอับราฮัม (Cave of Abraham)  สถานที่เกิดของท่านศาสดาอับราฮัมในเมืองอูร์ฟาเป็นสถานที่แสวงบุญที่มีชื่อเสียงในหมู่ศาสนิกชนที่มาสวดภาวนาและแสดงความเคารพต่อศาสดาที่มีความศรัทธาให้ เชื่อกันว่าศาสดาอับราฮัมเกิดในถ้ำแห่งนี้ และใช้เวลากว่าสิบปีในช่วงหนึ่งของชีวิตเพื่อปกป้องทารกแรกเกิดที่ถูกสั่งฆ่าโดยคำสั่งของกษัตริย์นิมรอทผู้โหดร้าย 

จากนั้นนำท่านชม บ่อปลาศักดิ์สิทธิ์ (The pool of Sacred fish) หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองอูร์ฟา ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์นิมรอทได้โยนศาสดาอับราฮัมลงสู่กองฟืนที่เต็มไปด้วยเปลวเพลิง แต่กองไฟเหล่านั้นกลับเปลี่ยนเป็นสายน้ำ และกองฟืนได้เปลี่ยนกลายเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันบ่อน้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยปลาคาร์ฟ ซึ่งเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้เห็นปลาคาร์ฟสีขาวจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก 
ที่พักEL RUHA HOTEL / OR HILTON GARDEN INN SANLUIRFA  หรือเทียบเท่า
วันที่ 5ฮาราน - เขื่อนอะตาเติร์ก - อดิยามาน
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาราน (Harran) (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  หนึ่งในเมืองโบราณสำคัญบริเวณดินแดนเมโซโปเตเมียตอนบน ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งในแง่ของการพาณิชย์ วัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนาในช่วงยุคทองสำริด หรือประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล

นำท่านชม หมู่บ้านรวงผึ้ง (The Beehive Village) หมู่บ้านที่สร้างหลังคาทรงโคนขึ้นด้วยหินลักษณะคล้ายคลึงกับรวงผึ้ง ตัวโครงบ้านสร้างขึ้นจากดินโคลน ขึ้นโครงด้วยเสา และพอกด้วยมูลวัว บ้างอาจมีการเจาะรูเพื่อเป็นช่องระบายอากาศเพื่อให้มีอากาศไหลเวียนถ่ายเทเข้าตัวบ้าน เชื่อกันว่าการสร้างบ้านลักษณะนี้เป็นอิทธิพลจากชนม์เผ่า Bantu ซึ่งมีรกรากออยู่บริเวณระหว่างทะเลทรายซาฮาร่าและทวีปแอฟริกา 

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนอะตาเติร์ก (Ataturk Dam) (ระยะทาง 114 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  หรือชื่อเดิมคือ เขื่อนคาราบาบา (Karababa Dam) สร้างขึ้นจากหิน ด้วยจุดประสงค์เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าและเพื่อทดน้ำสู่ที่ราบ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1983 และเสร็จสิ้นภายใน 7 ปีเมื่อปี ค.ศ.1990 โดยอ่างเก็บน้ำเบื้องหลังเขื่อนอะตาเติร์กเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความจุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นลำดับ 3 ของโลก ที่ความจุ 48,700 ล้านลูกบาศก์เมตร

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองอดิยามาน (Adiyaman) (ระยะทาง 56 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งก่อนมุ่งหน้าสู่ ภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) 

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก 
​ที่พัก EUPHRAT NEMRUT/ OR HILTON GARDEN INN ADIYAMAN หรือเทียบเท่า
วันที่ 6ภูเขาเนมรุต - ดิยาบากีร์ - มาร์ดิน
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) หรือภูเขาเทพเจ้า ภูเขาเนมรุตสูงอยู่ที่ระดับ 2,134 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งบนยอดเขารายล้อมด้วยรูปปั้นหัวคนมากมาย ซึ่งคาดว่าเป็นสุสานกษัตริย์ตั้งแต่สมัยราว 100 ปีก่อนคริสตกาล โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่า กษัตริย์ Antiochus ที่ 1 แห่งอาร์เมเนีย ได้มีคำสั่งให้สร้างสุสาน ซึ่งประกอบด้วยรูปปั้นจำลองของตน สูงราว 8-9 เมตร รูปปั้นสิงโตและนกอินทรีย์ เป็นคู่ๆ รวมไปถึงรูปปั้นเทพต่างๆตามตำนานกรีกและอาร์เมเนีย ซึ่งภายหลังถูกทำลายลงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทำให้ส่วนหัวกับส่วนตัวถูกแยกออกจากกัน เรียงรายเป็นหย่อมๆล้อมรอบบริเวณภูเขาเนมรุต ภูเขาเนมรุตถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของประเทศตุรกีโดย UNESCO เมื่อปี ค.ศ.1987 

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดิยาบากีร์ (Diyarbakir) (ระยะทาง 169 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  หนึ่งในหัวเมืองหลักทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี มีประชากรอาศัยราว 2.5 ล้านคน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไทกรีส (Tigris River) โดยประชากรที่อาศัยในเมืองนี้มีทั้งชาวตุรกีและชาวเคิร์ด

นำท่านชม กำแพงเมืองดิยาบากีร์ (Diyarbakir City wall / Fortress) ซึ่งในอดีตใช้เป็นป้อมปราการป้องกันเมืองจากข้าศึก โดยกำแพงเมืองได้แบ่งเป็นสองชั้น สร้างขึ้นครั้งแรกราว 297 ปีก่อนคริสตกาลโดยชาวโรมันตามคำสั่งของจักรพรรดิคอนแสตนติอุสที่ 2 และถูกต่อเติมเรื่อยมา ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยหินภูเขาไฟ และครั้งหนึ่งถูกขนานนามโดยเหล่าแม่ทัพว่าเป็น ป้อมปราการดำ “The Black Fortress” เป็นหนึ่งในกำแพงเมืองโบราณยุคก่อนคริสตกาล ซึ่งยังคงถูกรักษาสภาพไว้ได้เป็นอย่างดีจวบจนถึงยุคปัจจุบัน กำแพงเมืองดิยาบากีร์ครั้งหนึ่งถูกนำไปเทียบชั้นเป็นรองเพียงกำแพงเมืองจีนในแง่ของกำแพงป้องกันเมือง นอกจากนี้กำแพงเมืองดิยาบากีร์ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของประเทศตุรกีโดย UNESCO เมื่อปี ค.ศ.2015

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สุเหร่าประจำเมืองดิยาบากีร์ (The Great Mosque of Diyabajir) หนึ่งในสุเหร่าศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆของดินแดนเมโซโปเตเมีย สุเหร่าถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.639 และถูกใช้งานช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นโบสถ์แห่งนักบุญเซนต์จอห์น และภายหลังแปลงกลับเป็นสุเหร่าใน ปี ค.ศ. 1091 ซึ่งหลากหลายส่วนได้รับแรงบันดาลใจและมีอิทธิพลด้านสถาปัตยกรรมคล้ายคลึงกับสุเหร่าอุมันยะฮ์แห่งนครดามัสกัสของประเทศซีเรีย 

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองมาร์ดิน (Mardin) (ระยะทาง 85 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก 
ที่พัก HILTON GARDEN INN ADIYAMAN หรือเทียบเท่า
วันที่ 7มาร์ดิน - ฮาซานเคียฟ - วาน
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชม Zinciriye Medresesi หนึ่งในอาคารอนุรักษ์ประจำเมืองมาร์ดิน ปัจจุบันเป็นวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1385 กลุ่มอาคารแห่งนี้ประกอบด้วยมัสยิดและหลุมศพของผู้ที่มีความสำคัญทางศาสนา ซึ่งมีการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบอิสลามได้อย่างลงตัวออกมามีความงดงามอย่างยิ่ง

นำท่านถ่ายรูปกับ สุเหร่าอูลูแห่งเมืองมาร์ดิน (Mardin Grand Mosque / Ulu Mosque) ตัวอย่างสถาปัตยกรรมในยุคอาร์ทูคิดช่วงศตวรรษที่ 12 (ยุคที่ปกครองโดยราชวงศ์เติร์กเมนิสถาน) ตัวอาคารสร้างขึ้นด้วยหินเจียระและโดมถูกสร้างด้วยการเป่าและเซาะร่อง แต่ได้รับความเสียหายอย่างหนักครั้งสงครามที่เกิดขึ้นจากชาวเคิร์ดช่วงปี ค.ศ.1832 ปัจจุบันได้รับการบูรณธบางส่วนให้คงสภาพดีเหมือนเดิม

นำท่านถ่ายรูปเบื้องล่างกับ ปราสาทมาร์ดิน (Mardin Castle) ตั้งอยู่เหนือตัวเมืองมาร์ดินบนหน้าผาหินอันสูงชัน สร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ยุคสมัยโรมัน อายุราว 3000 ปี จากนั้นมีการต่อเติมช่วงศตวรรษที่ 15 เพื่อรองรับการลี้ภัยของชาวเมืองในยุคสงคราม

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย

นำท่านชม อารามดูรูซาฟาราน (Deyrulzafaran Monastery) หรืออารามแซฟฟรอน (Saffron Monastery) อารามซีเรียนออร์โธดอกซ์ของชาวคริสต์ ตั้งอยู่นอกเมืองมาร์ดินระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร โดยท่านสังฆราชแห่งคริสตจักรออร์โธดอกซ์ได้ย้ายถิ่นพำนักมาประจำอยู่ที่แห่งนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1160 หลังจากถูกขับไล่ออกจากเมืองอันตาคยา ทั้งนี้การพักอาศัยของพระสังฆราชได้สิ้นสุดลงเมื่อปี ค.ศ.1932 และย้ายไปเมืองโฮมและเมืองดามัสกัสในประเทศซีเรียในที่สุด กลุ่มอาคารแห่งนี้ถูกบ่งชี้ด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วง 493 ปีก่อนคริสตกาล และได้รับความเสียหายจากสงคราม ซึ่งภายหลังได้รับการบูรณะภายนอกขึ้นใหม่ช่วงปี ค.ศ.2007

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาซานเคียฟ (Hasankayf) (ระยะทาง 112 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  หมู่บ้านโบราณเล็กๆที่มีความสวยงาม ตัวเมืองถูกแบ่งเป็นสองส่วนโดยแม่น้ำไทกริส ซึ่งถูกประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติโดยรัฐบาลตุรกีตั้งแต่ปี ค.ศ.1981 ปัจจุบันผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นชาวเคิร์ด ก่อตั้งรกรากครั้งแรกยุคสมัยโรมัน และถูกช่วงชิงการปกครองมาหลายยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็น ไบเซนไทน์ อาร์ทูคิด อัยยูบิดส์ และมองโกล อย่างไรก็ตาม เมืองที่คงเสน่ห์แห่งนี้ยังประสบสภาวะเสี่ยงจมใต้บาดาลจากแผนการก่อสร้างเขื่อนในอนาคต

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองวาน (Van) (ระยะทาง 334 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก 
ที่พัก BUYUK URARTU / OR TAMARA HOTEL / OR DOUBLETREE HILTON หรือเทียบเท่า

วันที่ 8วาน - เกาะอัคดาม่า (Akdamar Island) - ป้อมปราการแห่งเมืองวาน
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือสู่เกาะอัคดาม่า (Akdamar Island) ห่างจากฝั่งประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่บนเกาะราว 0.7 ตารางกิโลเมตร เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 จากจำนวนเกาะทั้งหมด 4 เกาะแห่งทะเลสาบวาน ทะเลสาบบนที่ราบสูบระดับ 1,640 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และยังเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศตุรกีด้วย

นำท่านชม โบสถ์แห่งไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ (Cathedral of the Holy Cross) โบสถ์โบราณสไตล์อาร์เมเนียนอะพอสโตลิค สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.915 สร้างขึ้นเพื่อเป็นคริสตจักรแห่งราชสำนักเพื่อกษัตริย์ Vaspurakan และต่อมารับใช้เป็นที่นั่งของ Catholicosate แห่ง Aghtamar ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ 

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย

นำท่านชม ป้อมปราการแห่งเมืองวาน (Van Citadel / Fortress of Van) ป้อมปราการที่สร้างขึ้นจากหินโดยชนม์เผ่าโบราณ Urartu ซึ่งคาดการณ์ว่าอาศัยอยู่ในย่านนี้ช่วง 860-590 ปีก่อนคริสตกาล ตั้งอยู่บนหน้าผาที่สูงชัน ส่วนล่างของผนังสร้างขึ้นจากหินบะซอลต์ และส่วนอื่นๆสร้างขึ้นจากอิฐโคลน หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีการบันทึกว่าป้อมปราการแห่งนี้ไม่ได้ถูกใช้ทางการทหาร แต่หากถูกใช้เพื่อการอาศัยและการปกครองเมืองที่อยู่ภายเบื้องล่างเสียมากกว่า

​16.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินวาน (Van) เพื่อเตรียมตัวขึ้นเที่ยวบินในประเทศสู่อิสตันบูล
​18.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 2751 (***สายการบินบริการอาหารว่างระหว่างเที่ยวบิน)
​21.05 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอิสตันบูล
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
ที่พักRAMADA TEKSTILKENT / OR RAMADA ALIBEYKOY หรือเทียบเท่า 
วันที่ 9อิสตันบูล - ช้อปปิ้ง
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านข้ามฟากสู่ฝั่ง เอเชียของเมืองอิสตันบูล ในเขตคาร์ดิกอย (Kardikoy) หนึ่งในอาณาเขตชุมชนที่ประชากรหนาแน่นและมีสีสันที่สุดเขตหนึ่งในมหานครอิสตันบูล คาร์ดิกอยตั้งอยู่บนคาบสมุทรอนาโตเลี่ยน ซึ่งเต็มไปด้วยเขตที่อยู่อาศัย และร้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรงหนัง โรงละครโอเปร่า ร้านหนังสือ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากมาย นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของในกลางการรถไฟ และท่าเรือของประเทศอีกด้วย อีกทั้ง มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในกรุงอิสตันบูล นามว่า มหาวิทยาลัยมาห์มาร่า ก็ยังตั้งอยู่ในอาณาเขตคาร์ดิกอย

นำท่านชมบริเวณตัวเมือง สัมผัสกลิ่นอายของการใช้ชีวิตแบบชาวตุรกี และอิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ ฝั่งยุโรป ได้เวลานำท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง และร้านขนม Turkish Delight  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

​กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
​บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าอิสตินพาร์ค (Istinye Park) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แห่งนครอิสตันบูลที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ทั้งสินค้าแบรนด์เนมยุโรปและแบรนด์ท้องถิ่น อาทิเช่น ARMANI, C&A, CHANEL, DIOR, GAP, GUCCI, H&M, HERMES, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, MARK & SPENCER, MANGO, PRADA, ZARA และแบรนด์อื่นๆมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ

​17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองอิสตันบูล 
ค่ำอิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำภายในสนามบินอิสตันบูล
วันที่ 10กรุงเทพฯ
01.25 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง)   สายการบินฯ มีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
15.00 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าภาษีในประเทศตุรกี
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 16 USD)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 USD)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 10 วัน เท่ากับ 30 USD)
 • รวมทิปสามรายการข้างต้น = USD70 หรือเท่ากับประมาณ 2,300 บาท (โดยค่าทิปจะขอเรียกเก็บพร้อม invoice ยอดเต็ม)
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในแต่ละโรงแรม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • งวดที่1: สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากทำการจอง
 • งวดที่2: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด   ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (เฉพาะกรณีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น)  (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)   (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 21-43 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 1-20 วัน)
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 


  ***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจำนวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 4,000 บาท)
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย 
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy