ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ อ๊อคแลนด์ โรโตรัว เทาโป เที่ยวนิวซีแลนด์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE710 : โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ อ๊อคแลนด์ โรโตรัว หมู่บ้านฮอบบิตัน 7 วัน 5 คืน (TG)

DE710 : โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ อ๊อคแลนด์ โรโตรัว หมู่บ้านฮอบบิตัน 7 วัน 5 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

AUCKLAND CITY HOTEL
ROTORUA – SUDIMA
ROTORUA SUDIMA HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - อ็อคแลนด์
15.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
18.45 น. เหิรฟ้าสู่ อ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์  โดยเที่ยวบินที่  TG 491 
วันที่ 2สนามบินอ๊อคแลนด์ - เมืองแฮมิลตัน
10.45 น.เดินทางถึง เมืองอ๊อคแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 5 ชม.) ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฮมิลตัน เป็นเมืองที่มีพื้นที่กว้าง  มีแม่น้ำที่สำคัญHAMILTON GARDENS ซึ่งมีดอกไม้สีสดใสนานาชนิดที่มีชื่อเสียง จากสวนทั่วโลก มาจัดไว้หลากหลายรูปแบบ นอกจากนั้น HAMILTON CITY ยังเป็นเมืองที่เหมาะแก่การเรียน มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงคือ THE WAIKATOUNIVERSITY เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
ที่พัก   NOVOTEL HAMILTON HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - การแสดงของชนพื้นเมืองเผ่าเมารี - รับประทานอาหารค่ำ ที่ปรุงแบบชาวเมารี - ชมการแสดง เมารีคอนเสิร์ต 
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาท่า (MATAMATA) คือเมืองชนบทเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ๆเทือกเขาไคไม (KAIMAI RANGES) ในเขตไวกาโต้ (WAIKATO) บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองถูกรายล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์ม โดยเฉพาะฟาร์มที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองชื่อว่า บ้านฮอบบิท ( HOBBIT HOLES) สถานที่หลักสำหรับถ่ายทำฉากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจำนวนหลายเรื่อง เช่น ปีเตอร์แจ็คสัน ( PETER JACKSON) ภาพยนตร์ไตรภาคเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ ( LORD OF THE RINGS FILM TRILOGY) ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ตัดสินใจปรับให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง ฮอบบิตัน (HOBBITON) เป็นหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของ แบ๊กเอนด์ อันเป็นเนินสูงอยู่เหนือเขตแบ๊กช็อตโรว์ เป็นที่อยู่ของบิลโบ แบ๊กกิ้นส์ โฟรโด แบ๊กกิ้นส์ และ แซมไวส์ แกมจี ที่นี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการผจญภัยในนิยายเรื่อง เดอะฮอบบิท และ เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์

เที่ยง รับประทานอาหารภายใน HOBITTION
บ่าย

นำท่านสู่ TE PUIA ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรม และศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ เช่น หอประชุมของชาวเมารี การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดิน และแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พื้นดินใน

นำท่านชม นกกีวี (KIWI HOUSE) นกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมาก

ค่ำ   รับประทานอาหาร แบบบุฟเฟต์ ที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมการแสดง โชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
ที่พัก  IBIS HOTEL ROTORUA  หรือเทียบเท่า
วันที่ 4โรโตรัว - อโกรโดม - ชมการตัดขนแกะ - เรนโบว์ สปริง - เทาโป - น้ำตกฮูก้า 
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะซึ่งปรับปรุงเป็น สถานที่ท่องเที่ยว แสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นั่นคือการตัดขนแกะ แสดงตัดขนแกะมีหลายๆ แห่งในประเทศนิวซีแลนด์แต่ที่อโกรโดมเป็นสถานแสดงโชว์การตัดขนแกะที่มีชื่อเสียงที่สุด นอกจากการแสดงตัดขนแกะแล้ว ที่อโกรโดมยังมีการแสดงอื่นๆ เช่น การรีดน้ำนมวัว และ การแสดงสุนัขต้อนเป็ด และต้อนแกะ โดยสุนัขแสนรู้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงซ์ (RAINBOW SPRING) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า ที่มีจำนวนนับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิร์นสีเงินสัญลักษณ์ของประเทศ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

เดินทางสู่ เมืองเตาโป เมืองซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบเตาโปซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิด  จากภูเขาไฟระเบิดในอดีตที่มีขนาดใหญ่และลึกที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์เป็นเมืองตากอากาศและศูนย์กลางการตกปลาเทร้าท์ 

แวะ ชม น้ำตกฮูก้า HUKA FALL น้ำตกสีครามขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ำที่ตกลงมาเฉลี่ยแล้ว คือ 2 แสนลิตรต่อวินาที มีต้นกำเนิดมาจากแม่น้ำไวกาโต้ ซึ่งไหลมาจากทะเลสาบเตาโป 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
ที่พัก   MILLENNIUM ROTORUA  HOTEL   หรือเทียบเท่า
วันที่ 5ถ้ำหนอนเรืองแสง (ไวโตโม่) -  อ๊อคแลนด์ - เขาอีเดน
เช้า

จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำไวโตโมเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ภายในถ้ำนั้นเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงนับล้านตัว ประกอบไปด้วย 3 ถ้ำหลักคือ RUAKURI CAVE, ARANUI CAVE และ GARDNER'S GUT ทั้งหมดมีหินงอก หินย้อย และ หนอนเรืองแสงที่งดงามมากๆ มีความสวยงามราวกับดวงดาวในท้องฟ้ายามค่ำคืน

นำท่าน ชมความงามของ หินงอกหินย้อย ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า 12 ล้านปี ท่านจะได้พบกับห้องโถงที่เรียกว่า คาธีดัลล์ ที่มาของชื่อนี้คือเพราะมีหินงอกหินย้อยที่อยู่ภายในมุมหนึ่งของห้องมีลักษณะคล้ายออร์แกนที่ใช้ในโบสถ์ มีนักร้องชื่อดังหลายท่านเคยมาอัดเสียงที่ถ้ำแห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แบบบาร์บีคิว)
บ่าย    

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอ๊อคแลนด์  เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนด์

ชม อ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ

ชม สะพานฮาเบอร์

ผ่านชม บ้านเศรษฐี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์แนล ถนนที่เป็นที่ตั้งของบ้านเรือน ร้านค้าเก่าแก่รุ่นบุกเบิก

ผ่านชม บ้านเศรษฐี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา

นำท่าน ขึ้นเขาอีเดน (MT.EDEN) ภูเขาไฟที่ดับแล้ว ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองได้ทั้งเมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  CROWNE PLAZA AUCKLAND HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่ 6อ๊อคแลนด์ - ล่องเรือใบชมวิวพร้อมจิบไวน์ท่านละ 1 แก้ว - สกายทาวเวอร์ - ช้อปปิ้ง 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม  

นำท่านชม อ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ

นำท่าน ล่องเรือ PRIDE OF AUCKLAND ที่จะให้คุณสัมผัสกับการล่องเรือในเมืองแห่งเรือใบ พร้อมทั้งดื่มด่ำบรรยากาศสุดชิลและจิบไวน์แดงท่านละ 1 แก้ว (มีเบียร์ และ SOFT DRINK ให้เลือกกรณีไม่ดื่มไวน์) ส่วนใจกลางเมืองอ็อคแลนด์ยังมีแหล่งช้อปปิ้งอีกมากมายให้คุณได้เพลิดเพลิน ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สกายทาวเวอร์ เป็นจุดสังเกตที่เด่นที่สุดของอ๊อคแลนด์ หอคอยมีความสูง 1,076 ฟุต (328 เมตร) และมองเห็นวิวได้ไกลถึง 80 กิโลเมตรในทุกทิศทาง คุณจะได้ชมทัศนียภาพของเมือง มองเห็นบริเวณท่าเรือไปจนถึงภูเขาจุดชมวิวหลักนั้นมีพื้นเป็นกระจก คุณสามารถส่งโปสการ์ดจากตู้จดหมายที่อยู่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ หรือจะลองสำรวจโอกแลนด์จากคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสก็ได้ สูงขึ้นไปยังมีจุดชมวิวที่สอง ซึ่งมีผนังจากพื้นถึงเพดานเป็นกระจกเกือบทั้งหมด 

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ หอคอยสกายทาวเวอร์
บ่าย

จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งอย่างอิสระในย่านใจกลางเมืองบนถนนควีนสตรีทมอลล์ NEW MARKET และ VICTORIA MARKET อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด และร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CROWNE PLAZA AUCKLAND HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 7สนามบินอ๊อคแลนด์ - สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม 

ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

14.50 น.ออกเดินทางจาก อ๊อคแลนด์ โดย สายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 492
20.50 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขในการจอง

 •  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 •  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 •  ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
 •  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 •  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 •  ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 •  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ
 •  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
 •  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 •  ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport 
 •  ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 •  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 •  ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ *วีซ่าเดี่ยว 6,000 บาท ต่อ ท่าน / วีซ่ากรุ๊ป 2,700 บาท ต่อ ท่าน* 
 •  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ พนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 6 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 36 เหรียญนิวซีแลนด์ดอลล่า/ท่าน)
 •  ค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
 •  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน 
 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 • กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจองหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋วมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ   (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ทันกำหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ 
 • กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ
 • กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้  เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันกำหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ  ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจำทั้งหมด
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ และส่งให้กับทางบริษัทฯ เพื่อทำวีซ่าก่อน 21 วันทำการ / การยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทำการ
 
เนื่องจากสถานทูตนิวซีแลนด์เปลี่ยนระเบียบใหม่ การยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์ต้องส่งเอกสารไปพิจารณาที่ต่างประเทศ เพราะฉะนั้นเอกสารที่ยื่นจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 

1. สำหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาด้วย) 
รูปถ่ายสี  2” จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้นหลังเป็นสีขาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)  
สำเนาบัตรประชาชน 
สำเนาทะเบียนบ้าน ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ที่ทำงาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า กรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรณีที่ผู้เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบัตร ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
หลักฐานการเงิน คัด STATEMENT (ย้อนหลัง 6 เดือน) จากทางธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ  ชื่อ – นามสกุล ตรงตามหน้า PASSPORT  (อัพเดตยอดเงินก่อนวันที่จะยื่นวีซ่าไม่เกิน 30 วัน)    
จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  *** ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ได้ ***
หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)

2.  กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย  
แปลเป็นภาษาอังกฤษ และ พร้อมประทับตรายางบริษัท

3.  กรณีทำธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                              
4.  กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ ) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้  

2. สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป) และขอหนังสือรับรองการเรียน
    จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น)

3. สำหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ทำจากที่ว่าการอำเภอ หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา(ภาษาอังกฤษ)
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น)
กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปี ขอสำเนาสูติบัตร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้) (ภาษาอังกฤษ)
สำเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา)  (ภาษาอังกฤษ)
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
ใบรับรองการทำงานงานของบิดา หรือ มารดา(ภาษาอังกฤษ)
กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ภาษาอังกฤษ)
หลักฐานการเงิน STATEMENT (ย้อนหลัง 6 เดือน) จากทางธนาคารของบิดา หรือ มารดา (ภาษาอังกฤษ)
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับบุตร  (ภาษาอังกฤษ)

4. สำหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน 
ท่านต้องทำการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)
หมายเหตุวีซ่า
วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี เป็น เดี่ยว ครอบครัวละ 6,100 บาท
วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ค่าวีซ่าท่านละ 3,600 บาท
กรณีที่ผู้เดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ค่าวีซ่าท่านละ 6,100 บาท

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์

 • ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว
 • บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานทูต งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน 
 • การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
 •  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นท่องเที่ยว***

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy