โปรแกรมทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 2567/2024 เที่ยวนอร์เวย์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE823 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 9 วัน 6 คืน (EK)

DE823 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 9 วัน 6 คืน (EK)
Emirates (EK)

BARDOLA HOYFJELLSHOTELL HOTEL
DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS
FRETHEIM HOTEL
HOTEL RADISSON BLU ROYAL VIKING
RADISSON BLU BERGEN HOTEL
RADISSON BLU PLAZA HOTEL

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – โดฮา – สต๊อกโฮล์ม
23.00 น.​

คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES(เอมิเรตส์) สังเกตุป้าย กราเซีย กรุ๊ป เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง  บริการอาหาร และเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

วันที่ 2ซิตี้ฮอลล์ – ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม – เมืองเก่ากัมล่าสแตน – พระราชวังหลวง (สวีเดน)
02.00 น.ออกเดินทางสู่ สต๊อกโฮล์มโดยเที่ยวบินที่ EK 377 /EK แวะพักและรอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 บริการอาหาร และเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน
13.45 น.

คณะเดินทางถึง สนามบิน อาลันดา กรุงสต๊อกโฮล์ม  (Stockholm) เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบมาร์ลาร์ จนได้รับสมญานามว่าเป็น นครแห่งน้ำ หรือ เวนิสแห่งยุโรป นำท่านผ่านพิธีการทางสนามบิน พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ รถโค้ชปรับอากาศพร้อมคนขับผู้ชำนาญเส้นทางรอรับท่านที่สนามบิน  
จากนั้นนำท่านเริ่มต้นการท่องเที่ยวที่จะทำให้ท่านประทับใจไปแสนนาน ด้วยการนำท่านชมความงามของกรุงสต๊อกโฮล์ม  และนำท่านเข้าชม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม หรือ ซิตี้ฮอลล์ ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสก สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1911 ซึ่งใช้ปัจจุบันเป็นสถานที่ จัดงานเลี้ยงฉลองผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล ภายในห้อง GOLDEN HALL ที่ประดับประดาด้วยโมเสกทองคำนับล้านชิ้น สวยงามวิจิตรตระการตายิ่งนัก    
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินเล่น ย่านเมืองเก่ากัมล่าสแตน นำท่านชมพระราชวังหลวง พระบรมมหาราชวังสตอกโฮล์ม (Stockholms Slott) เป็นพระราชวัง  สไตล์บาโรก ตั้งอยู่ในเขต Old Town ของสตอกโฮล์ม ที่นี่สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษ 1700 โดยปัจจุบันเป็นที่พำนักอย่างเป็นทางการของราชวงศ์สวีเดน โดยพระราชวังสูง 7 ชั้นที่แบ่งออกเป็น 600 ห้อง จากนั้นให้ท่านเก็บภาพความประทับใจกันตามอัธยาศัย   

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
ที่พัก พักค้างคืน ณ Quality Hotel Globe หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3คาร์สตัด – วิหารแห่งคาร์สตัด –  ออสโล (นอร์เวย์)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

นำท่านเดินทางกันต่อสู่ เมืองคาร์สตัด (Karlstad) เมืองสวยริมทะเลสาบแวเนิร์น ประเทศสวีเดน ได้รับการขนานนามว่าไวกิ้งแห่งสแกนดิเนเวีย ผ่านทะเลสาบน้อยใหญ่แสนสวย ให้ท่านได้ผ่านชมวิวอันสวยงามตลอดสองข้างทางเมืองตากอากาศอันมีชื่อเสียงของประเทศสวีเดนและพักให้ท่านได้เปลี่ยนอิริยาบถจากการเดินทาง พร้อมเดินเล่นถ่ายรูปซื้อของฝากของที่ระลึก เมื่อถึง เมืองคาร์สตัด นำท่านชมความสวยงามของเมืองที่ตั้งอยู่ ริมฝั่งแม่น้ำ KLARALVEN ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของสวีเดน และพาท่านไปชมย่านเมืองเก่าพร้อมชม วิหารแห่งคาร์สตัด ที่สร้างตั้งแต่ยุคกลางถือได้ว่าเป็นโบสถ์สไตล์บารอคแห่งแรกของเมือง มีความสวยงามในแบบของชาวสแกนที่จะเน้นสีขาวเป็นหลัก 

 

จากนั้นชมจัตุรัสใจกลางเมือง Town square ศูนย์รวมความเจริญตั้งแต่โบราณเป็นที่ตั้งของศาลากลางของเมืองที่สวยงามอิสระให้ท่านถ่ายภาพที่ระลึกพร้อมเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย 

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 3)


เดินทางสู่ กรุงออสโล เมืองที่ถูกสถาปนาขึ้นเมื่อ 60 ปีก่อน ซึ่งในอดีตเมื่อครั้งที่นอร์เวย์อยู่ในอารักขาของอาณาจักรเดนมาร์ก นอร์เวย์ได้ย้ายเมืองหลวงถึง 2 ครั้งจากกรุงทรอนโฮลม์มาเป็นกรุงเบอร์เกนก่อนจะมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบัน ตั้งอยู่ริมฝั่งออสโลฟยอร์ด เขตท่าเรือคึกคักไปด้วยผู้คน และนักท่องเที่ยว ระหว่างทางชมความงามสองข้างทางสวยงามแปลกตาด้วยทิวทัศแบบสแกนดินเนเวียเป็นที่ราบสลับภูเขาสูงมีแม่น้ำ และทะเลสาบอยู่ตลอดทางตามอัธยาศัย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
ที่พักพักค้างคืน ณ Scandic Helsfyr  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4ออสโล – เกโล – ฟลอม (นอร์เวย์)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

        นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกโล เกโลเป็นเมืองสกีสอร์ทที่มีศูนย์สกี 2 แห่งและอยู่ระหว่างกรุงออสโลและแบร์เกน ที่นี่มีลิฟต์สกี 20 แห่งและลานสกีอัลไพน์ 39 ลานในระดับความสูงและความยากง่ายต่างกันไป ศูนย์เกโลเลียมีลานสกีระดับง่ายสีเขียวและฟ้า ส่วนศูนย์สลัตตามีลานสกีระดับฟ้าและแดงเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีลานสกีพื้นราบยาว 135 ไมล์

 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอม (Flam) มีความหมายว่า Little Place Between Steep Mountain ตั้งชื่อตามทัศนียภาพของหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยหุบเขาสวยงาม เป็นเมืองเล็กสวยสะกดใจในหุบเขาใจกลางดินแดนฟยอร์ทางตะวันตกของนอร์เวย์ Flam ตั้งอยู่ในบริเวณส่วนในสุดของ “Sognefjord” ฟยอร์ดที่ใหญ่และลึกที่สุดในโลก ความยาวกว่า 204 กม. จาก North Sea ลึกเข้ามาจนถึงแผ่นดิน ยามหน้าหนาว บรรยากาศบ้านเรือนหลังเล็ก ๆ สีสันสะดุดตา ท่ามกลางธรรมชาติที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขาวโพลน วิวทิวทัศน์สุดตระการตาของอ่าวฟยอร์ดคือไฮไลท์จุดขายของ Flam ที่งดงามราวกับเมืองในเทพนิยาย
 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
ที่พักพักค้างคืน ณ Fretheim hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5รถไฟ (FLAMSBANA) – ล่องเรือฟยอร์ด – เมืองโกล (นอร์เวย์)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8) 

นำท่านนั่ง รถไฟ (FLAMSBANA) สายโรแมนติกสายหนึ่งในนอร์เวย์ซึ่งถูกจัดให้เป็นหนึ่งในรถไฟชมวิวทิวทัศน์ที่ดีและสวยที่สุดในโลกโดยสมาคมผู้โดยสารรถไฟระหว่างประเทศ (The Society of International Railway) รถไฟขบวนนี้แยกตัวมาจากรถไฟสายหลัก Oslo-Bergen โดยจะเชื่อมระหว่าง Mydral ไปจนถึง Flåm ซึ่งเป็นเมืองกลางหุบเขาที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของนอร์เวย์ โดย (FLAMSBANA)  นั้นถูกสร้าขึ้นครั้งแรกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้ตัวรถไฟถูกออกแบบให้คงกลิ่นอายในอดีต ตัวรถไฟสีเขียวแก่ที่มีรูปทรงลักษณะคล้ายรถไฟฮอกวอร์ตที่หลายคนเคยเห็นในหนัง Harry Potter ภายในตกแต่งด้วยผนังไม้และเบาะที่นั่งสีแดงแกมส้มติดหน้าต่างบานใหญ่ที่พร้อมให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศและทิวทัศน์ตระการตาข้างทาง 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

จากนั้น ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน จนถึงเมืองกู๊ดวาเก้น fjord, Norway (ใช้เวลาล่องเรือชมความสวยงามของ ซองน์ฟยอร์ด 2 ชั่วโมงเต็ม)
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโกล

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 10)
ที่พัก พักค้างคืน ณ Pers Hotel  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน       
วันที่ 6ออสโล – พระบรมมหาราชวัง – ปราสาท Akershus – โอเปร่าเฮาส์ – เรือ DFDS
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)
จากนั้นเดินทางสู่ กรุงออสโล นำท่านเที่ยว กรุงออสโล ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวัง อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีต่างๆ อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นนำท่านชมด้านหน้า ปราสาท Akershus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1648  สร้างเป็นฐานบัญชาการป้องกันเมืองจากการรุกรานของชาวสวีเดน รวมถึงเคยใช้เป็นคุกสำหรับขังนักโทษ อิสระให้ท่านถ่ายภาพด้านหน้าซึ่งตั้งอยู่ติดกับฟจอร์ทอันสวยงาม  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ  โอเปร่าเฮาส์ ซึ่งสร้างขึ้นด้วยสไตล์โมเดิร์นเมื่อปี 2007 ได้รับรางวัลการออกแบบระดับโลกมากมาย 

 

บ่ายได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ
15.30 น.

เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลง เรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ

(กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน)

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์" ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ   (มื้อที่ 13)

ที่พัก นำคณะพักบน เรือสำราญ SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise) ห้องพักคู่
วันที่ 7โคเปนเฮเกน – เงือกน้อย –  ย่านนูฮาวน์(ท่าเรือใหม่) – ถนนสตรอยก์  ( เดนมาร์ก )
เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม Buffet (มื้อที่ 14)
10.00  น.เรือเข้าเทียบท่า ณ กรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์กมหานครอันยิ่งใหญ่แห่งคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย สร้างขึ้นมาอย่างยาวนานกว่า 2000 ปี นำท่านชมความงดงามของกรุงโคเปนเฮเกน เริ่มต้นโดยการนำท่านชม เดอะลิตเติ้ลเมอร์เมด รูปปั้นเงือกน้อย สร้างด้วยสำริด นั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเก้น เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเมือง สร้างขึ้นโดยศิลปินชาวเดนมาร์ก โดยผู้ว่าจ้างได้รับอิทธิพลจากนิทานของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปปั้นแล้วเสร็จถูกนำไปแสดงในปี ค.ศ. 1913 อิสระให้ท่านเก็บภาพอ่าวโคเปน เฮเก้นอันสวยงามด้วยบรรยากาศแบบสแกนแท้ ๆ 
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 15)
บ่ายนำท่านสู่ ย่านนูฮาวน์ แปลว่า ท่าเรือใหม่ เดิมเป็นท่าเรือพาณิชย์ที่ไว้สำหรับเรือจากทั่วทุกมุมโลกมาเทียบท่า บริเวณนี้จึงรายล้อมไปด้วยร้านอาหารและตึกรามบ้านช่องที่มีสีสันสดใส ในช่วงฤดูร้อน นูฮาวน์ เป็นที่นิยมสำหรับวัยรุ่นชาวเดนมาร์กที่นิยมมานั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ ยังเป็นที่สำหรับล่องเรือชมวิวและสถานที่ต่างๆ รอบกรุงโคเปนเฮเกนได้อีกด้วยจากนั้นอิสระให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศอันสวยงามตามอัธยาศัยจากนั้นอิสระให้ท่านช็อปปิ้งสินค้า ย่านวอล์คกิ้งสตรีท หรือ ถนนสตรอยก์ แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเกน และอยู่ในใจกลางเมือง Strøget เป็นถนนคนเดินยาวที่สุดในโลกที่มีความคับคั่งของร้านค้า ตั้งแต่สินค้าราคาถูกและสินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพงที่สุดในโลก ถนนคนเดินนี้มีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรที่ยื่นจากศาลากลางไปยังถนน Kongens Nytorv  Strøget จึงถูกตั้งเป็นชื่อเล่นของถนนคนเดินดังกล่าวตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมาและครอบคลุม ถนน 4 สายด้วยกันคือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Østergade
ค่ำ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 16)

ที่พัก พักค้างคืน ณ Scandic Hvidovre หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน       
 
วันที่ 8ปราสาทโรเซนบอร์ก – กรุงเทพ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 17)

นำท่านชมความงามของเมือง เริ่มต้นตั้งแต่อาคารรัฐสภา, ซิตี้ฮอลล์, นิวเฮ้าส์ เขตย่านท่าเรือ ที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ ศตวรรษที่ 17 เรียงรายกันอย่างสวยงาม  จากนั้นไปชม ปราสาทโรเซนบอร์ก สร้างในสไตล์แบบดัชต์ – เรอเนสซองส์ อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี สร้างในศตวรรษที่ 17 โดยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4  เพื่อเป็นสถานที่พักร้อนของราชวงศ์ นำชมรอยัลคอลเลคชั่น ที่เก็บเครื่องประดับมีค่าของราชวงศ์เดนมาร์ก มาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 อาทิ มหามงกุฎ, เครื่องประดับที่ทำจากเพชรและอัญมณีต่างๆ ของแต่ละราชวงศ์ นับเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศเดนมาร์ก
ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเก้น

15.35  น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ EK 152 /EK  384 แวะพักและรอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ

 บริการอาหาร และเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน
วันที่ 9กรุงเทพฯ
12.30  น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี...พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไขในการจอง

 • อัตรานี้รวม
  1) ค่าตั๋วเครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไปและกลับพร้อมคณะ (น้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
  2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
  3)  ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
  4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ 
  5)    ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
  6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
  7)    ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
  8)    ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่)
  9)    ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
  10) ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่านใดต้องการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัททัวร์

 • อัตรานี้ไม่รวม
  1)    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
  2)    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
  3)    ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ 
  4)    ค่าน้ำหนักส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม  และมีจำนวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน) 
  5) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโรต่อท่าน
  6) ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป
  (ท่านละ 15 ยูโร)
  ***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์***
   
 • เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจำท่านละ 40,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000บาท) ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจำท่านละ 40,000 บาท
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
 • กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายนิ้วมือ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
  - ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
  - ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท
  - ค่าตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุ๊ปซึ่งตั๋วกรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้ 
  - ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที 
  หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารไม่ของท่านไม่น่าเชื่อถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกำหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คำพูดไม่สุภาพกับสถานทูต และส่งผลทำให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน รายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
  หมายเหตุ
  1. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ   รถติด  ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
  2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
  3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทำให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยังคงจะรักษา มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
  4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

 • เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทำการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต)
  1.  หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
  2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2X1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ใช้รูปสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2  รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป
  3. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร/สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่นๆ 
  4. สำเนาบัตรประชาชน 
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน
  6. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) 
  7. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
  7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว  (พ่อและเม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
  7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  (เม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
  7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)  (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
  7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็นการยืนยัน
  7.5 ให้แนบสำเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
  7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผู้ที่เด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น 
  *******    เอกสารส่วนตัวทุกชนิด ต้องมีตราประทับจากทางศูนย์การแปลเท่านั้น    *******

  8. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น **จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) โดยไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง
  8.1 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 1 เดือน)
  8.2 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
  8.3 กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้างให้ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง  เงินเดือน ในจดหมายรับรองการทำงานต้องมีหัวกระดาษบริษัทและตราประทับบริษัทด้วย  พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
  8.4 กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานให้ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง  เงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
  8.6 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น / พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา
  8.7 กรณีเป็นแม่ค้า, ทำธุรกิจส่วนตัว, ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่ายสถานที่ทำงานมาด้วย รูปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
  9.  หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)
  9.1  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น (กรุณานำสมุดเงินฝากเล่มจริงมาวันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
  กรณีเงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ ห้ามทำการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!)
  การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 7 วัน เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 18 กันยายน 2557 สำเนาสมุดบัญชีที่ท่านต้องใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่ 12 กันยายน 2557 หรือ หลังจากนั้น หากท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุดบัญชีหน้าสุดท้ายที่ได้ทำการปรับสมุดมาให้ทางบริษัททัวร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซ่าต่อไปได้  หรือ ถ่ายเอกสารหน้าที่ปรับสมุดภายใน 7 วัน และถือมาเพิ่มเติมในวันที่ยื่นวีซ่า
  กรณีที่ไม่มีการปรับสมุดบัญชีทุกเดือน ให้ขอสเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคาร (สเตทเม้นขอเป็นภาษาไทย)
  ****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ****
 • 10.  ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
  10.1 จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / (ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)- กรณีเป็นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
  เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาอังกฤษ มาว่าอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
  กรณีมีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก 
  กรณีไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยู่บ้านเดียวกัน

  10.2 กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกำหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งใน หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองค่าใช้จ่ายด้วย
  การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) (เป็นภาษาอังกฤษ) ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า พร้อมทั้งต้องระบุ จำนวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 18 กันยายน 2557  หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 4 กันยายน 2557  หรือ หลังจากนั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) โดยไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง (ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะต้องถูกต้องและตรงตามหน้าพาสปอร์ต วันที่ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นำสำเนาหน้าพาสปอร์ตไปด้วย เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการออกเอกสาร)
  11. ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ว่าสามารถเดินทางได้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

  *** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า

  ***** สำหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ *****


  ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN ไม่รวมค่าธรรมเนียม การแปลเอกสารจากศูนย์แปล 


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy