โปรแกรมทัวร์ตุรกี ริเวียร่า [บินตรง+บินภายใน 2 ขา] เที่ยวตุรกี

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE979 : โปรแกรมทัวร์ตุรกี ริเวียร่า [บินตรง+บินภายใน 2 ขา] 8 วัน 6 คืน (TK)

DE979 : โปรแกรมทัวร์ตุรกี ริเวียร่า [บินตรง+บินภายใน 2 ขา] 8 วัน 6 คืน (TK)
Turkish Airlines (TK)

Double Tree By Hilton Hotel Coventry
Kalsedon Minia Cave Hotel สไตล์ถ้ำ
Parion Kolin Hotel
Pullman Wyndham Quinta
Signature Blue Resort

ท่องดินแดนมหัศจรรย์แห่งอัญมณีแห่งโลก 2 ทวีป ผสมผสานกันระหว่างเอเชียเเละยุโรป 

โปรแกรมตุรกีที่จัดสรรอย่างสมบูรณ์แบบ การันตีว่าคุ้มค่า  ไม่เหนื่อย เที่ยวครบทุกเมืองสวย

บินตรงสู่อิสตันบูลกับสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ พร้อมบินในประเทศตุรกีอีก 2 เที่ยวบิน

พักโรงแรมถ้ำ 5 ดาว สุดคลาสิคที่คัปปาโดเกีย 2 คืน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – อิสตันบูล – เมืองไคเซอร์รี่ - เมืองเนฟเชียร์
05.00 น.

พบกันที่เคาน์เตอร์เช็คอิน N ประตู 7 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง

07.50 น. 

ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 59 (บินตรง) (ใช้เวลาในการบินประมาณ 10.05 ชั่วโมง)

13.55 น.

เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเที่ยวบินภายในประเทศ

16.05 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองไคเซอร์รี่ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2014 (ใช้เวลาในการบินประมาณ 1.25 ชั่วโมง)

17.30 น.เดินทางถึงสนามบิน เมืองไคเซอร์รี่ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองเนฟเชียร์ Nevsehir (ระยะทางประมาณ 74 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.20 ชั่วโมง)
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก 

พักค้างคืน ที่ Kalsedon Minia Cave โรงแรมสไตล์ถ้ำ


!! หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถ้ำเต็ม จะเปลี่ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 

วันที่ 2เมืองคัปปาโดเกีย
Optional Tour

แนะนำโปรแกรมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ Optional Tour

 

บอลลูน ทัวร์ Balloon Tour สำหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณมุมสูง ทัวร์นี้ จำเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยจะมีรถท้องถิ่นมารับที่โรงแรมไปยังจุดปล่อยบอลลูน ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 280-300 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินสด และ 300-320 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิต เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด

 

รถจี๊บ ทัวร์ Jeep Tour สำหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมรถจี๊บ ทัวร์นี้ จำเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น.-06.00 น. โดยจะมีรถท้องถิ่นมารับที่โรงแรม เพื่อชมความสวยามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณภาคพื้นดิน ที่รถเล็กสามารถที่จะตะลุย ลัดเลาะไปได้ โดยใช้เวลาอยู่บนรถจี๊บ ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊บ อยู่ที่ท่านละ 120 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (120USD) โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนั่งรถจี๊บ ทัวร์ ดั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน

 

รถเอทีวี ทัวร์ ATV Tour สำหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมรถเอทีวี ทัวร์นี้ จำเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น.-06.00 น. โดยจะมีรถท้องถิ่นมารับที่โรงแรม เพื่อชมความสวยามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณภาคพื้นดิน ที่รถเล็กสามารถที่จะตะลุย ลัดเลาะไปได้ โดยใช้เวลาอยู่บนรถจี๊บ ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊บอยู่ที่ท่านละ 110 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (110USD) โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนั่งรถจี๊บ ทัวร์ ดั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน

 

รถ คลาสสิค Classic Car สำหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมรถ คลาสสิค คาร์นี้ จำเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น.-06.00 น. โดยจะมีรถท้องถิ่นมารับที่โรงแรม เพื่อชมความสวยามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณภาคพื้นดิน โดยที่รถ คลาสสิคนี้ จะมีเจ้าหน้าที่เป็นคนขับรถ พาท่านนั่งไปยังจุดถ่ายภาพสวย ๆ เห็นวิวบอลลูน ขึ้นเป็นแบคกราวน์ด้านหลัง เป็นภาพที่สวยงามมาก ๆ โปรแกรมรถ คลาสสิค คาร์ กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองคัปปาโดเกียแห่งนี้ รถ 1 คัน สามารถนั่งได้ 3-4 คน โดยใช้เวลาอยู่บนรถจี๊บ ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊บอยู่ที่ท่านละ 100 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (100USD) โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนั่งรถจี๊บ ทัวร์ ดั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน

 

คำแนะนำ สำหรับท่านที่เลือกซื้อทัวร์ ท่านที่เมารถ กรุณารับประทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อย ครึ่งชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง ควรแจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบ ตั้งแต่ก่อนวันเดินทาง (ตั้งแต่อยู่ที่ประเทศไทย เพื่อเตรียมยามาจากประเทศไทย) กิจกรรมนี้ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ์ เข้าร่วมทัวร์โดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่Goreme Open Air Museum ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ้ล Apple Church ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ

 

ภูเขารูปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ โรงงานพรม เป็นโรงงานทอพรมที่มีชื่อเสียงของตุรกี จะได้ชมกรรมวิธีการสาธิตการทอพรม ชมขั้นตอนต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของพรมตุรกี ให้ท่านได้เลือกซื้อพรมที่มีคุณภาพเป็นที่ระลึก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Bizim Ev Restaurant

 

เป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการตกแต่งร้าน การออกแบบหน้าตาของอาหารที่เป็นเฉพาะตัว

จากนั้นนำท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูนครใต้ดินไคมัคลีมีชั้นล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาพาซาแบก Pasabag Valley หรือ หุบเขาพระ Monks Valley เป็นหินเนินทรงสูงใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายหัวเห็ด 3 หัว รูปร่างแปลกตา จากนั้นเดินทางสู่ หุบเขานกพิราบ Pigeon Valley เป็นหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรูเพื่อให้นกพิราบได้เข้าไปไปทำรังอาศัยอยู่ ในสมัยก่อนนั้นชาวเมืองใช้นกพิราบเป็นผู้ส่งสารในบริเวณที่อยู่อาศัยเหล่านั้น ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาอชิซาร์ Uchisar Valley ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านหน้า เป็นหุบเขาจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาแห่งนี้จะมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปทั่วทั้งภูเขาบริเวณนั้น เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย อุชิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นอุชิซาร์ มีไว้ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เพื่อใช้สอดส่องข้าศึกที่จะมารุกราน อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัย จากนั้นให้ท่านได้แวะชม โรงงานเพชร และ โรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย 

ค่ำ  

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรเคีย

ที่พัก 

พักค้างคืน ณ Kalsedon Minia Cave โรงแรมสไตล์ถ้ำ


!! หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถ้ำเต็ม จะเปลี่ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!

วันที่ 3เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า - เมืองอันตาเลีย
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 243 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งแรกของพวกเติร์กบนแผ่นตุรเคีย ในช่วงปี 1071-1275 ทำให้สถาปัตยกรรมแบบเซลจุกดั้งเดิมมีให้เห็นอย่างโดดเด่นที่นี่ และยังเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของนิกายเมฟเลวี ที่ถือกำเนิดมาจากการก่อตั้งของ เมฟลาน เจลาลุดดิน ผู้ซึ่งเป็นกวีเอกชาวอัฟกานิสถาน ที่ทำให้ชาวคริสต์จำนวนไม่น้อยหันมาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม เขาจึงเปรียบเสมือนผู้วิเศษในสายเหล่าบรรดาสาวก ทุกๆ กลางเดือน ธันวาคม ของทุกปี โรงแรมในเมืองคอนย่าจะถูกจองเต็มเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเหล่าสาวกของนิกายเมฟลาวี จะมาร่วมพิธีซีมา หรือ การเฉลิมฉลองเพื่อร่วมรำลึกถึง เมฟลานา เจลาลุดดิน โดยการเต้นรำ เดอร์วิช ทุกคนจะนุ่งกระโปรงสีขาวบานกรอมเท้า หมุนตัวเข้ากับเสียงดนตรี ระหว่างทางให้ท่านได้แวะพักเปลี่ยนอิริยาบถด้วยถ่ายภาพบริเวณกำแพงที่ทอดยาว และ ซุ้มประตูทางเข้าของ Caravansarine สถานที่พักแรมของพ่อค้าชาว เติร์ก สมัยออตโตมัน

เที่ยง

รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันตาเลีย Antalya (ระยะทางประมาณ 271 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Mediterranean Sea ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี เป็นอีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถย้อนกลับไปประมาณ 150 ปีก่อนคริสตกาล สำหรับตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนที่ราบชายฝั่งแคบๆ ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและท้องทะเลอันงดงาม จนนักท่องเที่ยวที่เคยมาเยือนล้วนให้การยกย่องว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งตุรกี” ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองนั้นก็มีทั้งส่วนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ถือว่ามีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

นำท่านชมความสวยงามของ เมืองอันตาเลีย Antalya ชมความงดงามของอนุสาวรีย์โบราณ รวมถึงกำแพงเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์” Hidirlik Tower อีกหนึ่งหอคอยที่มีความสำคัญ ซึ่งสร้างขึ้นจากหินสีน้ำตาลอ่อนเพื่อใช้เป็นป้อมปราการ หรือ ประภาคารในอดีต ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ เป็นหอคอยทรงกลมที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นและเป็นจุดหมายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง ปัจจุบันหอคอยถูกล้อมรอบไปด้วยร้านกาแฟและร้านอาหารมากมาย จากนั้นนำท่านสู่ ประตูเฮเดรียน Hadrian’s Gate ประตูชัยซึ่งสร้างขึ้นตามชื่อของจักรพรรดิโรมันเฮเดรียน Roman Emperor Hadrian ในช่วงศตวรรษที่ 2โดยประตูนั้นถูกสร้างขึ้นในรูปแบบทรงโค้ง จำนวน 3 ประตู ซึ่งถือว่าเป็นประตูที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศตุรกีอีกด้วย จากนั้นนำท่านชม ท่าเรือโบราณ Old Habour ซึ่งปัจจุบันท่าเรือแห่งนี้ได้ถูกปรับปรุงให้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวโดยยังคงเค้าโครงเดิมไว้ จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน Mediteranian Boat Trip เจ้าของสมญานาม “ริเวียร่าแห่งตุรกี” ให้ท่านได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยการล่องเรือที่ตกแต่งคล้ายกับเรือโจรสลัด เรือจะพาท่านลัดเลาะไปตามหน้าผาต่างๆ ที่มีโรงแรมระดับ 5 ดาว สร้างเรียงรายอยู่ตามหน้าผา และที่พลาดไม่ได้เรือจะพาท่านล่องไปชมน้ำตกที่ไหลจากหน้าผาไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน นับว่าเป็นความแปลกใหม่ ซึ่งแตกต่างจากน้ำตกทั่วๆไปในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะไหลลงด้านล่างจะเป็นลำธารน้ำ นับว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวอย่างท่านไม่ควรพลาด 

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
ที่พัก  พักค้างคืน ณ Double Tree by Hilton Hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคีย 
วันที่ 4เมืองอันตาเลีย – เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคูซาดาซึ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทาง 244 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988

เที่ยง    

รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle โดยลักษณะที่โดดเด่นของ ปามุคคาเล่ Pamukkale เป็นเนินเขาสีขาวโพลน เนื่องจากที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยส่วนประกอบของแคลเซี่ยม มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิดจากน้ำพุร้อนที่นำแคลเซี่ยมคาร์บอเนตมาตกตะกอน โดยบ่อน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้นี่เองที่ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้น ๆ หลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซี่ยมทำให้เกิดเป็นแห่งหินสีขาวราวกับหิมะไหลหลั่นเป็นทางน้ำยาว ที่มีความสวยงามมาก ๆ ปัจจุบันนี้ ปามุคคาเล่เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนปามุคคาเล่ ในปี พ.ศ. 2531 จากนั้นนำท่านสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองชายฝั่งทะเลชมวิวพระอาทิตย์ตก มีรีสอร์ทและโรงแรมที่สวย มีชายหาดทอดยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นที่รู้จึกสำหรับเมืองช้อปปิ้ง กิจกรรมทางน้ำ และ เมืองบันเทิงยามค่ำคืน ถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยของเราก็ต้องเป็นภูเก็ต หรือ พัทยา นั่นเอง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวที่มองหาเมืองที่สนุกนานริมชายฝั่งทะเล

บ่าย

นำท่านชมความงามของ น้ำตกลาร่า ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของเมืองอันทาเลียโดยน้ำตกเกิดจากแม่น้ำดูเดน1ในแม่น้ำสายสำคัญของประเทศทุกท่านจะได้ชมสายธารที่ไหลเป็นคลองยาวไหลผ่านโตรกหินหลายชั้น ก่อให้เกิดเป็นน้ำตกหลายชั้นหลายตอน บางตอนลักษณะเหมือนกับลำธารเล็กๆ จนไปสิ้นสุดที่หน้าผาหินริมทะเลก่อนจะตกลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนกลายเป้นน้ำตกอีกจุดที่มีความสวยงามมาก

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พักพักค้างคืน ที่ Signature Blue Resort 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคีย
วันที่ 5เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองชานัคคาเล่
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus (ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที) อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสำคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างขึ้นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย ต่อด้วยร้านขนมหวนที่ขึ้นชื่อ Turkish Delight เป็นของฝากคนที่อยู่เมืองไทย

เที่ยง

รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ Canakkale (ระยะทางประมาณ 425 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 5.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองชายฝั่งทะเล

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พักพักค้างคืน ที่ Parion Kolin Hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคีย 
วันที่ 6เมืองชานัคคาเล่ - กรุงอิสตันบูล
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

จากนั้นนำท่านถ่ายภาพคู่กับ ม้าไม้แห่งกรุงทรอย Trojan Statue at the waterfront อันโด่งดัง เป็นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนั้น สร้างขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลในมหากาพย์อีเลียดได้เห็นด้วยตาของตนเองอีกด้วย ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล Istanbul (ระยะทาง 310 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4.30 ชั่วโมง)

เที่ยง     

พิเศษ !!! รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Seven Hill Restaurant

เป็นร้านอาหารที่เหล่าบรรดาเหล่า Blogger และ Celebrity ทั้งหลายต่างก็ให้การยอมรับว่า เป็นร้านอาหารที่มีวิวที่สวยที่สุดในอิสตันบูล

นำท่านเข้าชมสถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค้ำที่สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น นำท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิ่ง จากนั้นนำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque (ถ่ายภาพด้านอก เนื่องจากปิดปรับปรุง) ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน

ซึ่งทำเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ

 

นำท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 และเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ ซึ่งห้องที่โด่งดังและเป็นที่สนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ำค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึ ด้ามประดับมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์สำคัญเรียกความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ระหว่างทางเดินทางที่มุ่งหน้าสู่ประตูทางเข้าพระราชวังทอปกาปึ ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับ สวนกุหลาบกึลฮาเน Gulhane Park ในภาษาตุรกี แปลว่า บ้านสวนกุหลาบ House of Roses Park ช่วงเดือน เมษายน ของทุกปี บริเวณสวนกุหลาบแห่งนี้ จะถูกเปลี่ยนเป็น สวนดอกทิวลิป บานสะพรั่ง คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้ถ่ายเป็นที่ระลึก ส่งท้ายกันด้วยช้อปปิ้งย่าน จัตุรัสทักซิมสแควร์ Taksim Square ตั้งอยู่ใน ย่านเบโลกลู Beyoglu ในเขตยุโรปของนครอีสตันบูล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และถือเป็นหัวใจของนครอีสตันบูล สมัยใหม่ เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมสาธารณะ เช่น ขบวนพาเหรด ในการเฉลิมฉลองปีใหม่ หรือการพบปะทางสังคม มีสถานบันเทิง ร้านค้าตกตกแต่งหลากหลายสไตล์ คาเฟต์นั่งชิลด์ ชิลด์ เป็นถนนที่ไม่เคยหลับใหล จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ไฮไลท์ที่สำคัญของ Taksim Square อีกอย่างหนึ่งก็คือ รถรางสีแดงแสด ที่วิ่งจากจัตุรัสทักซิมไปตามถนนใกล้กันกับสถานีทูเบล ซึ่งเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่เก่าแห่งหนึ่งในกรุงอิสตันบูล

(เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดบริการอาหารเย็น)

ที่พัก

พักค้างคืน ที่ Pullman Wyndham Quinta 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคีย  

วันที่ 7กรุงอิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือยอร์ช ช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลดำ The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทั้งสองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้

 

นำท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน

ส่งท้ายก่อนอำลา ตุรเคียไปต่อกันที่ ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ

13.00 น.นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร
16.50 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 58 (ใช้เวลาในการบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง)

วันที่ 8กรุงเทพฯ
06.20 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

*ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลงแต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น**

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ 135,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง CONFIRM เท่านั้น)

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์

   

 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)

 • ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว

 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ,ค่าภาษีประเทศตุรเคีย

   

 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม

   

 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรม

 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)

 • น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวดต่อท่าน

   

 • เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าชักรีด, ค่าโทรศัพท์,ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (80 USD)

สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็น ผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องแทนจะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า

 

กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้

 

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 30 กก) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง HAND CARRY (น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.)

เงื่อนไขการจองทัวร์

การชำระเงิน

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากทำการจอง

งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

 

กรณียกเลิกการจองทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 44 วัน หักเงิน 20,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 50 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01 - 29 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% (สงกรานต์-ปีใหม่ 40 วัน)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

 

เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ท างทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง

 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคำาใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่นถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง

 

ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

 

หากในคณะของท่านมีผู้ต้องคอยดูแลเป็นพิเศษที่ต้องนั่งรถเข็น WHELLCHAIR, เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัวหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและสมาชิกภายในครองครัวของท่านจะต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครองครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นที่จะต้องคอยดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy