แพ็คเกจทัวร์นครพนม ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี หินสามวาฬ พระธาตุพนม 2566/2023 เที่ยวนครพนม

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE149 : แพ็คเกจทัวร์นครพนม ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี หินสามวาฬ พระธาตุพนม 3 วัน 2 คืนแพ็คเกจทัวร์นครพนม ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี หินสามวาฬ พระธาตุพนม 3 วัน 2 คืน

นครพนม - อ.บึงโขงหลง - เกาะดอนโพธิ์ - ถ้ำนาคี - บึงกาฬ - ถ้ำนาคา - หินสามวาฬ - บึงกาฬ - พระธาตุพนม - ตัวเมืองนครพนม

[แพ็คเกจส่วนตัว เดินทางอิสระ เที่ยวได้ตลอดปี]

* เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป *


คณะเดินทาง 4-5 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 6,500 บาท
คณะเดินทาง 6-7 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 5,500 บาท
คณะเดินทาง 8-9 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 4,500 บาท


* พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท
** ชาวต่างชาติจ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินนครพนม - อ.บึงโขงหลง - เกาะดอนโพธิ์ - ถ้ำนาคี - บึงกาฬ
07.55 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินนครพนม โดย สายการบิน .........
09.15 น.      เดินทางถึง .นครพนม เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ จากนั้นเดินทางสู่ .บึงโขงหลง .บึงกาฬ
11.00 น.

นำคณะนั่งเรือสู่ เกาะดอนโพธิ์ กราบองค์ปู่อือลือนาคราช สายพญานาค ตระกูลสีดำ (ตระกูลกัณหาโคตมะ)

12.00 น.อิสระอาหารกลางวัน
บ่าย

ออกเดินทางสู่ ถ้ำนาคี.บ้านแพง ไกด์ท้องถิ่นนำคณะเดินชมความสวยงามเศียร ทั้ง 9 ของ ถ้ำนาคี เส้นทางนี้ใช้เวลาเดินประมาณ 3-4 ชม. เป็นทางเดินปกติสลับบันได ลักษณะทางรายล้อมป่าไม้ไปด้วยสีเขียว อากาศเย็นสบาย

เย็น

อิสระอาหารเย็น

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

วันที่ 2ถ้ำนาคา - หินสามวาฬ - บึงกาฬ 
06.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม [มื้อที่ 1]
07.00 น.ออกเดินทางสู่ ถ้ำนาคา นำทางโดยไกด์ท้องถิ่น ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 5-6 ชั่วโมง เป็นทางเดินปกติสลับบันไดประมาณ 70% เดินชมความสวยงามของเส้นทางถ้ำนาคา จุดสำคัญของเส้นทางนี้ เศียรนาคา ที่ 1 และ 3 / ถ้ำนาคา / ถ้ำปู่วัง / เจดีย์ปู่วัง / เจดีย์ปู่เสาร์
13.00 น.อิสระอาหารกลางวัน 
14.00 น.

ออกเดินทางสู่ ภูสิงห์ เปลี่ยนขึ้นรถของทางอุทยานฯ เที่ยว หินสามวาฬ อายุประมาณ 75 ล้านปี ความพิเศษของหินสามวาฬอยู่ตรงที่ เมื่อมองดูจากระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ

18.00 น.

อิสระอาหารเย็น 

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก ตัวเมือง .บึงกาฬ

วันที่ 3พระธาตุพนม - ตัวเมืองนครพนม - สนามบินนครพนม
06.30 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม [มื้อที่ 2]
07.30 น.ออกเดินทางสู่ พระธาตุพนม พระธาตุองค์นี้เป็นพระธาตุ ประจำปีเกิดของนักษัตรวอกและเป็นพระธาตุประจำวันอาทิตย์ เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการ จะได้รับอานิสงส์ มีบุญบารมีและผู้คนให้ความเคารพนับถือ  
12.00 น.อิสระอาหารกลางวัน
บ่าย

เดินทางกลับ ตัวเมืองนครพนม เที่ยวในตัวเมืองนครพนม

แวะ พญาศรีสัตนาคราช ไหว้ขอพร พญานาค 7 เศียร แลนด์มาร์คนครพนม

ซื้อของฝาก ของที่ระลึก เช่น หมูยอ กาละแม แหนมมะยม เครื่องเงินบ้านประดาพร ฯลฯ

15.00 น.

ออกเดินทางไปยัง สนามบินนครพนม

16.50 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน ........
18.10 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง จ.กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ VIP ส่วนตัว + ค่าน้ำมัน + พร้อมคนขับ
 • ค่าเข้าอุทยานฯ + ค่าประกัน + คิวถ้ำนาคา
 • ค่าเข้า + ค่านั่งเรือไปเกาะดอนโพธิ์
 • ค่าเจ้าหน้าที่ไกด์นำขึ้นถ้ำนาคา - ถ้ำนาคี
 • ค่าเข้า + ค่ารถขึ้นหินสามวาฬ
 • ค่าที่พัก 2 คืน รวมอาหารเช้า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ดอนเมือง - นครพนม - ดอนเมือง
 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

คณะเดินทาง 4-5 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 6,500 บาท
คณะเดินทาง 6-7 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 5,500 บาท
คณะเดินทาง 8-9 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 4,500 บาท

* พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท
** ชาวต่างชาติจ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป *

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy