ทัวร์ทิเบต ลาซา ปี 2567/2024 เที่ยวทิเบต พระราชวังโปตาลากง ทัวร์ทิเบต รถไฟไต่หลังคาโลก เที่ยวทิเบต

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE333 : ทัวร์ทิเบต ดินแดนสวรรค์บนหลังคาโลก หลินจือ ลาซา 7 วัน 6 คืน (CA)

DE333 : ทัวร์ทิเบต ดินแดนสวรรค์บนหลังคาโลก หลินจือ ลาซา 7 วัน 6 คืน (CA)
Air China (CA)

LHASA U-TSANG HOTEL
MINGZHU HOTEL
TIANFU JIUDING INTERNATIONAL HOTEL

ทิเบต…ดินแดนสวรรค์บนหลังคาโลก

UNSEEN ทิเบต ชมวิวยอดเขาหนานเจียปาหว่า

พระราชวังโปตาลา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต ในหุบเขาของเมืองลาซา

ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว ตั้งอยู่บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต เป็นทะเลสาบน้ำเค็มใหญ่อันดับ 3 ของโลก 

อาหารพิเศษ…สุกี้หม่าล่า / อาหารกวางตุ้ง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE333-00322-28 มิ.ย. 67Air China (CA)58,999เต็มแล้ว
DE333-00420-26 ก.ค. 67Air China (CA)61,999เต็มแล้ว
DE333-00510-16 ส.ค. 67Air China (CA)61,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เฉิงตู (CA472: 18.20-22.40)
15.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
18.20 น.เหินฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA472 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.40 น. เดินทางถึง สนามบินเทียนฟู่ นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของ ประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ที่พัก 
ที่พักTIANFU JIUDING INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวท้องถิ่น
วันที่ 2เฉิงตู – หลินจือ (CA2539: 07.40-09.55) – ชมวิวยอดเขาหนานเจียปาหว่า – จุดชมวิวทะเลป่าหลู่หลาง
เช้ารับประทานอาหารเช้า (BOX SET)
07.40 น.เหินฟ้าสู่ เมืองหลินจือ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA2539
09.55 น.เดินทางถึง สนามบินหลินจือ หรือ “หลินจือตี้ชู” อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเขตปกครองตนเองทิเบต ดินแดนแห่งการกล่าวขานนามว่าเป็น “ราชบัลลังก์แห่งดวงอาทิตย์” ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองทิเบต โดยตัวเมืองหลินจือนั้นตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 3000 เมตร 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนำท่านชมเมืองลาซา หรือ พักผ่อนอยู่ในโรงแรม
บ่าย

นำท่านชมวิวยอดเขาหนานเจียปาหว่า หรือภาษาทิเบตแปลว่า หอกสูงเสียดฟ้าคราม มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 7,782 เมตร โดย ยอดเขาหนานเจียปาหว่า ตั้งอยู่ในเมืองหลินจือ เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย โดยตัวยอดเขามีลักษณะเฉพาะ เป็นรูปทรงสามเหลี่ยม ถูกปกคลุมด้วยหิมะ และรายล้อมด้วยมวลเมฆ หมอก ตลอดทั้งปี จนกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยอันซีนแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ 

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม จุดชมวิวทะเลป่าหลู่หลาง เป็นป่าในภูเขาเมฆและทะเลหมอก ภาษาทิเบต Lulang แปลว่า "หุบเขามังกรกษัตริย์" สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดงดงามราวกับภาพวาด มีภูเขาหิมะอยู่รอบๆคอกไม้เขียวขจีในคูน้ํา และยังมีทุ่งหญ้าที่เรียบร้อยเหมือนการตัดแต่งด้วยมือ บ้านเรือนหลายหลังถูกสร้างขึ้นในป่าบนภูเขาที่ล้อมรอบด้วยน้ำและลำธารรอบๆคดเดคี้ยว และนับพันของดอกไม้ป่า

ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
ที่พักMINGZHU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 3อุทยานเขาเปิ่นยี่ – ระเบียงกระจก – วัดลามะ – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ลาซา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเขาเปิ่นยี่ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ในพื้นที่กงโบ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของปูตู เทศมณฑลหลินจือ ภูเขาลูกนี้เป็นหนึ่งในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ผู้ศรัทธาฝากความหวังทั้งหมดไว้เพื่อความสุขในโลกนี้ เพื่อขจัดอุปสรรคบาปและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ของทิเบตได้รับการยอมรับว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ Benri เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพียงแห่งเดียวในโลกที่ได้รับพรเป็นการส่วนตัวจากพระพุทธเจ้า Dunba Xinrao เนื่องจากภูเขานี้เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ที่ได้รับพรจากพระพุทธเจ้าซิงเหราโอมิโว จึงยังคงมีคุณค่าและบูชาอยู่ การวนรอบภูเขาเบ็นริยังเป็นสถานที่ในอุดมคติสำหรับผู้ศรัทธาจำนวนมากทั่วโลก

จากนั้นนำท่านชม ระเบียงกระจก ให้ท่านได้พิสูจน์ความกล้า พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

และนำท่านชม วัดลามะ หรือเรียกว่า วัดซังตัวไป่ แปลว่า "วัดภูเขาดอกบัวทองแดง" ในภาษาทิเบต ตั้งอยู่บนระเบียงที่สามทางฝั่งซ้ายของต้นน้ำตอนล่างของแม่น้ำ Niyang ในเมือง Bujiu อำเภอหลินจือ จะเป็นวัดพุทธแบบทิเบตที่ใหญ่ที่สุดและมีผลมากที่สุดในเขตหลินจือ สถานที่นี้เป็นวัดนิกายแดง อารามลามะลิน สร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยนิกาย Nyingma

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟหลินจือ เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ เมืองลาซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
(ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) หมายเหตุ: เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น - ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง  และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
ที่พัก​LHASA U-TSANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 4พระราชวังโปตาลา – วัดโจคัง – ถนนแปดเหลี่ยม
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังโปตาลา เป็นสถานที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงของโลก สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 13 มีเนื้อที่ 120,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนยอดเขาแดงเป็นอาคาร 13 ชั้น มีห้อง 1,000 ห้อง สูง 1,017 เมตร สร้างโดยกษัตริย์ซงเซินกัมโป ใน ค.ศ.7 สร้างขึ้นไว้สำหรับพระมเหสี 2 องค์ที่เป็นชาวจีนและชาวเนปาล ต่อมาใช้เป็นสถานศึกษาพระธรรมมีพระลามะเป็นผู้ปกครอง โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ สีขาว เขตสังฆวาส ใช้เป็นที่พำนักของสงฆ์ ส่วนสีแดง เป็นส่วนพุทธวาส ประกอบด้วยสถูปทองคำและของมีค่าต่างๆ ส่วนสุดท้ายคือ สีเหลือง เป็นตัวเชื่อมกลาง

กลางวันรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  
บ่าย

นำท่านชม วัดโจคัง  ภาษาจีนเรียก วัดต้าเจ้าซื่อ เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจ และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวทิเบต สร้างในสมัยของกษัตริย์ซงจ้านกันปู้  เพื่อไว้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มเหสี ศิลปะการก่อสร้างมีจุดเด่นตรงที่นำเอาศิลปะของ  4  ชาติ  มาผสมกันคือ  ทิเบต จีน เนปาล และอินเดีย

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นมืองนานาชนิดที่ ถนนแปดเหลี่ยม ที่ล้อมรอบวัดโจคัง ซึ่งจะมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในนครลาซา

ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
ที่พักLHASA U-TSANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 5ลาซา – ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว – ลาซา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว ตั้งอยู่บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 4718 เมตร เป็นทะเลสาบน้ำเค็มใหญ่อันดับ 3 ของโลก และสูงที่สุดในโลก น่ามู่ชั่วเป็นภาษาทิเบต แปลว่าทะเลสาบบนสวรรค์ หรือทะเลสาบเซียนชาวทิเบตเชื่อมาแต่ไหนแต่ไรว่า การเดินวนภูเขาและทะเลสาบถือเป็นศาสนกิจอันศักดิ์สิทธิ์ สามารถขจัดบาปกรรมและเสริมบุญบารมี และถือเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

กลางวันรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลาซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต   ดินแดนสวรรค์บนฟ้าที่เรียกขานกันว่า “หลังคาโลก” ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,650 เมตร
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
ที่พักLHASA U-TSANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 6 ตำหนักนอร์บุหลินฆา – ลาซา – เฉิงตู (CA2538: 16.20-18.35)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม  ตำหนักนอร์บุหลิงฆา  ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อน (นอร์บุหลิงฆา แปลว่า สวนอัญมณี) สร้างขึ้นในช่วงหลังศตวรรษที่ 18 โดยดาไลลามะที่ 7 และดาไลลามะองค์อื่นๆ ได้สร้างต่อเติมขึ้นมาเรื่อยๆ ชมบัลลังก์เทวราชและงานจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประสบการณชีวิตในแง่มุมต่างๆ    

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางไปยังเมืองเฉิงตู

16.20 น.เหินฟ้าสู่ เฉิงตู โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA2538
18.35 น.เดินทางถึง สนามบินเทียนฟู่ นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของ ประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…สุกี้หม่าล่า
ที่พักTIANFU JIUDING INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวท้องถิ่น
วันที่ 7เมืองโบราณลั่วไต้ – เฉิงตู – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (CA471: 15.00-17.05)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณลั่วไต้ เป็นเมืองเก่าที่ตั้งห่างจากเมืองเฉิงตูประมาณ 40 นาที ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมของเมืองโบราณแห่งนี้ ที่ยังคงถูกรักษาให้มีความสมบูรณ์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…อาหารกวางตุ้ง

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

15.00 น.เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA471 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.05 น.ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ58,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ15,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ61,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ15,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ9,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ61,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ15,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ9,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าทิเบต (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) สำหรับวีซ่าทิเบตจะต้องยื่นล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วันทำการ
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวนท่านละ 1 ใบ   สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
 • ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-8) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ประเทศจีนต้องให้ตรวจ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์และคนขับรถ รวม  2,000  บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซด์ จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวญทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่ิองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม)ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • Case 1 ในการจองครั้งแรก

  ชำระมัดจำท่านละ 30,000 บาท หรือ ทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

  Case 2 กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน

  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที ในวันที่จองเท่านั้น

  Case 3 ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน

  (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

  หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

  Case 4 กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน

  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 50%ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • Address

  53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

  จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

  Contact Us

  Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

  Social Network

  Facebook : @DoubleEnjoyTravel
  Line : @DoubleEnjoy
  Instagram : @DoubleEnjoy
  Youtube : Double Enjoy Travel

   

  Add line DoubleEnjoy