ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE618 : ทัวร์ตุรกีตะวันออก ภูเขาเนมรุต (ภูเขาหน้าคน) พิพิธภัณฑ์ซุกมาโมเสก 7 วัน 4 คืน (QR)

DE618 : ทัวร์ตุรกีตะวันออก ภูเขาเนมรุต (ภูเขาหน้าคน) พิพิธภัณฑ์ซุกมาโมเสก 7 วัน 4 คืน (QR)

Anemon Hotel Konya
Hampton by Hilton Hotel
Hilton Garden Inn Hotel
Kolin Hotel

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกสนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น.

พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน  P  ประตู 6 สายการบิน  Qatar Airways เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง

วันสองสนามบินสุวรรณภูมิ - กุรงโดฮา - เมืองอาดาน่า - เมืองกาซิแอนเทป
01.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 837
05.25 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)
07.20 น.ออกเดินทางสู่ เมืองอาดาน่า โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 438 
11.25 น.

เดินทางถึง สนามบิน เมืองอาดาน่า หลังขากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกาซิแอนเทป Gaziantep (ระยะทาง 309 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นศูนย์กลางของระบบเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคตะวันออกของตุรกี เป็นแหล่งผลิตถั่วพิทตาชิโอมากเป็นอันดับหนึ่งของตุรกี

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น      
พักที่ โรงแรม Hamton by Hilton Hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สามเมืองเก่ากาซิแอนเทป - พิพิธภัณฑ์โมเสก - เมืองซานลิอุรฟา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมย่าน เมืองเก่ากาซิแอนเทป Gaziantep Buyuksehir Belediyesi และ Copper Bazaar เป็นย่านเมืองเก่าและเป็นตลาดขายสินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกภาชนะต่าง ๆ ที่ทำมาจากดีบุก ทองแดง เครื่องเงิน แล้วนำมาแกะสลักเป็นลวดลายต่าง ๆ สวยงามมาก ระหว่างทางท่านจะได้เห็น Han หรือที่พักแรมของพวกกองคาราวานค้าขายในสมัยก่อน สินค้าที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ใช้กันภายในประเทศ และเป็นสินค้าส่งออกไปตามประเทศที่อยู่ในกลุ่มตะวันออกกลางทั้งหมด

จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ซุกมา โมเสก Zeugma Moziak Muzesi

พิพิธภัณฑ์ซุกมา โมเสก ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้จัดแสดงชิ้นงานโมเสกได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด มีชิ้นงานโมเสกที่สวยงามมากมายหลายชิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดและโด่งดังไปทั่วโลก คือ ยิปซี ความน่าสนใจกับผลงานยิปซีชิ้นนี้คือ ดวงตาของนางยิปซีนี้ เมื่อท่านมองหรือจ้องตากับนางแล้ว ไม่ว่าท่านจะเดินไปทางไหนดูราวกับว่าดวงตาของนางยิปซีท่านนี้จะชายตามองมายังท่านอยู่ตลอดเวลา นี่ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางด้านงานศิลปะในสมัยโบราณที่สร้างสรรค์ผลิตผลงานออกมาสู่ชาวโลกได้อย่างน่าทึ่ง ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ซุกมาโมเสก แห่งนี้ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์โมเสกที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในโลก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซานลิอุรฟา Sanliurfa (ระยะทาง 143 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง)

เมืองซานลิอุรฟา เป็นเมืองเก่าที่มีความสำคัญกว่า 1,200 ปี ก่อนคริสตกาล เมืองซานลิอุรฟาแห่งนี้เป็นเมืองแรกที่ให้อิสระแก่ประชากรในการนับถือศาสนา วิหารของพวกนับถือเทพเจ้าจะถูกเปลี่ยนมาเป็นโบสถ์ยิว จากโบสถ์ยิวจะถูกเปลี่ยนมาเป็นโบสถ์คริสต์ แล้วท้ายสุดก็จะถูกเปลี่ยนมาเป็นสุเหร่าในที่สุดในอดีตเคยถูกปกครองมาหลายอาณาจักร จึงทำให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น Babylonians, Sumerians, Armenians, Persians, Macedonians, Romans และสุดท้ายถูกปกครองด้วยอาณาจักร Byzantines เป็นผลให้สถาปัตยกรรมของที่นี่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่อื่น และที่สำคัญในศาสนาคริสต์และอิสลาม ถือว่า เมืองซานลิอุรฟา เป็นเมืองสำคัญทางศาสนาเป็นอันดับ 4 รองมาจาก Mecca, Medina และ Jerusalem ตามบันทึกในคัมภีร์ Bible และ Qur’an

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักที่ โรงแรม  Hilton Garden Inn Hotel 5 ดาว   หรือเทียบเท่า
วันสี่เมืองอาดิยามาน - เมืองคาห์ตา - เมืองอาดิยามาน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ปราสาทอุรฟา Urfa Castle  ด้านบนของปราสาทแห่งนี้เมื่อมองลงมาด้านล่างท่านจะเห็นวิวแบบ 360 องศา โดยรอบเมืองซานลิอุรฟา ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมืองนี้

ปราสาทอุรฟา Urfa Castle  ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองซานลิอุรฟา อยู่บนเชิงเขา Damlacik เป็นป้อมที่สร้างขึ้นในยุคโรมันและอยู่มาได้จนถึงยุคของออตโตมัน มีหอคอยจำนวน 25 แห่ง ด้านบนของปราสาทจะมีเสาอยู่ 2 ต้น ที่เห็นเด่นเป็นตระหง่าน กำแพงของป้อมพวกคริสเตียนสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 812 เพื่อป้องกันพวกอาหรับที่มารุกราน ต่อมาได้รับการบูรณะโดยพวกครูเสด ในอดีตเคยเป็นพระราชวัง  Molla, Gezer Pasha และ  Mehmet Pasha

จากนั้นนำท่านเดินลงจากปราสาทสู่ด้านล่างเพื่อเข้าชม ถ้ำอับราฮัม Abraham’s Cave และ The Legendary Pool of Sacred Fish

ถ้ำอับราฮัม Abraham’s Cave และ The Legendary Pool of Sacred Fish ตามความเชื่อของชาวมุสลิม กล่าวไว้ว่า ถ้ำแห่งนี้เป็นที่ที่อับราฮัม (นบี อิบรอฮีม) ได้อาศัยอยู่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี โดยพระเจ้าได้เนรมิตให้น้ำนมที่ใช้ดื่มกินสำหรับเด็กทารกนั้นออกมาจากปลายนิ้วของอับราฮัมเอง เมื่ออับราฮัมเติบใหญ่เป็นบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นอย่างมาก และเป็นบุคคลที่เชื่อมั่นในพระองค์อัลเลาะห์ เพียงองค์เดียวเท่านั้น ในยุคนั้นกษัตริย์เนมรุตโกรธแค้นที่อับราฮัมได้เข้ามาทำลายรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ที่กษัตริย์เนมรุตนับถึง จึงได้มีบัญชาให้จับอับราฮัมมาทำการประหารชีวิต โดยการยิงลงมาจากเสาคู่ด้านบนของปราสาทอุรฟา ให้ยิงลงมาที่ด้านล่างที่จุดไฟเตรียมไว้สำหรับรอเผาอับราฮัม หวังจะให้อับราฮัมเสียชีวิตในกองไฟที่ร้อนแรง แต่พระเจ้าได้เนรมิตให้เปลวไฟที่ลุกโชตช่วงเหล่านั้นได้กลายเป็นน้ำ และท่อนฟืนได้กลายเป็นปลา บริเวณนี้จึงกลายเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่อยู่อาศัยของปลาคาร์ป และปลาเทร้า โดยมีความเชื่อกันว่าถ้าใครได้เห็นปลาเผือกในสระน้ำนี้จะได้เป็นผู้ที่ได้ขึ้นสวรรค์ 

นำท่านชม สุเหร่า ฮาลิล เออ ราห์มาน Halil Ur Rahman หรือบางครั้งก็เรียกกันว่า สุเหร่าของอับราฮัม Abraham Mosque สร้างในสมัยของ Ayyubibs ปี 1211 ภายในสุเหร่าได้มีการตกแต่งอย่างสวยงามตระการตา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาห์ตา Kahta เตรียมตัวพบกับประสบการณ์ใหม่ล่าสุดของนักท่องเที่ยวตัวจริง

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเนมรุต Mount Nemrut  ถือเป็นไฮไลท์ที่สำคัญอีกที่หนึ่งในพื้นที่แถบนี้ มีนักท่องเที่ยวบางท่านพูดว่า “เมื่อกล่าวถึงสถานที่ที่สวยที่สุดในโลกสำหรับกานชมพระอาทิตย์ขึ้น กับ พระอาทิตย์ตกดินแล้ว ภูเขาเนมรุต จะต้องเป็นหนึ่งในสถานที่แห่งนั้น” คำพูดเหล่านี้จะเป็นจริงหรือไม่ท่านเท่านั้นจะเป็นผู้ตัดสินด้วยตัวท่านเอง  

ภูเขาเนมรุต Mount Nemrut เป็นภูเขาสูงประมาณ 2,134 เมตร มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องรูปสลักขนาดใหญ่ที่สร้างในศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาลให้แก่หลุมฝังศพที่อยู่บนยอดเขา เป็นสุสานของกษัตริย์แอนติโอนุส ที่ 1 ธีโอส แห่ง คอมมาจเน Antiochus I Theos of Commagene โดยมีรูปสลักขนาดใหญ่ สูงประมาณ 8-9 เมตร ของพระองค์เองยืนเด่นตระหง่านอยู่ และมีรูปสลักของสิงโต 2 ตัว รูปนกอินทรีย์ 2 ตัว และรูปสลักของเทพเจ้ากรีก, เทพเจ้าอาร์เมเนียน Aremenian Godes และเทพเจ้าเปอร์เซี่ยน ผสมผสานกันอยู่ทั่วไป อาทิเช่น เฮอร์คิวลิส วาฮาน Hercules Vahagn ซุส-อารามาสต์ Zeus-Aramazd หรือ โอโรมาสเดส Oromasdes

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอดิยามาน Adiyaman

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักที่ Kolin Hotel  5 ดาว  หรือเทียบเท่า
วันห้าเมืองอาดิยามาน - เมืองอารามานมาราส - เมืองอาดานา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคารามาน มาราส Kahraman Maras (ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) ให้ท่านได้แวะร้านขายรองเท้า เป็นร้านขายรองเท้าธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เนื่องจากเป็นร้านที่ผลิตรองเท้าให้กับภาพยนตร์ฮอลลี่วู้ด หลายๆ เรื่อง เช่น Lord of The Ring เป็นต้น 

เมืองคารามาน มาราส Kahraman Maras เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในฐานะ เมืองต้นกำเนิดของไอศกรีมที่มีชื่อเสียงของตุรกี ไอศกรีมที่เหนียวหนึบ เข้มข้น จนต้องใช้มีดและส้อมเวลาจะรับประทาน ให้ท่านได้เลือกซื้อ ไอศกรีมที่มีชื่อเสียงนี้ด้วย นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาด Copper Bazaar เป็นตลาดเก่าแก่ที่ชาวบ้านนำของมาขาย สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นพวก ขนเกาะ อาหารแห้ง เครื่องเทศต่าง ๆ สินค้าที่ทำด้วยมือไม่ได้ใช้เครื่องจักร เช่น การทำอาร์นบนหลังม้า ลา และการทำถลุงภาชนะที่ทำมาจาก ทองแดง ดีบุก สังกะสี เครื่องเงิน 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอาดาน่า Adana อีกครั้ง (ระยะทาง 195 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักที่  Anemon Hotel 5 ดาว  หรือเทียบเท่า
วันที่หกเมืองอาดาน่า - กรุงโดฮา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน อาดาน่า เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร 

12:25 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 439 
16:15 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)
17.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 826 
วันที่เจ็ดเมืองอาดาน่า - กรุงโดฮา
03.55 น.เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว Qatar Airways  (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 30 ก.ก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
 • ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
 • เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 5 วัน รวมเท่ากับ 25 USD)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 6  วัน รวมเท่ากับ  18 USD)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
 • การชำระเงิน
  • งวดที่1: สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 10,000.- บาท  ภายใน 3 วันหลังจากทำการจอง
  • งวดที่2: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด  ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปีใหม่ 45 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจำ 10,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 26-44 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน หักค่ามัดจำ 10,000+ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-25วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปีใหม่ 4-19วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
  ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 ท่าน จะต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุดเนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • โรงแรมระดับ 5 ดาว ที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากับมาตรฐาน 5 ดาว สากล ระดับของโรงแรที่ระบุนั้นเป็นการจัดอันดับของการท่องเที่ยวตุรกี
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • ตั๋วเครื่องบินนี้เป็นราคาโปรโมชั่น ออกตั๋วแล้วไม่สามารถทำ refund ได้ ทุกกรณี
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
 • ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 29 ก.ย. 2560) **

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868, 098-828-5266
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy