โปรแกรมทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน เที่ยวปักกิ่ง

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE766 : โปรแกรมทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (XJ)

DE766 : โปรแกรมทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (XJ)
Air Asia X (XJ)

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินดอนเมือง - เทียนสิน
11.30 

คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอนเมือง สายการบิน Thai Air Asia (XJ) (รับเอกสารต่างๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

15.55  เดินทางสู่ เทียนสิน โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ XJ808 *ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.40 

เดินทางถึง เทียนสิน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระออกมาพบกับไกด์ท้องถิ่น

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก (ไม่มีบริการอาหารค่ำ)

ค่ำอิสระอาหารค่ำ
ที่พัก Holiday Inn Express Hotel (4ดาว) หรือระดับใกล้เคียงกัน 
วันที่ 2เทียนสิน - ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
เช้า 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ปักกิ่ง โดยรถโค้ช (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ถึงปักกิ่ง 

เดินทางสู่ ศูนย์รวมชาวจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลา ประชาคม และ หอระลึกประธานเหมาเจ๋อตุง

จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ นครโบราณ หรือ พระราชวังต้องห้ามกู้กง สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนาง  ซูสีไทเฮา

จากนั้น ผ่านชม ด้านนอกของโรงละครแห่งชาติปักกิ่งหรือตึกไข่ ตั้งอยู่ใกล้กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง
บ่าย 

แวะชม โรงงานไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบปัจจุบันประเทศจีนสามารถผลิตเพื่อส่งออกไปขายทั่วโลกได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 199,500 กิโลกรัม นับว่าเป็นประเทศที่ผลิตไข่มุกน้ำจืดรายใหญ่ที่สุดในเวลานี้ ให้ ท่านได้มีโอกาสเลือกซื้อไข่มุก ครีมบำรุงผิว ไข่มุกธรรมชาติที่เหมาะกับทุกสภาพผิวเพื่อบำรุงผิวหน้าและกาย ให้เปล่งปลั่งและขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติ 

นำท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน หรือ หอบูชาฟ้าเทียนถาน สถานที่จักรพรรดิ์ในราชวงค์หมิง (ค.ศ.1368-1644) และราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-1911) ใช้เป็นที่บูชาสักการะฟ้าดิน เพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตาม  ฤดูกาล การเกษตรอุ  ดมสมบูรณ์ และพสกนิกรอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ภายในจะเห็นแต่ต้นสนเต็มไปหมด เหมือนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ พื้นที่มีประมาณ 1700 ไร่ ต้นสนที่ปลูกในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 100 ปี บางต้นมีอายุมากกว่า 500 ปี 

จากนั้นนำท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมที่ตื่นตาตื่นใจที่น่าประทับใจ
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Holiday Inn Express Hotel (4 ดาว) หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่ 3กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - ตลาดรัสเซีย - ถนนหวังฟู่จิง
เช้า 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางไป กำแพงเมืองจีน แวะ ชม อัญมณี ที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ำเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ “หยกจีน” ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค

จากนั้นพาท่านชม ความยิ่งใหญ่ของ “กำแพงเมืองจีน” (ด่านจียงกวน) ที่ถือว่าเป็นด่านที่สวยที่สุดของกำแพงเมืองจีน ท่านจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มีระยะทางยาวกว่า 7,000 กิโลเมตร เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและใช้เวลาสร้างนานที่สุดในโลก ที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือของมนุษย์ มีการเกณฑ์แรงงานเกือบล้านคน และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษผู้ซึ่งถูกโกนหัว และมีตรวนเหล็กคล้องคอ คนเหล่านี้ต้องทำงานในถิ่นทุรกันดารท่ามกลางอุณหภูมิเลวร้าย คือ 35 องศาเซลเซียสในฤดูร้อน และ -21 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ต้องอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงที่ส่งมามักถูกขโมยกินหรือถูกยักยอกนำไปขาย คนงานนับพันจึงต้องล้มตาย ร่างถูกฝังอยู่ใต้กำแพง กำแพงเมืองจีนจึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “หลุมฝังศพที่ยาวที่สุดในโลก” รวมๆ แล้วมีระยะทางยาวกว่า 50,000 กิโลเมตร ซึ่งสามารถล้อมโลกกว่า 1 รอบ ก่อนที่จะมีการใช้อิฐในการก่อสร้าง กำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นโดยใช้หิน ดิน และไม้ บางครั้งมีการแพ็คดินไว้ระหว่างไม้แผ่นใหญ่ และมัดไว้ด้วยกันโดยเสื่อทอบริเวณใกล้กรุงปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนถูกสร้างโดยใช้หินอ่อน ในบางสถานที่กำแพงถูกสร้างโดยใช้หินแกรนิต บางแห่งก็ใช้ดินเผา ทางตะวันตกของจีน กำแพงถูกสร้างโดยใช้โคลน ทำให้ชำรุดได้ง่ายกว่า กำแพงเมืองจีนที่เราเห็นกันทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ถูกสร้างในราชวงศ์หมิง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้สมุนไพร 
บ่าย

เดินทางสู่ ร้านยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผ้าห่ม ที่นอน กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ 

ผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิก สนามกีฬาหลักที่ ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ซึ่งมีชื่อเล่นว่า รังนก เนื่องจากรูปแบบโครงสร้างที่คล้ายรัง เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม 2546 สร้างเสร็จในปี 2550 ได้รับการออกแบบโดย Herzog & DeMeuron และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจีน (China Architecture Design Institute) มีขนาดความจุ 1 แสนที่นั่ง อิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย ตลาดที่รวบรวมสินค้าราคาถูกมีสินค้ามากมาย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ซึ่งสามารถต่อรองราคาได้มากกว่าครึ่งอีกด้วย

เดินทางสู่ ถนนหวังฝูจิง ศูนย์รวมของร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำและแฟชั่นสมัยใหม่ระดับโลก ร้านอาหารภัตตาคารร้านขายของฝากของชาวปักกิ่ง อิสระท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hemei Huitong International Hotel  (4 ดาว) หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่ 4พระราชวังฤดูร้อน - เทียนสิน - ถนนวัฒนธรรม - สนามบินเทียนสิน
เช้า 

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางไปชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญญูและเรือหินอ่อน

แวะชม ผีชิว ท่านจะได้ศาสตร์แห่งการเสริมบารมี ศาสตร์การแก้ไขฮวงจุ้ยของชาวจีน และท่านที่ทำการค้าขาย หรือทำธุรกิจ สามารถเช่าผีชิวเพื่อนำไปตั้งเป็นเครื่องรางของมงคลกับบ้าน ห้างร้าน และกิจการของท่าน

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ Buffet Chekiskan
บ่าย 

นำท่านนั่งรถโค้ชเดินทางสู่ เทียนสิน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

ถึง เทียนสิน นำท่านชม ถนนวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน อาคารบ้านเรือนเลียนแบบในสมัยราชวงศ์ชิง กู่เหวินฮั่วเจียเปิดเป็นย่านการค้าตั้งแต่ปี 1986 ถนนสายนี้มีร้านรวงมากมาย โดยสินค้าที่วางจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นประเภทของที่ระลึกทางวัฒนธรรม อาทิ อุปกรณ์การเขียนอักษรจีน แกะสลักตราประทับ ภาพวาดพู่กัน สินค้าหัตกรรมต่างๆ นอกจากจะได้ช้อปปิ้งแล้วที่นี้ยังมีของกินนานาชนิดให้เลือกชิมระหว่างเลือกซื้อของอีกด้วย

​ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่ สนามบินเทียนสิน
22.40 

เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ XJ809 *ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง* (สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 5กรุงเทพฯ
02.15 น.เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – เทียนสิน(TSN) – กรุงเทพฯ(DMK) 
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ปสำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย (ต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น) 
 • ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
 • ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป 1,500 บาท/ท่าน สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทยเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น*
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร 
 • ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
 • ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว
 • ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาค่าทัวร์ปกติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถปักกิ่ง 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 300 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)
 • มัดจำท่านละ 9,500 บาทต่อท่าน  และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
 • เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 • เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว,ร้านยางพารา ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น

  *** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 3,500 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ***

 •  ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก

 • หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี


 • *** ออกเดินทางขั้นต่ำ  20 ท่าน หากเดินทางต่ำกว่ากำหนด มีความจำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน

 • ***การนับอายุเด็ก ใช้วัน เดือน ปีเกิด ตามหน้าพาสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ***
   
 • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 
  หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้ 
 • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
 • รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ 
  ข้อห้าม :
  ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื้อน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เสื้อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เสื้อคอกว้าง แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทำงาน ชุดนักเรียน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดำ หรือกรอบแว่นสีดำ, ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็นต้น 
  รูปต้องเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิดหน้า
  รูปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ 
  รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
  **ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง 
   
 • เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง) 
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
  • เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
   • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
   • สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 
   • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่ 
   • กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
  • เดินทางพร้อมญาติ
   • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
   • สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 
   • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่ 
   • กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
   • ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น
 • กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง  ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
  • ใบอนุญาติการทำงาน ตัวจริงเท่านั้น !! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน
  • หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
  • สำเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
  • สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

 • หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,060 บาท
 • หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

 • กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 • สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 • เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
 • โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  
 • ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

 สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านเพื่อยื่นขอวีซ่าในกรณีดังนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
 • นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 • ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
 • กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
  2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
  5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
  7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
  8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่เข้าพัก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของแต่ละโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
  9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
  10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
  11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
  13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)
  14. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy