ทัวร์ทิเบต ลาซา นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก เที่ยวทิเบต

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE791 : โปรแกรมทัวร์ทิเบต ลาซา นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 8 วัน 7 คืน (TG)

DE791 : โปรแกรมทัวร์ทิเบต ลาซา นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 8 วัน 7 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

CROWNE PLAZA CHENGDU HOTEL
INTERCONTINENTAL HOTEL
SHERY HOTEL
TIANFU JIUDING INTERNATIONNAL HOTEL

ชมพระราชวังโปตาลากง มรดกโลกเลื่องชื่อแห่งทิเบต
สัมผัสการนั่งรถไฟไต่หลังคาโลก ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
ดูการสนทนาธรรม ณ วัดเซรา

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE791-00117-24 พ.ค. 67Thai Airways (TG)89,900จองด่วน
DE791-00231 พ.ค.-07 มิ.ย. 67Thai Airways (TG)89,900จองด่วน
DE791-00319-26 มิ.ย. 67Thai Airways (TG)89,900จองด่วน
DE791-00410-17 ก.ค. 67Thai Airways (TG)89,900จองด่วน
DE791-00521-28 ก.ค. 67Thai Airways (TG)89,900จองด่วน
DE791-00809-16 ส.ค. 67Thai Airways (TG)119,900จองด่วน
DE791-00923-30 ส.ค. 67Thai Airways (TG)119,900จองด่วน
DE791-00613-20 ก.ย. 67Thai Airways (TG)89,900จองด่วน
DE791-00717-24 ก.ย. 67Thai Airways (TG)89,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่หนึ่งกรุงเทพฯ - เมืองเฉินตู - วังแพะเขียว
07.00 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข3 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้องรับละอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
10.15 น.  เหินฟ้าสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 618 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
14.25 น.  

ถึงท่าอากาศยาน เมืองเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉินตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
*** เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ***

นำท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว Qingyang Palace ชมแพะทองเหลืองที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เชง  คนจีนมีเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบายอวัยวะส่วนใดของร่างกาย ให้นำมือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากอาการป่วยทันที

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก TIANFU JIUDING INTERNATIONNAL HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่สองเมืองเฉินตู – เมืองลาซา (บินภายในประเทศ) - เข้า Check In – เขาเหย้าหวังซาน
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เหินฟ้าสู่ นครลาซา โดยเที่ยวบิน CA 4401 นครเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต “ดินแดนหลังคาโลก”  ศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายทิเบต ตั้งอยู่ที่ระดับความ สูง 3,660 เมตร บนสองฝั่งของแม่น้ำเคียซู (KYICHU หรือ แม่น้ำลาซา) อันเป็นสาขาของแม่น้ำยาร์หลุงจางป๋อ (แม่น้ำพรหมบุตร) ที่ไหลผ่านทิเบตไปทางตะวันออกลงใต้สู่อ่าวเบงกอลของอินเดีย  

เดินทางถึง สนามบินเมืองลาซา ที่ระดับความสูง 3,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่พำนักของผู้ดำรงตำแหน่งดาไลลามะ หลังผ่านพิธีการทางสนามบินและรับสัมภาระเรียบร้อย

เดินทางเข้าสู่ เมืองลาซา (ใช้เวลาประมาณ 2 ช.ม.) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์ที่งดงาม แวดล้อมด้วยทิวเขาสูงและสายน้ำยาร์หลุงจางป๋อ (แม่น้ำพรหมบุตร) ชมบ้านเรือนชนพื้นเมืองที่คงเอกลักษณ์ความเป็นทิเบต

*** ไฟท์บินภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนวันเดินทางอีกครั้ง ***

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านสู่ เขาเหย้าหวังซาน ซึ่งเขาเหย้าหวังซานมีการแกะสลักพระคัมภีร์อักขระทิเบตบนหน้าผา มีการเก็บรักษาไว้อย่างดีมาก เป็นถ้าที่มีประวัติกว่าพันปี บนภูเขาทางตะวันออกเฉียงใต้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า
วันที่สามพระราชวังโปตาลากง (ไฮไลท์) – วัดเซรา - วัดโจคัง - ถนนแปดเหลี่ยม
เช้า  

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านเข้าชม พระราชวังโปตาลากง ( POTALA PALACE )  **ห้ามนำน้ำดื่มและกล้องถ่ายรูป เข้าในพระราชวัง** เป็นสถานที่เลื่องชื่อติดอันดับโลก แรกของประเทศจีน(CHINA’S WORLD HERITAGE) สร้างขึ้นในสมัย  พุทธศตวรรษที่ 13 เนื้อที่ 120,000 ตร.ม. ตั้งอยู่บนยอดเขามาร์โปรี(เขาแดง) เป็นอาคาร 13 ชั้น มีห้องต่างๆเกือบ 1,000 ห้อง และมีเสาค้ำยันอยู่กว่า 15,000 ต้น สร้างโดยกษัตริย์ซองเซินกัมโปทรงมีพระบัญชาให้สร้างขึ้นใน ศตวรรษที่ 7 สำหรับพระมเหสี 2 องค์ ที่เป็นชาวจีนและชาวเนปาล ต่อมาใช้เป็นสถานศึกษาพระธรรม ดาไลลามะทุกพระองค์ทรงพำนักที่นี่ในฐานะผู้นำของประเทศและศาสนา เมื่อมองจากด้านบนของพระราชวังโปตาลา ท่านสามารถชมทัศนียภาพหุบเขาและเมืองลาซาได้ชัดเจน
(ขอแนะนำให้ทุกท่านเข้าชมเมื่อท่านได้เดินทางเข้าชมแล้วจะทำให้ท่านรู้สึกปรับสภาพร่างกายได้ดีขึ้น)

เที่ยง  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเที่ยวชม วัดเซรา วัดศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสามของพุทธศาสนาวัชรยานนิกายเกลุก  สร้างขึ้นในปี  ค.ศ. 1419 ตั้งอยู่บนพื้นที่อดีตที่ตั้งของกระท่อมพระซองฆาปา  ใช้ศึกษาธรรมและปฏิบัติกรรมฐานอยู่หลายปี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยสงฆ์หลายสาขาวิชา มีพระจำพรรษาอยู่ประมาณ 300 รูป ชมสถาปัตยกรรมลักษณะผสมผสานอันยิ่งใหญ่น่าชม

จากนั้นเที่ยวชม วัดต้าเจาหรือวัดโจคัง (JOKHANG TEMPLE) เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับการยอมรับจาก THE UNITED : EDUCATIONALให้เป็น WORLD CULTURAL HERITAGES สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 พร้อมกับพระราชวังโปตาลากง โดยกษัตริย์ซองเซินกัมโป (SONGSTEN GAMBO) กษัตริย์องค์แรกที่รับศาสนาพุทธเข้าสู่ทิเบตวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำที่องค์หญิงเหวินเฉิง (WENCHENG)ทรงอาราธนามายังทิเบตสู่ ตลาดแปดเหลี่ยม หรือ ถนนแปดเหลี่ยม  ตั้งอยู่หน้าวิหารโจคัง เป็นตลาดทิเบตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองลาซา  โดยมีความยาว 800 เมตร ชาวทิเบตมีความเชื่อว่า ถนนแปดเหลี่ยมนี้ เป็นเส้นทางจงกรม จากชาตินี้สู่ชาติหน้าได้ รวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของชาวทิเบต และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย งานฝีมือต่าง ๆ ที่ชาวทิเบตนำมาวางขายรายรอบถนนสายนี้ ถนนสายนี้ยังมีร้านค้าต่าง ๆ ที่เป็นของชาวเนปาลและชาวอินเดียจะขายสินค้านำเข้า เช่น  พรมถัก หมวก ร้องเท้า ผ้าประดับประตู เครื่องเงิน อัญมณี ฯลฯ

ค่ำ  

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ทะเลสาบยามดก - คาโนลา กราเซียร์ – นครซีกาเซ่
เช้า  

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบที่ได้ชื่อว่าใสสะอาดที่สุด ทะเลสาบยามดก (YAMDROK LAKE หรือ ทะเลสาบหยังจัวง) เป็นทะเลสาบหนึ่งในทะเลสาบสามภพของชาวทิเบตสูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,400 เมตรทุกปีจะมีคนนับแสนไปประกอบพิธีล้างบาป  ในอดีตเคยเป็นสถานที่สู้รบกับพวกยุโรป ชมทิวทัศน์ภูเขา, ที่ราบทุ่งหญ้า, ฝูงแกะ, ฟาร์มวัว, พันธุ์ไม้หลากสีสันและหมู่บ้านชนพื้นเมืองตลอดเส้นทาง

เที่ยง  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ชมความงามของ คาโนลา กราเซียร์ ที่ระดับความสูง 5,036 เมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ SHIGATSE ของทิเบต ธารน้ำแข็งสีขาวที่วางพาดอยู่บนกำแพงภูเขา

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง นครซีกาเซ่ เป็นนครระดับจังหวัดในเขตปกครองตนเองทิเบตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีพื้นที่ 179,903 ตร.กม. สถานที่ทำการรัฐบาลตั้งอยู่ในเขตซัมจุบเจ นครซีกาเซ่นั้นเป็นทั้งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม ของเขตโฮ่วจ้าง

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  SHERY HOTEL  (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าวัดทาชินลุนโป – นั่งรถไฟกลับสู่เมืองลาซา
เช้า  

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางไปยัง วัดทาชินลุนโป หรือวัดจาสือหลุนปู้  ซึ่งเป็นที่พำนักของพระในตำแหน่งปัญเชนลามะในสมัยต่างๆ และเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซีกาเซ่ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับที่สองของเขตปกครองตนเองทิเบต

10.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
12.40 น.

จากนั้นนำท่านเดิน กลับสู่เมืองลาซาโดยรถไฟ ขบวนที่ C942 ถึงเมืองลาซา เวลา  15.00 น.

จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก 

INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

*** จัดเตรียมกระเป๋าสัมภาระเพื่อเตรียมขึ้นรถไฟ ในวันรุ่งขึ้น ห้ามนำมีด ของมีคม กรรไกรตัดเล็บ สเปย์ ขึ้นบนรถไฟ ***

วันที่หกเมืองลาซา – นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า

นำท่านเดินทางโดยรถไฟขบวนที่ Y...  ทางสู่ซีหนิง * พักตู้นอนวีไอพี ห้องละ 4 ท่าน (ไม่มีห้องเดี่ยวบนรถไฟ)ความสูง 3,664 เมตร จากระดับน้ำทะเล - ออกเดินทางจาก “สถานีรถไฟลาซา”ความสูง 4,305 เมตรจากระดับน้ำทะเล **เวลาเดินรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอสงวนสิทธิ์จัดขบวนและเวลาตามความเหมาะสม**

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนรถไฟ
บ่าย  เข้าสู่เขต “ หยังปาจิ่ง ” ผ่านโรงงานไฟฟ้าพลังไอน้ำ บริเวณนี้จะมีบ่อน้ำพุกระจายอยู่ทั่วบางบ่อจะมีน้ำพุพวยพุ่ง สูงถึง 100 เมตร ความสูง 5,072 เมตร จากระดับน้ำทะเล  จากนั้นออกจากเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตที่สถานีบนภูเขา
- “ ถังกู่ลา - ซาน ” จุดสูงสุดที่ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผ่าน ผ่านชมแนวเทือกเขาเก๋อลาตานตงยอดสูงสุดสูง 6,621 เมตร จากระดับน้ำทะเล  ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำแยงซีเกียงขบวนรถไฟจะผ่านอุโมงค์ที่สูงที่สุดในโลก 4,905 เมตร จากระดับน้ำทะเล 
 -   เฟิงหว่อซาน ความสูง 4,743 เมตร จากระดับน้ำทะเล 
 - เขต “ เขอเข่อซีหลี่ ” เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสงวนประเภท กวางทิเบต ลาป่า วัวเหลือง ฯลฯ รถไฟจะวิ่งผ่านสะพานข้ามแม่น้ำ ซึ่งตัวสะพานจะออกแบบเป็น 2 ชั้น ชั้นบนสำหรับรถไฟวิ่ง และชั้นล่างสำหรับให้ฝูงสัตว์ป่าอพยพความสูง 4,615 เมตร จากระดับน้ำทะเล
 -  เขต “ ปู้ต้งเฉวียน  ” น้ำในบริเวณนี้จะไม่กลายเป็นน้ำแข็งไม่ว่าจะอยู่ในฤดูหนาวที่มีหิมะปกคลุม เพราะมีความร้อนระอุส่งผ่านมาจากใต้ดินความสูง 4,772 เมตร จากระดับน้ำทะเล – เข้าสู่ช่วงสูงสุดของช่องเขาคุนหลุนที่ทางรถไฟผ่าน  ผ่านชมธารน้ำแข็งสุริโยธินเบิกฟ้า  ถ้าอากาศดีสามารถมองเห็นยอดสูงสุดของภูเขาคุนหลุน 6,178 เมตร  ซึ่งน้อยคนนักจะมีโอกาสเห็น ผ่านอุโมงค์ที่เจาะผ่านเทือกเขาคุนหลุนยาว 1,686  เมตร ถือว่าเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลก ที่สร้างบนเขตดินน้ำแข็งผ่านทะเลสาบซีหวังมู่ความสูง 2,820 เมตรจากระดับน้ำทะเล - นั่งรถไฟชมวิวเพลินใจ รถไฟจะค่อยๆ  ลดระดับต่ำลงไปเรื่อยๆ
 - ตอนเย็นรถไฟจะเข้า สถานีเมืองเก๋อเอ่อร์มู่ มณฑลซิงไห่ เมืองนี้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1960 มีประชากรประมาณ 5 หมื่นคน เป็นเมืองที่มีการผลิตเกลือทะเลสาบมากที่สุดของจีน คืนนี้รถไฟจะออกจาก   “  เก๋อเอ่อร์มู่  ”  และไปสว่างที่ซีหนิง เส้นทางบางช่วงจะผ่านเขตโอเอซิสและเนินทรายในเขตทะเลทรายโกบี
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ  บนรถไฟ
ที่พัก บนรถไฟ ที่วิ่งบนเส้นทางที่งดงามที่สุด ...พักตู้นอน ห้องละ 4 ท่าน มีห้องน้ำในโบกี้ ไม่มีห้องเดี่ยวบนรถไฟ
วันที่เจ็ดเมืองซีหนิง  – มัสยิดตงกวน - เมืองเฉินตู(บินภายใน) - ถนนโบราณจินลี่
06.00 น.รถไฟถึง สถานีนครซีหนิง เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ มณฑลขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงทิเบต-ชิงไห่ ที่มีความสูงเฉลี่ยกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีประชากรเบาบางเพียงประมาณ 5 ล้านคน ภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสูง เสน่ห์ของชิงไห่คือความรกร้างห่างไกลและความเป็นอยู่ของชนเผ่าเร่ร่อน
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า

นำท่าเดินทางไปยัง มัสยิดตงกวน ตั้งอยู่ในมณฑลชิงไห่ และเป็นหนึ่งใน 4 มัสยิดที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน มัสยิดตั้งอยู่ทางใต้ของถนนตงกวน ในมหานครซีหนิง มัสยิดสร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์หมิงตอนต้น ศักราชหงอู่ ราวปี ค.ศ.1380

11.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.25 น.

นำท่านเหินฟ้าสู่เมืองเฉินตูโดยเที่ยวบิน CA2594 *** ไฟท์บินภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนวันเดินทางอีกครั้ง ***

เดินทางถึง เมืองเฉินตู 

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนโบราณจินลี่ เป็นถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิ้ง ได้ทั้งของรับประทานและของฝากของที่ระลึก เช่นหน้า กากเฉินตู เพราะที่นี้เป็นที่ตั้งของสถานที่แสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากอันโด่งดังของเมืองเฉินตู 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CROWNE PLAZA CHENGDU WEST HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า
วันที่แปดวัดเหวินซู – กรุงเทพฯ 
เช้า  

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางไปยัง วัดเหวินซู Wenshu Yuan Monastery เป็นพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองเฉินตู และยังเป็นศูนย์กลางสมาคมชาวพุทธ วัดนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์สุย ภายในวัดมีสวนและเจดีย์ที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดี รวมถึงมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

เที่ยง  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังรับประทานอาหารเสร็จนำท่านเดินทางสู่สนามบินเฉินตู

15.55 น.ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่ TG 619 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.00 น.ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ89,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ12,000 บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท / ท่าน (ไม่รวมบนรถไฟ)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ89,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ12,000 บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท / ท่าน (ไม่รวมบนรถไฟ)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ89,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ12,000 บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท / ท่าน (ไม่รวมบนรถไฟ)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ89,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ12,000 บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท / ท่าน (ไม่รวมบนรถไฟ)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ89,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ12,000 บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท / ท่าน (ไม่รวมบนรถไฟ)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ119,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ15,000 บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท / ท่าน (ไม่รวมบนรถไฟ)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ119,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ15,000 บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท / ท่าน (ไม่รวมบนรถไฟ)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ89,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ12,000 บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท / ท่าน (ไม่รวมบนรถไฟ)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ89,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ12,000 บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท / ท่าน (ไม่รวมบนรถไฟ)

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ  
 • ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกำหนด 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ชำนาญเส้นทาง  
 • น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ และพระภิกษุสงฆ์ รวมถึงบุคคลที่เป็นเพศทางเลือก LGBTQ+ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม  
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ  
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) 
 • ทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 15 หยวน / คน / วัน
 • ทิปไกด์คนขับรถ  วันละ 15 หยวน / คน / วัน
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามความพึงพอใจของท่าน
 • วางเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการสำรองที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบินทางบริษัทฯจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยน แปลงได้ตามความเหมาะสม


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy