ทัวร์ตุรกี กรีซ เกาะซานโตรินี่ [บินตรง+บินภายใน 2 ขา+ล่องเรือสำราญทะเลเอเจียน] เที่ยวตุรกี

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE978 : ทัวร์ตุรกี กรีซ เกาะซานโตรินี่ [บินตรง+บินภายใน 2 ขา+ล่องเรือสำราญทะเลเอเจียน] 10 วัน 7 คืน (TK)

DE978 : ทัวร์ตุรกี กรีซ เกาะซานโตรินี่ [บินตรง+บินภายใน 2 ขา+ล่องเรือสำราญทะเลเอเจียน] 10 วัน 7 คืน (TK)
Turkish Airlines (TK)

ANATOLIA HOUSE CAVE HOTEL
Charisma Deluxe Hotel
LYCUSRIVER TERMAL HOTEL
PARK INN ISTANBUL HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ - อิสตันบูล
18.00 น

พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบินสุวรรณภูมิโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางทำผ่านขั้นตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ

21.45 น.  เหินฟ้าสู่ อิสตันบูล เที่ยวบินที่ TK065 สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง)
วันที่ 2อิสตันบูล - เทศกาลทิวลิป - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - โบส์เซนต์โซเฟีย - พระราชวัง โดลมาบาเช่ - ตลาดสไปซ์
04.00 น. 

เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

หลังจากนั้นนำทุกท่านสู่ เมืองอิสตันบูล นำท่านเดินทางชม เทศกาลดอกทิวลิป ณ Emirgan Park ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่สวยที่สุดและ  มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศตุรกี โดยที่ช่วงระหว่างเดือน เมษายน-กลางเดือน พฤษภาคม ของทุกๆ ปี ณ สวนสาธารณะแห่งนี้จะมีจัดงานเทศกาลดอกทิวลิป ให้ทุกท่านได้สัมผัสดินแดนที่เป็นต้นกำเนิดดอกทิวลิปของโลกอย่างแท้จริง ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายภาพดอกทิวลิป หลากสี หลายสายพันธุ์ นับเป็นล้าน ๆ ดอก ได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง ชื่อนี้ได้มาจากกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน  และถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่  ซึ่งเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาหเม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใช้เวลาสร้างทั้งหมด 7 ปีและชมสนามแข่งม้าโบราณของชาวโรมัน “ฮิบโปโดรม” จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต

จากนั้นนำชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย St. Sophia ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบแซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทม์ เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้เปลี่ยนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมัสยิด แต่ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในสมัย เคมาล อะตาเติร์ก หลังจากที่เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่มีต่อคริสต์ศาสนา 

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านล่องเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara)โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างเริ่มตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าช่องแคบนี้เป็นจุดพบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย  ขณะที่ล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเชหรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น 

นำท่านชม พระราชวัง โดลมาบาเช่ (Dolmabache Palace) พระราชวังแห่งนี้สร้างโดย สุลต่านอับดุล เมอจิท ซึ่งเป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทางวัฒนธรรม และทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมาน

จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดสไปซ์มาร์เกต อิสระให้ท่านได้ชมบรรยากาศของตลาดอียิปต์โบราณ ท่านสามารถเลือกซื้อของท้องถิ่นได้ในราคาย่อมเยาว์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันขึ้นชื่อของตุรกีอย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย ได้เวลาสมควร

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรม PARK INN ISTANBUL HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่ 3อิซเมียร์ - คูซาดาซี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบินอิสตันบูล
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิชเมียร์ (Izmir) โดยเที่ยวบิน TK 2318
11.05 น. เดินทางถึง สนามบินสนามบินอิชเมียร์ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

เมืองอิซเมียร์ (Izmir) ตั้งอยู่ทางปลายสุดทางตะวันตกของคาบสมุทรอานาโตเลีย (Anatolia) หรือที่เรามักเรียกกันว่า เอเชียไมเนอร์ (Asia Minor) ปัจจุบันเมืองอิซเมียร์นั้นถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีอายุเก่าแก่มากกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศตุรกี ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่รอบๆอ่าวขนาดใหญ่ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขา อีกทั้งยังถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างพลุกพร่านไปด้วยผู้คน รวมไปถึงถนนที่ค่อนข้างกว้าง อาคารกระจกและศูนย์ช็อปปิ้งที่ทันสมัย นั่นจึงส่งผลให้เมืองมีบรรยากาศของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนยุโรปมากกว่าตุรกีแบบดั้งเดิม อิสระให้ท่านชมเมืองและเก็บภาพประทับใจ

เที่ยง    บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี

นำท่านสู่ หมู่บ้านออตโตมัน ดั้งเดิม ชมอารยะธรรมและบ้านเรือนสมัยแบบเก่าของสมัยออตโตมันที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ และเลือกชมซื้อสินค้าพื้นเมือง ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก  Charisma Deluxe Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 4โรงงานเครื่องหนัง - ล่องเรือสำราญทะเลสู่กรีซ - เกาะพัตมอสกรีซ (ค้างคืนบนเรือ)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเยี่ยมชม โรงงานเครื่องหนัง (Leather Jacket Factory) ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

จากนำท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือคูซาดาซี ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจเช็คเอกสาร กระเป๋าสัมภาระการเดินทางเพื่อขึ้นเรือสำราญท่องทะเลเอเจียน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมบริการเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
13.00 น. 

เรือสำราญ เริ่มล่องออกจากฝั่ง ซึ่งท่านจำเป็นต้องเข้าร่วมฟังการสาธิตการใช้เสื้อชูชีพแผนผังบนเรือ และขั้นตอนอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นข้อบังคับเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของทุกท่าน เรือสำราญล่องทะเลเอเจียน มุ่งหน้าสู่ เกาะกรีก ให้ท่านชื่นชมความงดงามและวิวทิวทัศน์ของท้องทะเลเอเจียน หรือพักผ่อนในห้องพักส่วนตัวตามอัธยาศัย

16.30 น.  

เรือจอดเทียบท่าเกาะ Patmos ประเทศกรีซ พัตมอส ถูกกล่าวขานว่าเป็นเกาะแห่งคัมภีร์พระธรรมในคริสต์ศาสนาเล่มสุดท้าย (The Island of Apocalypse) หรือเมืองเยรูซาเล็มแห่งทะเลเอเจียน เป็นเกาะซึ่งนักบุญจอห์น  (St. John) ได้รับนิมิตรจากพระผู้เป็นเจ้าให้เขียนคัมภีร์พระธรรมเล่มสุดท้ายจากนิมิตรที่ได้รับ ปัจจุบันอารามของนักบุญจอห์นบนเกาะพัตมอสนี้ ได้กลายเป็นที่ซึ่งคริสต์ศาสนิกชนในนิกายออร์โธดอกซ์ และคริสเตียน (ตะวันตก) ต้องเดินทางมายังเกาะศักดิ์แห่งนี้เพื่อแสวงบุญ อีกทั้งเป็นสถานที่ตากอากาศยอดนิยมของผู้ที่รักผืนทรายและแสงแดดด้วย 

 
ค่ำ   

รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมบริการเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกชม การแสดงโชว์ที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไม่ซ้ำกัน) หรือเลือกที่จะนั่งฟังเพลงไพเราะหวานซึ้งที่ เลาจน์ หรือบาร์ต่างๆ หรือเลือกที่จะสนุกสนานกับการเต้นรำที่ห้องดิสโก้เธค และเครื่องเล่มเกมต่าง ๆ

21.30 น. เรือออกจากท่าเรือเกาะพัตมอส ล่องสู่ เกาะครีต พักค้างคืนในห้องเคบินส่วนตัวของท่านบนเรือสำราญ
ที่พักค้างคืนในห้องเคบินส่วนตัวของท่านบนเรือสำราญ 
วันที่ 5ล่องเรือสำราญ เกาะครีต - เกาะซานโตรีนี่ (ค้างคืนบนเรือ)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารบนเรือสำราญ
07.30 น.  

เรือเข้าจอดเทียบท่า Herkalion เมืองท่าของเกาะครีต (Crete) ใหญ่ที่สุดในบรรดาเกาะกรีก และใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของบรรดาเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะประวัติศาตร์ที่ได้รับการจารึกไว้มาอย่างยาวนานมาแต่โบราณกาล และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศ กล่าวกันว่าเกาะครีต เป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมตะวันตกที่เก่าแก่ที่สุดประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสต์กาล เป็นเกาะสถานที่กำเนิดของซุส กษัตริย์แห่งเทพทั้งหมดในโบราณกาล อิสระให้ท่านเดินชมเมืองอารยธรรมตะวันตกอันเก่าแก่และโบราณสถานต่าง ๆ ในตัวเมือง

12.00 น. 

เรือออกจาก ท่าเรือเกาะครีต  รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยขณะที่เรือสำราญนำท่านล่องไปในท้องทะเลมุ่งหน้าสู่ เกาะซานโตรีนี

16.00 น. 

เรือเข้าเทียบท่าที่ตั้งอยู่แนวฝั่งลากูนของเกาะสวรรค์ ซานโตรีนี่ (Santorini) เป็นพื้นที่ส่วนที่เหลือหลังจากการประทุระเบิดครั้งที่หนักหน่วงที่สุดของภูเขาไฟประมาณ 3,600 ปีที่ผ่านมา เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของหมู่เกาะคิคลาเดส เกาะซานโตรินี่ (Santorini) นี้เป็นเกาะที่ดังมากๆ ของประเทศกรีซ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะ Crete ในทะเล Aegean ด้วยความที่มีเอกลักษณ์ ของสถาปัตยกรรม ที่โดดเด่น มาก 

หมายเหตุ ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริมไปยังเกาะซานโตรินี่ ท่านละ 65 ยูโร โดยรถบัสจะนำท่านเดินทางไปตามถนนเลียบเกาะ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ท่านได้เห็นภาพวิวทิวทัศน์ของท้องทะเลเอเจียน และเกาะเล็กเกาะน้อยร่ายเรียงกระจัดกระจายถัดออกไป ชั้นหินลาวาที่ฉาบบนหินผาอย่างงดงาม

จากนั้นจะนำท่านสู่ หมู่บ้านเอีย (Oia) ซึ่งอยู่ปลายเกาะด้านตะวันตก บ้านเรือน โบสถ์ ในสถาปัตยกรรมสไตล์ไซดลาดิกทาสีขาวตัดสีฟ้าแสนงดงาม ตั้งลดหลั่นไล่ระดับตามหน้าผาสูงชัน

จากนั้นให้ท่านลงเดินสำรวจภายในหมู่บ้านที่เป็นตรอกซอกซอยเล็กๆ ถนน (cobble-stone streets)โรยด้วยหินกรวดตามแบบฉบับของยูโรป ท่านสามารถเดินชมวิว หรือเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย

จากนั้นไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านสู่ จุดชมวิวพระอาทิตย์ ลับขอบฟ้า ที่ว่ากันว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดของ ซานโตรีนี และ เมดิเตอร์เรเนียน ให้ท่านเก็บภาพประทับใจต่อ

จากนั้นไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านเดินทางสู่ เมืองธีร่า (Thira) เมืองที่ตั้งอยู่ริมเขาคาลเดอร่า เป็นทิวทัศน์ที่น่าประทับใจยิ่งนัก ตรอกซอยเต็มไปด้วยร้านค้าของที่ระลึก และร้านกาแฟ ซึ่งท่านสามารถนั่งจิบกาแฟ มองดูผู้คนที่ขวักไขว่ผ่านไปมา หรือทอดสายตาไกลออกไปยังเกาะกามีเนส เกาะภูเขาไฟสีทึม ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณอ่าวคาเดอร่า พร้อม ๆ กับอิ่มเอมกับบรรยากาศโดยรอบ เมื่อได้เวลาอันควรแล้ว นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ

ค่ำ   

รับประทานอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารแบบบุฟเฟต์พร้อมบริการเครื่องดื่มณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

จากท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ ที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไม่ซ้ำกัน) หรือเลือกที่จะนั่งฟังเพลงไพเราะหวานซึ้งที่เลาจน์ หรือบาร์ต่างๆ หรือเลือกที่จะสนุกสนานกับการเต้นรำที่ห้องดิสโก้เธค และเครื่องเล่นเกมต่าง ๆ

22.00 น. เรือออกจากท่าเรือ เกาะซานโตรีนี่ (Santorini)  ล่องสู่ เมืองเอเธน (Athens, Greece ) 
ที่พัก ค้างคืนในห้องเคบินส่วนตัวของท่านบนเรือสำราญ 
วันที่ 6เมืองเอเธน - เมืองฮโครโพลิส - วิหารพาเธนอน - เกาะมิโคโนส (ค้างคืนบนเรือ)
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารบนเรือสำราญ
06.00 น.  

เรือเข้าจอดเทียบท่าที่ท่า เรือพีราอุส (Piraeus)

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ โดยรถบัส ท่านจะได้ชมเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ ถึงแม้ว่าความยิ่งใหญ่ของเอเธนส์จะมีแค่เพียง 50 ปี แต่มรดกของเมืองโบราณมีให้เห็นเด่นชัด ชมจัตุรัสรัฐธรรมนูญ(Syntagma Square), อาคารัฐสภา, สุสานทหารนิรนามที่มีการ์ดที่แต่ชุด Evzones,

จากนั้นผ่านชม ศาลาว่าการเมืองเอเธนส์ สนามกีฬาขนาดใหญ่กลางกรุงเอเธนส์ ต้นกำเนิดของกีฬาโอลิมปิคในปัจจุบันและสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคในปี 2004

แล้วนำท่านชม เมืองอโครโพลิส (ACROPOLIS) ที่ตั้งอยู่สูงเหนือเมืองขึ้นไปประมาณ 200 ฟุต (61 เมตร) ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สง่างามและยิ่งใหญ่ที่สุดท่ามกลางสิ่งก่อสร้างทั้งหลายในกรีก ท่านจะได้ชมซากแห่งความยิ่งใหญ่ของเมืองที่เคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรีก

ผ่านประตูทางเข้า โพรเพอเลีย สร้างด้วยหินอ่อนที่ได้มาจากภูเขาเพนเทลิคอน

ชมความงามของ เสาไอโอนิค 8 ต้น ที่คงอยู่ในสภาพที่ไม่บุบสลาย

ชม วิหารพาเธนอน วิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพธิดาพรหมจรรย์ ชมจัตุรัสรัฐธรรมนูญ หนึ่งในสองจัตุรัสหลักของเมือง อิสระให้ท่านเก็บภาพระทับใจ เมื่อได้เวลาอันควรแล้ว

นำท่านเดินทางกลับสู่ เรือสำราญ

เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมบริการเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
14.00 น.  เรือออกจากท่าเทียบเรือ Piraeus อิสระตามอัธยาศัยขณะที่เรือสำราญนำท่านล่องไปในท้องทะเลมุ่งหน้าสู่ เกาะมิโคโนส
18.30 น.  

เรือเข้าเทียบท่าที่มิโคโนส (Mykonos, Greece)  เกาะและหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวผู้ไปเยือนประเทศกรีก และเป็นหนึ่งในหมู่เกาะคิคลาเดสอันเป็นที่ชื่นชอบของคนสมัยใหม่

อิสระให้ท่านเดินชม โฮร่า ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมิโคโนส ลัดเลาะไปตามถนนที่เรียงรายไปด้วยร้านค้า โรงแรมแบบบูติก เก็บบันทึกภาพประทับใจในบรรยากาศที่สวยแปลกตา

ชม ความสวยงามของ Windmill กังหันลมโบราณที่ตั้งรับลมทะเลที่ปัจจุบันเหลือเพียง 7 หลังเท่านั้น

ท่านสามารถเดินชม ย่าน Chora หรือย่านเมืองเก่าที่มีความงดงามประกอบด้วย บ้านเรือนสีขาวทุกหลัง ตัดกับโบสถ์และท้องฟ้า ระเบียง ดอกไม้อันเป็นภาพพื้นเมืองที่หาชมได้ยาก ท่านสามารถชมจุดที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดริมทะเลอีเจี้ยน ที่มีบรรยากาศคล้ายคลึงกับนครเวนิส ในอิตาลี จนได้ถูกขนานนามว่า Little Venice

อิสระให้ท่านเลือกชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ก่อนได้เวลาเดินทางกลับขึ้นเรือจนได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ เรือสำราญ 

ค่ำ  

รับประทานอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารบนเรือสำราญ

หลังรับประทานอาหารค่ำให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ ที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม หรือเลือกที่จะนั่งฟังเพลงไพเราะหวานซึ้งที่ เลาจน์ หรือบาร์ต่างๆ หรือเลือกที่จะสนุกสนานกับการเต้นรำที่ห้องดิสโก้เธค หรือสนุกกับเครื่องเล่นเกมต่าง ๆ

23.30 น.  เรือออกจากท่ามิโคโนสเพื่อล่องทะเลเอเจียนสู่ น่านน้ำตุรกี 
ที่พักค้างคืนในห้องเคบินส่วนตัวของท่านบนเรือ
วันที่ 7คูซาดาซี (ตุรกี ) - ปามุคคาเล่
เช้า   

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารบนเรือสำราญ

หมายเหตุ- กรุณาจัดเตรียมแพ็คและติดฉลากกระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้วนำไปวางไว้ที่ตำแหน่งและตามกำหนดที่ทางเรือได้กำหนดไว้ และนำให้แนะนำให้ท่านทำการเช็คเอาท์ เคลียร์/ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แล้วเสร็จก่อนเรือเข้าเทียบท่า

 
07.30 น.  

เรือจอดเทียบท่า เมืองคูซาดาสิ (Kusadasi) ประเทศตุรกี ได้เวลาอำลาเรือสำราญ 

นำท่านชม เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีที่สุดเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวไอโอเนียน (Ionian) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมืองขึ้นที่นี่เมื่อประมาณ 1,000 ปี ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์ อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน

นำท่านเข้าชมและเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่า ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว

ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส (The Temple of Artemis) ซึ่งถือว่าเป็น 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณ

ชม โรงละครกลางแจ้ง (Theater) ที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 25,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้

ชม ห้องอาบน้ำแบบ โรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ ชมบ้านเศรษฐีในสมัยก่อนที่ประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องหลากสีปูพื้นอย่างสวยงาม

ชม ห้องสมุดโบราณเซลซุส (Library of Celsus) ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) หรือเรียกว่าปราสาทปุยฝ้าย  เป็นเมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผาผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ที่ซึ่งในอดีตกาลชาวกรีกเชื่อว่าน้ำพุร้อนดังกล่าวสามารถรักษาโรคได้ โดยกษัตริย์แห่งเพอร์กามัม อูเมเนส ที่ 2 จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิส (Hierapolis) ที่มีความหมายว่า เป็นเมืองศักดิ์สิทธ์ล้อมรอบ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรม LYCUSRIVER TERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 8คอนย่า - คัปปาโดเจีย
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) อดีตเมืองหลวงของอาณาจักร เซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 - 1308 รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบนี้

ระหว่างทางนําท่านชมตวามสวยงามของ Oblook lake ซึ่งเกิดจากอุกาบาตได้ตกลงมาจึงเกิดเป็นธรรมชาตินับพันปี “คาราวานสไรน์” ที่พักแรมและที่แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

เดินทางสู่  เมืองคัปปาโดเจีย เป็นเมืองที่อยู่ระหว่างทะเลดำกับภูเขาเทารุส เป็นดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี  เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดิน จนได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี และยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญมาแต่โบราณกาลเพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกีไปจรดประเทศจีน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทางของภูมิภาคตอนกลางของตุรกี   ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตตามชนบทและทัศนียภาพที่สวยงามของทุ่งหญ้าสลับกับภูเขาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคัปปาโดเจีย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ (บุฟเฟ่ต์)  ณ  โรงแรม

**นำท่านชมการแสดงพื้นเมืองระบำหน้าท้อง**
ที่พัก 

ANATOLIA HOUSE CAVE  HOTEL หรือเทียบเท่า

* หมายเหตุ: กรณีห้องพักของโรงแรมถ้ำเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 9คัปปาโดเจีย - เกอเรเม - อุชหิซาร์
05.00 น.  

สำหรับท่านที่สนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ 

**(ทัวร์นั่งบอลลูนนี้ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์  ค่าขึ้นบอลลูนท่านละ 240 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ชำระด้วยเงินสด และราคา 250 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิต บริษัทตัวแทนผู้ให้บริการทัวร์บอลลูนในตุรกี มีประกันภัยให้กับทุกท่าน แต่สำหรับประกันภัยที่ทำจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท  ดังนั้นการเลือกซื้อ Optional Tourรายการนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละท่าน)**

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม  นครใต้ดิน (underground city) ซึ่งเกิดจาการขุดเจาะพื้นดินลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจียในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกที่ที่ต้องการเข้ามายึดครองดินแดนนี้เพื่อประโยชน์ทางการค้า และชาวโรมันจากทางตะวันตก ด้วยเหตุผลเดียวกัน รวมทั้งต้องการที่จะหยุดยั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนแถบนี้ด้วย โดยชั้นล่างที่ลึกที่สุด ลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบทุกอย่าง ทั้งห้องโถง, ห้องนอน, ห้องน้ำ, ห้องถนอนอาหาร, ห้องครัว, ห้องอาหาร, โบสถ์, ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเย็นสบาย หน้าร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส และด้วยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไปในตัส ทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกจากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านของนกพิราบ โดยชาวบ้านได้ขุดเจาะโพรง เจาะรูเอาไว้ให้นกมาอยู่อาศัยเพื่อจะได้เก็บขี้นกพิราบไป

 
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองอุชิซาร์ เป็นพื้นที่ที่มีจุดเด่นคือภูเขาขนาดใหญ่มีรูพรุนเหมือนรวงผึ้ง รายล้อมไปด้วย หินทรงกระโจม กรวยคว่ำ และเจดีย์เต็มไปหมด ที่สำคัญก็คือส่วนหนึ่งของหินเหล่านี้มีคนอาศัยอยู่ภายใน ในลักษณะ“บ้านถ้ำ” มาช้านานนับจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเข้าไป”ภายในหิน โดยไม่มีการ“ทุบทำลายหิน”เหล่านี้ทิ้งเพื่อปรับพื้นที่ให้ราบเรียบแต่อย่างใด ส่วนบ้านที่ปลูกสร้างขึ้นใหม่ก็ทำอย่างกลมกลืน ไม่ทำลายทัศนียภาพ นับเป็นการอยู่อาศัยกับธรรมชาติอย่างอิงแอบพึ่งพิงที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง

ชม การสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผา ของแบบดั้งเดิมของชาวคัปปาโดเกีย

จากนั้นนำท่านสู่ หุบเขาพาซาแบค (Pasabag) ท่านจะได้ชมธรรมชาติแปลกตาของกลุ่มภูเขาหินเป็นรูปกรวยมีหมวกวางอยู่ข้างบนแปลกตาสวยงามมากไม่มีที่ใดเหมือน อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจได้เวลาอันสมควร

นำท่านเข้าชม โรงงานผลิตพรม (Carpet School & Factory) ชมวิธีการทอพรมแบบดั้งเดิมซึ่งถือได้ว่าเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของตุรกี

จากนั้นนำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ง ให้ท่านได้มีเวลาเลือกชื้อของฝากต่างๆ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน Kayseri 

19.35 - 21.15 น.เดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล เที่ยวบินที่ TK2021 (บินภายในประเทศ)
ค่ำ **อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย **
วันที่ 10อิสตันบูล - กรุงเทพ 
01.25 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 068 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)
15.00 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพและความประทับใจ  

เงื่อนไขในการจอง

 • ราคานี้สำหรับผู้โดยสาร 30 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอเก็บค่าทัวร์เพิ่ม  ท่านละ 5,000 บาท 
 • ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินชั้นประหยัด  (กรุงเทพ-อิสตันบูล-กรุงเทพ ) และรวมตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 2 เที่ยว
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีเรือ , ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกีและกรีซ
 • ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยวพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทางตามที่ระบุในรายการ ยกเว้นทัวร์เสริมบนเรือสำราญ   
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ , น้ำดื่มวันละ 1 ขวด 
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ   
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์   
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง หรือ ค่าวีซ่าเชงเก้น(กรีซ) ท่านละ 2,900 บาท 
 • ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
 • ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน 
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ-ทิปหัวหน้าทัวร์-ทิปไกด์ท้องถิ่น (ท่านละ 100 USD/คน/ทริป) ชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ  
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • รับจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 เดือน พร้อมชำระครั้งแรกมัดจำท่านละ 20,000 บาท  ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทาง 30 วัน 
 • เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน    สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ 
 • การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ไม่ถึงจำนวนอย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี  
 • ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบใดๆในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญ-หาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ 
 • ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตรา ค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง (ท่านที่พักเดี่ยวกรุณาชําระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม)  
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้นในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นต้นกรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ำหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ( ICAO ) 
 • หากท่านซื่อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนําขึ้นเครื่องได้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 • สําหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิÍของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง ( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) ในบางรายการทัวร์ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศนำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกินกระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะ

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy