ทัวร์จีน ปักกิ่ง ต้าถง อู่ไถซาน ไท่หยวน ปี 2567/2024 เที่ยวปักกิ่ง

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE326 : ทัวร์จีน ปักกิ่ง ต้าถง อู่ไถซาน ไท่หยวน 6 วัน 5 คืน (TG)

DE326 : ทัวร์จีน ปักกิ่ง ต้าถง อู่ไถซาน ไท่หยวน 6 วัน 5 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

HUAHUI HOTEL
NINGWU LUYA MOUNTAIN HOTEL
RAMADA BEIJING HOTEL
YUNPAN RUIZHOU HOTEL

ถ้ำพุทธศิลป์ (หยุนกังสือคู) ถูกจัดให้เป็น1 ใน 3 แหล่งปฏิมากรรมที่งดงามที่สุดในประเทศจีน 
วัดเสวียนคง หรือที่รู้จักในชื่อ 'อารามลอยฟ้า' หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์แห่งสถาปัตยกรรมจีน
อู่ไถซาน หรือ เขาอู่ไถ เป็น 1 ใน 4 ภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของจีน  
มหัศจรรย์ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ของจุดชมวิวหลูหยาซาน มีอายุเก่าแก่กว่า 3 ล้านปี
เมืองไท่หยวน เมืองเอกของมณฑลซานซี ที่มีชื่อเสียงทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน

ลิ้มรสเมนูพิเศษ … เป็ดปักกิ่ง / สุกี้หม้อไฟ 

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE326-00122-27 ต.ค. 67Thai Airways (TG)49,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง (TG614:10.00-15.45) – ย่านซานหลี่ถุน
07.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
10.00 น.เหินฟ้าสู่ เมืองปักกิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG614 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.45 น.เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารค่ำ นําท่านเดินทางสู่ ย่านซานหลี่ถุน ถือเป็นย่านช้อปย่านกินย่านเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีน หรือเรียกว่า สยามสแควร์ปักกิ่ง
ที่พักRAMADA BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2ปักกิ่ง – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ต้าถง – กำแพงเก้ามังกร – ถ้ำพุทธศิลป์ (หยุนกังสือคู)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟปักกิ่ง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ เมืองต้าถง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 
(ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) หมายเหตุ: เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น - ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป

เดินทางถึง เมืองต้าถง อยู่ในมณฑลซานซี มีชื่อปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์หลังราชวงศ์เป่ยเว่ย ย้ายราชธานีมาอยู่ที่ต้าถงในปี คศ.386 เป็นเมืองวัฒนธรรมชื่อดังและเมืองประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,400 ปี รวบรวมวัฒนธรรมทั้งชนชาติส่วนน้อยและชนชาติฮั่น อีกทั้งเป็นสถานที่ตั้งป้อมปราการสำคัญทางทหาร

นำท่านชม กำแพงเก้ามังกรต้าถง ที่ทั่วแผ่นดินจีนคงเหลือกำแพงเก้ามังกรอยู่เพียง 4 แห่ง ซึ่ง 1 ใน 4 ก็อยู่ที่เมืองต้าถง ตั้งอยู่หน้าวังของเจ้าชายจูกุ้ย พระโอรสองค์ที่ 13 ของพระปฐมจักรพรรดิหงหวู่ แห่งราชวงศ์หมิง เจ้าเมืองต้าถง ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้จะไม่มีปรากฎให้เห็นแล้ว แต่ตัวกำแพงยังอนุรักษ์ไว้อย่างดี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำหยุนกังสือคู (รวมรถแบตเตอรี่) ตั้งแต่มีการขุดเจาะถ้ำผาที่เชิงเขาอู่โจวซัน ที่มีความยาวจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกราว 1 กิโลเมตร ปัจจุบัน ค้นพบถ้ำผาขนาดใหญ่ 45 คูหา และช่องเขาใหญ่น้อยซึ่งเป็นแท่นบูชาพระพุทธรูปที่สำคัญ 209 แท่น มีรูปแกะสลักนูนสูงปรากฏอยู่ทั้งภายในและภายนอกมากกว่า 50,000 ชิ้น ในประติมากรรมรูปสลักนูนสูงเหล่านี้ ขนาดใหญ่ที่สุดสูงถึง 17 เมตร และเล็กสุดสูงเพียง 2 เซนติเมตรเท่านั้น รูปสลักพระโพธิสัตว์ ยักษ์ และนางฟ้าอ่อนช้อยมีชีวิตชีวา งานสลักบนยอดเจดีย์วิจิตรตระการตา หวังเจียกล่าวว่า “ถ้ำผาหยุนกั่งได้รับการยกย่องว่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของประวัติศาสตร์จิตรกรรมจีน 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่  YUNPAN RUIZHOU HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
วันที่ 3ต้าถง – อำเภอหุนหยวน – วัดลอยฟ้าเสวียนคง – อู่ไถซาน – วัดเซียนถง – วัดถ่าหยวน
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำเดินทางสู่ อำเภอหุนหยวน เพื่อเดินทางสู่ วัดลอยฟ้าเสวียนคง (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นวัดที่ยืนหยัดอยู่ด้วยเสาไม้ค้ำยัน เสียบทะลุเข้าไปในผาหิน บนความสูงมากกว่า 75 โดยวัดนี้เกิดมาในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ หรือประมาณปี ค.ศ. 400-500 และสาเหตุที่สร้างอารามไว้กับหน้าผา ก็มีเหตุว่า ฮ่องเต้ต้องการให้ลัทธิเต๋า ขงจื้อและพระพุทธศาสนามาอยู่รวมกันที่วัดเดียวกัน ซึ่งทางลัทธิเต๋านั้นต้องอยู่บนยอดเขาสูง ส่วนพุทธศาสนาอยู่พื้นที่ราบ ดังนั้นจึงมีการเลือกเอาตรงหน้าผากึ่งกลางภูเขามาเป็นที่สร้างวัด และขณะเดียวกันพื้นที่บริเวณจะสร้างวัดก็มีน้ำท่วมสูงไม่สามารถสร้างบนพื้นราบได้ จึงได้ยกระดับทั้งวัดขึ้นไปแขวนไว้ข้างหน้าผา อารามแห่งนี้สามารถยืนหยัดมายาวนานขนาดนี้ ก็เพราะการขึ้นไปอยู่บนหน้าผา ที่ชะง่อนผาด้านบนคอยลดแรงลมแรงฝนแรงพายุแสงแดดไม่ให้มากระทบตัวอารามได้โดยตรง เมื่อไม่มีสิ่งรบกวนอารามทั้งทางน้ำทางอากาศและแสงแดดมากนัก จึงทำให้อารามแห่งนี้ยังคงความแข็งแรงมาได้จนถึงปัจจุบัน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ อู่ไถซาน (ใช้เวลาประมาณเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นหนึ่งในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนพุทธ ในมณฑลซานซีเป็นปูชนียสถานทางพุทธศาสนาที่เรืองนามลือชื่อของจีน

จากนั้นนำท่านชม วัดเซียนถง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในอู่ไถซาน มีพื้นที่กว่า 80000 ตารางเมตร มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน และลักษณะเด่นของวัดนี้คือ การก่อสร้างวิหารภายในจะไม่ใช้ขื่อและคานใดๆทั้งสิ้น แต่จะใช้การก่ออิฐถือปูนเท่านั้น และชม วัดถ่าหยวน หรือวัดเจดีย์ขาว ภายในมีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำสีขาวสถูปแบบทิเบตที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของอู่ไถซาน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HUAHUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4 อู่ไถซาน – วัดอู่เหยเหมี่ยว – อำเภอหนิงอู่ – ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดอู่เหยเหมี่ยว ตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนกลางของเขาอู่ไถซาน เป็นวัดที่ประดิษฐานบุตรชายราชามังกรองค์ที่5 ของราชามังกรแห่งทะเลตะวันออกจีน เป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง และอุดมสมบูรณ์ เป็นวัดที่ได้รับความนิยมศรัทธา ผู้คนมักมากราบไหว้ ขอพร ด้านการงาน การเงิน และ โชคลาภ

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองหนิงอู่ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านเที่ยวชม ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี (รวมรถแบตเตอรี่) (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในหมู่บ้านชุนจิ่งวา เมืองซินโจว มณฑลซานซี เป็นเส้นทางท่องเที่ยวพิเศษ สูงจากระดับน้ำทะเล 2,300 เมตร  จากการสำรวจในสถานที่ของผู้เชียวชาญด้านถ้ำ จากสถาบันธรณีวิทยาจีน ถ้ำแห่งนี้ก่อตัวขึ้นในช่วงยุคน้ำแข็ง Cenozoic Quaternary เมื่อประมาณ 3 ล้านปีก่อน จึงเรียกว่าถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
พักที่NINGWU LUYA MOUNTAIN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
วันที่ 5 อำเภอหนิงอู่ – ไท่หยวน – ศาลเจ้าจิ้นฉือ – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ปักกิ่ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไท่หยวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…สุกี้หม้อไฟ   
บ่ายนำท่านเยี่ยมชม ศาลเจ้าจิ้นฉือ สร้างขึ้นในสมัยเว่ย  ค.ศ. 220-260 เพื่อรำลึกถึงโอรส องค์ที่สอง ของพระเจ้าโจวอู่หวาง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองจิ่น ในสมัยโจว (ก่อน ค.ศ. 1,048) ศาลเจ้าจิ้นฉือมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต มีกลุ่มอาคารมากมาย เช่น ตำหนักเทพพระมารดา  “เสิ่นหมู่เตี้ยน” นอกจากมีรูปปั้นของพระองค์แล้ว ภายในบริเวณอารามยังมีต้นไม้เก่าแก่ที่มีอายุร่วม 3,000 ปี มีความสูงถึง 18 เมตร บ่อน้ำ “หนานเหล่าฉวน” ที่กล่าวได้ว่าน้ำในบ่อนั้นไม่เคยมีวันแห้ง จะมีน้ำอยู่ในบ่อตลอดเวลา และรูปปั้นของบรรดาสาวใช้ในอิริยาบถ สีหน้าต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของปุถุชน ที่มีความรู้สึก รัก โกรธ พอใจ เสียใจ และหน้าที่การงานของผู้คนแต่ละชนชั้นของสังคมในยุคสมัยนั้นด้วย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารค่ำนำท่านเดินทางสู่  สถานีรถไฟไท่หยวน เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ เมืองปักกิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

(ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) หมายเหตุ: เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น - ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป
ที่พักRAMADA BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 6จัตุรัสเทียนอันเหมิน – หอบูชาเทียนถาน – ปักกิ่ง – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG615:17.05-21.20)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน ชมอนุเสาวรีย์วีรชน ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

 
จากนั้นนำท่านสู่ หอบูชาเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง ที่สุด แห่งหนึ่งในจีน สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ. 1420
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…เป็ดปักกิ่ง
บ่ายสมควรแก่เวลากรุณาตรวจเช็คสัมภาระของท่านให้เรียบร้อย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
17.05 น.เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG615 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.20 น.ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ......... 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ49,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ20,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้(ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน**
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม จำนวนท่านละ 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  การประกันไม่คุ้มครอง

  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

 • ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง 
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ประเทศจีนต้องให้ตรวจ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์และคนขับรถ รวม  2,000  บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ายยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ตามนโยบายของจีนร่วมกับการท่องเที่ยวเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านขายสินค้าพื้นเมือง คือ ร้านบัวหิมะ,ร้านหยก   ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านขายสินค้าพื้นเมืองทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านขายสินค้า หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 2,000 หยวน /ท่าน

Case 1 ในการจองครั้งแรก

ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือ ทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

Case 2 กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที ในวันที่จองเท่านั้น

Case 3 ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน

(นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

Case 4 กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน

ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 • แจ้งยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 100% ของค่าทัวร์
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 50%ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกมากกว่า 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาล หรือ วันธรรมดา ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Fightจะไม่มีการคืนงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้าออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ เก็บค่าใช้จ่าย 100%
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ เรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **

 • คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซค์ จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด ก่อนออกเดินทางแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy