เขาสมอปูน ทัวร์เขาสมอปูน 2567/2024 ทริปเขาสมอปูน เที่ยวเขาสมอปูน เที่ยวปราจีนบุรี

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE059 : ทัวร์เขาสมอปูน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [พักเต็นท์] 3 วัน 2 คืน (Van)Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว
เขาสมอปูน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เดินป่าชื่นชมทิวทัศน์ ทุ่งดอกไม้ และลานน้ำตก
ทุ่งหน้าผา - ลานสุริยัน - ทุ่งพรหมจรรย์ - ลานหินดาด - น้ำตกบังเอิญ - น้ำตกเหวอีอ่ำ

เดินป่า Camping 3 วัน 2 คืน ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา ... เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแล้วไปกับเรา

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อช.เขาใหญ่ (ขญ.9 คลองเพกา) - ยอดเขาสมอปูน - ทุ่งหน้าผาสมอปูน
05.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อช.เขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี
06.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (1) แถวนครนายก

หลังจากนั้น เดินทางต่อไปยังหน่วย รอเจ้าหน้าที่นำทางมารับ

สาย เปลี่ยนเป็นรถกระบะ เพื่อไปที่จุดเดินเท้า โดยจะเริ่มเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาสมอปูน ระหว่างทางมีเห็ดป่านานาชนิดสีสรรสวยงาม ลำธารเล็กๆ กล้วยไม้ต่างๆ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (2) ริมลำธาร (ข้าวห่อ)
บ่าย

หลังอาหาร เดินกันต่ออีกไม่ไกลนัก เป็นการเดินขึ้นเนินเขา ส่วนบนยอดเขาจะเป็นพื้นราบทุ่งหญ้า ถึงจุดตั้งแค้มป์ ทุ่งหน้าผาสมอปูน ช่วยกันกางเต็นท์ หรือจะผูกเปลนอน ก็เลือกสถานที่กันตามใจชอบ

จากนั้นเดินชมความงามของธรรมชาติ ลัดเลาะเหลี่ยมผา ทุ่งดอกไม้นานาชนิด และเก็บภาพอาทิตย์ตกดินบนลานหินผา

เย็น รับประทานอาหารเย็น (3) ข้างแค้มป์ไฟ สังสรรค์กันตามอัธยาศัยและพักผ่อนตามสบาย
วันที่ 2     ลานสุริยัน - ทุ่งพรหมจรรย์ - ลานหินดาด
เช้า

ตื่นขึ้นมา จิบกาแฟ โอวัลติน ท่ามกลางสายหมอกยามเช้า จากนั้น รับประทานอาหารเช้า (4)

ช่วยกันเก็บเต็นท์ แล้วเดินทางกันต่อชมทุ่งดอกไม้ กล้วยไม้ต่างๆ ที่ ลานสุริยัน ทุ่งพรหมจรรย์ จนถึง ลานหินดาด วันนี้จะเดินกันบนพื้นราบ ผ่านทุ่งหญ้า ลำธารน้ำตก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (5) ระหว่างทาง แล้วมาตั้งแค้มป์กันที่ ลานหินดาด กับบรรยากาศงามๆ ใกล้ธารน้ำตก สัมผัสกับสายธารน้ำตก ที่กว้างใหญ่เต็มลานหิน ชมอาทิตย์ตกดินกับแสงสีบนผืนน้ำและผืนฟ้า

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (6)

หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดี ... ZZzz

วันที่ 3  น้ำตกบังเอิญ - น้ำตกเหวอีอ่ำ - กรุงเทพฯ
เช้า

เช้านี้ถูกปลุกจากเสียงน้ำตกข้างแค้มป์ พร้อมเสริฟ กาแฟ โอวัลติน ร้อนๆ เดินเก็บบรรยากาศรอบๆ แค้มป์

รับประทานอาหารเช้า (7) ช่วยกันเก็บเต็นท์ แล้วเดินทางกันต่อ วันนี้เดินไปชม น้ำตกบังเอิญ ที่ไม่น่าจะบังเอิญได้

จากนั้นเดินทางไป น้ำตกเหวอีอ่ำ ชมลีลาแห่งสายน้ำที่ลำธารทั้งสายทิ้งตัวลงสู่เบื้องล่าง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (8)

จากนั้นเราจะเดินลงเขา (ถ้ารถไม่สามารถขึ้นมารับเราได้) เดินอ้อมออกมาสู่อีกหน่วยฯ หนึ่ง อาบน้ำแล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ

เย็น แวะรับประทานอาหารเย็น ระหว่างทาง (มื้อนี้ตามอัธยาศัยครับ) เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ไม่เกิน 3 ทุ่ม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**หมายเหตุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่า รถตู้ ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปราจีนบุรี พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
 • ค่ารถกระบะ ไปส่งยังจุดเดินเท้า
 • ค่าที่พัก 2 คืน (นอนเต็นท์) บนลานเขาสมอปูน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • ค่าลูกหาบของส่วนกลาง และเต็นท์ ถุงนอน
 • ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าลูกหาบของส่วนตัว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • Camping เขาสมอปูน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชมทุ่งดอกไม้ที่ขึ้นชื่อของเมืองไทย กล้วยไม้หลากหลายชนิด น้ำตกอลังการกว้างใหญ่และสูงชัน ผจญภัยระดับกลาง มือใหม่ไปได้แต่ต้องออกกำลังกายบ้าง
 • ชุดที่ใช้เดินป่า ควรเป็นกางเกงขายาว เสื้อแขนยาว สวมใส่สบาย
 • รองเท้ากันลื่น ดอกยางลึกๆ
 • ถุงกันทาก
 • หมวกกันแดด ครีมกันแดด
 • เสื้อกันหนาว เสื้อกันฝน ร่ม 
 • ถุงนอน ชุดนอนที่อบอุ่น
 • รองเท้าแตะ
 • ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า) 
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป (ถ้าได้แบบกันน้ำได้จะดีมาก)

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy