โปรแกรมทัวร์ทิเบต เอเวอเรสต์เบสแคมป์ เขาไกรลาส2567/2024 เที่ยวทิเบต

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE453 : โปรแกรมทัวร์ทิเบต เอเวอเรสต์เบสแคมป์ เขาไกรลาส 12 วัน 11 คืน (TG)

DE453 : โปรแกรมทัวร์ทิเบต เอเวอเรสต์เบสแคมป์ เขาไกรลาส 12 วัน 11 คืน (TG)
Thai Airways (TG)


เส้นทางที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไป เขาไกรลาสและเขาเอเวอเรสต์ ภูเขาที่สูงที่สุดในโลก
บินโดยสายการบินไทย สายการบินระดับมาตรฐาน น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม
เที่ยวครบทุกจุดพร้อมกับหัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ ชำนาญ และปลอดภัย
พักโรงแรมที่ดีที่สุดและระดับมาตรฐาน

เฉินตู |ลาซา | วัดโจคัง | ถนนแปดเหลี่ยม | เขาเหย้าหวังซาน | พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยาของทิเบต | วัดเซรา | พระราชวังโปตาลากง (ไฮไลท์) | ทะเลสาบยามดรก | ซิกาเซ่| วัดทาชิลุนโป | เมืองติ้งยื่อ Tingri | Everest Base Camp | ทะเลสาบไพกูซัว | เมืองซากะ SAGA | ผ่านเมืองจงปาZhongba | ทะเลสาบมานัสโรวาร์หรือหม่าผังยงชั่ว | วัดฉีอูชื่อ | เมืองถ่าชิง | เที่ยวชมภูเขาไกรลาส  | ถนนคนเดินชุนซีลู่ 

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE453-00128 มิ.ย.-09 ก.ค. 67Thai Airways (TG)136,000จองด่วน
DE453-00219-30 ก.ค. 67Thai Airways (TG)136,000จองด่วน
DE453-00306-17 ก.ย. 67Thai Airways (TG)145,000จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - เมืองเฉินตู (TG618 : 10.55-15.05) - ถนนโบราณจินลี่
07.00 น.คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4ประตูทางเข้าหมายเลข4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้องรับละอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
10.15 น.เหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบิน TG618 : 10.15-14.25 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.05 น.ถึง ท่าอากาศยาน เมืองเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉินตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  *** เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ***

จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินที่ ถนนโบราณจินลี่ เป็นศูนย์รวมของฝากและที่ระลึกรวมทั้งสตรีทฟู้ดของเมืองเฉินตู อิสระให้ท่านได้เลือกกินเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่CROWNE PLAZA CHENGDU HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2เมืองเฉินตู - เมืองลาซา (บินภายในประเทศ) - วัดโจคัง - ถนนแปดเหลี่ยม
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
....... น.เหินฟ้าสู่ นครลาซา โดยเที่ยวบิน …… นครเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต “ดินแดนหลังคาโลก”  ศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายทิเบต ตั้งอยู่ที่ระดับความ สูง 3,660 เมตร บนสองฝั่งของแม่น้ำเคียซู (KYICHU หรือ แม่น้ำลาซา) อันเป็นสาขาของแม่น้ำยาร์หลุงจางป๋อ (แม่น้ำพรหมบุตร) ที่ไหลผ่านทิเบตไปทางตะวันออกลงใต้สู่อ่าวเบงกอลของอินเดีย  

เดินทางถึง สนามบินเมืองลาซา ที่ระดับความสูง 3,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่พำนักของผู้ดำรงตำแหน่งดาไลลามะ หลังผ่านพิธีการทางสนามบินและรับสัมภาระเรียบร้อย

เดินทางเข้าสู่ เมืองลาซา (ใช้เวลาประมาณ 2 ช.ม.) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์ที่งดงาม แวดล้อมด้วยทิวเขาสูงและสายน้ำยาร์หลุงจางปู้ (แม่น้ำพรหมบุตร) ชมบ้านเรือนชนพื้นเมืองที่คงเอกลักษณ์ความเป็นทิเบต
*** ไฟล์ทบินภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนวันเดินทางอีกครั้ง ***
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นเที่ยวชม วัดต้าเจาหรือวัดโจคัง (JOKHANG TEMPLE) เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับการยอมรับจาก THE UNITED : EDUCATIONALให้เป็น WORLD CULTURAL HERITAGES สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 พร้อมกันพระราชวังโปตาลากง โดยกษัตริย์ซองซงจันก้านปู้ (SONGSTEN GAMBO) กษัตริย์องค์แรกที่รับศาสนาพุทธเข้าสู่ทิเบตวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำที่องค์หญิงเหวินเฉิง (WENCHENG)ทรงนำพามายังทิเบต

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดแปดเหลี่ยม หรือ ถนนแปดเหลี่ยม  ตั้งอยู่หน้าวิหารโจคัง เป็นตลาดทิเบตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองลาซา  โดยมีความยาวโดยรอบ 800 เมตร ชาวทิเบตมีความเชื่อว่า ถนนแปดเหลี่ยมนี้ เป็นเส้นทางแสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ จากชาตินี้สู่ชาติหน้าได้ รวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของชาวทิเบต และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย งานฝีมือต่าง ๆ ที่ชาวทิเบตนำมาวางขายรายรอบถนนสายนี้ ถนนสายนี้ยังมีร้านค้าต่าง ๆ ที่เป็นของชาวเนปาลและชาวอินเดียจะขายสินค้านำเข้า เช่น  พรมถัก หมวก ร้องเท้า ผ้าประดับประตู เครื่องเงิน อัญมณี ฯลฯ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักINTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เขาเหย้าหวังซาน - พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยาของทิเบต - วัดเซรา
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม เขาเหย้าหวังซาน ซึ่งมีการแกะสลักพระพุทธรูปอักขระทิเบตบนหน้าผา ที่มีประวัติกว่าพันปี 

นำท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์และธรรมชาติวิทยาของทิเบต เพื่อทำความรู้จักกับลักษณะภูมิศาสตร์สภาพแวดล้อม สังคม ตลอดจนศิลปะโบราณของชนเผ่าทิเบต 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเที่ยวชม วัดเซรา วัดศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสามของพุทธศาสนาวัชรยานนิกายเกลุก  สร้างขึ้นในปี  ค.ศ. 1419 ตั้งอยู่บนพื้นที่อดีตที่ตั้งของกระท่อมพระจงฆาปา  ใช้ศึกษาธรรมและปฏิบัติกรรมฐานอยู่หลายปี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยสงฆ์หลายสาขาวิชา มีพระจำพรรษาอยู่ประมาณ 300 รูป ชมศิลปะสถาปัตยกรรมของทิเบต
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักNTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4พระราชวังโปตาลากง - ทะเลสาบยัมดรก - นครซิกาเซ่
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังโปตาลากง ( POTALA PALACE )  เป็นสถานที่เลื่องชื่อติดอันดับโลก ของประเทศจีน(CHINA’S WORLD HERITAGE) สร้างขึ้นในสมัย  ค.ศที่ 7  เนื้อที่ 120,000 ตร.ม. ตั้งอยู่บนยอดเขามาร์โปรี(เขาแดง) เป็นอาคาร 13 ชั้น มีห้องต่างๆเกือบ 1,000 ห้อง และมีเสาไม้ค้ำยันอยู่กว่า 15,000 ต้น สร้างโดยกษัตริย์ซองเซินกัมโปทรงมีพระบัญชาให้สร้างขึ้นใน ศตวรรษที่ 7 สำหรับพระมเหสี 2 องค์ ที่เป็นชาวจีนและชาวเนปาล ต่อมาใช้เป็นสถานศึกษาพระธรรม ดาไลลามะทุกพระองค์ทรงพำนักที่นี่ในฐานะผู้นำของประเทศและศาสนา เมื่อมองจากด้านบนของพระราชวังโปตาลา ท่านสามารถชมทัศนียภาพเมืองลาซาได้ชัดเจน (ขอแนะนำให้ทุกท่านเข้าชมเพราะที่นี่คือไฮไลท์ที่สุดของโปรแกรมเส้นนี้)
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบที่ได้ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวทิเบต ทะเลสาบยามดก (YAMDROK LAKE หรือทะเลสาบหยังจัวยงชั่ว) เป็นทะเลสาบหนึ่งในสามอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,400 เมตร ทุกปีจะมีคนนับแสนไปประกอบพิธีสักการะ  ในอดีตเคยเป็นสนามที่ชาวทิเบตสู้รบกับพวกยุโรป ชมทิวทัศน์ภูเขา, ที่ราบทุ่งหญ้า, ฝูงแกะ, ฟาร์มวัว, พันธุ์ไม้หลากสีสันและหมู่บ้านชนพื้นเมืองตลอดเส้นทาง
 
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง นครซิกัตเซ่ เป็นนครระดับจังหวัดในเขตปกครองตนเองทิเบตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีพื้นที่ 179,903 ตร.กม. สถานที่ทำการรัฐบาลตั้งอยู่ในเขตซัมจุบเจ นครซีกาเซ่นั้นเป็นทั้งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม ของเขตโฮ่วจ้าง ทิเบตหลัง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักSHERY HOTEL 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 5นครซีกาเซ่ – วัดทาชิลุนโป – เมืองติ้งยื่อ Tingri
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางไปยัง วัดทาชิลุนโป ซึ่งเป็นที่พำนักของพระในตำแหน่งปัญเชนลามะในสมัยต่างๆ ได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี แห่งการดำรงตำแหน่ง Qoigyijabu ปันเชนลามะองค์ปัจจุบัน ที่ได้รับตำแหน่งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 1995 ด้วยวิธีจับฉลากเลือกในโถทองและได้รับการยอมรับจากรัฐบาล
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางไปยัง เมืองติ้งยื่อ Old Tingri หรือ กังกาเซิน ติงกริเป็นเมืองเล็กๆ ของนครซีกาเซ่ ในเขตปกครองตนเองทิเบต โดยอยู่ห่างจากลาซา เมืองหลวงของทิเบต 560 กิโลเมตร โดยมักเรียกกันว่าประตูสู่เอเวอเรสต์ Tingri เป็นจุดที่ยานพาหนะต่างๆ มุ่งหน้าไปยัง Everest Base Camp ทางตอนเหนือ (EBC) (ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง )
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่เมืองติ้งยื่อ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 6Everest Base Camp - ทะเลสาบไพกูซัว – เมืองซากะ SAGA
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ Everest Base  camp ( EBC)  (ระยะทาง110 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2ชั่วโมง ) ซึ่งจุดนี้เป็นจุดแบ่งระหว่างประเทศเนปาลกับทิเบต ชมยอดเขาเอเวอร์เรตส์ในระยะใกล้ที่ระดับความสูง  5,200 เมตร ถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก
 
ระหว่างทางผ่านชม ทะเลสาบไพกู Peiku Lake  มีลักษณะเป็นแอ่งในทิเบตตั้งอยู่ในเขต Nyalam เมือง Shigatse ประเทศทิเบต เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ชิกัตเซ่ ครอบคลุมพื้นที่ 300 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่มีความสูงเฉลี่ยมากกว่า 5,500 เมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 4,590 เมตร
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางไป เมืองซากะ Saga (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์พร้อมกับวิถีชีวิตของชาวทิเบตตลอดการเดินทาง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่เมืองซากะ4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 7ซากะ – ผ่านเมืองจงปาZhongba - ทะเลสาบมานัสโรวาร์หรือหม่าผังยงชั่ว – วัดฉีอูชื่อ -พักที่เมืองถ่าชิง
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางจาก เมืองซากะผ่านเมืองจงปา (ระยะทาง610 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองจงปา Zhongba    เป็นเมืองที่อยู่ในเขตปกครองของนครซิกาเซ่  ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในนครซิกาเซ่ มีประชากรประมาณ 18,000 คนและครอบคลุมพื้นที่ถึง 45,594 ตารางกิโลเมตร
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบมานัสโรวาร์ Manasarovar หรือ หม่าผังยงชั่ว มีความสูง4,500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ชาวทิเบตถือเป็น "มารดาแห่งทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์" เนื่องจากทะเลสาบแห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำ 4 สาย ในทิเบต"มาปัม"แปลว่า "อยู่ยงคงกระพัน" ส่วนที่ลึกที่สุดของทะเลสาบ Manasarovar Yutso คือ 70 เมตร จากนั้นนำท่านชม วัดฉีอูซื้อ QIWUSI 郎乌寺 เป็นวัดเล็กๆที่ถูกสร้างขึ้นบริเวณเชิงเขาด้านข้างทะเลสาบ หม่าผังยงชั่ว ซึ่งเป็นจุดที่ชมทัศนียภาพของทะเลสาบนี้ดีที่สุด ซึ่งวัดแห่งนี้ได้ถูกสร้างเลียนแบบพระราชวังโปตาลากงซึ่งมีประวัติความเป็นมา วัดแห่งนี้เคยเป็นที่พำนักของท่านคุรุปัทมะ วินโปเช เคยมานั่งวปัสนาและจำวัด ณ ที่แห่งนี้

นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองถ่าชิง Darchen จังหวัด Ngari, ทิเบตตะวันตกหรือเมืองทาชินในภาษาทิเบต ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอผู่หราง  ซึ่งถือว่าเป็นประตูสู่ภูเขาไกรลาส ซึ่งเป็นเส้นทางของผู้จารึกแสวงบุญของชาว พุทธ ฮินดู และเชน 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่เมืองถ่าชิง4 ดาวหรือเทียบเท่า
*** เส้นทางทิเบต ทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบและเป็นภูเขาสูง ทำให้เส้นทางนี้ต้องวิ่งรถช้า เนื่องจากมจำกัดความเร็วในการขับขี่ **
วันที่ 8เที่ยวชมภูเขาไกรลาส - พักที่เมืองถ่าชิง
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม ภูเขาไกรลาส Mount Kailash เป็นยอดเขาแห่งหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย ตั้งอยู่ในทิศตะวันตกของเขตปกครองตนเองทิเบต ซึ่งมีความสูง 6,638 เมตร หรือราว 22,020 ฟุต จัดเป็นภูเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 32 ของโลกและสูงเป็นที่ 19 ในบรรดายอดเขาของเทือกเขาหิมาลัย โดยมีอายุถึง 50 ล้านปี และยังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชีย ได้แก่แม่น้ำพรหมบุตร ,แม่น้ำสินธุ , แม่น้ำสัตเลจ, ในขณะเดียวกันภูเขาแห่งนี้ถือว่ามีความสำคัญทางศาสนา มีความเชื่อกันว่า ภูเขาไกรลาส คือเขาพระสุเมรุ ตามหลักความเชื่อของศาสนาพุทธและในศาสนาฮินดูเชื่อว่าเขาไกรลาสเป็นที่ประทับของพระศิวะและพระแม่ปารวตี ระหว่างทางท่านจะได้เห็นผู้ที่ศรัทธาจากหลากหลายศาสนา ที่มาแสวงบุญ ด้วยการเดินเท้าอย่างสำรวมไปยังจุดสักการะของแต่ละศาสนา 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางกลับไปยัง เมืองถ่าชิง ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่เมืองถ่าชิง 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 9เมืองถ่าชิง - เมืองซากะ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทาง เลาะชายแดนระหว่างจีนและเนปาล จากเมืองถ่าชิง กลับยัง เมืองซากะ (ระยะทาง 610 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง )
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางมายัง เมืองซากะ ระหว่างทางให้ท่านชมกับทิวทัศน์ของภูเขาหิมะตลอดทางและวิถีชีวิตของชาวทิเบตรวมถึงบ้านเมือง ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศตลอดการเดินทาง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ เมืองซากะ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 10เมืองSAGA - เดินทางสู่นครซิกาเซ่  - พักที่นครซิกัตเซ่
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางจากเมืองซากะไปยังนครซิกัตเซ่ Shigatse (ระยะทาง 500 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 – 7 ชั่วโมง) 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายระหว่างทางให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศรวมถึงทิวทัศน์ของเมืองทิเบต 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่SHERY HOTEL 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 11นครซิกัตเซ่ - เมืองลาซา  - บินภายในสู่เฉินตู
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางจากนครซิกัตเซ่ ไปยังนครลาซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 -  5  ชั่วโมง)
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
.......น.นำท่านเหินฟ้าสู่เมืองเฉินตูโดยเที่ยวบิน .......*** ไฟล์ทบินภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนวันเดินทางอีกครั้ง ***

เดินทางถึง เมืองเฉินตู  จากนั้นนำท่านสู่ เข้าสู่ภัตตาคาร
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่CROWNE PLAZA CHENGDU HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 12ถนนคนเดินชุนซีลู่ – กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (TG619 : 15.15-18.00)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดินชุนซีลู่ มีชื่อเสียงของเฉินตูเป็นแหล่งศูนย์รวมช้อปปิ้งของแหล่งวชื่อดัง รวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อ ดัง เช่น ISETAN และร้านค้ามากมาย อาทิ ZARA, H&M, UNIQLO
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังรับประทานอาหารเสร็จนำท่านเดินทางสู่สนามบินเฉินตู
15.15 น.ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG619 : 15.15-18.00 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.00 น.ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ 
 • ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกำหนด 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ไทยชำนาญเส้นทาง 
 • น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ และพระภิกษุสงฆ์ รวมถึงบุคคลที่เป็นเพศทางเลือก LGBTQ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ  
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) 
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจของท่าน
 • ทิปไกด์ 20 หยวน และคนขับรถ 20 หยวน / ท่าน / วัน
 • วางเงิน มัดจำท่านละ 60,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy