ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE947 : ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ อ๊อคแลนด์ โรโตรัว หมู่บ้านฮอบบิตัน 6 วัน 4 คืน (TG)

DE947 : ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ อ๊อคแลนด์ โรโตรัว หมู่บ้านฮอบบิตัน 6 วัน 4 คืน (TG)

AUCKLAND CITY HOTEL
IBIS HOTEL ROTORUA

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ
16.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก (ประตูทางเข้า 2) แถวD สายการบินไทย ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารที่นั่งก่อนการเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

18.45 น. เหิรฟ้าบินตรงสู่  เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์โดยเที่ยวบินที่ TG 491  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
วันที่ 2 อ็อคแลนด์ - โรโตรัว - ทะเลสาบโรโตรัว - ฮังกิ ดินเนอร์
12.05 น. เดินทางถึง สนามบินนครอ็อคแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง, ศุลากากร และตรวจรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว (Rotorua) เมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะเหนือ  เมืองแห่งน้ำแร่ น้ำพุร้อน และบ่อโคลนเดือด ซึ่งได้รับสมญานามว่า Sulphur City

ชม ทะเลสาบโรโตรัว  Lake Rotorua ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมองไปได้กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา

ค่ำ บริการอาหารค่ำแบบพื้นเมือง Maori Hangi  และชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเมารี
ที่พัก IBIS HOTEL ROTORUA 3  หรือเทียบเท่า  
วันที่ 3โรโตรัว - Rainbow Spring ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์ - อโกรโดม ฟาร์ม - นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขา & เล่นลูจ - น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia
เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเยี่ยมชม Rainbow Springs สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเรนโบว์เทร้าท์ที่มีชื่อเสียง ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ชมสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ เฟิร์นสีเงิน, สัตว์พื้นเมืองต่างๆ

จากนั้นนำท่านชม การสาธิตวิธีการต้อนแกะ โดยสุนัขแสนรู้และชมการแสดงตัดขนแกะ อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับพ่อพันธุ์แม่พันธ์กว่า 19 สายพันธุ์  ที่ฟาร์ม อโกรโดม Agrodome Farm

จากนั้นนำท่านโดยสาร ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า Skyline Gondola ขึ้นไปชมวิวเมืองโรโตรัวบนยอดเขาโงโงทาฮ่า ซึ่งสูง 900 เมตร จากพื้นดิน พิเศษ ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลิน กับการ เล่นลูจ LUGE เครื่องเล่นสุดประทับใจ ท่านละ 1 รอบ

เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบอินเตอร์ฯ บุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย 

อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านลงจากยอดเขา

นำท่านชม อุทยานน้ำพุร้อน เทพูย่า Te Puia ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองชาวเมารี ชมงานศิลปหัตถกรรมการแกะสลักเครื่องไม้และการทอเครื่องนุ่งห่มจากต้นป่านและความเป็นอยู่ในอดีตของชาวเมารี ชมบ่อโคลนเดือดธรรมชาติและน้ำพุร้อนใต้ดิน ที่ไม่เคยหลับใหลมานานนับพันปี   

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก ณ  IBIS HOTEL ROTORUA 3  หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4โรโตรัว - หมู่บ้านฮอบบิตัน - ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ - อ็อคแลนด์
เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่ เมือง มาตามาต้า Matamata

ชม หมู่บ้านฮอบบิตัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังก้องโลก The Lord of The Rings ชื่นชมความสวยงามของบ้านหลังกระทัดที่ฝังตัวอยู่ในเนินดิน โผล่มาให้เห็นเพียงประตู หน้าต่างเล็กๆ อิสระถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองไวโตโม่

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน แบบ BBQ style  ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านชม ถ้ำไวโตโม่ (Waitomo Caves) ชมความงามภายในของถ้ำที่งดงามด้วยหินงอกหินย้อย ล่องเรือตามลำธารใต้ถ้ำอันเป็นที่อยู่อาศัยของหนอนเรืองแสง (Glow Worm) ส่องแสงระยิบระยับจำนวนมหาศาล เต็มเพดานผนังถ้ำที่ทำให้ถ้ำสุกสกาวงดงามอย่างน่ามหัศจรรย์ ระหว่างทางจะได้พบกับความงดงามของหินงอก หินย้อย ซึ่งหินของที่นี่จะมีรูปร่างลักษณะที่แปลกตาแตกต่างกันออกไป ถ้ำที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่ง ที่ท่านไม่ควรพลาด และไม่สามารถหาดูได้ตามถ้ำทั่วไป

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ นครอ็อคแลนด์

 
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ อาหารจีน  ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก ณ AUCKLAND CITY HOTEL 3  หรือเทียบเท่า
วันที่ 5อ็อคแลนด์ - ชมเมือง - Mt. Eden - Parnell Village - ช้อปปิ้ง/คาสิโน  Sky City
เช้า  

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม      

นำท่านชม นครอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะเหนือ ศูนย์กลางพาณิชยกรรมและการค้าที่สำคัญที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งการแล่นเรือใบ (City of Sails) มีอ่าวจอดเรือที่สมบูรณ์แบบ

ชม สะพานฮาเบอร์ และ ท่าจอดเรือยอร์ชที่สวยงาม ชม ทัศนียภาพของเมืองอ๊อคแลนด์ บน ยอดเขาอีเดน (Mt. Eden) ที่เกิดจากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดและท่านสามารถมองเห็นเมืองอ็อคแลนด์ได้แบบ 360 องศา ชม Parnell Village ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเมืองที่เก่าแก่ที่สุด (oldest suburb) ที่ยังคงอนุรักษ์สภาพอาคารบ้านเรือนในสภาพสมัยก่อน ให้นักท่องเที่ยวได้ เดินชมสถาปัตยกรรมในสมัยนั้น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน อาหารจีน  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของฝาก จากย่านควีนสตรีท ย่านช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ฯ หรือลองเสี่ยงโชคที่ Sky  City Casino ตามอัธยาศัย
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ อาหารไทย  ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ณ   AUCKLAND CITY HOTEL 3  หรือเทียบเท่า 
วันที่ 6อ็อคแลนด์ - กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์

ได้เวลาตามนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินครอ็อคแลนด์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร

14.50 น. เหิรฟ้า  สู่ สนามบินกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG492 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)    
20.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ เเละความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy class)  ไป – กลับ กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  (TG)    (ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ชั้นประหยัด (Economy class)  ไป – กลับ อ็อคแลนด์ – ไคร้สเชิร้ช – อ็อคแลนด์ (ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง   และค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ Tax – Insurance – Fuel Charge  จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง  คุ้มครองในวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุวงเงิน 500,000  บาท  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ค่าวีซ่ากรุ๊ป (ยื่นพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป / วีซ่าไม่ติดเล่ม / ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป) (หากท่านประสงค์ยื่นเป็นวีซ่าเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,300 บาทต่อท่าน) (ปรับค่าธรรมเนียมใหม่ตั้งแต่  21 พฤศจิกายน 2559 ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน  ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 
 • ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน(พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า  รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ   (จีน  หรือ  พื้นเมือง หรือ ไทย)
 • น้ำดื่มบนรถขวดเล็ก
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (รวมทิปพนักงานขับรถ)  
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์บริการอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  (ไม่รวมทิป)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,  ค่าซักรีด,  ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ทัวร์จัดให้
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจให้กับผู้ให้บริการ
 • สายการบินระหว่างประเทศ ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัม / ท่าน)
 • (สายการบินภายในประเทศ ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (25 กิโลกรัม / ท่าน)
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000  บาท ภายใน 3 วัน  นับจากวันจอง 
 • ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 25 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางอัตโนมัติ และไม่คืนค่ามัดจำทัวร์ทั้งหมด
 • ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอย่างน้อย 5 สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
  ในกรณีที่ยังไม่รู้ผลวีซ่าของท่าน และทางบริษัทฯ จำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินกับทางสายการบินก่อน ทางลูกค้าจะต้อง
 • จ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ ไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด 
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 50 วันก่อนการเดินทาง หรือ ก่อน 60 วัน ก่อนการเดินทาง ในช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 31- 49 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินมัดจำ 30,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 25- 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ 50% ของมูลค่าทัวร์ทั้งหมดต่อท่าน ทุกกรณี 
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 16- 24 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ 75% ของมูลค่าทัวร์ทั้งหมดต่อท่าน ทุกกรณี 
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 100 % ทุกกรณี 
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทางทุกกรณี หรือถูกปฏิเสธการออกเมือง - เข้าเมืองใดๆ จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมด
 • กรณีที่ท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าผ่านแล้ว แต่หากท่านยกเลิกการเดินทางอันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือทั้งหมด ในคณะของท่านไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอันเป็นผลมาจากการพิจารณาจากทางสถานทูต ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อจำนวนผู้เดินทางในคณะ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด    
 • หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ หากท่านต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง

 • หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้า ไม่ทันกำหนดวันเดินทาง สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ได้ชำระไปแล้ว และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 • หากเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่า เนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากที่ท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าผ่านแล้ว  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง สถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูต  เรื่องวีซ่าของท่าน  เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็นสถิติของบริษัท และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

  ***การพิจารณาอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า  ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว  และหากต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่  ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่และเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง / บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย )*** 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน หรือผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต ได้ครบ  15 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นให้เท่านั้น หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความ  สะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
3. ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบ
ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม และขนาดของห้องพักอาจไม่เท่ากัน
4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่มีสิ่งของสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงรอบเรือนำเที่ยว ความไม่สงบทางการเมือง  การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน ฯ 
5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เข้าเมือง ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นประเทศใด เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัท  ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
7. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นประเทศใด จนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ผู้เดินทางในคณะทัวร์ท่านอื่นรวมถึงหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถรอท่านได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้
8. มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 
1. หนังสือเดินทาง (Passport)  ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และหนังสือเดินทางต้องมีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้า (หากมีหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์หรือไม่ก็ตามควรนำมาแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า)

- ในกรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) ยื่นวีซ่าประเภทท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง พื้นหลังสีอ่อน ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบสำเนาภาษาไทยมาด้วย) 

4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด หรือ สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี) 1 ชุด 

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 1 ชุด (แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบสำเนาภาษาไทยมาด้วย)

6. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วย กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสมาด้วย),  สำเนาทะเบียนใบหย่า  หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 1 ชุด (แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบสำเนาภาษาไทยมาด้วย)

7. หลักฐานการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  

กรณีเป็นพนักงาน  - หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันเดือนปี ที่เริ่มงาน และช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติพร้อมตราประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ  -  สำเนาใบทะเบียนการค้า , หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองบริษัทฯที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน เซ็นชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  

กรณีเป็นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ  -  หนังสือรับรองจากหน่วยงาน/ต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ

กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษา  -   สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือ สถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ หรือ สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน

กรณีเป็นแม่บ้าน  -  ต้องเตรียมหลักฐานของสามี (สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หลักฐานการงาน และหลักฐานทางการเงิน) พร้อมสำเนาทะเบียนสมรส  (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ทำหนังสือรับรอง / ชี้แจง ความสัมพันธ์)

8. หลักฐานการเงิน (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี)  
    ขอ Statements บัญชีออมทรัพย์จากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริงที่มีตราประทับจากธนาคาร

9. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี  ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา ต้องให้ทั้งบิดาและมารดาทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ หรือ หากเดินทางไปกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง ต้องให้บิดา หรือ มารดา ท่านที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย ทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ โดยขอหนังสือยินยอมจากทางอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่เท่านั้น โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้องและระบุชื่อเด็กที่เดินทางไปด้วย  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา 

ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว  -  จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก 

ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น -  จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือ
รับรองบุตรบุญธรรม

10. หากเดินทางร่วมกับญาติพี่น้อง หรือเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง ให้แสดงหลักฐานที่ยืนยันความสัมพันธ์ เช่นสำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบสูติบัตร หรือเขียนหนังสือชี้แจงความสัมพันธ์

11. (เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ) กรณีที่มีผู้สนับสนุน/รับรองค่าใช้จ่ายให้ท่าน โปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์และสถานภาพทางการเงินผู้นั้น รวมหลักฐานการติดต่อระหว่างกันเช่น จดหมายเชิญ อีเมล์ ค่าใช้จ่ายจากการติดต่อทางโทรศัพท์ รูปถ่าย และหลักฐานการโอนเงินหากได้ให้การดูแลด้านการเงิน และหลักฐานแสดงสถานภาพทางการเงินของสปอนเซอร์

    หากผู้สนับสนุน / รับรองค่าใช้จ่ายให้ท่านเป็นคนนิวซีแลนด์และไม่ได้เป็นญาติพี่น้องของท่าน โปรดแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ที่ชัดเจน ระหว่างท่านและผู้สนับสนุน

12. กรณีเป็นผู้สูงอายุ กรุณาเตรียมเอกสารทั่วไปตามปกติ สำหรับเรื่องการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล เบื้องต้นท่านยังไม่จำเป็นต้องทำการตรวจสุขภาพใดๆ เว้นแต่ได้รับแจ้งจากทางสถานทูตฯ ให้ท่านไปตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ท่านจึงจะไปทำการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลตามที่ทางสถานทูตกำหนด ส่วนเรื่องการทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ทางสถานทูตมิได้บังคับ แต่หากท่านต้องการทำเพื่อความสบายใจสามารถทำได้และสามารถยื่นเอกสารทำประกันสุขภาพมาพร้อมกับเอกสารยื่นวีซ่าอื่นๆได้

13. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน  ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแล อำนวยความสะดวกแก่ท่าน และประสานงานตลอดเวลา  ทั้งนี้หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ใคร่ขอความกรุณาท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน  ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้  ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้

หมายเหตุ   :   สำหรับหนังสือเดินทางจีนหรือต่างด้าวจีน ใช้เวลาในการยื่นวีซ่ามากกว่า 20 วันทำการ

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
         065-351-5258 (พิน)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy