โปรแกรมทัวร์บิ๊กไบค์ แอฟริกาใต้ Cape Town Motorbike Tour (Bigbike) เที่ยวบิ๊กไบค์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE228 : ทัวร์บิ๊กไบค์ แอฟริกาใต้ Cape Town Motorbike Tour 7 วัน 4 คืน (EK)

DE228 : ทัวร์บิ๊กไบค์ แอฟริกาใต้ Cape Town Motorbike Tour 7 วัน 4 คืน (EK)
Emirates (EK)

Breede River Winelands
Fisherman Village
The Commodore Hotel Cape Town

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ดูไบ
​19.00 น. พร้อมกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูที่ 9 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว T เจ้าหน้าทีรอต้อนรับอำนวยความสะดวก
​21.05 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ **เพื่อเปลี่ยนเครื่อง** โดย สายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบิน EK373 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 06.45 ชั่วโมง)
วันที่ 2ดูไบ - เคปทาวน์ - หมู่บ้านโบแคป - ตลาดกรีนสแควร์ - เทเบิ้ลเม้าท์เท่น - V&A Waterfront
​00.50 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ(DXB) **รอเปลี่ยนเครื่อง 03.10 ชั่วโมง**
​04.00 น.

ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK772 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาประมาณ 9.45 ชั่วโมง)

​11.45 น. 

เดินทางถึง เมืองเคปทาวน์ (CAPE TOWN) เมืองตากอากาศที่ติดอันดับสวยงามที่สุดแห่งของโลก ตั้งอยู่ปลายสุดของแอฟริกาใต้ ถูกโอบล้อมด้วยมหาสมุทรอินเดีย และแอตแลนติก ด้านหน้าหันเข้าหา มหาสมุทรทั้งสอง ส่วนด้านหลังมีเทือกเขาสูงเป็นฉากหลัง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำทุกท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พักเพื่อจัดเก็บสัมภาระและล้างหน้าล้างตาเพื่อความสดชื่น 

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)
​บ่าย

จากนั้น นำท่าน ผ่านชมย่านชุมชนชาวมลายูที่อพยพมาอยู่ที่แอฟริกาใต้ในเมืองเคปทาวน์มีชื่อว่า ชุมชน Bo-Kaap ซึ่งถือเป็นย่านที่มีสีสันที่สุดของเมือง ตั้งอยู่บริเวณทางลาดของเนินเขา Signal Hill ชุมชนนี้มีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามของบ้านเรือที่มีสีสันสดใส และที่ชุมชนแห่งนี้มีการจัดตั้งองค์กรไม่หวังผลกำไรชื่อว่า Monkeybiz ซึ่งเป็นองค์กรที่มีการจัดให้ผู้หญิงยากจน  ในชุมชนได้มีรายได้ โดยแจกจ่ายลูกปัดให้สำหรับทำเป็นตุ๊กตา หรืองานฝีมืออื่น ๆ เพื่อที่ผลกำไรที่ได้จากการจำหน่ายจะได้กลับไปสู่ชุมชน

นำท่านเดินทางสู่ Green Market Square เป็นตลาดที่อยู่ใจกลางเมืองเคปทาวน์ ซึ่งมีสินค้าหลากหลายชนิดมากมาย อาทิเช่น ผ้าชนิดต่างๆ สร้อยคอ หน้ากาก สินค้าพื้นเมือง ของฝากต่างๆมากมาย ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าฝากตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ เทเบิ้ลเม้าท์เท่น (Table Mountain) หรือภูเขาโต๊ะ

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ เทเบิ้ลเม้าท์เท่น (Table Mountain) **ทั้งนี้การให้บริการของกระเช้า ขึ้นกับสภาพอากาศในวันนั้นๆเพื่อความปลอดภัยของผู้มาเยือน เทเบิ้ลเม้าท์เท่น1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ หนึ่งในมรดกโลกซึ่งรับรองโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ.2000 เป็นภูเขาสูงยอดตัดตรงเหมือนกับ โต๊ะ ขึ้นมาด้านบนมีเส้นทางเดินลัดเลาะไปตามแนวขอบเขาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวรอบด้านได้อย่างชัดเจน ไกลไปจนถึงตัวเมืองเคปทาวน์

นำท่านถ่ายรูปกับ ไลอ้อนเฮด (Lion head)  ภูเขาที่มองดูแล้วใคร ๆ ก็ต้องพูดว่าคล้ายหัวสิงโตในเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าภูเขาลูกนี้จะมีสีแดงสวยงามยิ่งนัก 

​เย็น

นำท่านสู่ V&A Waterfront ที่ shopping ติดท่าจอดเรือแห่งนี้เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาของ live music และ street show ต่าง ๆ ของชาวเผ่าใน Africa ที่แห่งนี้เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมายที่และแวะถ่ายรูปที่ Clock Tower ดูสะพานเรือที่เปิดและปิดได้

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2) 
ที่พักโรงแรม The Commodore Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 3แคมป์เบย์ - ฮัทเบย์ - เฮอแมนนัส - แหลมอะกะลัส - หมู่บ้านชาวประมง
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)

นำท่านขับมอเตอร์ไบค์ไปตามเส้นทาง the Blue Flag beaches of Cape Town ผ่านแคมป์เบย์ (Camps Bay) ชายหาดที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ด้านหลังของ Table Mountain  และอัครสาวกทั้ง 12 องค์ (Majestic 12 Apostles)ต่อด้วย หมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ที่ ฮัทเบย์ (Hout Bay)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮอแมนนัส (Hermanus) เมืองชายฝั่งแสนงดงามจนได้ฉายา รีเวียร่าแห่งแดนใต้ (RIVIERA OF THE SOUTH) ถูกยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการชมปลาวาฬ ณ อ่าววอล์กเกอร์เบย์ (Walker bay)

นำท่านล่องเรือชม ปลาวาฬ SOUTHEN RIGHT WHALE วาฬตัวใหญ่เป้งมีซี่กรองเต็มปากเป็นวาฬสายพันธุ์บาลีนกินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร ซึ่งอพยพมาจากดินแดนขัวโลกใต้เพื่อหนีอากาศหนาวจัดเป็นหนึ่งในวาฬที่มีขนาดใหญ่ที่สุดติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก (วาฬใหญ่สุดคือวาฬสีน้ำเงินตัวยาว 25 เมตร) **ทั้งนี้การปรากฎตัวของวาฬนั้น ขึ้นกับช่วงเวลาการอพยพย้ายถิ่นในฤดูนั้น ๆ ซึ่งปกติจะสามารถพบเห็นได้ในช่วงระหว่างเดือนกันยาน-ตุลาคมของทุกปี 

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4)
​บ่าย

จากนั้นนำทุกท่านขับรถต่อไป แหลมอะกะลัส (Cape Agulhas) เป็นแหลมหินที่เป็นจุดแบ่งอย่างเป็นทางการระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรอินเดียของทวีปแอฟริกา อยู่ห่างจากแหลมกู๊ดโฮปไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 150 กิโลเมตร และเป็นจุดใต้สุดของทวี  ปแอฟริกา

จากนั้น เดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านชาวประมง (Fisherman Village)

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5)
ที่พักพักที่พักท้องถิ่นใน Fisherman Village หรือเทียบเท่า
วันที่ 4เวสเทิร์นเคป - ล่องเรือแม่น้ำบรีด - ไวน์แลนด์
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)

นำท่านออกจากโรงแรมที่พักมุ่งหน้าเข้าสู่ แผ่นดินใหญ่ และเข้าไปในภูเขาชายฝั่งที่สวยงามไปยังพื้นที่เพาะปลูกไวน์ชั้นเลิศของจังหวัดเวสเทิร์นเคปและขี่ผ่านภูเขาที่น่าตื่นตาตื่นใจ ดมกลิ่นหอมของดอกฟินบอส

​เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7)
​บ่าย

นำทุกท่าน ล่องเรือรอบเมืองประวัติศาสตร์เล็ก ๆ ของ Breede River Winelands เมื่อคลายความเหนื่อยล้าของท่านไปทั้งวันแล้วอย่าลืมลองเบียร์ท้องถิ่น Saggy Stone สักขวด (เบียร์ไม่รวมในค่าทัวร์) สำหรับท่านใดที่อยากจะขี่รถต่อหลังจากมื้อกลางวัน เราสามารถนำท่านขี่รถไปยังเมืองเล็ก ๆ ละแวกนี้ได้

​เย็น ชมพระอาทิตย์ตกกับบรรยากาศสุดโรแมนติก 
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่8)
​ที่พักพักที่พักท้องถิ่นใน Breede River Winelands หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เคปไวน์แลนด์ - เพนนิซูล่า - แหลมกู๊ดโฮป - เคปทาวน์  
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)

นำท่านเดินทางต่อไปยัง เคปไวน์แลนด์ (ไร่ไวน์) ผ่านเส้นทาง Du Toitskloof อันสวยงามมากสำหรับสิงห์นักบิด 

 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่10)
​บ่าย

หลังมื้ออาหารขี่รถชม ทัศนียภาพของ Chapman’s peak ถนนเรียบชายฝั่งทะเลที่ติดอันดับถนนที่สวยที่สุดถนนหนึ่งในโลก แวะถ่ายรูปตามจุดต่าง ๆ

เดินทางสู่ เขตสงวนกู๊ดโฮป Cape of Good Hope Nature Reserve Cape Point ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Cape Point ปลายแหลมที่สามารถมองออกไปสู่ทะเลบริเวณที่มหาสมุทรอินเดียและ มหาสมุทรแอตแลนติกมาบรรจบกัน ทั้งนี้เป็นเหตุ ให้กระแสน้ำอุ่น Agulhas และกระแสน้ำเย็นBenguela มาปะทะกัน ทำให้บริเวณนี้มักมีสภาพอากาศแปรปรวนและหมอกจัด ในสมัยโบราณเรือจึงมักมาร่มในบริเวณนี้ เกิดเป็นตำนานเรื่องลึกลับของเรือผี The Flying Dutchman เรือที่ผ่านจุดนี้ ไปได้ ต้องมี“Good Hope” เสี่ยงดวงกันไปแถมยังเป็นสัญลักษณ์ของจุดสุดท้ายในการเดินเรือไปยังทิศใต้ แล้วหันหัวเรือไปทางทิศตะวันออกสู่เอเชีย เพื่อเดินทางไปเอาเครื่องเทศ 

จากนั้น นำรถกลับถึง เคปทาวน์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่11)
​ที่พักโรงแรม The Commodore Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 6เคปทาวน์ - ดูไบ 
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่12)
​10.30 น. นำคณะถึง สนามบินนานาชาติเคปทาวน์
​13.05 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ **เพื่อเปลี่ยนเครื่อง** โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK773 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 09.30 ชั่วโมง)
วันที่ 7ดูไบ - กรุงเทพฯ
00.35 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ(DXB) **รอเปลี่ยนเครื่อง 02.15 ชั่วโมง
​02.50 น.

ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศแอฟริกาใต้ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK384 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาประมาณ 06.40 ชั่วโมง)

​12.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน สายการบินเอมิเรตส์ 30 กิโล/ท่าน 
 • ค่าเช่ามอเตอร์ไบค์
 • ค่าน้ำมัน
 • น้ำดื่มวันละ 2 ขวด
 • กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น 
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ 
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ทิปไกด์ขึ้นอยู่กับความประทับใจการให้บริการของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ใบขับขี่สากลประเภทรถจักรยานยนต์
 • กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 60% ของค่าทัวร์ทั้งหมด พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง 
 • บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวประเทศแอฟริกาใต้เท่านั้น
 • เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • โรงแรมที่พักในประเทศแอฟริกาใต้มีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศแอฟริกาใต้ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศแอฟริกาใต้โดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน 
 • กระเป๋าสัมภาระต่าง ๆ ถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะส่วนตัว
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิ เช่นนั้นทางบริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทาง ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ   หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  **สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศแอฟริกาใต้โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและแอฟริกาใต้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใด ๆ ได้ทั้งสิ้น**
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  
  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy