ทัวร์นครพนม ถ้ำนาคา พระธาตุพนม 2 วัน 1 คืน 2567/2024 เที่ยวนครพนม

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE150 : แพ็คเกจทัวร์นครพนม ถ้ำนาคา พระธาตุพนม 2 วัน 1 คืนแพ็คเกจทัวร์นครพนม ถ้ำนาคา พระธาตุพนม 2 วัน 1 คืน

นครพนม - อ.บึงโขงหลง - เกาะดอนโพธิ์ - ถ้ำนาคา - พระธาตุพนม - ตัวเมืองนครพนม

[แพ็คเกจส่วนตัว เดินทางอิสระ เที่ยวได้ตลอดปี]

* เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป *


คณะเดินทาง 4-5 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 3,900 บาท
คณะเดินทาง 6-7 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 3,400 บาท
คณะเดินทาง 8-9 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 2,900 บาท


* พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 500 บาท
** ชาวต่างชาติจ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินนครพนม - อ.บึงโขงหลง - เกาะดอนโพธิ์ - ถ้ำนาคา   
07.55 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินนครพนม โดย สายการบิน ........
09.15 น.เดินทางถึง .นครพนม เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ จากนั้นเดินทางสู่ .บึงโขงหลง  .บึงกาฬ
11.00 น.

นำคณะนั่งเรือสู่ เกาะดอนโพธิ์ กราบองค์ปู่อือลือนาคราช สายพญานาค ตระกูลสีดำ (ตระกูลกัณหาโคตมะ)

12.00 น.อิสระอาหารกลางวัน
บ่ายออกเดินทางสู่ ถ้ำนาคา นำทางโดยไกด์ท้องถิ่น ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 5-6 ชั่วโมง เป็นทางเดินปกติสลับบันไดประมาณ 70% เดินชมความสวยงามของเส้นทางถ้ำนาคา จุดสำคัญของเส้นทางนี้ เศียรนาคา ที่ 1 และ 3 / ถ้ำนาคา / ถ้ำปู่วัง / เจดีย์ปู่วัง / เจดีย์ปู่เสาร์
เย็น

อิสระอาหารเย็น

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

วันที่ 2พระธาตุพนม - ตัวเมืองนครพนม - สนามบินนครพนม  
07.30 น.รับประทานอาหารเช้า [มื้อที่ 1]
08.30 น.ออกเดินทางสู่ พระธาตุพนม พระธาตุองค์นี้เป็นพระธาตุ ประจำปีเกิดของนักษัตรวอกและเป็นพระธาตุประจำวันอาทิตย์ เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการ จะได้รับอานิสงส์ มีบุญบารมีและผู้คนให้ความเคารพนับถือ  
12.00 น.อิสระอาหารกลางวัน
บ่าย

เดินทางกลับ ตัวเมืองนครพนม เที่ยวในตัวเมืองนครพนม

แวะ พญาศรีสัตนาคราช ไหว้ขอพร พญานาค 7 เศียร แลนด์มาร์คนครพนม

ซื้อของฝาก ของที่ระลึก เช่น หมูยอ กาละแม แหนมมะยม เครื่องเงินบ้านประดาพร ฯลฯ

15.00 น.ออกเดินทางไปยัง สนามบินนครพนม
16.50 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดย สายการบิน ......
18.10 น.เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง จ.กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ VIP ส่วนตัว + ค่าน้ำมัน + พร้อมคนขับ
 • ค่าเข้าอุทยานฯ + ค่าประกัน + คิวถ้ำนาคา
 • ค่าเข้า + ค่านั่งเรือไปเกาะดอนโพธิ์
 • ค่าเจ้าหน้าที่ไกด์นำขึ้นถ้ำนาคา
 • ค่าที่พัก 1 คืน รวมอาหารเช้า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ดอนเมือง - นครพนม - ดอนเมือง
 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

คณะเดินทาง 4-5 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 3,900 บาท
คณะเดินทาง 6-7 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 3,400 บาท
คณะเดินทาง 8-9 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 2,900 บาท

* พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 500 บาท
** ชาวต่างชาติจ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

* เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป * 

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy