ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE590 : โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน (TG)

DE590 : โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน (TG)

AUCKLAND CITY HOTEL
IBIS HOTEL ROTORUA
TENOA ASPEN HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - อ็อคแลนด์
16.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก (ประตูทางเข้า 2) แถว D12 สายการบินไทย ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารที่นั่งก่อนการเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

18.45 น. เหิรฟ้า สู่ เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491
วันที่ 2อ็อคแลนด์ - โรโตรัว - น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia - ฮังกิ ดินเนอร์ ชมเมารีโชว์
12.05 น.

ถึง สนามบินเมืองอ็อคแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว (Rotorua) เมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะเหนือ เมืองแห่งน้ำแร่ น้ำพุร้อน และบ่อโคลนเดือด ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโรโตรัว ซึ่งได้รับสมญานามว่า Sulphur City

นำท่านชม อุทยานน้ำพุร้อน เท พูย่า Te Puia ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองชาวเมารี ชมงานศิลปหัตถกรรมการแกะสลักเครื่องไม้และการทอเครื่องนุ่งห่มจากต้นป่านและความเป็นอยู่ในอดีตของชาวเมารี ชมบ่อโคลนเดือดธรรมชาติและน้ำพุร้อนใต้ดิน ที่ไม่เคยหลับใหลมานานนับพันปี

ค่ำบริการอาหารค่ำแบบพื้นเมือง Maori Hangi และชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเมารี
ที่พัก IBIS HOTEL ROTORUA 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3โรโตรัว - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์ - อโกรโดม ฟาร์ม - ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ - อ็อคแลนด์
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์

นำท่านเยี่ยมชม Rainbow Springs สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเรนโบว์เทร้าท์ที่มีชื่อเสียง ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ชมสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ เฟิร์นสีเงิน ฯ

จากนั้นนำท่านชมการสาธิตวิธีการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้และการตัดขนแกะ อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กว่า 19 สายพันธุ์ สนุกสนานกับการให้นมลูกแกะที่ ฟาร์ม อโกรโดม Agrodome Farm

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำไวโตโม่

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านชมความงามของถ้ำไวโตโม่  (Waitomo Caves) ภายในของถ้ำที่งดงามด้วยหินงอกหินย้อย ล่องเรือตามลำธารใต้ถ้ำอันเป็นที่อยู่อาศัยของ หนอนเรืองแสง (Glow Worm) ส่องแสงระยิบระยับจำนวนมหาศาลทำให้ถ้ำสุกสกาวงดงามอย่างน่ามหัศจรรย์ ได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางกลับสู่ นครอ็อคแลนด์ AUCKLAND เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะเหนือ ศูนย์กลางพาณิชยกรรมและการค้าที่สำคัญที่สุดของ
ประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งการแล่นเรือใบ (City of Sails) มีอ่าวจอดเรือที่สมบูรณ์แบบ ชมสะพานฮาเบอร์และท่าจอดเรือยอร์ชที่สวยงาม

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก AUCKLAND CITY HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4อ็อคแลนด์ - ไคร้สเชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ชมวิวยอดเขาเม้าท์คุ๊ก - ทไวเซิล
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศนครอ็อคแลนด์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองไคร้สเชิร้ช 

...........น.ออกเดินทางสู่ เมืองไคร้สเชิร้ช โดยสายการบินภายในประเทศ
...........น.เดินทางถึง สนามบินเมืองไคร้สเชิร้ส หลังจากรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางผ่านทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รี่ แหล่งเพาะพันธุ์แกะและวัวที่สำคัญของเกาะใต้ เดินทางผ่าน เมืองแอชเบอร์ตัน Ashburton แหล่งรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากแกะ อาหารเสริม และของที่ระลึกต่าง ๆ

เข้าสู่ ทะเลสาบเทคาโป Lake Tekapo ชมทัศนียภาพความสวยงามของ ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนเทือกเขา ไหลลงสู่ทะเลสาบจนทำให้น้ำทะเลสาบใสเป็นสีฟ้า ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์เล็กๆ ริมทะเลสาบและอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ

จากนั้นออกเดินทางต่อ ระหว่างทาง แวะชมวิว “ยอดเขาเม้าท์คุ๊ก” ที่มีความสูงถึง 3,753 เมตร อิสระให้ท่านได้ชื่นชมกับทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงตระหง่านและถูกปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี ณ บริเวณ จุดชมวิวริมทะเลสาบปูคากิ

ได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อสู่ เมืองทไวเซิล เมืองแห่งต้นไม้ของนิวซีแลนด์ 

รายการแนะนำ - ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมทัศนียภาพเทือกเขาแอลป์ หรือชมทัสมันกลาเซียร์ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ ใจกลางยอดเขา (ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ หากท่านสนใจ โปรดติดต่อหัวหน้าทัวร์)

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
ที่พักMACKENZIE COUNTRY HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
วันที่ 5ทไวเซิล - ครอมเวล - ควีนสทาวน์ - ล่องเรือกลไฟ TSS - กระเช้ากอนโดล่า & เล่นลูจ และ รับประทานอาหารกลางวันบนยอดเขา
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ระหว่างทางแวะ เมืองผลไม้ครอมเวล แหล่งผลิตผลไม้ที่มีชื่อเสียงของประเทศ ซึ่งท่านสามารถชิมผลไม้สดๆ ตามฤดูกาลและเลือกซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย

ออกเดินทางต่อถึง เมืองควีนส์ทาวน์ Queenstown ชมวิวทิวทัศน์อันตระการตาของเมืองควีนส์ทาวน์ริม ทะเลสาบวาคาทีปู ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาใหญ่น้อยใหญ่ เต็มไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามมาก สมกับเป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ จำนวนมากจากทั่วโลก

นำท่านขึ้น กระเช้ากอนโดล่า สู่ ยอดเขาบ็อบ พีค ชมทัศนียภาพอันสวยงามวิจิตรตระการตาของเมืองควีนทาวน์จากมุมสูง

พิเศษ ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลิน กับการเล่นลูจ เครื่องเล่นสุดประทับใจ ท่านละ 1 รอบ

เที่ยงบริการอาหารกลางวันแบบอินเตอร์บุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือริมทะเลสาบวาคาทีปู เพื่อลง เรือกลไฟโบราณเรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earn slaw ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบพร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในบรรยากาศแสนโรแมนติค 

รายการแนะนำ - สนุกสนานกับการเล่นเรือเร็ว Jet Boat เรือล่องเเก่งความเร็วสูงตื่นเต้นเร้าใจ ที่ได้รับการออกเเบบเป็นพิเศษ ลำตัวทำด้วยอลูมิเนียมอย่างแน่นหนา (ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ หากท่านสนใจ โปรดติดต่อหัวหน้าทัวร์)

ค่ำบริการอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ลิ้มรสเมนูกุ้งมังกร และเมนูเป๋าฮื้ออันโอชะ
ที่พักTENOA ASPEN HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 6ควีนส์ทาวน์ - Arrowtown - ทะเลสาบวานาก้า - Puzzling World - ฟ๊อกกลาเซียร์
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักและเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่ Arrowtown ซึ่งเป็นเหมืองทองเก่าในอดีต ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยนักแสวงโชคจากทั่วทุกสารทิศ ชมความน่ารักของชุมชนเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขาที่สวยงามทุกฤดูดังภาพวาด

จากนั้นเดินทาง เรียบแม่น้ำคาวารัว แวะถ่ายรูปที่สะพานประวัติศาสตร์ สะพานคาวารัว ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นต้นกำเนิดของกีฬาบันจี้จั๊มพ์ กีฬาท้าทายความหวาดเสียว (ค่าใช้จ่ายในการกระโดดบั้นจี้จั๊ม ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ หากท่านสนใจโปรดติดต่อหัวหน้าทัวร์) 

ได้เวลาอันสมควร ออกเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบวานาก้า เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานาก้าที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์

บ่ายบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

ออกเดินทางต่อ ระหว่างทาง แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านนอก Puzzling World เมืองมหัศจรรย์ของเล่น

นำท่านเดินทางต่อผ่านช่องเขา Haast ลัดเลาะช่องเขามากมายของ เทือกเขาเซ้าท์เทรินแอลป์ เข้าสู่ ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ Fox Glacier ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 6 ชื่นชมกับธรรมชาติ ริมชายฝั่ง ทะเลทัสมัน สู่ เขตอุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ เนชั่นแนลปาร์ค Westland National Park นำท่านชม ธารน้ำแข็ง Fox Glacier ในเขตเวสต์แลนด์ที่มีชื่อเสียงมาก เพราะเป็นธารน้ำแข็งที่อยู่ใกล้ ระดับน้ำทะเลมากที่สุด ซึ่งเกิดจากการที่มีปริมาณหิมะและน้ำแข็งจำนวนมากทับถมกันมาเป็นเวลานาน จนเกิดการไหลเคลื่อนตัวจากยอดเขาลงมาตามหน้าผาสู่หุบเหวเบื้องล่างในอัตราความเร็ว 1–5 เมตรต่อวัน

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
ที่พักHEARTLAND HOTEL FOX GRACIER 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 7ฟ๊อกกลาเซียร์ - โฮกิติกะ - รถไฟ Tranz Alpine - ไคร้สเชิร์ช     
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักและเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกา Hokitika เมืองศูนย์กลางการผลิตหยกสีเขียว ในอดีตใช้เป็นอาวุธและนำมาทำเป็น เครื่องรางของชาวเมารี ท่านสามารถซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นรถบัสนำท่านมาถึง สถานีรถไฟ Arthur’ Pass เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไคร้สเชิร์ช ด้วย รถไฟ  Tranz  Alpine  Train ที่สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรปเป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆ ถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในนิวซีแลนด์ ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะสลับกับภูเขาเขียวขจีบนยอดเขา ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง จนถึง เมืองไคร้สเชิร์ช

รถโค้ชมารับท่านเพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองไคร้สเชิร์ช CHRISTCHURCH ชมความงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของนครไคร้สเชิร์ช ซึ่งได้รับสมญานามว่า “อังกฤษนอกเกาะอังกฤษ”

ชมความน่ารักของ แม่น้ำเอวอน ซึ่งไหลผ่านใจกลางเมืองและของ อุทยานเเห่งสวนดอกไม้ Botanic Garden ที่เต็มไปด้วยดอกไม้และไม้ยืนต้นนานาชนิด 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักณ  HEARTLAND HOTEL COTSWORLD 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 8 ไคร้สเชิร์ช - ไคคูร่า - ไคร้สเชิร์ช
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองไคคูร่า เมืองท่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีพื้นที่นอกชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยประจำของฝูงวาฬขนาดเล็ก และเป็นจุดนัดพบของฝูงวาฬต่างๆ ที่อพยพไปตามกระแสน้ำอุ่นในแต่ละปีเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง นำท่านล่องเรือชมความน่ารักของวาฬเหล่านี้ พร้อมทั้งยังสามารถชมฝูงปลาโลมาและเหล่าแมวน้ำ อย่างใกล้ชิด  

(หมายเหตุ โดยทั่วไปจะมีฝูงวาฬ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้อย่างถาวร แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีฝูงวาฬที่อาจจะว่ายน้ำผ่านมาแวะพักเป็นครั้งคราวรายการทัวร์ล่องเรือชมวาฬนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละวันด้วย ว่าจะสามารถออกเรือได้หรือไม่)

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่ายนำท่านเดินทางกลับสู่ นครไคร้สเชิร์ช อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง พักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักณ  HEARTLAND HOTEL COTSWORLD 3 ดาว หรือเทียบเท่า
​วันที่ 9 ไคร้สเชิร์ช - อ็อคแลนด์ - กรุงเทพ ฯ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองไคร้สเชิร์ช เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ นครอ็อคแลนด์

______ น. ออกเดินทางสู่ นครอ็อคแลนด์ โดย สายการบินภายในประเทศ
______ น.     เดินทางถึง สนามบินนานาชาตินครอ๊อคแลนด์ เพื่อเตรียมตัวเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เที่ยง​*** อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ***
13.10 น.เหิรฟ้า สู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492
20.25 น.คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ เเละความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy class)  ไป – กลับ กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  (TG)    (ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ชั้นประหยัด (Economy class)  ไป – กลับ อ็อคแลนด์ – ไคร้สเชิร้ช – อ็อคแลนด์ (ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง   และค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ Tax – Insurance – Fuel Charge  จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง  คุ้มครองในวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุวงเงิน 500,000  บาท  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ค่าวีซ่ากรุ๊ป (ยื่นพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป / วีซ่าไม่ติดเล่ม / ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป) (หากท่านประสงค์ยื่นเป็นวีซ่าเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,300 บาทต่อท่าน) (ปรับค่าธรรมเนียมใหม่ตั้งแต่  21 พฤศจิกายน 2559 ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน  ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 
 • ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน(พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า  รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ   (จีน  หรือ  พื้นเมือง หรือ ไทย)
 • น้ำดื่มบนรถขวดเล็ก
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (รวมทิปพนักงานขับรถ)  
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์บริการอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  (ไม่รวมทิป)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,  ค่าซักรีด,  ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ทัวร์จัดให้
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจให้กับผู้ให้บริการ
 • สายการบินระหว่างประเทศ ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัม / ท่าน)
 • (สายการบินภายในประเทศ ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (25 กิโลกรัม / ท่าน)
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000  บาท ภายใน 3 วัน  นับจากวันจอง 
 • ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 25 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางอัตโนมัติ และไม่คืนค่ามัดจำทัวร์ทั้งหมด
 • ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอย่างน้อย 5 สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
  ในกรณีที่ยังไม่รู้ผลวีซ่าของท่าน และทางบริษัทฯ จำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินกับทางสายการบินก่อน ทางลูกค้าจะต้อง
 • จ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ ไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด 
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 50 วันก่อนการเดินทาง หรือ ก่อน 60 วัน ก่อนการเดินทาง ในช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 31- 49 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินมัดจำ 30,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 25- 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ 50% ของมูลค่าทัวร์ทั้งหมดต่อท่าน ทุกกรณี 
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 16- 24 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ 75% ของมูลค่าทัวร์ทั้งหมดต่อท่าน ทุกกรณี 
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 100 % ทุกกรณี 
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทางทุกกรณี หรือถูกปฏิเสธการออกเมือง - เข้าเมืองใดๆ จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมด
 • กรณีที่ท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าผ่านแล้ว แต่หากท่านยกเลิกการเดินทางอันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือทั้งหมด ในคณะของท่านไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอันเป็นผลมาจากการพิจารณาจากทางสถานทูต ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อจำนวนผู้เดินทางในคณะ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด    
 • หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ หากท่านต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง

 • หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้า ไม่ทันกำหนดวันเดินทาง สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ได้ชำระไปแล้ว และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 • หากเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่า เนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากที่ท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าผ่านแล้ว  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง สถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูต  เรื่องวีซ่าของท่าน  เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็นสถิติของบริษัท และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

  ***การพิจารณาอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า  ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว  และหากต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่  ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่และเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง / บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย )*** 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน หรือผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต ได้ครบ  15 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นให้เท่านั้น หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความ  สะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
3. ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบ
ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม และขนาดของห้องพักอาจไม่เท่ากัน
4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่มีสิ่งของสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงรอบเรือนำเที่ยว ความไม่สงบทางการเมือง  การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน ฯ 
5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เข้าเมือง ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นประเทศใด เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัท  ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
7. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นประเทศใด จนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ผู้เดินทางในคณะทัวร์ท่านอื่นรวมถึงหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถรอท่านได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้
8. มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 
1. หนังสือเดินทาง (Passport)  ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และหนังสือเดินทางต้องมีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้า (หากมีหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์หรือไม่ก็ตามควรนำมาแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า)

- ในกรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) ยื่นวีซ่าประเภทท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง พื้นหลังสีอ่อน ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบสำเนาภาษาไทยมาด้วย) 

4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด หรือ สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี) 1 ชุด 

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 1 ชุด (แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบสำเนาภาษาไทยมาด้วย)

6. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วย กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสมาด้วย),  สำเนาทะเบียนใบหย่า  หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 1 ชุด (แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบสำเนาภาษาไทยมาด้วย)

7. หลักฐานการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  

กรณีเป็นพนักงาน  - หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันเดือนปี ที่เริ่มงาน และช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติพร้อมตราประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ  -  สำเนาใบทะเบียนการค้า , หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองบริษัทฯที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน เซ็นชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  

กรณีเป็นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ  -  หนังสือรับรองจากหน่วยงาน/ต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ

กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษา  -   สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือ สถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ หรือ สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน

กรณีเป็นแม่บ้าน  -  ต้องเตรียมหลักฐานของสามี (สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หลักฐานการงาน และหลักฐานทางการเงิน) พร้อมสำเนาทะเบียนสมรส  (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ทำหนังสือรับรอง / ชี้แจง ความสัมพันธ์)

8. หลักฐานการเงิน (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี)  
    ขอ Statements บัญชีออมทรัพย์จากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริงที่มีตราประทับจากธนาคาร

9. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี  ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา ต้องให้ทั้งบิดาและมารดาทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ หรือ หากเดินทางไปกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง ต้องให้บิดา หรือ มารดา ท่านที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย ทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ โดยขอหนังสือยินยอมจากทางอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่เท่านั้น โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้องและระบุชื่อเด็กที่เดินทางไปด้วย  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา 

ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว  -  จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก 

ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น -  จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือ
รับรองบุตรบุญธรรม

10. หากเดินทางร่วมกับญาติพี่น้อง หรือเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง ให้แสดงหลักฐานที่ยืนยันความสัมพันธ์ เช่นสำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบสูติบัตร หรือเขียนหนังสือชี้แจงความสัมพันธ์

11. (เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ) กรณีที่มีผู้สนับสนุน/รับรองค่าใช้จ่ายให้ท่าน โปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์และสถานภาพทางการเงินผู้นั้น รวมหลักฐานการติดต่อระหว่างกันเช่น จดหมายเชิญ อีเมล์ ค่าใช้จ่ายจากการติดต่อทางโทรศัพท์ รูปถ่าย และหลักฐานการโอนเงินหากได้ให้การดูแลด้านการเงิน และหลักฐานแสดงสถานภาพทางการเงินของสปอนเซอร์

    หากผู้สนับสนุน / รับรองค่าใช้จ่ายให้ท่านเป็นคนนิวซีแลนด์และไม่ได้เป็นญาติพี่น้องของท่าน โปรดแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ที่ชัดเจน ระหว่างท่านและผู้สนับสนุน

12. กรณีเป็นผู้สูงอายุ กรุณาเตรียมเอกสารทั่วไปตามปกติ สำหรับเรื่องการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล เบื้องต้นท่านยังไม่จำเป็นต้องทำการตรวจสุขภาพใดๆ เว้นแต่ได้รับแจ้งจากทางสถานทูตฯ ให้ท่านไปตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ท่านจึงจะไปทำการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลตามที่ทางสถานทูตกำหนด ส่วนเรื่องการทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ทางสถานทูตมิได้บังคับ แต่หากท่านต้องการทำเพื่อความสบายใจสามารถทำได้และสามารถยื่นเอกสารทำประกันสุขภาพมาพร้อมกับเอกสารยื่นวีซ่าอื่นๆได้

13. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน  ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแล อำนวยความสะดวกแก่ท่าน และประสานงานตลอดเวลา  ทั้งนี้หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ใคร่ขอความกรุณาท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน  ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้  ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้

หมายเหตุ   :   สำหรับหนังสือเดินทางจีนหรือต่างด้าวจีน ใช้เวลาในการยื่นวีซ่ามากกว่า 20 วันทำการ

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy